Saltar apartados

Toma de Posesión como Rector Magnífico de la Universidad de Alicante

Alicante, 25 de enero de 2005

És difícil imaginar un repte de més responsabilitat per a un universitari que el de convertir-se en el rector de la seua universitat, especialment quan hi pertanys des del moment en què es va crear. I aquest repte és fins i tot més important quan aquesta màxima responsabilitat recau sobre una universitat competitiva i amb prestigi reconegut, com és el cas de la Universitat d’Alacant.

La Universitat que avui tenim, i de la qual ens sentim orgullosos, ha sigut fruit, d’una banda, de l’esforç de milers de persones al llarg de tot aquest temps i, d’una altra, de la capacitat i dedicació dels quatre rectors anteriors, als quals voldria traslladar, en nom de la comunitat universitària, el reconeixement de tota la Universitat pel magnífic treball que han fet.

El nomenament, en el mes d'abril, del nostre últim Rector, Salvador Ordóñez, com a Secretari d'Estat va engegar el procés electoral contemplat en l'Estatut de la nostra Universitat. Al llarg dels mesos de novembre i desembre passats la universitat ha vist com s’obria un viu debat, en el qual s'han plantejat una varietat de propostes sobre el futur de la nostra Universitat. M'agradaria destacar dos aspectes que s'han observat en aquest debat. D'una banda, la important implicació dels diferents col·lectius universitaris en tot el procés electoral, el que ha propiciat un més que satisfactori nivell de participació en les eleccions; i, d'altra banda, la correcció que, en tot moment, ha estat present en tot el procés. Crec que això és una prova de la maduresa de la nostra universitat. Hem donat un bon exemple de convivència i ens hem de felicitar per això.

Voldria, ara, companys i companyes de la Comunitat Universitària, agrair-vos la vostra participació, tant a aquells que heu donat suport la nostra candidatura com a aquells que vau preferir donar el vostre recolzament a la de Juan José Díez. Estigueu segurs que treballarem decididament perquè es puguen fer realitat les aspiracions de millora de la nostra universitat. Per a aconseguir-lo vos demane el vostre suport i, al mateix temps, la vostra crítica.

Ara m’agradaria ressaltar i agrair la presència de les autoritats públiques i dels representants de les diferents institucions de la societat alacantina i valenciana que han volgut acompanyar-nos en aquest acte, començant per la presència de l’Honorable Senyor Conseller d’Empresa, Universitat i Ciència. A tots vostès, a tots vosaltres, moltes gràcies.

La variada representació de la societat i les institucions que ens acompanyen crec que posa de manifest la voluntat de la societat alacantina i valenciana d’estrènyer les relacions amb la Universitat. Tots coneixem l’esforç que, en el passat, Alacant va fer per tractar de disposar d’universitat. I fa 25 anys la societat alacantina va aconseguir que es fera realitat l’esdeveniment més important: la creació de la Universitat. I, si m’ho permeteu, crec que es pot afirmar que des de llavors a Alacant no hi ha hagut un esdeveniment de més importància, de més transcendència que aquest.

A continuació, m’agradaria referir-me breument als grans objectius que en els pròxims anys ha de perseguir la nostra Universitat i als quals ha d’arribar. He afirmat al principi que disposem d’una universitat de prestigi que ha fet bé la seua faena. Però no ens podem aturar, ja que hem de tenir present que en les societats avançades cada vegada tenen més importància el coneixement i la capacitat d’aprenentatge. Les universitats són una peça central dins de l’entramat institucional de les societats avançades, ja que se situen en el centre de la producció de coneixements científics i tecnològics i són les transmissores d’aquests coneixements. En les universitats es forma el nostre capital humà i es du a terme la transferència de tecnologia.

El repte més immediat que ha de dur a terme la nostra Universitat en el que queda de dècada és l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Educació Superior. La incorporació de la metodologia de Bolonya en les nostres titulacions ha de significar un salt qualitatiu en la formació dels nostres estudiants, i aquesta oportunitat no la podem desaprofitar.

Por otro lado, nuestra universidad ha de realizar todos los esfuerzos necesarios que posibiliten la transferencia de tecnología, especialmente en nuestro entorno inmediato. Tenemos que propiciar que los resultados de nuestros grupos de investigación que sean susceptibles de ser aplicados puedan ser incorporados en el tejido productivo alicantino. Por ello, para la Universidad de Alicante es fundamental el objetivo de creación de un Parque Científico, en el que se conjuguen los intereses de la Universidad, de la sociedad y de las empresas.

Señor Conseller, sé perfectamente que los grandes objetivos que acabo de esbozar para nuestra universidad son también los objetivos que la Generalitat Valenciana tiene trazados para el conjunto de las Universidades Públicas Valencianas. También sé que la Generalitat Valenciana es consciente de que la consecución de todos estos objetivos requiere la aportación de mayores recursos, y que para ello se ha comprometido a un elaborar, consensuadamente con las universidades, un nuevo Plan Plurianual de Financiación.

Pero, querría transmitirle un problema específico que tiene nuestra universidad, que, de no ser resuelto satisfactoriamente y en un plazo de tiempo relativamente corto, impediría que los imprescindibles objetivos de mejora de la calidad docente e investigadora se alcanzaran. Me refiero al problema de insuficiencia de espacios que tiene nuestro campus.

