MÀSTER OFICIAL EN ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC I CULTURA LITERÀRIA. APLICACIONS AL CONTEXT VALENCIÀ

Màster interuniversitari de la Universitat de València i de la Universitat d’Alacant  (RD 1393/2007 modificat pel RD 861/2010)

Durada: 75 crèdits ECTS

Organitzen: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant

Preu: El preu per crèdit matriculat l’estableix anualment el Decret de Taxes de la Generalitat Valenciana.

Informació: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant i Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.

Universitat d’Alacant
Apartat 99
03080 Alacant
Tel.: 965 90 93 29
Fax: 965 90 93 17
a/e: inst.filovalen@ua.es
Universitat de València
Av. Blasco Ibáñez 32
46010 València
Tel.: 96 386 42 55
Fax: 96 386 44 93
a/e: dep.filologia.catalana@uv.es
Preinscripció i matrícula (Curs 2010-2011)
Alumnes Universitat d’Alacant
Preinscripció i Matrícula

Alumnes Universitat de València
Preinscripció i Matrícula

Més informació

Aquest màster respon a la transformació del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària. Aplicacions al Context Valencià (màster de 120 crèdits ECTS regulat pel RD 56/2005) transformat després en el  màster de 90 crèdits ECTS dins del marc del RD 1393/2007 i ara en el nou màster de 75 crèdits ECTS, modificat pel RD 861/2010.

Presentació

Aquest Màster ofereix una formació avançada orientada a l’especialització professional i/o a la iniciació investigadora en l’àmbit dels estudis de Filologia Catalana.

Pel que fa a l’especialització professional, el Màster proposa dues línies:

 1. a) La formació avançada dels titulats en Filologia Catalana que orienten la seua activitat professional a l’ensenyament dins d’un context plurilingüe i multicultural.
 2. b) L’especialització professional dins de l’àmbit de l’administració pública, dels mitjans de comunicació i de les indústries de la llengua i de la cultura en general, especialment en el camp editorial (tècnics lingüístics, traductors, assessors, redactors, correctors, tasques d’edició, crítics literaris, etc.).

La titulació també inclou la iniciació en tasques investigadores, ja que el màster constitueix la fase de formació dels Programes de Doctorat Llengua, Literatura i Cultura i les seues Aplicacions al Context Valencià, de la Universitat de València, i Filologia Catalana, de la Universitat d’Alacant (aquest darrer en procés de verificació).

L’aportació investigadora a través dels Programes de Doctorat dels Departaments de Filologia Catalana de les universitats participants està avalada per una trajectòria de més de tres dècades i centenars de tesis doctoral i tesis de llicenciatura.

A més dels titulars o titulades en Filologia Catalana, es poden igualment acollir en aquest Màster graduats i graduades d’altres titulacions filològiques o d’altres àrees afins, ja que està dissenyat amb una perspectiva d’integració multilingüe, com correspon a l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Objectius

 1. 1. Dotar l’alumnat d’una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari, orientada a l’especialització professional o a la formació investigadora, centrada en l’àmbit de l’assessorament lingüístic i la cultura literària en llengua catalana.
 2. 2. Facilitar a  l’alumnat els recursos i les tècniques  que li permeten aplicar aquesta formació a l’àmbit professional relacionat amb la seua àrea d’estudi.
 3. 3. Posar a disposició de l’alumnat les eines i coneixements necessaris per al desenrotllament de la capacitat crítica, d’anàlisi i de síntesi, per a integrar coneixements, reflexionar i emetre judicis sobre temes relacionats amb l’assessorament lingüístic i la cultura literària, però també sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. 4. Facilitar a  l’alumnat els recursos i les tècniques que els permeten transmetre informació i idees, així com les conclusions de la seua reflexió o investigació, de forma clara i sense ambigüitats.
 5. 5. Posar a disposició de l’alumnat les eines i coneixements que li permeten desenrotllar les habilitats necessàries perquè siga autònom en el seu aprenentatge i puga continuar la seua activitat professional o d’investigació en el camp de l’assessorament lingüístic i la cultura literària i les seues aplicacions.

