Reglament de Règim Intern de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

PREÀMBUL

La Universitat té, entre altres funcions, la de transferir els coneixements que genera a la societat que l’ha creada. En aquest servei, la investigació ocupa un lloc principal, per tal com renova el saber, promou el progrés personal i material i l’actitud crítica, millora la qualitat de vida, estimula la difusió d’idees i valors i dinamitza la convivència. Dins de les múltiples orientacions de la recerca, ocupa un lloc primordial la investigació sobre el llenguatge humà. Les llengües naturals són els sistemes de comunicació més ben articulats i potents: fan possible el desenvolupament individual, són el vehicle de la vida en societat, l’expressió de la diversitat cultural i el dipòsit de la memòria col·lectiva de cada poble. Per això entre els objectius bàsics de la investigació acadèmica ha de figurar l’estudi, la salvaguarda i la difusió dels valors culturals i lingüístics com a tret essencial del patrimoni humà. La llengua dels valencians, compartida amb la resta de la comunitat lingüística catalana, és una part substantiva d’aquest patrimoni universal. En aquest sentit, correspon a les universitats valencianes la indagació en totes les facetes del valencià, integrat en el conjunt de la llengua catalana: la diversitat interna, l’evolució històrica, les manifestacions culturals i literàries, la situació present, la projecció internacional i les perspectives de futur.

Amb aquest esperit de contribuir a la recerca sobre la llengua pròpia es va crear l’Institut Universitari de Filologia Valenciana (IFV), regulat per ordre ministerial de l’1 de juliol de 1978 (BOE 18-X-1978) com a organisme propi de la Universitat de València. La creació posterior de la Universitat d’Alacant i de la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana, va posar de manifest la conveniència de transformar l’IFV en Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), amb implantació en aquestes tres universitats valencianes que impartien, i imparteixen, estudis superiors adscrits a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana i d’altres àrees afins que contribueixen a l’estudi, descripció i conreu del valencià. Aprovada la iniciativa pels organismes adients de totes elles, el Govern Valencià creà l’IIFV pel Decret 238/1994 de la Generalitat Valenciana, de 22 de novembre de 1994 (DOGV 29-XI-1994).

L’experiència de funcionament acumulada al llarg dels anys així com els canvis que la promulgació de la Llei Orgànica de les Universitats va introduir en el marc legal universitari i el posterior reordenament estatutari de les universitats de què forma part l’IIFV, determinen l’adequació del seu Reglament de Règim Intern en els termes que segueixen.

TÍTOL I: DEL CARÀCTER I DE LES FINALITATS DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE FILOLOGIA VALENCIANA

Article 1

1. L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) és un organisme públic d’estudi, recerca i difusió del coneixement, que regeix les seues activitats d’acord amb el marc normatiu universitari i el que disposa aquest Reglament de Règim Intern.

2. L’IIFV forma part de la Universitat de València, la Universitat d’Alacant i la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana. S’hi podran adherir, per mitjà de convenis específics, d’altres universitats valencianes on es desenvolupen estudis o activitats d’investigació concordants amb les finalitats de l’IIFV.

3. En cadascuna de les universitats de les quals forma part l’IIFV es crearà una Seu Universitària. Aquestes seus s’ubicaran en els locals que a tal fi assignen les universitats respectives; s’organitzaran d’acord amb el règim jurídic i l’estructura orgànica de cada universitat i disposaran del personal i dels recursos pressupostaris que els corresponguen.

4. L’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana també podrà utilitzar oficialment la denominació “Institut de Filologia Valenciana” i podrà fer ús de la imatge corporativa que es determine.

Article 2

1. L’objectiu de l’IIFV és la recerca sobre el valencià, com a varietat específica de la llengua catalana, en tots els vessants de la comunicació social, de la producció literària i de les manifestacions col·lectives de la cultura pròpia.

2. L’IIFV té com a finalitats específiques:

a) El desenvolupament de la investigació sobre tots aquells aspectes a què s’al·ludeix en l’apartat anterior, d’acord amb les directrius i previsions de recerca que es fixen en els plans d’actuació investigadora aprovats pel Consell General.

b) La impartició de docència superior en el nivell de postgrau, per tal de satisfer la demanda social quant a actualització acadèmica, especialització professional i formació de nous investigadors.

c) L’organització de reunions científiques i de trobades públiques que promoguen la transferència dels resultats de la recerca i la difusió social del coneixement.

d) La formació específica del professorat d’ensenyament preuniversitari pel que fa a la qualificació científica i als recursos docents.

e) La promoció d’activitats docents i investigadores relacionades amb l’extensió de l’ús social del català.

f) L’assessorament tècnic, a instància de part, en tots aquells aspectes relatius a l’ús públic de la llengua, a la seua dimensió historicosocial o al seu corpus formal.

3. L’IIFV és l’òrgan que assessorarà i dictaminarà, en nom de totes les universitats de què forma part, en les matèries que constitueixen el seu objecte d’estudi i investigació.

Article 3

L’IIFV exercirà les funcions d’investigació, docència i difusió del coneixement per mitjà dels seus membres (investigadors, becaris adscrits i col·laboradors), que, bé individualment, bé en equips o grups de recerca, presentaran a l’aprovació del Consell General un pla de treball triennal. A més de l’actuació corporativa pròpia, la investigació de l’IIFV es podrà orientar per la iniciativa d’entitats públiques o privades, sempre que s’ajuste als objectius enumerats en l’article anterior i que dos terços dels assistents al Consell General s’hi pronuncien a favor.

