Universidad de AlicanteMemoria. Página principal
Presentación
Conmemoración del 25 Aniversario de la UA
Resumen de la memoria del curso académico 2003-2004
Lección Inaugural [0,7MB]
Discurso del rector en el
acto de apertura del curso 2003-2004
Investidura Doctor Honoris Causa
Órganos de Gobierno
Defensor Universitario
Consejo de Alumnos
Sociedades
Fundaciones
Vic. de Alumnado
Vic. de Ampliación del Campus
Vic. de Convergencia Europea y Calidad
Vic. de Coordinación y Comunicación
Vic. de Desarrollo Normativo
Vic. de Extensión Universitaria
Vic. de Investigación
Vic. de Ordanación Académica y Profesorado
Vic. de Planificación Económica, Infraestructuras y Servicios
Vic. de Sociedades y Fundaciones

RESUMEN DE LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2003-2004


Excel·lentíssim Senyor Rector de la Universitat d'Alacant,
Honorable Senyor Conseller
Excelentísimo Señor Secretario de Estado
Excel·lentíssims i Magnífics Srs. Rectors,
Digníssimes autoritats,
Membres de la comunitat universitària,
Senyores i senyors.

Marca la tradició acadèmica que el secretari general reta comptes, a l'inici de cada curs acadèmic, de l'activitat desenvolupada durant l'any anterior. Enguany, que la Universitat d'Alacant celebra el 25 (vint-i-cinc) aniversari, aquesta tasca representa un indubtable honor, ja que, encara que no és aquest el moment de donar compte d'aquests 25 (vint-i-cinc) anys d'història, les dades que ací es presenten donaran una clara mostra de l'extraordinària transformació d'aquesta Universitat. N'hi ha prou amb pensar que fa 25 (vint-i-cinc) anys tot just comptava 4.400 (quatre mil quatre-cents) alumnes, 280 (dos-cents vuitanta) professors i vora 100 (cent) treballadors d'administració i serveis, i tenia només un pressupost de 316 (tres-cents setze) milions de pessetes. Aquesta transformació ha tingut lloc d'una manera progressiva, pas a pas; el meu deure ara és simplement presentar-los el que constitueix l'últim pas: la memòria acadèmica del curs 2003/04.

Comencem per la comunitat universitària.
La plantilla docent i investigadora de la Universitat d'Alacant està composta en l'actualitat per un total de 1.926 (mil nou-cents vint-i-sis) professors, als quals hem d'afegir 361 (tres-cents seixanta-un) becaris d'investigació. En aquest àmbit cal assenyalar l'aprovació d'un pla d'estabilitat i promoció del professorat, a través del qual s'han dotat 23 (vint-i-tres) places docents, i també la d'un programa per a incentivar l'obtenció del grau de doctor per als professors titulars d'escola universitària, al qual ja s'han acollit un total de 62 (seixanta-dos) professors.

Isabel Lifante

Convé destacar, igualment, els esforços que s'han fet per la promoció i estabilització del personal d'administració i serveis, col·lectiu en el qual avui s'integren 1.131 (mil cent trenta-un) treballadors. Els diversos processos de promoció interna portats a terme han afectat 84 (vuitanta-quatre) persones, i 117 (cent dèsset) places de personal contractat s'han transformat en funcionarials.

Especialment rellevant ha estat la subscripció d'un pla de pensions, completat amb una assegurança per defunció i invalidesa, per a tots els treballadors de la Universitat.

En relació amb el col·lectiu dels estudiants, s'han incorporat un total de 5.576 (cinc mil cinc-cents setanta-sis) nous alumnes. El nombre total d'estudiants matriculats ha pujat a 29.657 (vint-i-nou mil sis-cents cinquanta-set), dels quals 27.948 (vint-i-set mil nou-cents quaranta-vuit) són de primer i segon cicle, 1.159 (mil cent cinquanta-nou) de tercer cicle, mentre que els 550 (cinc-cents cinquanta) restants pertanyen a diversos estudis de postgrau. Quant a egressats, i sense disposar encara de les dades de la convocatòria de setembre, s'han diplomat o llicenciat 3.270 (tres mil dos-cents setanta) estudiants. I, així mateix, s'han llegit 72 (setanta-dues) tesis doctorals.

