Objectives & career options Degree in Optics and Optometry

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Studies
Logo Degree in Optics and Optometry   Degree in Optics and Optometry
Degree in Optics and Optometry

Objectives & career options

    

General objectives

 

The Optician/Optometrist profession is largely related to health care; as stated in the General Health Care Act governing health care professionals (LOPS) of 21st November 2003, the work of an Optician/Optometrist consists of: “developing ways of detecting defects in ocular refraction… to the use of re-education, prevention and visual hygiene techniques, to the adaptation… of useful optics”. Thus, the Optician/Optometrist must be capable of undertaking duties which benefit the visual health and wellbeing of people, including the prevention of diseases in the ocular system and the exchange of information with other professionals in the healthcare sector. However, in addition to these fundamental aspects, the profession also includes experimental aspects: in relation to the professional duties of an Optician/Optometrist, the General Health Care Act in Spain of 21st November 2003 also states : “through instrumental measures,…, to the adaptation, verification and control of optical aids”.

The foregoing explains the high proportion of health-related subjects included in the Degree course, enabling the graduate to attend to patients in areas such as primary visual health care, visual rehabilitation and the production of contact lenses, and also explains the high percentage of experimental subjects, enabling the graduate to acquire the necessary skills to operate optical instrumentation, to assemble and control ophthalmic lenses and frames, and to handle and assemble visual aids.


 

top

Structure

Falta la traducción al inglés

El Grado en Óptica y Optometría se organiza en asignaturas semestrales de 6 créditos europeos ECTS cada una. En concreto, los estudiantes deberán cursar en cada semestre 5 asignaturas para completar 30 créditos alcanzando, de este modo, los 60 créditos por curso académico y un total de 240 créditos en cuatro cursos académicos.

Para facilitar la posibilidad de compatibilizar los estudios con otras actividades se establece la posibilidad de que el alumnado pueda ser estudiante a tiempo parcial, cursando 30 ECTS por curso académico.

 

Distribución de créditos por tipo de materia

Tipo de materia

Créditos

Formación básica

60

Obligatorias

138

Optativas

18

Prácticas externas obligatorias

18

Trabajo fin de grado

6

Créditos totales

240

 

Explicación general del plan de estudios

Los 240 créditos del plan de estudios incluyen toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir, de acuerdo con la distribución de materias básicas, obligatorias, optativas y trabajo de fin de grado.

En esta estructura se opta por un tronco unitario de competencias (conocimientos y habilidades) consideradas básicas para el ejercicio profesional.

Este esquema conlleva necesariamente una tasa de optatividad baja. Asimismo, al trabajo Fin de Grado se le asigna el número de créditos mínimo reconocido por la legislación vigente (6 ECTS cada uno; Real Decreto de 26 de octubre de 2007 por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales).

Por contra, a las Prácticas Externas se le asignan un alto valor (18 ECTS), dada la importancia de la práctica en esta titulación, por lo que supone de contacto entre el alumno y la realidad del mundo laboral.

En cuanto a la optatividad, se oferta un abanico de asignaturas de formación más específica. El título se organiza en módulos y Materias, asociando a cada una de estas últimas el logro de una serie de competencias. Las competencias a adquirir se recogen dentro de cinco grandes módulos denominados respectivamente como:

 • Módulo de Formación Básica.
 • Módulo de Óptica.
 • Módulo de Optometría.
 • Módulo de Patología del sistema visual.
 • Módulo de Prácticas tuteladas y Trabajo fin de grado.

A su vez, en una clasificación mas detallada, el bloque de Óptica puede subdividirse en tres materias: Óptica, Visión y Óptica Oftálmica, y por otra parte propone para el bloque de Optometría la denominación alternativa de “Optometría y Contactología”.

Previamente a la evaluación del trabajo de fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante se considera necesario superar como mínimo, el nivel B1 del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el futuro.

