Curriculum Degree in Computer Engineering + Business Administration and Management (I2ADE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Studies
Logo Degree in Computer Engineering + Business Administration and Management (I2ADE)   Degree in Computer Engineering + Business Administration and Management (I2ADE)
Degree in Computer Engineering + Business Administration and Management (I2ADE)

Curriculum

 

 

 

 

 

 

Pla d'estudis per tipus d'assignatura: bàsica, obligatòria o optativa

 
   inici

Optativitat i itineraris

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà ser elevat en el futur.

 

 

Per a una visió de conjunt, també podeu consultar:

inici