Amb l'objectiu d'oferir una formació de qualitat als estudiants, la Universitat ha apostat especialment per la mobilitat i les pràctiques preprofessionals. Pel que fa a la mobilitat, només en el marc del programa Sòcrates-Erasmus, 553 (cinc-cents cinquanta-tres) alumnes s'han desplaçat a diverses universitats europees; disposant a aquest fi d'un complement a les beques, obtingut gràcies a les aportacions de la Universitat mateixa, de la CAM, de Bancaixa i de diversos ajuntaments de la nostra província i de províncies limítrofes. De la mateixa manera, un total de 917 (nou-cents dèsset) alumnes de diverses universitats europees (100 més que l'any passat) han elegit la d'Alacant com a universitat de destinació per a desenvolupar-hi els seus estudis. Quant a les pràctiques, més de 4.000 (quatre mil) estudiants les han fetes en diverses empreses i institucions; alguns d'ells fins i tot en altres països europeus a través del programa Leonardo da Vinci. L'èxit d'aquests programes permet que les empreses oferisquen llocs de treball als estudiants i que molts d'ells troben així la primera ocupació. Igualment, la Universitat, a través del GIPO (gabinet d'iniciatives per a l'ocupació) -ara integrat en la Fundació General- disposa d'una dinàmica borsa de treball i d'un servei d'emprenedors, que durant l'any passat va atendre un total de 161 (cent seixanta-un) projectes i s'arribaren a crear 23 (vint-i-tres) de les empreses proposades.

En l'àmbit de la docència la primera dada que cal destacar és que s'ha aconseguit l'autorització per a impartir les noves titulacions següents: Enginyeria de Camins, Canals i Ports; Criminologia; Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i una llicenciatura en Història, conjuntament amb la Universitat d'Ais-Marsella I (Universitat de Provença).

Amb l'objectiu fonamental de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, es va posar en funcionament un projecte experimental en la titulació de Treball Social. En aquesta mateixa línia, la pràctica totalitat dels nostres centres han participat, juntament amb altres Universitats, en les convocatòries de l'ANECA per a l'elaboració de títols de grau, on s'han acceptat 26 (vint-i-sis) dels projectes proposats.

Des de la perspectiva del foment i la utilització de noves tecnologies en la docència, convé destacar una convocatòria d'ajudes per a l'elaboració de materials docents, així com el desenvolupament del Punt DIT (Docència i Innovació Tecnològica), que pretén operar com una oficina de suport tècnic al professorat.

Igualment, cal destacar l'esforç dut a terme per incentivar la docència en valencià, a través de la dotació de 21 (vint-i-una) beques per a l'elaboració de materials docents o de la concessió d'incentius econòmics als departaments.

Por lo que se refiere a la investigación, el primer dato a destacar es el de la creación de 5 nuevos Institutos Universitarios, que se unen a los 4 ya existentes. Los nuevos Institutos son el de Síntesis Orgánica, el de Materiales, el de Ingeniería de Procesos Químicos, el de Electroquímica y el Centro Iberoamericano de la Biodiversidad. Además se encuentra pendiente de publicación el Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas, y otro más, el Instituto "Ramón Margaleff" para el Estudio del Medio Ambiente, se encuentra en trámite de evaluación.

Asistentes al acto de apertura

Durante este curso, la Universidad ha mantenido sus índices en materia de investigación y transferencia de tecnología. De este modo, durante el año 2003 se consiguió una cifra global por proyectos públicos y privados de 9,2 millones de euros. En cuanto a la contratación de proyectos de I+D+i con empresas e instituciones, se firmaron 346 contratos por un importe de 3,3 millones de € (frente a los 2,8 del año anterior).

Por último merece destacarse la renovación, por un período de 4 años, del proyecto CENEMES (Centro de Enlace del Mediterráneo Español), para la transferencia transnacional de tecnología, con un presupuesto global de 3 millones de €. Este proyecto, financiado por la Unión Europea, ha sido catalogado como uno de los tres mejores de Europa.