 


  

  top 

Distinctive Features

El Grau en Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant es caracteritza per posar a la disposició del seu alumnat, a més d'unes excel·lents instal·lacions, una infraestructura de qualitat i una formació reglada al més alt nivell, una gran quantitat d'activitats complementàries. Aquestes activitats paral·leles estan dirigides, d'una banda, a reforçar la motivació de l'alumnat d'Òptica i Optometria cap a l'estudi de la titulació, i per una altra, a ampliar els seus coneixements i habilitats en els aspectes més nous i innovadors en camps com l'optometria, la contactologia, les ciències de la visió o l'oftalmologia.

Com a conseqüència de tot açò, el Grau en Òptica i Optometria de la Universitat d'Alacant ha sigut distingit com un dels cinc millors d'Espanya en les dues últimes edicions (2017 i 2018) del rànquing d'universitats espanyoles d'El Mundo.

El Grau en Òptica i Optometria (GOO) està inclòs en la branca de coneixement de Ciències de la Salut i habilita per a l'exercici de la professió sanitària d'Òptic-Optometrista. Açò implica que per a donar un ensenyament de primer nivell siga necessària una elevadíssima formació pràctica. En el GOO de la UA totes les assignatures tenen una càrrega molt important de sessions pràctiques que es desenvolupen en diferents tipus d'estades perfectament equipades (laboratoris de biologia, de química, de física, etc., gabinets d'optometria, gabinets de contactologia, taller d'òptica oftàlmica, …). A més, comptem amb l'enorme avantatge de disposar de la Clínica Optomètrica de la UA on es facilita l'ensenyament clínic de l'optometria amb pacients reals als alumnes dels últims cursos.

A tot açò cal sumar que, dins del programa de pràctiques de diferents assignatures, es realitzen visites a diferents centres i institucions (ONCE, col·legis de primària, centres de persones amb discapacitat) on els alumnes, amb la supervisió dels professors, avaluen la visió de pacients reals i de poblacions especials com són els pacients de baixa visió o els xiquets. També, coincidint amb la campanya “Dia mundial de la visió” i amb el lema “Salut visual per a tots”, els estudiants del Grau realitzen un examen visual per a la detecció de possibles problemes visuals a tot membre de la comunitat universitària o visitant que s'acoste als stands muntats, per a tal efecte, en la biblioteca general del campus de la UA durant la durada d'aquesta campanya.

Un altre dels trets distintius i importants a assenyalar és que tots els alumnes del Grau han de realitzar l'assignatura “pràctiques externes” que consisteixen en la realització de pràctiques pre-professionals en entitats col·laboradores (institucions i empreses públiques o privades) amb una durada total de 400 hores. En el nostre cas, i gràcies al gran nombre de convenis signats, tots els nostres alumnes poden dividir el seu període de pràctiques en dues, i realitzar 200 hores en un establiment sanitari d'òptica i altres 200 hores en una clínica oftalmológica o hospital. D'aquesta forma els alumnes completen la seua formació i tenen un primer contacte amb el que són els dos àmbits principals de la seua professió.

Tornant sobre les diferents activitats complementàries a les quals fèiem referència al principi, ens agradaria ressenyar algunes d'elles:

