Caplletra Enrere

Caplletra 56 Núm. 56 Josep Martines (coord. monogràfic)
Monogràfic sobre «Semàntica i lexicologia diacròniques. Perspectives noves»
Alacant/Barcelona, IIFV/PAM, primavera, 2014, 324 ps.
Índex: Josep Lluís Martos
Còpies manuscrites d’impresos renaixentistes a la Biblioteca Universitària de València: el llegat d’Onofre Soler i Rubio

Jordi Cerdà Subirachs
Agustí Bartra i la negritud

Joan-Rafael Ramos
Les oracions de relatiu i la represa pronominal amb
en

Joan Costa Carreras / Aina Labèrnia Romagosa
La implantació de la normativa dels relatius: els resultats en dos exercicis gramaticals

Monogràfic sobre «Semàntica i lexicologia diacròniques. Perspectives noves», coordinat per Josep Martines

Presentació

Augusto Soares da Silva
Evolucionismo, integración sociocognitiva y cambio semántico

Jordi M. Antolí / Andreu Sentí
La inferència en l’aflorament de valors evidencials en català antic

Josep Martines / Sandra Montserrat
Subjectivació i inferència en l’evolució semàntica i en l’inici de la gramaticalització de
jaquir (segles xi-xii)

Vicent Beltran / Carles Segura
El concepte de ‘posar en lloc resguardat’ en català. Estudi diacrònic

M. Àngels Fuster Ortuño / Elena Sánchez López
Estudi de les unitats fraseològiques de la tercera esfera des d’una perspectiva diacrònica

Ressenyes

Abstracts

Table of contents