Competències

 1. 1. Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes relacionats amb la seua àrea d’estudi.
 2. 2. Ser capaç d’integrar coneixements lingüístics i culturals d’aquesta àrea d’estudi per a enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, incloga-hi reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis, des d’una perspectiva de gènere.
 3. 3. Saber comunicar conclusions sobre assessorament lingüístic i cultura literària (i els coneixements i raons últimes que els sustenten) a un públic especialitzat i no especialitzat d’una manera clara i sense ambigüitats.
 4. 4. Posseir les habilitats d’aprenentatge que permeten que l’alumnat puga progressar en l’àrea d’estudi de l’assessorament lingüístic i la cultura literària que haurà de ser fonamentalment autodirigit o autònom.
 5. 5. Adquirir un compromís ètic en aspectes com la igualtat, el coneixement i l’apreciació de la diversitat lingüística i la multiculturalitat, des del context sociolingüístic i cultural valencià.

Estructura, itineraris, temporalització i continguts bàsics

Estructura

El Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura Literària: Aplicacions al Context Valencià consta de 90 crèdits ECTS que s’organitzen en tres mòduls de 30, 35 i 10  crèdits cadascun, la docència de cadascun dels quals es distribuirà en semestres.

El mòdul 1 està format per 30 crèdits comuns.

El mòdul 2 (35 crèdits): l’alumnat ha d’elegir un dels dos itineraris d'especialització proposats:

 1. - Itinerari A: Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu.
 2. - Itinerari B: Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les empreses editorials.
 3. - Orientació professional
 4. - Orientació investigadora

El mòdul 3, l’alumnat haurà de realitzar un treball final de màster (10 crèdits).

Mòdul 1

El mòdul 1 o mòdul comú, que s'impartirà en el primer semestre del primer curs, està format per tres matèries de 10 crèdits:

 1. - Competències lingüístiques i tecnològiques per a l'assessorament lingüístic
 2. - Aprofundiment en els estudis historicoculturals
 3. - Multilingüisme i interculturalitat

Mòdul 2

 1. Itinerari A: “Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu”. Aquest itinerari del mòdul 2 es concreta en tres matèries de 10 crèdits cadascun, que s'impartiran en el segon semestre del primer curs:
  1. - Oralitat i escriptura: anàlisi i producció.
  2. - Cultura literària i ensenyament.
  3. - Recursos i materials per a l'ensenyament/aprenentatge de llengües.
 2. Itinerari B: “Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les empreses editorials”. Aquest itinerari del mòdul 2 es concreta en tres matèries de 10 crèdits cadascuna, que s'impartiran en el segon semestre del primer curs:
  1. - Serveis lingüístics
  2. - Especialització en edició de textos
  3. - Traducció especialitzada i noves tecnologies
 3. Orientació professional (5 crèdits)
 4. Orientació investigadora (5 crèdits)

 5. Les dues orientacions s’impartiran en el primer semestre del segon curs.

Mòdul 3,Treball final de màster (10 crèdits) a fer en el primer i el segon semestre del segon curs.

Planificació temporal

  1r curs 2n curs  
1r semestre 2n semestre
Bloc 1 Comú 30 crèdits    
Bloc 2 Itinerari A o B   30 crèdits  5 crèdits
Bloc 3 Grup 1 o 2     10 crèdits

Continguts bàsics dels mòduls

 1. Descripció  del mòdul 1:

- Matèria: Competències lingüístiques i tecnològiques per a l'assessorament lingüístic (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Lingüística descriptiva
 2. b) Terminologia, lexicologia i lexicografia aplicades
 3. c) Referents normatius i models de llengua
 4. d) TICS aplicades a l'assessorament lingüístic i a l'edició de textos
 5. e) Correcció de textos especialitzats

- Matèria: Aprofundiment en els estudis historicoculturals (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Bibliografia i documentació en cultura i literatura medievals
 2. b) Bibliografia i documentació en cultura i literatura de l'edat moderna
 3. c) Bibliografia i documentació en cultura i literatura contemporània
 4. d) Comentari historicofilològic de textos
 5. e) Edició crítica de textos i noves tecnologies