 • OPTOINNOVA: Des de l'any 2014, organitzada pel Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia i l'Escola de Negocis de la UA, es realitza anualment la jornada “OPTOINNOVA”, una trobada on, mitjançant diverses ponències i cursos monogràfics, s'aborden les últimes innovacions i avanços del camp de l'òptica, l'optometria i l'oftalmologia. Totes les ponències són realitzades per docents, investigadors, i professionals de gran prestigi del sector òptic-optometrista i oftalmológico procedents de diferents punts d'Espanya.
 • Jornades de formació “Essilor”: Anualment els alumnes d'últim curs del GOO participen, de manera totalment gratuïta, en el programa formatiu Aula Oberta, organitzat per l'empresa capdavantera mundial en lents oftàlmiques “Essilor”. Aquest programa es divideix en 2 sessions, una primera realitzada en la pròpia UA, sobre inserció laboral, i una segona realitzada en les instal·lacions d'Essilor “” Espanya a Madrid, on els alumnes veuen aspectes tècnics, teòrics i pràctics sobre el disseny, fabricació i selecció de lents oftàlmiques.
 • Jornades de Santa Otilia: Des del Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia i amb la col·laboració de la Facultat de Ciències es vénen desenvolupant de manera anual i dirigida als alumnes del Grau, les “Jornades de Santa Otilia”. Aquesta activitat comprèn, d'una banda, un cicle de conferències, impartides per professionals de prestigi del sector, destinades a tractar les últimes novetats i avanços en optometria clínica, contactologia, cirurgia refractiva, etc., i, per una altra, l'organització d'una taula redona on una sèrie d'òptics-optometristas que exerceixen la seua professió en diferents àmbits (empresa, hospital, cínica oftàlmica, departament de R+D) exposen la seua experiència i visió sobre la labor de l'òptic-optometrista.
 • Mirada Solidària a Cuba: Es tracta d'una activitat de voluntariat internacional en la qual poden participar els nostres alumnes. Mirada Solidària a Cuba va nàixer en 1999 i des dels seus inicis ha sigut apadrinat i finançat pel Projecte Havana de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu fonamental és realitzar accions de graduació de la vista i donació d'ulleres a determinats col·lectius de població de l'Havana Vella, en col·laboració amb l'Oficina de l'Historiador de la ciutat de l'Havana. Està dirigit per Ángel García i Pilar Cacho, professors del Departament d'Òptica, Farmacologia i Anatomia de la Universitat d'Alacant. Fins avui s'han realitzat nou projectes amb els alumnes d'Òptica i Optometria d'Alacant, participant un total de 59 alumnes i 4 professors i en total s'ha atès i revisat la vista a 5893 persones i s'han lliurat 5428 ulleres.

Per a finalitzar, és interessant assenyalar que en les classes expositives (classes de teoria en grup gran que consisteixen bàsicament en lliçons impartides pel professor i estan dedicades a l'exposició dels continguts teòrics i a la resolució de problemes o exercicis) es fomenta la participació de l'alumnat. En aquestes classes, el professorat utilitza diverses Tics (tecnologies de la informació i de la comunicació), incloent presentacions interactives en l'aula, tutories virtuals i una altra sèrie d'utilitats a través de la intranet de la Universitat d'Alacant (UACloud) que permeten, per exemple, la realització d'activitats no presencials d'aprenentatge autònom i el seu seguiment pel professorat (autoavaluació, debats, fòrums, etc.). L'ús de l'UACloud és generalitzat en totes les assignatures i permet a l'alumnat des de qualsevol punt tenir accés a tota la informació (guia docent) i tots els materials relacionats amb la mateixa (presentacions, qüestions, material complementari, etc.

 


 

top

 

Resources and Facilities

Instalaciones de la Facultad de Ciencias

La Facultad cuenta con 16 departamentos que totalizan más de 350 profesores. En todos los edificios se dispone de despachos, laboratorios docentes y de investigación. No existen barreras arquitectónicas que impidan a personas con discapacidad física acceder a las dependencias de la Facultad y de los departamentos que imparten docencia en la titulación.

Espacios e infraestructuras

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciencias cuenta con una superficie de 409 m 2 , 148 puestos de lectura, 7 puestos informatizados, 29.433 monografías, 5.111 libros electrónicos, 123 suscripciones a revistas en papel, 2.056 suscripciones a revistas on-line, y acceso a 13 bases de datos informatizadas. Los alumnos disponen, tanto en la Biblioteca de la Facultad como en la Biblioteca General, de manuales de la bibliografía recomendada por el profesorado de las distintas asignaturas.

Biblioteca de Ciencias

 

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral

La OPEMIL es la unidad de gestión, información y tramitación de los programas de Movilidad Nacional e Internacional, Prácticas en Empresa e Inserción Laboral de la Facultad de Ciencias.

