Symposia Philologica Enrere

Núm. 17 Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines (eds.)
Per una gramática del català antic
Alacant, IIFV, juny, 2009, 222 ps.
Resum: Aquest volum pretén servir de presentació del projecte (en bona mesura, ja una realitat en procés) de la Gramàtica del català antic. Aquesta Gramàtica és concep com una obra col·lectiva i descriptiva en la línia de la Gramàtica del català actual dirigida per Joan Solà et alii. Amb les particularitats que imposa l’objecte d’estudi, pretén adoptar una metodologia semblant a la d’aquesta obra i cobrir un altre període de la història del català des dels seus orígens fins al final del s. XVI. La Gramàtica del català antic serà una obra que tindrà en compte el conjunt de la llengua i que adoptarà una perspectiva pancrònica en la mesura que descriurà estats de llengua (punt de vista sincrònic) però també els canvis produïts entre cada estat de llengua i, en línies generals, els canvis que connecten el català antic amb el llatí, d’una banda, i amb el català actual, de l’altra (punt de vista diacrònic).

El present volum ofereix una col·lecció d’aportacions nascudes a redòs de les primeres recerques dutes a terme per l’equip d’investigadors en el marc d’aquest projecte.