Caplletra Enrere

Caplletra 57 Núm. 57 Eulàlia Miralles (coord. monogràfic)
Monogràfic sobre «Literatura política de l'edat moderna»
València/Barcelona, IIFV/PAM, tardor, 2014, 294 ps.
Índex: Montserrat Corretger
La narrativa de Vicenç Riera Llorca: literatura i consciència històrica

Javier Giralt Latorre
El català en l’edició valenciana de les Regulae de Masparrautha (1498)

Josep Ribera
Les expressions demostratives no situacionals i l’estat cognitiu dels seus referents

Miquel Àngel Pradilla Cardona
Dinàmiques sociopolítiques i procés d’estandardització a les comarques de la diòcesi de Tortosa

Presentació

Oscar Jané
Literatura política i «opinió pública» a la Catalunya en guerra del segle XVII

Henry Ettinghausen
Celebracions del poder. Política i premsa a Catalunya a començaments de l’edat moderna

Antoni López Quiles
Una trona sense tron. Predicació i interferència política en el barroc valencià

Héloïse Hermant
Combattre par la plume : les écrits politiques soutenant la révolte des Barretines
(1687-1690)

Alejandro Coroleu / Maria Paredes Baulida
Llatí i consciència política a la Catalunya setcentista

Ressenyes

Abstracts

Table of contents