PEP
 

 

CONVOCATÒRIA BECA DE MATRICULA PER AL PROGRAMA D'ESTUDIS PROPIS EN CONTROL BIOLÒGIC I INTEGRAT DE PLAGUES

 

En virtut de l'acord signat amb l'Empresa Lokímica S.A. i la Universitat d'Alacant, aprovat en Consell de Govern de 26 de maig de 2016, es convoca una beca per a estudiants del Programa d'Estudis Propis (PEP) en Control de Plagues.

 

INFORMACIÓ

La present convocatòria va destinada als estudiants matriculats en el Programa d'Estudis Propis en Control de Plagues, tant al títol d'especialista com en el d'Expert en Control Biològic i Integrat de Plagues, durant el curs 2015-16, que s'imparteix a aquesta Universitat.

La quantia màxima d'aquest ajut serà del 50% de l'import de les taxes de matrícula.

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altre ajut o benefici obtingut per sufragar el cost de la matrícula del curs, tant a través de la Fundació Tripartida o per qualsevol altra via.

 

ADJUDICACIÓ

Per a l'adjudicació de la beca es constituirà una comissió formada per la Dra. Mª Ángeles Marcos García, directora del PEP que actuarà
de presidenta de la Comissió, Dr. José Luis Cases Martínez, coordinador d'Estudis del PEP i la Dra. Estefanía Micó Balaguer, professora del PEP, que actuarà de Secretària de la comissió. A aquesta Comissió es podrà sumar un membre més per part de l'Empresa Lokímica S.A., signant del Conveni que aporta la beca, si ho considera oportú. Aquesta Comissió serà l'encarregada de valorar les sol·licituds presentades i proposar l'adjudicació de la beca.

 

BAREM

Per a la valoració dels candidats o candidates presentats es tindrà en compte:

- L'Expedient acadèmic del títol que va donar accés a aquests estudis: 3 punts màxim.

- Nivell d'aprofitament i participació en les activitats del PEP en Control de Plagues fins al moment de la resolució de l'ajut: 4 punts màxim.

- La situació laboral actual del candidat o candidata: 3 punts màxim, desglossat de la següent manera:
A l'atur en el moment de presentar la sol·licitud: 3 punts
Amb contracte en vigor en el moment de presentar la sol·licitud: 1 punt


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Els que desitgen presentar-se a aquesta convocatòria hauran d'enviar la següent documentació a l'adreça de correu ciplagas@ua.es amb el terme "Beca de matrícula" en l'Assumpte.

- Escrit de sol·licitud de l'ajut, indicant nom complet i DNI.

- Certificació de la situació laboral actual.

Una vegada rebuda aquesta documentació, se li donarà registre d'entrada en la Secretaria del CIBIO i es retornarà per correu electrònic una còpia de l'escrit de sol·licitud amb el registre d'entrada adjudicat, el que valdrà com certificació de la presentació.

El termini per al lliurament de sol·licituds serà de cinc dies naturals a partir del següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

 

RESOLUCIÓ I RECLAMACIONS

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió procedirà en un termini màxim de 7 dies naturals següents, a la revisió de la documentació presentada i de la proposta de candidat o candidata a obtenir l'ajut. Aquesta resolució provisional serà publicada a la web dels estudis (web.ua.es/control-de-plagas/) i comunicada per correu electrònic a qui hagi resultat elegit o elegida.

Contra aquesta resolució provisional les persones interessades poden fer una reclamació dins dels sis dies naturals següents a la seva publicació a la web. Les reclamacions es presentaran a la Secretaria de l'Institut Universitari d'Investigació CIBIO (Facultat de Ciències, Fase III).