- Matèria: Multilingüisme i interculturalitat (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Nivells de cultura: cultura popular i tradicional, cultura nacional i cultura de masses
 2. b) Pragmàtica intercultural
 3. c) Lingüística contrastiva
 4. d) Literatura comparada
 5. e) Teoria i pràctica de la traducció

2. Descripció del mòdul 2:

En l'itinerari A: “Aplicacions i investigació en el context cultural i educatiu”

- Màteria: Oralitat i escriptura: anàlisi i producció (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Comentari de textos orals i escrits aplicats a l'ensenyament: textos narratius, descriptius i expositius
 2. b) Comentari de textos orals i escrits aplicats a l'ensenyament: textos conversacionals i argumentatius
 3. c) Producció i avaluació de textos orals
 4. d) Producció i avaluació de textos escrits
 5. e) Taller de comunicació audiovisual i periodisme

- Màteria: Cultura literària i ensenyament (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Recursos i tècniques per a l'educació literària
 2. b) Cultura de la imatge i cultura del llibre per a adolescents
 3. c) Taller de creació literària i teatral
 4. d) Comentari de textos literaris aplicat a l'ensenyament
 5. e) Divulgació/difusió de la cultura literària

- Màteria: Recursos i materials per a l'ensenyament/aprenentatge de llengües (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Ensenyament per a adolescents i ensenyament per a adults
 2. b) Noves tecnologies en l'ensenyament lingüístico-literari
 3. c) Ensenyament/aprenentatge de llengües en contextos plurilingües
 4. d) Avaluació i selecció de materials educatius
 5. e) Elaboració de materials curriculars

En l'itinerari B “Aplicacions i investigació en l'administració pública i en les empreses editorials”:

 - Màteria: Serveis lingüístics (10 crèdits):

  Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Marcs legals i estructura administrativa dels serveis lingüístics
 2. b) Evolució i disseny dels formats del llenguatge administratiu
 3. c) Ensenyament de llengües per a adults en contextos plurilingües
 4. d) Planificació lingüística i promoció cultural
 5. e) Mediació lingüística i intercultural

- Màteria: Especialització en edició de textos (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Conceptes i procediments de la gestió editorial
 2. b) Formats editorials i fases del procés d'edició
 3. c) Maquetació i correcció de textos en la indústria editorial
 4. d) Edició de textos educatius i literaris
 5. e) Edició de textos cientificotècnics i acadèmics

- Màteria: Traducció especialitzada i noves tecnologies (10 crèdits):

Contingut de la matèria-assignatura:

 1. a) Traducció creativa
 2. b) Traducció per als mitjans de comunicació
 3. c) Traducció de textos cientificotècnics, acadèmics i d'empresa
 4. d) Traducció i publicació de textos juridicoadministratius
 5. e) Recursos tecnològics per a la traducció assistida

Orientació professional

- Matèria-assignatura: Pràctiques externes (5 crèdits)

Orientació investigadora

- Matèria-assignatura: Formació en tècniques i recursos per a la investigació (5 crèdits)

3. Descripció del mòdul 3:

 1.  - Treball final de màster (10 crèdits)

Perfil d’ingrés i requisits de formació

El perfil personal recomanat d’ingrés en el títol és el següent:

 1. a) Titulats/des universitaris/àries amb estudis superiors relacionats amb les àrees de coneixement o amb els perfils professionals que el programa inclou (Filologies, Traducció i Interpretació, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Pedagogia, Magisteri i Biblioteconomia i Documentació).
 2. b) Professionals l’activitat dels quals coincideix amb les àrees d’especialització del Màster (educació secundària, assessorament lingüístic i cultural, dinamització lingüística, edició, traducció, biblioteques, etc.)

La docència del màster es realitzarà en llengua catalana. Per tant, els/les aspirants a cursar aquest màster hauran d’acreditar un coneixement oral i escrit de llengua catalana (nivell C1 o superior).

