L'IIFV consta d'una Junta Directiva, d'un Consell General i d'un Consell Assessor, a més de personal tècnic i auxiliar i becaris.

El Consell General, integrat actualment per quaranta-nou especialistes en filologia valenciana, elegeix de manera quadriennal el Director i és l'encarregat de dur a terme els objectius científics de l'IIFV. El Director governa amb una Junta Directiva.

El Consell Assessor, integrat per onze especialistes d'arreu del món, té com a missió assessorar el Consell General en els aspectes científics en què és requerit.

Junta Directiva

Director: Vicent J. Escartí i Soriano (Universitat de València)
Vicedirector i director de la Seu de la Universitat d'Alacant: Antoni Mas i Miralles
Vicedirector i director de la Seu de la UJI: Adolf Piquer
Secretària: Eulàlia Miralles Jori (Universitat de València)
Vicesecretari i secretari de la Seu de la Universitat d'Alacant: Joan Maria Perujo Melgar
Vicesecretari i secretari de la Seu de la UJI: Vicent Salvador

Consell General

Universitat d'Alacant

PDI: Rafael Alemany, Enric Balaguer, Josep Maria Baldaquí, Vicent Raimon Baldaquí, Vicent Beltran i Calvo, Joan Borja, Jordi Colomina, Carles Cortés, Joaquim Espinós, Anna Esteve Guillen, Maria Àngels Francés Díez, Maria Manuela García Sempere, Maria Isabel Guardiola, Francesc X. Llorca Ibi, Llúcia Martín Pascual, Josep Martines, Vicent Martines, Josep Lluís Martos Sánchez, Antoni Mas i Miralles, Brauli Montoya Abat, Sandra Montserrat Buendia, Joan Maria Perujo Melgar, Gabriel Sansano i Carles Segura Llopes
PAS: Josep Miquel Manzanaro

Universitat de València

PDI: Ferran Carbó, Maria Conca (professora honorària), M. Josep Cuenca Ordinyana, Vicent J. Escartí, Antoni Ferrando, Carme Gregori Soldevila, Albert Hauf, Jesús Jiménez Martínez, Maria Josep Marín, Joaquim Martí Mestre, Eulàlia Miralles Jori, Manuel Pérez Saldanya, Joan Rafel Ramos, Rafael Roca, Ramon Xavier Rosselló, Josep Enric Rubio Albarracín i Vicent Simbor.
PAS: Enric Izquierdo i Garcia

Universitat Jaume I de Castelló

PDI: Rosa Agost Canós, Frederic Chaume, Germà Colón, Josep Roderic Guzman, Heike van Lawick, Josep Manuel Marco, Lluís Meseguer, Adolf Piquer, Vicent Pitarch, Vicent Salvador, Manuel Sifre i Joan Verdegal.

Comité científic

Carme Barceló, Isidor Marí, Josep Massot, José Antonio Pascual, Lluís Payrató, Albert Rossich i Joan Veny.

Personal tècnic i auxiliar

Universitat de València: Enric Izquierdo i Garcia (editor).
Universitat d'Alacant: Josep Miquel Manzanaro (tècnic superior), Pedro Ignacio Gregorio Urgel (tècnic informàtic) i José Henarejos García (gestor cap).

Becaris i personal adscrit a projectes d'investigació

Universitat Jaume I de Castelló: Joan Femenia Capellino.

Seccions científiques

Les activitats de l'IIFV s'articulen a través de cinc seccions científiques en les quals s'integren els membres del Consell General i els col·laboradors, d'acord amb les línies de recerca respectives. L'última ampliació de membres es va aprovar en el Consell General del 15 d'abril de 2008 i l'adscripció dels nous membres a les seccions es va aprovar en el Consell General del 3 de desembre de 2008.
Lingüística sincrònica Coordinadora: Maria Josep Cuenca.
Membres de dret: Maria Conca (professora honorària), Jesús Jiménez, Maria Josep Marín, Josep Martines, Manuel Pérez Saldanya, Joan Rafael Ramos Alfajarín, Carles Segura i Manuel Sifre.
Lingüística diacrònica i dialectologia Coordinador: Antoni Ferrando.
Membres de dret: Vicent Beltran i Calvo, Jordi Colomina, Germà Colón, Lluís Gimeno, Josep Martines, Joaquim Martí i Sandra Montserrat.
Lingüística aplicada Coordinador: Josep M. Baldaquí.
Membres de dret: Rosa Agost, Joan Borja, Frederic Chaume, Josep R. Guzman, Heike van Lawick, Francesc X. Llorca, Josep Marco, Antoni Mas, Brauli Montoya, Vicent Pitarch, Vicent Salvador i Joan Verdegal.
Literatura medieval i moderna Coordinador: Josep Enric Rubio Albarracín.
Membres de dret: Rafael Alemany, Josep V. Escartí, Marinela Garcia Sempere, Albert Hauf, Llúcia Martín, Vicent Martines, Josep Lluís Martos, Eulàlia Miralles Jori i Rafael Roca.
Literatura contemporània Coordinador: Vicent Simbor.
Membres de dret: Enric Balaguer, Ferran Carbó, Carles Cortés, Ximo Espinós, Anna Esteve Guillen, Maria Àngels Francés Díez, Carme Gregori, Lluís Meseguer, Adolf Piquer, Ramon Xavier Rosselló i Gabriel Sansano.