Caplletra Enrere

Núm. 51 Antoni Ferrando Francés (coord. monogràfic)
Monogràfic sobre «El romanç andalusí a revisió»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, tardor, 2011, 322 ps.
Índex: Ona Domènech / Rosa Estopà
La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre les varietats diatòpiques de la llengua catalana

Patrícia Alberola
Ciència. Revista catalana de ciència i tecnologia

Marinela Garcia Sempere / Alexander Wilkinson
La producció impresa en català dels ss. xv i xvi: observacions sobre la història de la impremta a través de l’estudi dels catàlegs

Vicent Simbor
Pere Calders entre la ironia i la sàtira: La ciutat cansada

Monogràfic sobre «El romanç andalusí a revisió», coordinat per Antoni Ferrando Francés

Introducció

Josep Torró
Mossàrabs en temps de conquesta. Observacions historiogràfiques

Germà Colón
El mossarabisme, encara: la instrumentalització ideològica del romanç andalusí

Ramon Sistac
Dels límits de concepte lingüístic de mossàrab. A propòsit del romanç andalusí de la Catalunya Nova

Cosme Aguiló
La toponímia com a eina d’aproximació al romanç andalusí: el cas de Mallorca i Menorca

Joan Veny / Josep Martines
Els pseudomossarabismes

Ressenyes

Abstracts

Table of contents