Accés i admissió

Per a accedir a les ensenyances oficials del màster serà necessari estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Així mateix, podran accedir els titulats de sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat d’homologar els seus títols, prèvia comprovació per part de la universitat que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols.

L’accés a l’ensenyament oficial del màster es regirà, de forma general, pel que estableix el RD 1393/2007 i les ordres que el desenvolupen. 

Requisits específics d’admissió:

L’alumnat que no provinga de la titulació de Filologia Catalana haurà d’acreditar un coneixement de llengua catalana de nivell C1 o superior (Diploma de Mestre en Valencià i Certificat de Capacitació en Valencià de la Generalitat Valenciana, Nivell Mitjà de llengua catalana de la Universitat de València, Nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o certificacions equivalents d’altres organismes administratius o acadèmics oficials).

Criteris d’admissió:

 La Comissió de Coordinació Acadèmica del Màster serà l’òrgan encarregat de dur a terme el procés d’admissió de l’alumnat i de resoldre les incidències que plantege el procés de selecció.

 Tenint en compte els dos grups a què prioritàriament es dirigeix aquest Màster, l’accés a aquests estudis es farà per dues vies diferenciades:

 1. - Com a titulat/da universitari/ària
 2. - Com a professional en actiu

Les sol·licituds de preinscripció s’acompanyaran d’un document acreditatiu de l’activitat professional, on conste el període durant el qual ha exercit, o de la titulació universitària prèvia, amb l’expedient acadèmic complet.

 Acabat el període de preinscripció, si el nombre total de preinscrits superara el de places totals disponibles, es passaria a establir una prioritat en les sol·licituds. En aquest cas, la ponderació dels criteris d’admissió s’establirà de la manera següent:

 1. - El 30% de les places es reserva per a professionals en actiu i la resta per a titulats/des universitaris/àries.
 2. - Dins del grup dels titulats/des universitaris/àries:
  1. 1. Doctorats/ en les àrees o titulacions anteriorment mencionades: 6 punts.
  2. 2. Estudiants de postgrau de les àrees o titulacions esmentades: 5 punts.
  3. 3. Llicenciats/des o Graduats/des en Filologia Catalana o en Filologia Hispànica (secció Filologia Valenciana): 4 punts.
  4. 4. Llicenciats/des o graduats/des en altres filologies, Traducció i Interpretació, Humanitats, Comunicació Audiovisual, Periodisme i Pedagogia: 3 punts.
  5. 5. Diplomats/des o graduats/des en Magisteri o Biblioteconomia i documentació: 2 punts.
  6. 6. Altres llicenciats/des, diplomats/des i graduats/des: 1 punt.

En cada subgrup es prioritzarà a partir de les qualificacions obtingudes.

 1.  - Dins del grup dels professionals:
  1. 1.- Els/les funcionaris/àries, contractats/des o interins/es (dels àmbits de l’ensenyament secundari en l’àrea de llengua i literatura, de l’assessorament lingüístic, de la traducció, de l’edició o del magisteri): 3 punts.
  2. 2.- Els/les professionals autònoms/es que acrediten l’exercici d’una professió relacionada amb alguna de les especialitats: 2 punts.
  3. 3.- Altres professionals d’activitats afins: 1 punt.

En cadascun d’aquests subgrups, cada període de cinc anys d’antiguitat en l’exercici de la professió comptarà 2 punts.

En el cas que en un dels dos grups no es cobriren les places disponibles, les places sobrants es cobririen amb les sol·licituds excloses de l’altre grup. En tot cas, es preveu una reserva del 10% de les places en el grup dels titulats universitaris per a estudiants estrangers o per a programes d’intercanvi, la prioritat del qual respectarà els criteris exposats. En aquest cas, l’alumnat haurà d’acreditar uns coneixements suficients de les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

Revisió de criteris i procediments

La Comissió Acadèmica del Màster resoldrà les incidències que plantege el procés de selecció i, vista la demanda i si s’estima oportú, podrà revisar els criteris per a establir les prioritats, així com també els mitjans i períodes de difusió.

Ajudes i beques