Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 83 Títol: El diccionari inèdit de C. M. G., una aproximació al valencià del segle XIX
Autor: Josep Ribera Ribera
Edició: València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2016
Resum: Nascut a Ontinyent (Vall d’Albaida) l’any 1965, Josep Ribera Ribera és llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat Oberta de Catalunya, màster en Assessorament lingüístic i cultura literària per la Universitat de València, i doctor en Filologia Catalana per aquesta mateixa universitat, amb la qual col·labora en tasques docents en el màster esmentat. Ha realitzat diversos estudis, publicats en revistes nacionals i internacionals, que abasten les branques de l’onomàstica i les literatures medieval i moderna.

En aquest volum se’ns ofereix l’edició d’un diccionari manuscrit castellà-valencià, valencià-castellà (el primer que es coneix al nostre domini lingüístic amb aquesta doble direccionalitat), de l’any 1825, inèdit i d’autoria desconeguda, tot i que l’autor respon a les inicials C. M. G. A més, es realitza un estudi lingüístic de l’obra del qual es poden destacar diversos aspectes. En primer lloc, es du a terme una descripció del model de llengua emprat per C. M. G. i, mitjançant l’anàlisi comparativa amb la resta d’obres lexicogràfiques i un bon nombre d’obres literàries del segle XIX, es contribueix a perfilar el model lingüístic valencià de la centúria huitcentista. Es destacable, també, l’anàlisi del lèxic i dels trets fonètics propis del tortosí que s’esdevenen a l’obra, per tal de demostrar-ne la vinculació de l’autor amb aquest parlar del domini lingüístic. Altrament, l’estudi conté diverses aportacions a la caracterització lèxica del valencià dins del diasistema català. Finalment, per mitjà de la comparació amb obres de referència ineludible en un treball d’aquestes característiques, com són el DCVB i el DECLC, se’ns facilita informació que actualitza les dades documentals d’un bon nombre de mots.