Article 4

L’IIFV podrà coordinar-se amb altres organismes que s’ocupen d’activitats semblants, especialment amb els de l’àrea lingüística catalana, per tal de portar a terme els objectius que li són propis. Aquesta coordinació, que es farà d’acord amb el marc legal corresponent, serà de dos tipus:

a) D’associació, que comportarà relacions mútues permanents de tipus orgànic i institucional.

b) De col·laboració, que comportarà activitats compartides amb caràcter temporal i fixades prèviament per acords, contractes o convenis.

Article 5

L’IIFV, en atenció als seus objectius de recerca i difusió del coneixement, podrà contribuir a la defensa i promoció social del valencià pels mitjans que considere oportuns, a l’empara del marc legal que regula l’activitat universitària.

Article 6

1. L’IIFV, com a part constitutiva de les universitats valencianes de què forma part, podrà instar l’establiment de contractes i acords amb organismes, institucions i entitats públiques o privades, i amb persones físiques o jurídiques, per a dur a terme activitats d’investigació, especialització docent, assessorament lingüístic i promoció de l’ús social del valencià.

2. L’IIFV promourà totes les publicacions que escaiguen al compliment dels seus objectius, d’acord amb l’autonomia editorial i econòmica que li reconeguen les universitats i del que estableix aquest Reglament.

3. L’adscripció administrativa i la contractació del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis que resulten necessaris per al correcte desenvolupament de les funcions de l’IIFV es faran en cada Seu Universitària d’acord amb la legislació vigent i amb la normativa pròpia de cadascuna de les universitats a les quals pertany aquest.

4. L’IIFV, a iniciativa pròpia o en col·laboració amb altres entitats, podrà concedir beques i ajudes econòmiques a la investigació en les matèries de la seua competència.

TÍTOL II: DELS MEMBRES DE L’IIFV

Article 7

1. És membre de l’IIFV el personal docent i investigador que es trobe en alguna de les situacions següents:

a) Ser doctor o persona de reconeguda solvència en la investigació i la docència de l’àrea de Filologia Catalana o altres àrees afins, formar part del personal docent i investigador de plantilla de qualsevol de les universitats a les quals pertany l’IIFV i haver-ne estat admés com a membre. El Consell General de l’IIFV ha de resoldre la sol·licitud d’admissió de la persona interessada, oït el departament a què es troba adscrit, en consideració al currículum aportat i al pla de treball que presente. L’admissió com a membre de l’IIFV no modifica, per si mateixa, els seus deures docents, que seran determinats per la normativa d’ordenació docent de la universitat de la qual forma part. En el cas que s’escaiga, els investigadors hauran de destinar almenys el cinquanta per cent del finançament per objectius de la seua investigació a l’IIFV.

b) Haver accedit a una plaça adscrita a l’IIFV o haver estat contractat per ocupar-la. Les obligacions docents d’aquest personal seran determinades per la normativa d’ordenació docent de cada universitat.

2. Són membres de l’IIFV el personal d’investigació en formació, tant becat com contractat, que hi estiga adscrit segons allò que regule la normativa pròpia de cada universitat.

3. També és membre de l’IIFV el personal d’administració i de serveis que ocupa places que s’hi troben adscrites.

4. El Consell General podrà designar col·laboradors o col·laboradores de l’IIFV en els termes i per al període que preveja la normativa del Consell General aprovada a l’efecte.

Article 8

L’adscripció de personal no pertanyent a les plantilles de les respectives universitats a l’IIFV podrà establir-se, en règim d’exclusivitat o no, mitjançant contracte, comissió de serveis, o una altra forma de vinculació que, a proposta del Consell General de l’IIFV, siga autoritzada pel rector o la rectora de la universitat on s’adscriu.

Article 9

L’admissió i la permanència d’investigadors o investigadores en l’IIFV estaran basades en la coincidència entre l’objectiu general de l’IIFV, el Pla d’Actuació de l’IIFV i els objectius i plantejaments científics dels interessats, així com en la capacitat d’aquests per a desenvolupar la seua investigació en el marc del Pla esmentat.

Article 10

Les sol·licituds d’incorporació a l’IIFV de nous investigadors o investigadores com a membres hauran de ser adreçades al director de l’IIFV. Aquestes sol·licituds hauran d’incloure, necessàriament:

a) El curriculum vitae del sol·licitant.

b) Un pla de treball, en el qual constaran les activitats que es proposa portar a terme i les consideracions del sol·licitant sobre l’adequació entre aquestes i el Pla d’Actuació de l’IIFV, així com l’expressió dels recursos que aportaria i dels que necessitaria per al desenvolupament de la seua activitat en l’IIFV.

c) El compromís explícit del sol·licitant de mantenir la vinculació a l’IIFV durant el període de vigència del seu pla de treball.

d) L’aval, almenys, de dos membres del Consell General.

Article 11

Les sol·licituds d’incorporació hauran de ser informades per la Junta Directiva amb l’assessorament de l’òrgan i dels especialistes adients, i el Consell General les haurà de resoldre en un termini màxim de sis mesos des de la recepció de la sol·licitud. Per a ser aprovada una sol·licitud caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents.

Article 12

En el cas de personal investigador en formació, contractat o becat, o de personal de suport a la investigació, o de personal contractat a càrrec de programes propis de les universitats respectives, projectes d’investigació, convenis o contractes que es troben a l’àmbit d’actuació de l’IIFV i l’investigador responsable dels quals en siga membre, s’entén que la vinculació d’aquests a l’IIFV es produeix de forma automàtica des de la data d’inici de la beca o contracte, en els termes que s’establisca en la convocatòria corresponent, i durant el seu període de vigència.