Por lo que a la proyección cultural se refiere, durante el curso académico que ahora acaba, se ha consolidado la programación cultural permanente del paraninfo. Asimismo, conviene destacar el espectacular crecimiento de la Universidad Permanente, que ha contado este año con 2167 alumnos (frente a los 826 del año anterior), así como la continua e intensa actividad desarrollada en las distintas sedes universitarias. Mención especial merece la apuesta de la Universidad por consolidar su presencia en la ciudad de Alicante, a través de una de las ofertas culturales más amplias y rigurosas de la misma, con más de 400 actos (un 70% más que el año anterior) y unos 45.000 participantes.

Durante el curso que ahora se acaba, la Universidad de Alicante ha tenido el privilegio de investir doctor honoris causa a D. José María Bengoa Lecanda.

En el ámbito institucional, la entrada en vigor del nuevo Estatuto de la Universidad supuso el inicio del proceso de adaptación al mismo de toda su normativa interna, así como la de sus órganos de gobierno. A estos cambios institucionales, ha de unirse la marcha de nuestro rector, Salvador Ordóñez, a la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, motivo por el que el primer desarrollo normativo ha sido precisamente el relativo al Reglamento Electoral general.

En el ámbito de los grandes proyectos emprendidos por la Universidad merece la pena destacar la efectiva puesta en funcionamiento de su Fundación General, que se consolida como institución de apoyo a los fines universitarios. Tal y como se proyectó, ello ha supuesto el relanzamiento y la mejora de las actividades que venían desarrollando las unidades que se han integrado en la misma.

También durante el pasado curso se constituyó un Consorcio para la puesta en funcionamiento del Parque Científico de Alicante. En este consorcio se integran, además de nuestra Universidad, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante, el de San Vicente del Raspeig, la Diputación, COEPA, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, FUNDEUN, la Fundación General de la Universidad, la CAM y BANCAJA.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes se ha convertido en la web literaria en castellano más consultada del mundo. Este proyecto de la Universidad de Alicante, que desde su inauguración ha contado con la colaboración fundamental del Banco Santander-Central Hispano y de la Fundación Marcelino Botín, ha pasado a ser gestionado por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. De su actividad durante este último año merece destacarse su consolidación en el ámbito de Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los países donde más descargas se realizan de sus contenidos.

Por lo que a las grandes infraestructuras se refiere, durante este último curso se ha dado un impulso considerable a la elaboración del plan de ampliación de la zona oeste del campus, en la que se pretende conformar un área docente e investigador técnico-experimental que pueda interaccionar con el futuro parque científico-tecnológico de Alicante. Dentro de este plan, se ha elaborado un proyecto de comunicación vial con el actual campus, cuya dotación económica y ejecución ha sido comprometida por la Consellería de Infraestructuras y Transporte. Debe destacarse el proyecto de construcción en esta zona de un apeadero de RENFE, que permitirá una conexión directa y fluida con Alicante y los municipios de los alrededores, así como con el aeropuerto.

La primera gran actuación dentro de esta zona será la construcción del edificio de Servicios Técnicos de Investigación, que ya ha sido adjudicado y que constará de una superficie cercana a los 6000 metros cuadrados.

Por otro lado, el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha cedido a la Universidad una parcela de 17000 metros cuadrados, en la que se construirá la futura Facultad de Educación. Actualmente el proyecto ha sido ya licitado y está previsto que pueda iniciarse su ejecución durante el próximo año.

La realización de todas estas y muchas otras actuaciones ha requerido un importante esfuerzo económico. En este sentido la liquidación del presupuesto del año 2003, informado favorablemente por el Consejo de Gobierno, y aprobado por el Consejo Social ascendió a 205 millones de euros (205.052.784,45€).

Comenzaba esta memoria haciendo referencia a los miembros de la comunidad universitaria, y no cabe sino terminar aludiendo de nuevo a ellos, para agradecerles el que con su trabajo diario hayan hecho posible cuanto aquí se ha reseñado.

A todos ellos, y a todos Ustedes, muchas gracias.

 

Subir / Tornar