Dèficit auditiu Accessibilitat Digital

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Accessibilitat Digital   Accessibilitat Digital
Accessibilitat Digital

Dèficit auditiu

Introducció

Un bon nombre de persones tenen dificultats d'audició i el problema augmenta amb l'edat, amb l'envelliment de la població. Encara que habitualment la població estudiantil és jove, no estan exempts de  patir aquestes dificultats. De fet, l'envelliment i l'exposició al soroll són dues de les causes més comunes de deficiències en l'audició, però també els són la convivència amb ambients molt sorollosos, l'exposició continuada a fonts de so molt altes, les malalties i medicines amb efectes secundaris greus.

L'audició de sons i de la parla presenta dues característiques a tenir en compte: el to (freqüència) i la intensitat (volum). En una prova d'audició s'avalua els nivells d'intensitat necessaris per a escoltar una gamma de freqüències. La informació es registra en un audiograma, on para cada oïda (O, X) es mostra la freqüència en Hertz i la intensitat en Decibels. La classificació general és:

Nivell Tipus
0 a 25 decibels audició normal
25-40 decibels pèrdua auditiva “lleugera”
40-70 decibels pèrdua auditiva “moderada”
70-90 decibels pèrdua auditiva “severa”
Superior a 90 decibels pèrdua auditiva “profunda”
Superior a 90 decibels Cofosis

 

Es parla de persones sordes quan són pèrdues profundes i de persones amb hipoacúsia quan es parla de tota mena de pèrdua.

 

Aspectes generals

D'igual manera que en els casos de pèrdues de visió, en les pèrdues d'audició existeix una enorme variabilitat de casos, com les pèrdues lleugeres d'audició, les mitjanes, les severes i fins a la sordera profunda. Hi ha diferents casuístiques que ens alerten que no hi ha dos casos iguals. Així mateix és molt important considerar el moment d'aparició de la dificultat. Habitualment es té molt en compte si és abans ( prelocutiva ) o després ( postlocutiva ) de l'adquisició de la parla. Per tant, el producte de suport seleccionat dependrà també d'aquests factors i no ens deixarem portar per la idea generalitzada, per exemple, que amb un audiòfon una persona sorda ja està integrada en l'aula.

 • A més, es tracta d'una característica “oculta”. Algunes persones afectades realitzen lectura labial i poden emmascarar la seua situació real, passant quasi desapercebudes quan, realment, només capten el 30% del missatge com a màxim. A vegades, la pèrdua és gradual al llarg del temps i la persona no s'adona que no sent tan ben com hi hauria de, perdent molta informació en el camí.
 • Un altre factor molt important és el suport rebut en l'ambient familiar i educatiu en etapes prèvies. La forma d'afrontar la situació i les solucions proposades a edats primerenques des d'aquests àmbits condicionen molt l'adaptació personal futura als entorns d'educació superior i a la societat en general. L'efecte negatiu de plantejaments poc adequats reverteix en dificultats de desenvolupament lingüístic, problemes de comprensió, de vocabulari, de relacions socials i de retard escolar en general.

Seguint a Villalba et al. (2005) es podria diferenciar dos grans grups de persones amb limitació auditiva:

 1. Persones l'audició de les quals, encara que defectuosa, amb o sense pròtesi auditiva (implant coclear o audiòfon), aconsegueixen un domini suficient de la llengua oral, servint-se d'ella com a instrument de comunicació i mitjà habitual per a l'aprenentatge.
 2. Persones amb deficiència auditives prelocutives l'audició de la qual, encara amb productes de suport, no és funcional per a propòsits comuns de la vida. La visió és el canal principal d'entrada d'informació i usen la llengua oral recolzant-se en la visió (labiolectura, paraula complementada, dactilología, escriptura…) o que utilitzen llengua de signes. El canal visual és la seua principal via de comunicació, servint-se en molts casos de codis diferents del llenguatge oral per a l'aprenentatge.

Per a pal·liar aqueixa dificultat, el desenvolupament tecnològic de les últimes dècades ha proveït d'equipaments i productes cada vegada més sofisticats, mantenint un ampli rang de preus. Els més recents inclouen les següents característiques:

 • Sistemes microfònics direccionals
 • Sistemes microfònics ambientals o espacials
 • Possibilitat d'autoaprenentatge
 • Connectivitat
 • Reducció de soroll ambiental, vent, etc.
 • Configurables per a espais sonors diferents

Amb tot, ja s'observa una tendència generalitzada cap a l'ús d'amplificadors per a la recepció del so de tipus intraauricular. Això no obstant, la detecció de les persones amb problemes auditius en l'aula es dificulta més encara amb el seu ús. És llavors quan el propi estudiant ha de comunicar la seua situació perquè mitjançant el producte de suport encara no està del tot resolta.