Article 13

La baixa en l’IIFV es produirà de manera automàtica després d’haver estat comunicada pel director al Consell General en els casos següents:

a) A petició pròpia de la persona interessada.

b) Quan la Junta Directiva constate l’incompliment de l’obligació de presentar el pla de treball a què eludeix l’apartat b) de l’article 10.

Article 14

La baixa també es produirà quan es constate que les actuacions del membre o del col·laborador de l’IIFV no concorden amb l’objectiu general d’aquest o per incompliment dels compromisos adquirits en el seu pla de treball. La proposta motivada d’exclusió de membres de l’IIFV haurà de ser presentada per la Junta Directiva o per una cinquena part dels membres del Consell General i requerirà l’acord almenys de dos terços dels assistents a la reunió del Consell General sempre que represente la majoria absoluta d’aquest. c) Quan el membre de l’IIFV deixe d’assistir a tres reunions consecutives o cinc d’alternes del Consell General, sense justificar-ne l’absència, en el període dels quatre anys a què fa referència l’article 17. En qualsevol cas, les baixes no seran mai definitives, sinó que tindran vigència fins que acabe el període de quatre anys de cada Junta Directiva. Llavors, qualsevol membre que haja estat donat de baixa podrà tornar a sol·licitar la seua inclusió com a membre de l’IIFV.

Article 15

Les altes i les baixes de personal investigador en l’IIFV seran notificades per la direcció, en el moment en què es produïsquen, al vicerectorat de la universitat corresponent amb competència en matèria d’instituts universitaris d’investigació perquè en prenga coneixement i als efectes oportuns.

TÍTOL III: DE L’ESTRUCTURA I ELS ÒRGANS DE L’IIFV

Article 16

L’IIFV es compon dels òrgans decisoris i càrrecs directius següents:

a) El Consell General.

b) La Junta Directiva.

c) El director.

d) El secretari.

e) El Comité Científic.

f) Els Consells de Seu Universitària de cada universitat.

g) Els vicedirectors, que seran alhora directors de Seu Universitària.

h) Els vicesecretaris, que seran alhora secretaris de Seu Universitària.

CAPÍTOL 1: DEL CONSELL GENERAL INTERUNIVERSITARI I DELS CONSELLS DE SEU UNIVERSITÀRIA

Article 17

1. El Consell General és el màxim òrgan de representació, decisió i control de l’IIFV. El Consell General està compost per tot el personal investigador adscrit a les seus universitàries, a més dels representants dels altres estaments que configuren cada seu: estudiants dels programes de postgrau, personal becari i personal d’administració i serveis.

2. El conjunt de membres del Consell General de cada una de les universitats a les quals pertany l’IIFV formen el Consell de Seu Universitària. Els membres del Consell General no pertanyents a les plantilles de personal docent i investigador de les Universitats de què forma part l’IIFV podran ser adscrits, si així ho acorda motivadament el mateix Consell General, a un dels Consells de Seu Universitària. Els Consells de Seu Universitària es regiran, anàlogament, pels mateixos procediments que el Consell General. Les decisions adoptades pel Consell de Seu Universitària només afecten la seu corresponent, no són vinculants per al Consell General i, en tot cas, s’hauran d’adequar als acords i a les línies d’actuació adoptats per aquest.

3. Cada Consell de Seu està compost per:

a) Tot el personal docent i investigador.

b) Un representant dels becaris i les becàries d’investigació.

c) Un representant de l’alumnat dels postgraus propis de l’IIFV.

d) Un representant dels membres del personal d’administració i serveis. Els membres electes del Consell de Seu han de ser renovats cada quatre anys, llevat del representant dels estudiants, el mandat dels quals és anual. Les vacants que s’hi produïsquen en aquest període seran cobertes pel temps que reste.

Article 18

1. Són competències del Consell General:

a) Aprovar, si escau, el Pla d’Actuació triennal de l’IIFV proposat per la Junta Directiva, vistes les directrius suggerides pel Comité Científic, i ratificar l’adequació entre el pla de treball que presente cada investigador i el referit Pla d’Actuació.

b) Proposar programes de postgrau, incloent-hi si escau el doctorat, i cursos d’especialització que ha d’impartir l’IIFV.

c) Estudiar i aprovar, si escau, els dictàmens, informes i altres documents que, en l’exercici de la funció d’assessorament, haja d’emetre l’IIFV.

d) Aprovar les línies de publicació i difusió de les seues recerques o d’altres relacionades amb les finalitats de l’IIFV.

e) Aprovar els pressupostos, balanços i comptes generals de l’IIFV, a proposta de la Junta Directiva.

f) Aprovar la memòria anual d’activitats.

g) Aprovar la proposta de Reglament de Règim Intern de l’IIFV i, quan pertoque, de les seues modificacions, i elevar-la als Consells de Govern respectius.

h) Resoldre sobre l’admissió i l’exclusió de membres de l’IIFV d’acord amb el procediment establert en aquest Reglament.

i) Aprovar la composició i designar els membres del Comité Científic a proposta de la Junta Directiva.

j) Elegir el director d’acord amb el procediment especificat en aquest Reglament.

k) Conéixer l’actuació del director, de la Junta Directiva i de cadascun dels seus membres en relació amb les funcions que els encomana aquest Reglament.

l) Aprovar o, si escau, rebutjar les propostes de la Junta Directiva.

m) Nomenar entre els seus membres els components de les seccions i comissions internes que s’hi puguen crear.

n) Estudiar i proposar, si escau, la coordinació amb altres entitats que tinguen finalitats anàlogues.

o) Estudiar i proposar, si escau, contractes o acords amb entitats públiques o privades o amb persones físiques i jurídiques per a la realització dels fins de l’IIFV.

p) Estudiar i proposar, si escau, als òrgans universitaris de govern, l’adscripció de recursos humans i materials necessaris per al bon funcionament de l’IIFV.

q) Estudiar i proposar les mesures oportunes per a dirimir els conflictes que puguen produir-se al si de l’IIFV, sense perjudici dels recursos posteriors.

r) Elegir col·laboradors de l’IIFV.

s) Qualsevol altra funció que li puguen atribuir els estatuts de les universitats a les quals pertany l’IIFV.