El campus de que dispone la Universidad de Alicante constituye, sin duda, un entorno muy favorable para la realización de las actividades docentes e investigadoras. Sin embargo, todos los rincones de cada uno de nuestros edificios están sometidos a un grado de ocupación tan exageradamente intensivo que impiden que nuestra Universidad pueda realizar sus actividades con toda la calidad de la que es capaz. Necesitamos disponer de más aulas en las que realizar más y mejores prácticas docentes, necesitamos disponer de nuevos laboratorios que permitan la instalación de los equipos de investigación, que nuestros investigadores han conseguido en convocatorias competitivas, pero para los que no disponemos de edificios que los alberguen. Sin duda, estamos convencidos de que el futuro Plan Plurianual de Financiación vendrá acompañado por un Plan de Inversiones que permita elaborar un calendario de construcción de nuevos edificios que contribuyan a resolver los serios problemas de espacios que estoy describiendo.

Pero decía que nuestra universidad tiene un problema específico que de no resolverse nos impediría solventar el grave problema de espacios. Las normas urbanísticas, con buen criterio, han otorgado a nuestro campus una baja edificabilidad, sucediendo que, en estos momentos, están completamente agotadas todas las posibilidades de edificación. La Universidad de Alicante necesita, por consiguiente, poder disponer de suelo sobre el que poder realizar la imprescindible ampliación de sus instalaciones.

Nuestra universidad lleva ya un tiempo trabajando con las diferentes administraciones para que, de manera concertada, sea posible realizar las dos ampliaciones que tenemos programadas. Una de estas dos ampliaciones, la que permitiría construir la nueva Facultad de Educación, está felizmente bien resuelta gracias a la generosa cesión de suelo que el Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig ha proporcionado a la Universidad dentro del Plan Parcial Azorín.

La segunda ampliación es mucho más ambiciosa en cuanto a su superficie y en cuanto a sus objetivos. En esta ampliación -de más de 1 millón de metros cuadrados en total- queremos que además de construir un campus especializado en Ciencias Experimentales se levante el Campus o Parque Científico de nuestra Universidad. La materialización de esta ampliación está todavía pendiente de algunos ajustes urbanísticos, para los que estamos contando con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante. Dado que nuestra universidad es propietaria de una parte de los terrenos, nos proponemos que tras la delimitación de toda el área se proceda a una reparcelación que de lugar a que la universidad pase a disponer, sin costo alguno, de la propiedad del suelo sobre el que se tendría que levantar el Campus de Ciencias Experimentales, y permitiendo que sobre el resto del área de actuación se levante el Parque Científico.

Conocemos la apuesta que el Sr. Conseller está realizando para hacer posible que las universidades valencianas dispongan de su Parque Científico. Ello nos causa una gran satisfacción, pero queremos que se realice de manera compatible con los planes que nuestra universidad tiene trazados para esta segunda ampliación y que le acabo de describir. Por ello, querría pedirle que el proyecto de Parques Científicos Universitarios que desde su Consellería están desarrollando contenga la suficiente flexibilidad, de manera que se pueda adaptar sin dificultad al plan de ampliación de nuestra universidad.

Estoy convencido de que Vd. compartirá conmigo, y con el sentir unánime de esta universidad, que la materialización de esta ampliación es imprescindible, porque, en caso contrario, el futuro de la Universidad de Alicante quedaría decisivamente cuestionado. Por ello, en nombre de la Universidad de Alicante debo pedirle su apoyo a la misma.

Para terminar, y si me permite seguir abusando de su atención, querría darle a conocer uno de los proyectos más emblemáticos que nuestra universidad ha protagonizado, el proyecto del que posiblemente nos encontramos más orgullosos por su impacto universal y que nos ha proporcionado un prestigio internacional incuestionable. Me refiero a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, cuya andadura se inició en julio de 1999.

La Biblioteca es hoy una firme realidad, habiéndose convertido en la web literaria en castellano más visitada del mundo. Dispone de un fondo documental de carácter digital formado por más de 12.000 obras a texto completo, la locución de las obras maestras de la literatura española y una extensa colección de imágenes. En 2004 ha servido más de 57 millones de páginas, con un promedio diario de 157.000, por lo que se ha convertido en el portal de referencia de las lenguas hispánicas.

El éxito de la Biblioteca ha permitido incorporar al proyecto a instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentra la Generalitat Valenciana, cuyo President aceptó el ofrecimiento de incorporarse a la misma y anunció el compromiso de contribuir a su financiación, con una aportación anual de 360.000 euros, como así fue anunciado, en octubre de 2002, por el Conseller D. Esteban González Pons.

Sin embargo, dicha aportación no se ha realizado hasta el momento. Me gustaría que, como miembro del Gobierno valenciano, hiciera llegar a la Generalitat la necesidad de que dicha aportación se materializara en fechas inmediatas. Cuando así suceda, podremos volver a afirmar orgullosos que, desde estas tierras valencianas, se lideran proyectos como el de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes que, nacida alicantina, tienen una repercusión universal.

Senyor conseller, puc assegurar-vos que posarem tot el nostre esforç i la nostra il·lusió a treballar per millorar la qualitat de la nostra Universitat. Igualment, vull que sàpia que col·laborarem lleialment, des de la nostra autonomia, amb totes les institucions polítiques, socials i econòmiques. Volem que totes les institucions i agents socials vegen la Universitat amb naturalitat i amb la mateixa il·lusió amb què fa 25 anys es va viure en la nostra societat el naixement de la seua universitat. Com he dit al principi, la Universitat d’Alacant ha fet bé els deures: és competitiva i té un prestigi reconegut. L’afecte i l’escalfor amb què totes les institucions i agents socials van acollir la Universitat en els seus inicis ha de perdurar. La societat no pot ignorar que el seu futur passa per donar suport a la universitat, a la seua universitat.

Moltes gràcies.

Oficina del Rector


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3866 / 9372

Fax: (+34) 96 590 9464

Para más información: informacio@ua.es, y para temas relacionados con este servidor Web: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464