El objetivo de la OPEMIL es ofrecer información centralizada y personalizada tanto a alumnado y profesorado de la Facultad de Ciencias de la UA, como a alumnado y profesorado acogido, procedente de otras universidades españolas o extranjeras.

La OPEMIL proporciona asesoramiento integral a alumnado egresado de las titulaciones de la Facultad de Ciencias y a empresarios interesados en los programas de prácticas en empresa e inserción laboral.

Oficina de Prácticas en Empresa, Movilidad e Inserción Laboral


 

 

top

 

Further Education

 
Una vez superado el grado, se pueden continuar los estudios en el nivel de Máster Universitario.
La Universidad de Alicante ofrece másteres en todas las ramas de conocimiento.
Consultar la oferta de másteres:
 
https://web.ua.es/en/official-master-s-degrees.html
 
 

top

 

Career Opportunities

El texto es diferente a la versión en castellano y en valenciano

Optician/Optometrist. The graduate is qualified to practice as an Optician/Optometrist, regulated in Spain according to the Law 44/2003 Governing Health Care Professionals of 21st November (LOPS; BOE 280 of 22nd November 2003).

The Optician/Optometrist profession is fundamentally related to health care. Thus, the Optician/Optometrist must be capable of undertaking duties which benefit the visual health and wellbeing of people, including the prevention of diseases in the ocular system and the exchange of information with other professionals in the healthcare sector. However, in addition to these fundamental aspects, the profession also includes experimental aspects. Therefore, the degree course necessarily contains a high proportion of health-related subjects, enabling the graduate to attend to patients in areas such as primary visual health care, visual rehabilitation and the production of contact lenses, but also a high percentage of experimental subjects, enabling the graduate to acquire the necessary skills to operate optical instrumentation, to assemble and control ophthalmic lenses and frames, and to handle and assemble visual aids.

 

Professional profiles of the Degree Course

In addition to its nation-wide recognition as a health care profession under the General Health Care Act (44/2003), optical clinics are considered healthcare establishments under Spanish Law 1277/2003 of 10th October, which establishes general guidelines for the licensing of centres, services and healthcare establishments. In these clinics, the Optician/Optometrist undertakes the following duties:

 1. To evaluate sight capabilities through appropriate optometric tests. In general, these include detection of refraction dysfunctions, correction and/or coordination of binocular vision, and early detection of visual pathologies for referral to ophthalmology.
 2. To improve visual performance according to the requirements of the individual, through physical means such as optical aids, visual health education and safety, and techniques in visual ergonomics, etc.
 3. To carry out visual health promotion among the general population
 4. The preparation, assembly, fitting, supply, verification and control of adequate means for ensuring the safety, protection, compensation and improvement of vision.
 5. The fitting, assembly and testing of aids for limited vision.
 6. The visual rehabilitation for those with limited vision.
 7. The fitting of ocular prostheses.

All primary eye health care duties, assembly and testing of aids and ocular prostheses and visual rehabilitation, etc., carried out in optical clinics and optician departments in pharmacies, are conducted under the direction and control of a licensed optician/optometrist who acts as the establishment’s Technical Director. Thus, the latter’s presence is required at all times and with no exceptions, irrespective of the assistance with his/her responsibilities which may be provided by the assistants or auxiliaries he/she considers appropriate.

In recent years a new career opportunity has emerged in private and public Ophthalmology clinics. Thus, the training provided by the current degree in optics and optometry is highly valued by doctors specialising in ophthalmology. The role of the opticians/optometrists during consultations is to detect visual dysfunction, operate optical measurement and clinical diagnosis instruments and interpret the results of the same, fit contact lenses, supply provide information and advice on optical aids available and perform all tests before and after various surgical procedures, primarily refractive and cataract surgery. 