2. Són competències específiques dels Consells de Seu Universitària:

a) Elegir els vicedirectors corresponents, atesa la seua condició de directors de les seus universitàries, i proposar-ne el nomenament als rectors respectius.

b) Proposar al Consell General el pla anual d’activitats pròpies de les seus universitàries respectives.

c) Proposar al Consell General la distribució del pressupost anual de les seus universitàries respectives.

d) Encarregar-se, en l’àmbit de les seus universitàries, de l’execució dels acords i línies d’actuació aprovats pel Consell General.

3. Per raons d’eficàcia, el Consell General podrà delegar explícitament, en altres òrgans i comissions de l’IIFV, les competències previstes en l’article 18, punt 1, apartats n), o), p) i q).

CAPÍTOL 2: DEL DIRECTOR

Article 19

El director serà elegit pel Consell General i nomenat pel rector de la universitat a la qual pertanga.

Article 20

1. El director de l’IIFV serà elegit per un període de quatre anys, entre els directors de les seus universitàries, amb una sola possibilitat d’elecció consecutiva. Per a ser candidat caldrà reunir les condicions següents:

a) Ser membre del personal docent i investigador pertanyent als cossos docents universitaris o contractats estables adscrits a l’IIFV, amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet.

b) No haver estat revocat com a director o vicedirector de l’IIFV durant els dos anys anteriors a l’elecció.

c) Ser presentat com a candidat per almenys el vint per cent dels membres del Consell General.

d) Haver formulat oficialment la seua candidatura.

2. Quan el director de l’IIFV cesse es procedirà a la renovació dels directors de Seu prèviament a l’elecció del nou director. Aquest procés començarà en un termini màxim de deu dies i serà dirigit pel director en funcions de cada una de les seus.

3. Elegits els nous directors de Seu, el de més edat, com a director en funcions, convocarà en el termini màxim de quinze dies la reunió de constitució de la nova Junta Directiva. Constituïda aquesta, el director en funcions iniciarà immediatament el procés d’elecció del nou director o directora de l’IIFV. Aquest procés no podrà tenir una durada superior a trenta dies hàbils.

4. Per a ser elegit director de l’IIFV, caldrà obtenir, en votació secreta, el vot de la majoria absoluta dels membres del Consell General. Si en la primera votació cap candidat no l’obté, se’n farà, en el termini màxim d’una setmana, una segona, en què només caldrà obtenir la majoria simple sempre que supere el nombre de vots en blanc. En cas d’empat, serà designat el candidat més antic en la carrera universitària.

5. En cas que no hi haja cap candidat o que cap candidatura assolisca la majoria necessària la Junta Directiva quedarà en funcions i s’iniciarà un nou procés electoral de directors de Seu en un termini màxim de tres mesos

Article 21

Són competències del director:

a) Representar l’IIFV en tots els actes públics i davant qualsevol mena d’organisme i autoritats.

b) Executar els acords del Consell General i dirigir, assistit si escau pels membres de la Junta Directiva i, en particular, pel secretari o la secretària, la gestió ordinària de l’IIFV.

c) Presidir les sessions del Consell General, de la Junta Directiva i del Comité Científic de l’IIFV, convocar-les, dirigir-ne el desenvolupament i decidir amb el vot de qualitat tots els casos d’empat, tret dels previstos en aquest Reglament.

d) Donar la màxima difusió entre els membres de l’IIFV de tota aquella informació que resulte adequada per al millor desenvolupament de les seues funcions.

e) Autoritzar, amb el vistiplau, les actes de les sessions, i també els documents que calga presentar al Consell General per a l’aprovació.

f) Fixar l’ordre del dia de les reunions dels òrgans col·legiats interuniversitaris.

g) Supervisar tots els comptes, ordenar els pagaments acordats amb validesa i signar amb el secretari o, en el seu cas, amb el vicesecretari corresponent, documents assignables pressupostàriament a la universitat a la qual pertanga.

h) Proposar el Pla d’Actuació de l’IIFV d’acord amb les directrius generals proposades pel Comité Científic i impulsar-ne i coordinar-ne les tasques, en col·laboració amb la Junta Directiva.

i) Coordinar les activitats del personal adscrit a l’IIFV.

j) Designar el secretari de l’IIFV entre els secretaris de les seus universitàries i proposar-ne el nomenament al rector respectiu.

k) Totes aquelles que li siguen assignades o delegades expressament pel Consell General o per la Junta Directiva, com també les competències no atribuïdes a altres òrgans de l’IIFV.

l) Complir i fer complir els preceptes continguts en aquest Reglament i l’ordenament jurídic.

