Symposia Philologica Enrere

Núm. 13 Climent, Laia (ed.)
Anàlisi crítica del discurs. Mitjans de comunicació i llengua
Alacant, IIFV, gener, 2006, 130 ps.
Resum: Aquest volum aplega una sèrie de treballs innovadors sobre l'Anàlisi Crítica del Discurs. Tot partint d'estudis aplicats, s'hi reflexiona també sobre aspectes teòrics de la disciplina. En concret, s'hi analitzen els discursos dels mitjans de comunicació, els de la marginalitat, els de les veus de l'alteritat i també els de l'educació.