Biblioteca Sanchis Guarner Enrere

BSG 87 Títol: Modalitat i evidencialitat en català antic.
Un acostament cognitiu a les perífrasis verbals amb
deure i amb haver
Autor: Andreu Sentí
Edició: València-Barcelona, IIFV, Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Any: 2017
Resum: Andreu Sentí Pons (Ondara, 1983) és doctor internacional en Filologia Catalana per la Universitat d’Alacant, amb premi extraordinari. Va obtenir una beca del Ministeri de Cultura per a portar a terme el doctorat i ha fet diverses estades de recerca. Ha publicat articles sobre semàntica, especialment sobre perífrasis verbals, modalitat, evidencialitat i neologia, així com també ha participat en diversos congressos internacionals. Actualment, és professor al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València.

Les perífrasis verbals modals són una mostra extraordinària dels processos de canvi lingüístic en les llengües romàniques. Des de verbs lèxics amb significats concrets fins a auxiliars modals, deure i haver hanSentí tingut canvis sintàctics i semàntics importants. Aquest llibre explica la gramaticalització de les perífrasis [deure + INF] i [haver (a/de) + INF] en català antic (segles XI-XVI) i dona una explicació cognitiva al sorgiment de valors modals, evidencials i temporals. Es tracta d’un estudi de corpus que combina les aportacions teòriques de la Gramàtica Cognitiva —com ara la dinàmica de forces i la subjectivació—, les aproximacions pragmàtiques al canvi semàntic i la teoria del prototip per a explicar el procés de polisemització. En definitiva, és una mirada atenta a dues categories semàntiques complexes que encara no han estat del tot ben definides: la modalitat i l’evidencialitat.