Article 22

El director o la directora, o qualsevol altre càrrec o representant elegit pel Consell General de l’IIFV o pels respectius Consells de Seu, cessarà en el càrrec per:

a) Termini de mandat.

b) Qualsevol causa o absència que l’incapacite per a exercir les seus funcions per un termini igual o superior a sis mesos.

c) Cessament com a membre del Consell General.

d) Renúncia.

e) Destitució com a resultat d’una moció de censura

Article 23

En cas d’absència justificada o incapacitat del director o la directora de l’IIFV que impedisca el desenvolupament de les seues funcions per termini inferior a sis mesos, aquestes seran assumides provisionalment pel vicedirector o vicedirectora de més edat. En el cas del director de seu les seues funcions seran exercides pel membre del personal docent i investigador de més edat.

Article 24

En el supòsit de renúncia del director de l’IIFV aquesta haurà de ser notificada al Consell General i les seues funcions seran assumides provisionalment pel vicedirector de més edat, el qual començarà, sense altres condicions, el procés d’elecció del nou director segons les normes i dins els terminis exigits en aquest Reglament. En el cas de renúncia d’un director de seu universitària, aquesta haurà de ser notificada al Consell de Seu i les seues funcions seran exercides pel membre del personal docent i investigador de més edat el qual iniciarà, sense altres condicions, els tràmits per a l’elecció del nou director de seu.

Article 25

La destitució del director es podrà considerar aprovada vàlidament i efectiva si és demanada per mitjà d’una moció de censura motivada i signada almenys per un 20% dels membres del Consell General i és aprovada per la majoria absoluta d’aquests. En el cas del director de seu la destitució haurà de ser acceptada pel Consell de Seu i les seues funcions seran exercides pel membre del personal docent i investigador de més edat el qual iniciarà, sense altres condicions, els tràmits per a l’elecció del nou director de seu, segons les normes i dins els terminis exigits en aquest Reglament. En cas de no prosperar la moció de censura, els signants no podran promoure’n una altra en el termini d’un any.

CAPÍTOL 3: DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 26

1. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat encarregat de la direcció, coordinació i gerència de tots els òrgans que componen l’IIFV.

2. La Junta Directiva es renovarà sempre dins del procés d’elecció del director o de la directora tal com s’especifica en l’article 20 d’aquest Reglament.

Article 27

La Junta Directiva estarà integrada pels càrrecs següents:

a) El director, que la presideix.

b) Un vicedirector per cada una de les universitats, tret d’aquella a la qual pertanga el director, el qual assumirà també la direcció de la seu corresponent.

c) El secretari.

d) Un vicesecretari per cada una de les universitats, tret d’aquella a la qual pertanga el secretari, el qual assumirà també la secretaria de la seu corresponent.

Article 28

Són funcions de la Junta Directiva:

a) Conéixer i fer complir les disposicions estatutàries i els acords presos degudament.

b) Gestionar la vida econòmica i administrativa de l’IIFV.

c) Sotmetre al Consell General l’aprovació de la memòria anual, el balanç i els pressuposts generals d’ingressos i despeses.

d) Examinar i formalitzar totes les operacions econòmiques que acorde l’IIFV, i aprovar, si escau, les despeses i inversions menors que siguen imprescindibles.

e) Coordinar els diferents òrgans de l’IIFV i executar les activitats que aprove el Consell General.

f) Mantenir els contactes convenients o necessaris amb persones, organismes i institucions de tota mena amb vista a l’acompliment de les finalitats de l’IIFV i l’assoliment dels recursos adequats per a la realització d’aquestes.

g) Exercir les competències que li delegue explícitament el Consell General i informar sobre les propostes que figuren en l’ordre del dia en cada convocatòria del Consell General o d’altres òrgans de l’IIFV.

h) Proposar les seues comissions internes i les del Consell General que considere necessàries per al desenvolupament de les funcions de l’IIFV.

i) Les altres que no corresponguen a cap altre òrgan i no s’atribuïsquen al Consell General.

Article 29

1. Els vicedirectors, atesa la seua condició de directors de seu universitària, seran elegits pels consells de les seus universitàries respectives, aquests en proposaran el nomenament als rectors de les universitats corresponents.

2. Per a ser elegits caldrà:

a) Ser membre del personal docent i investigador pertanyent als cossos docents universitaris o contractats estables adscrits a l’IIFV, amb el títol de doctor i amb dedicació a temps complet.

b) No haver estat revocat com a vicedirector ni com a director de l’IIFV durant els dos anys anteriors a l’elecció.

c) Ser presentat com a candidat per almenys el vint per cent dels membres del Consell de Seu de la universitat corresponent.

d) Haver formulat oficialment la seua candidatura.

3. Correspon als vicedirectors auxiliar el director i substituir-lo en els termes previstos en aquest Reglament, així com representar-lo en les universitats a les quals no pertanga el director i exercir, en el seu nom, totes les funcions pròpies d’aquest darrer càrrec en l’àmbit de les universitats respectives.

4. Atés el caràcter interuniversitari de l’IIFV, el càrrec de vicedirector, en tant que director de Seu Universitària, serà equiparat, en l’àmbit de la universitat mateixa, al càrrec de director d’Institut Universitari o al que el Consell de Govern de cada una de les universitats determine.

Article 30

1. El secretari serà designat pel director, entre els vicesecretaris, els quals, atesa la seua condició de secretaris de Seu Universitària, hauran estat nomenats prèviament pel rector corresponent. El secretari serà nomenat pel Rector de la Universitat a la qual pertanga.