 

The responsibilities of an Optician/Optometrist:
 • Contribute to the maintenance and improvement of the general population’s visual quality and health.
 • Perform efficient visual examinations at each of the following stages: taking the medical history, selection and execution of diagnostic tests, establishing prognosis, choice and implementation of treatment, and preparation, where appropriate, of referral reports.
 • Advise and guide the patient and family throughout treatment.
 • Refer patients to other professionals with the corresponding report detailing the levels of care required to ensure the best possible care for the patient.
 • Critically reflect on clinical, scientific, ethical and social questions encountered in day-to-day Optometry practice.
 • Give opinions, reports and expert appraisal when necessary.
 • Evaluate and incorporate those technological improvements necessary for satisfactory  professional practice.
 • Participate in the planning and management of a service or small business in the field of Optics/Optometry.
 • Plan and carry out research projects that contribute to the advancement of knowledge in the field of Optometry, transmitting scientific knowledge through professional channels.
 • Expand and improve professional practice skills through continuous training.
 • Transmit the basic Optometry knowledge acquired intelligibly.
 • Contextualise new information and resulting interpretations.
 • Demonstrate an understanding of the general structure of the discipline of Optometry and its connection to other specific or complementary disciplines.
 • Demonstrate and implement methods of critical analysis, development of theories and their application to the disciplinary field of Optometry.
 • Demonstrate possession of knowledge, skills and abilities in patient health care.
 • Demonstrate the capacity to act as a primary eye health care practitioner.
 • Demonstrate the ability to participate effectively in multidisciplinary teams in projects related to Optometry.

 

The specific skills can be organised according to theoretical knowledge and practical skills acquired, as shown below:

 

A. Theoretical knowledge:

B. Practical skills:

1) Anatomy of the Ocular System.

2) Refractive and presbyopia abnormalities.

3) Accommodative and binocular vision abnormalities.

4) Sensory and ocular alignment abnormalities.

5) Limited sight and visual rehabilitation.

6) Biochemistry of the ocular system.

7) Clinical optometry.

8) Professional legal, labour, ethical and management context.

9) Epidemiology and visual health.

10) Visual Ergonomics.

11) Pharmacology of the Ocular System.

12) Physiology of the Ocular System.

13) Optometric Instruments.

14) Contact lenses.

15) Ophthalmic lenses and their assembly.

16) Optical Materials.

17) Scientific Methodology and statistics.

18) Neurophysiology of vision.

19) Optical Physics.

20) Optical Physiology.

21) Geometrical Optics.

22) Geriatric Optometry.

23) Paediatric Optometry.

24) Pathology of the Ocular System.

25) Visual Therapy.


 

1) Collecting data for the compilation of medical histories.

2) Explanation of diagnosis and optical compensation or other therapeutic treatment requirements.

3) Preparation of reports and communication with other professionals in the joint care of patients.

4) Ability to adapt the examination sequence to individual patient needs.

5) Ability to observe and relate visual and ocular signs and symptoms.

6) Carry out and relate instrumental tests in each clinical case.

7) Ability to diagnose and recommend treatment and/or adequate compensatory measures.

8) Proficiency in contact lens fitting procedures.

9) Ability to carry out visual education programmes and evaluate improvements to visual capabilities.

10) Ability to study, prescribe and educate patients with limited vision.
11) Ability to study and propose ergonomic improvements to the patient/user’s visual.

12) Ability to contribute to the prevention of ocular and visual anomalies.

13) Ability to detect ocular and visual anomalies.

14) Ability to assess the causes of intolerance or failure of prescriptions or treatments.

15) Operation of instruments used to observe ocular and visual signs.

16) Operation of instruments used to measure ocular and visual parameters.

17) Ability to interpret and relate instrumental data with other clinical data.

18) Ability to interpret visual and ocular instrumental data associated with surgical procedures.

19) Operation of instruments for the production, assembly, fitting and control of optical aids.

20) Proficiency in the design and manufacture ophthalmic lenses.

21) Ability to participate in research programmes.

22) Ability to participate in educational programmes.

23) Ability to carry out epidemiological studies.


Scholarships and Funding

 

Información sobre los medios existentes para facilitar el acceso al estudio universitario a quienes deseen emprenderlo:

  top

 

University Life

Más información sobre el campus y las actividades o recursos, organizados por o relacionados con, la UA:

  top