2. Correspon al secretari, que ho és també del Consell General i de la Junta Directiva:

a) Ser el fedatari dels acords que els esmentats òrgans adopten i assistir el director o la directora en la gestió ordinària.

b) Assistir el director en la fixació de l’ordre del dia i cursar les convocatòries de les reunions.

c) Alçar acta de les reunions i assumir-ne la custòdia.

d) Rebre i tramitar les sol·licituds i propostes dels membres de l’IIFV al director o a la Junta Directiva.

e) Portar i dirigir els afers administratius, la correspondència administrativa de l’IIFV, en col·laboració amb els vicesecretaris, i lliurar les certificacions que li siguen requerides.

f) Guardar l’arxiu, el llibre d’actes i tota la documentació de l’IIFV i, amb el vistiplau del director, autoritzar-ne la consulta als membres del Consell General.

g) Vetlar pel compliment d’aquest Reglament i de la normativa legal que el fonamenta o puga afectar-ne el funcionament.

h) Portar, en col·laboració amb els vicesecretaris, la comptabilitat de l’IIFV i, en general, tots els assumptes econòmics i financers que afecten qualsevol òrgan d’aquest.

i) Guardar còpies i justificants dels documents de cobrament i pagament de l’IIFV i, en general, tot el que fa referència al control d’ingressos i despeses.

j) Confeccionar i proposar, en col·laboració amb la Junta Directiva, el projecte de pressupost anual de l’IIFV i l’estat de comptes i balanç de l’exercici anterior, per a l’aprovació corresponent.

k) Posar a disposició de qualsevol membre del Consell General la informació que sol·licite sobre l’estat de comptes de l’IIFV.

l) Exercir la direcció del personal d’administració i serveis adscrit a l’IIFV, sota la supervisió del director.

m) Totes aquelles funcions que li siguen assignades o delegades expressament pel Consell General, la Junta Directiva o el director o la directora de l’IIFV.

Article 31

1. Els vicedirectors proposaran als rectors corresponents el nomenament d’un vicesecretari. Els vicesecretaris seran membres docents i investigadors dels Consells de les Seus Universitàries respectives.

2. Correspon als vicesecretaris substituir i auxiliar el secretari, així com exercir les funcions pròpies d’aquest càrrec en l’àmbit de les seus universitàries respectives.

3. Atés el caràcter interuniversitari de l’IIFV, el càrrec de vicesecretari, en tant que secretari de seu universitària, serà equiparat, en l’àmbit de la universitat mateixa, al càrrec de secretari d’institut universitari o al que el Consell de Govern de cada una de les universitats determine.

Article 32

Els càrrecs de la Junta Directiva podran delegar transitòriament totes o part de les seues funcions, per raons justificades, en algun o alguns altres membres d’aquesta sempre que així ho accepte la mateixa Junta.

Article 33

Els Consells de Seu Universitària podran dotar-se d’una Junta Directiva de Seu Universitària en els termes i amb el règim que fixe el Consell General.

CAPÍTOL 4: DEL COMITÉ CIENTÍFIC

Article 34

1. El Comité Científic és l’òrgan encarregat d’assessorar l’IIFV en les activitats de recerca i difusió del coneixement. Són funcions del Comité Científic suggerir directrius generals per a la planificació d’aquestes activitats, supervisar-ne el desenvolupament i avaluar-ne els resultats.

2. El Comité Científic estarà format per set membres qualificats, que elegirà per majoria absoluta el Consell General, a proposta de la Junta Directiva, oïts els òrgans o els especialistes adients. Almenys tres dels set membres hauran de ser especialistes de reconegut prestigi que no formen part de les universitats de les quals l’IIFV forma part. La designació dels membres del Comité Científic atendrà els principis de màxima solvència científica homologada, experiència investigadora, equilibri i diversificació de la recerca i representació territorial. El Comité Científic es renovarà cada quatre anys.

3. El Comité Científic avaluarà les activitats de l’IIFV per períodes triennals. Els informes i les recomanacions que, si escau, puga formular, serviran de referència per a la definició del Pla d’Actuació, que haurà d’aprovar el Consell General.

CAPÍTOL 5: DE LES SECCIONS, COMISSIONS I DELS GRUPS DE TREBALL I D’INVESTIGACIÓ

Article 35

El Consell General podrà acordar la creació de les seccions, les comissions i els grups de treball que estime convenients per a desenvolupar les funcions de l’IIFV. Així mateix es podran constituir com a grups de recerca específics:

a) Els investigadors que compartisquen un projecte d’investigació reconegut per alguna de les universitats de les quals l’IIFV forma part o per organismes oficials d’àmbit estatal o internacional i l’investigador principal del qual estiga adscrit a l’IIFV.

b) Els equips d’investigació que tinguen almenys tres investigadors adscrits a l’IIFV i que hi desenvolupen totalment o parcialment la recerca, sempre que aquesta s’ajuste a alguna de les línies marcades pel Pla d’Actuació de l’IIFV. Les seccions, comissions i grups de treball estaran presidits per la persona que es designe, en les condicions que determine el col·lectiu en qüestió. Els grups de recerca estaran dirigits per l’investigador principal del projecte d’investigació amb suport oficial o per la persona que designe l’equip investigador.

TÍTOL IV: DE LES RELACIONS DE L’IIFV AMB ALTRES INSTÀNCIES UNIVERSITÀRIES

Article 36

Per al desenvolupament de les seues activitats, l’IIFV s’inspira en els principis de responsabilitat i cooperació tant internament com en les seues relacions amb els departaments, centres, serveis i unitats d’altres òrgans de les universitats.

Article 37

L’IIFV elaborarà una memòria d’activitats, que remetrà, si més no, als rectors, als vicerectors d’investigació, als consells socials, i en el seu cas, als departaments, instituts i centres universitaris o altres institucions relacionades amb l’IIFV, perquè en prenguen coneixement, l’avaluen i la difonguen adequadament.

TÍTOL V: DEL RÈGIM DISCIPLINARI

Article 38

Per a l’adopció de les decisions relatives al règim disciplinari dels membres de l’IIFV adscrits a cada una de les universitats a les quals pertany aquest, el Consell General s’ajustarà al que disposen a l’efecte els estatuts i les normatives corresponents de cada una de les universitats respectives.

TÍTOL VI: DEL RÈGIM DE SESSIONS

Article 39

Els òrgans col·legiats de l’IIFV funcionaran en sessions plenàries, que podran ser ordinàries i extraordinàries, i a través de les seccions, comissions, grups de treball o grups de recerca que hom puga crear. Les sessions dels òrgans col·legiats de l’IIFV podran celebrar-se en qualsevol de les seus universitàries d’aquest.

Article 40

1. El Consell General es reunirà preceptivament en sessions ordinàries almenys dues vegades per any natural.

2. Els Consells de Seu Universitària es reuniran en sessió ordinària almenys dues vegades per any natural.

Article 41

Les sessions del Consell General, del Comité Científic i de la Junta Directiva seran presidides pel director o, si no pot ser, pel vicedirector en qui delegue; alçarà acta dels acords que s’hi adopten el secretari que designe el president de la sessió. Les sessions dels Consells de Seu Universitària les presidirà el director de la seu universitària corresponent o, si no pot ser, el membre d’aquesta en qui delegue; alçarà acta dels acords que s’hi adopten el secretari de la seu universitària corresponent o, si no pot ser, el membre d’aquesta que designe el president de la sessió. En les reunions de les seccions, comissions, dels grups de treball o dels grups de recerca que puguen crear-se, actuaran com a president i com a secretari els membres d’aquests elegits a l’efecte per les mateixes seccions, comissions o grups.

Article 42

Seran sessions extraordinàries del Consell General aquelles en què haja de ser renovat el director de l’IIFV, o aquelles requerides per una situació d’urgència, a judici de la Junta Directiva, i se’n faran tantes com calga. Seran també extraordinàries les sessions protocol·làries, és a dir, les no decisòries. Els Consells de les Seus Universitàries també podran celebrar sessions extraordinàries en casos anàlegs.

Article 43

La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al trimestre en sessió ordinària, convocada pel director o la directora amb una antelació mínima de cinc dies i requerirà la presència de la majoria absoluta dels seus membres per poder constituir-se. En cas d’urgència, el termini podrà ser menor i, per poder adoptar acords, la Junta Directiva haurà de decidir per majoria absoluta dels seus membres si procedeix la urgència.

Article 44

Les convocatòries de les sessions ordinàries o extraordinàries dels òrgans col·legiats interuniversitaris hauran de ser formulades per escrit, en suport de paper o digital, i cursades pel director de l’IIFV, o per qui reglamentàriament el substituisca, amb la indicació de lloc, data i hora de la reunió, i també de l’ordre del dia i del caràcter ordinari o extraordinari, i dirigides a tots els membres de l’òrgan corresponent amb cinc dies d’anticipació, com a mínim, a l’hora de la sessió. Anàlogament es procedirà en les convocatòries dels Consells de Seu Universitària, les quals aniran cursades pels vicedirectors corresponents.

Article 45

Totes les disposicions previstes per al règim de sessions del Consell General seran aplicades anàlogament a cada Consell de Seu Universitària.

Article 46

Les sessions, ordinàries o extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en la primera convocatòria quan hi concórreguen com a mínim la meitat dels membres de l’òrgan, entre els quals hi haurà el director i el secretari o els membres que reglamentàriament els substituïsquen. La segona convocatòria s’haurà de fer mitja hora després de la primera, i la sessió quedarà constituïda sempre que hi haja un terç de membres presents, entre els quals hi haurà el director.

Article 47

Els acords presos reglamentàriament en les sessions dels òrgans de l’IIFV seran executius i tindran força obligatòria per a tots els membres.

Article 48

1. L’aprovació dels acords, i tret d’altres casos previstos en aquest Reglament, es farà per majoria simple dels vots emesos. Es requerirà la majoria absoluta del membres del Consell General per a la reforma del Reglament de règim intern de l’IIFV. Per a l’aprovació de qüestions relacionades amb la normativa lingüística caldrà un mínim de dos terços dels membres presents, sempre que comporten la majoria absoluta del conjunt de membres del Consell General.

2. En els casos d’elecció de persones, s’admetrà el vot per correu, vot electrònic o fax, degudament acreditat. En aquests casos, caldrà que les opcions que s’hagen de votar siguen explicitades en comunicació escrita, fax o correu electrònic amb un mínim de cinc dies d’antelació.

Article 49

La convocatòria de les sessions ordinàries o extraordinàries del Consell General, del Comité Científic, o de la Junta Directiva i la fixació de l’ordre del dia seran determinades pel director, amb l’ajut del secretari de l’IIFV, quan i com ho considere oportú, tret de les prescripcions especificades en aquest Reglament. Haurà, però, de convocar, dins el termini màxim de dos mesos, una sessió ordinària de l’òrgan corresponent quan així ho sol·licite un terç com a mínim dels membres respectius, per escrit i amb explicitació dels assumptes a tractar. Haurà també d’incloure dins l’ordre del dia els temes que li siguen proposats pels membres de l’òrgan corresponent per escrit i abans de la convocatòria de la sessió.

Article 50

Les votacions hauran de ser secretes si aquesta condició és demanada per un membre, com a mínim, de l’òrgan col·legiat corresponent.

TÍTOL VII: DEL RÈGIM ECONÒMIC I PRESSUPOSTARI

Article 51

El recursos econòmics i el patrimoni de l’IIFV procediran de:

a) La subvenció anual fixada en els pressuposts de les universitats valencianes de les quals forme part l’IIFV.

b) Subvencions que puga percebre legalment d’institucions o persones, naturals o jurídiques, privades o públiques, de l’Estat o de l’estranger.

c) Deixes i donacions en els termes previstos per la legalitat vigent.

d) Els drets d’inscripció per les diferents activitats docents, acadèmiques o d’un altre tipus que l’IIFV puga organitzar per al compliment dels seus fins.

e) Els ingressos que obtinga mitjançant les activitats que porte a terme l’IIFV d’acord amb els seus fins i amb els estatuts de les universitats de les quals forma part.

f) Els ingressos que obtinga l’IIFV de les seues activitats editorials, d’acord amb els estatuts de les universitats de les quals forma part.

g) Els interessos que produïsquen els fons damunt esmentats.

h) Les adquisicions de béns que les Universitats de què forma part l’IIFV li assignen, a petició d’aquest.

i) Altres recursos legals no previstos en aquest Reglament.

Article 52

L’IIFV administrarà els seus fons en la forma que les disposicions legals regulen, a través de la gestió de la Junta Directiva, que en serà responsable davant del Consell General. La Junta Directiva té, així mateix, l’obligació d’informar de l’estat dels comptes a qualsevol dels membres del Consell General que ho sol·licite.

Article 53

No es podrà disposar dels fons de l’IIFV sense l’acord previ dels òrgans col·legiats corresponents i l’autorització signada del director i del secretari o, en el seu cas, dels vicedirectors i dels vicesecretaris de les Seus Universitàries respectives.

Article 54

El pressupost particular de l’IIFV corresponent als ingressos procedents de o a través de les institucions universitàries quedarà incorporat dins dels pressuposts generals de les respectives universitats, en partides pròpies de l’IIFV.

Article 55

Això no obstant, l’IIFV podrà elaborar autònomament el seu propi pressupost global a partir de l’adés esmentat i dels altres recursos de què puga disposar, dels quals informarà en tot cas a les universitats de les quals forma part.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Subsidiàriament, l’IIFV es regirà pels estatuts de les universitats de què forma part, la legislació vigent i la normativa reglamentària dels departaments i serveis de les universitats que hi siga aplicable.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. En el moment d’entrada en vigor del present Reglament, quedaran en funcions tots els òrgans de l’IIFV i, en el termini màxim de quatre mesos, es procedirà a la seua renovació. A tal efecte, la Junta Directiva en funcions proposarà el Pla d’Actuació triennal de l’IIFV, el qual haurà de ser aprovat per l’actual Consell General. Aprovat el Pla d’Actuació, organitzarà la constitució dels Consells de Seu Universitària, en els termes previstos en aquest Reglament, els quals elegiran els directors de seu universitària respectius. Aquests, una vegada nomenats pels rectors corresponents, proposaran el nomenament dels secretaris de seu universitària respectius. Els membres del Consell General actual per continuar en el nou Consell solament hauran de presentar el pla de treball corresponent tal com s’indica als articles 3, 7.a) i 10 b) d’aquest Reglament.

Segona. Una vegada constituïts els Consells de les Seus Universitàries i nomenats els vicedirectors i vicesecretaris respectius, es reunirà el Consell General per a elegir el director de l’IIFV en els termes previstos a l’article 20 d’aquest Reglament, el qual procedirà tot seguit a designar, entre els vicesecretaris, el secretari de l’IIFV.

Tercera. En el moment d’aprovar-se aquest Reglament, el Consell General de l’IIFV està constituït pels membres següents: De la Universitat d’Alacant: Rafael Alemany i Ferrer, Enric Balaguer i Pasqual, Josep Maria Baldaquí Escandell, Joan Borja Sanz, Maria Antònia Cano Ivorra, Jordi Colomina i Castanyer, Josep Miquel Manzanaro Blasco, Josep Martines i Peres, Vicent Martines i Peres, Brauli Montoya i Abad, Gabriel Sansano i Belso, Joan J. Ponsoda Sanmartín, De la Universitat Jaume I de Castelló: Frederic Chaume Varela, Germà Colón i Domènech, Lluís Gimeno i Betí, Josep Roderic Guzman Pitarch, Josep Manuel Marco Borillo, Tomàs Martínez i Romero, Lluís Meseguer i Pallarés, Vicent Pitarch i Almela, Vicent Salvador i Liern, Manuel Sifre i Gómez, De la Universitat de València: Vicent Alonso i Catalina, Carme Barceló i Torres, Ferran Carbó i Aguilar, Emili Casanova i Herrero, Maria Conca i Martínez, Maria Josep Cuenca i Ordinyana, Vicent J. Escartí Soriano, Antoni Ferrando i Francés, Albert Hauf i Valls, Gemma Lluch Crespo, Miquel Nicolás i Amorós, Francesc Pérez Moragón, Manuel Pérez Saldanya, Joan Rafel Ramos Alfajarín, Ramon Xavier Rosselló Ivars, Vicent Simbor i Roig.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent que s’haja consumat el procés d’aprovació per totes les universitats a les quals pertany l’IIFV.