Igualment existeix un augment d'ús de sistemes reductors de soroll com els bucles d'inducció que permeten que la persona amb audició limitada se situe en qualsevol lloc de l'aula sense pertorbacions molestes.

D'altra banda, les aplicacions informàtiques com els convertidors de text a veu i viceversa també van en augment, com els sintetitzadors i productes de reconeixement de veu i els sistemes d'amplificació.

En qualsevol cas, cal recordar que no existeix una solució global que encaixa per a totes les persones, sinó que depén de les necessitats personals trobar individualment una solució que les satisfaça tan bé com siga possible.

 

Exemple pràctic

El grau de pèrdua auditiva, el moment d'aparició, l'experiència visual de la persona i el seu entorn determinen l'abast de la discapacitat i els possibles recursos a utilitzar per a contrarestar els seus efectes negatius. Aquests aspectes configuren unes necessitats i possibilitats comunicatives diferents sent precís en cada cas:

- Emprar la llengua oral (amb lectura labial) i la llengua de signes.

- Emprar productes de suport per a impulsar la comunicació oral.

Ja que la via auditiva es troba alterada, el principal canal d'informació és el visual. Tanmateix, la via principal a través de la qual es desenvolupa el llenguatge i la parla és la via auditiva. Per tant el moment d'aparició (prelocutiva vs postlocutiva) de la limitació auditiva condicionarà el desenvolupament posterior de l'individu.

No obstant això, les implicacions educatives concretes dependran del grau de pèrdua auditiva. En els casos lleus, l'afectació serà mínima, amb petites alteracions fonètiques en la generació de la parla i lleus pèrdues d'informació (si no es disposa d'un producte de suport que la compense). En els casos moderats, les alteracions en el llenguatge parlat seran més evidents i les implicacions en l'autoconcepte i les relacions socials podran fer aparició significativament. En els casos severs, el reconeixement i la producció de la parla estaran seriosament afectats, la comprensió serà deficitària, l'aïllament i els trastorns de personalitat també seran més evidents.

 

Estratègies d'adaptació curricular. La relació en l'aula

 • El lloc en el qual se situe l'estudiant determinarà la qualitat comunicativa que tinga. Les condicions físiques de l'aula, com a il·luminació i sonoritat han de ser tingudes en compte. La persona que parle ha de mirar directament a la persona amb pèrdua auditiva. La distància física excessiva entre professor i estudiant dificulta la lectura llavi-facial.
 • S'ha de facilitar i procurar processos comunicatius de qualitat: L'accés a la informació i comunicació és fonamental. S'ha de facilitar tots els mitjans tecnològics i humans possibles per a facilitar el flux d'informació i de comunicació (Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació). Les emissores d'FM i bucles magnètics no són mers capritxos d'aquests estudiants, constitueixen l'única forma de percebre la informació en l'aula. La grandària de les aules dificulta de l'ús d'alguns productes de suport com els típics audiòfons. Les audiopròtesis o implants coclears sovint no són suficients per a garantir una comunicació de qualitat.
 • Les ajudes visuals són fonamentals. A través de TIC i de recursos multisensorials s'ha de fomentar l'adquisició de conceptes i procediments.

 

Estratègies d'adaptació curricular. Les proves d'avaluació

El desenvolupament cognitiu es veu afectat pel dèficit informatiu i la falta d'aprofitament de les seues experiències personals i vitals. La motivació es veurà afectada. La planificació i organització, el desenvolupament socioafectiu i l'acceptació de normes, el discurs del llenguatge interior, la comprensió lectora estaran afectades en diversos graus. Per tant, totes les accions encaminades a potenciar aquests dèficits seran positives.

 • Necessitat contínua d'obtenir informació relativa al seu entorn, al seguiment de les classes, pràctiques, eixides, etc. (p.i. a través de tutories del campus virtual). Necessitat d'interacció amb els seus companys per a compartir significats, de participació en classe. Necessitat de fomentar el sentiment d'autoeficacia.
 • Necessitarà més temps per a realitzar els treballs, proves, projectes, etc. Supervisió continuada.
 • Explicació clara i precisa de les proves d'avaluació, dels enunciats, dels aspectes formals de les proves, etc.
 • Suport de companys.
 • TIC i multimèdia: tutories virtuals, víeos subtitulats, PUA's i entorns virtuals d'aprenentatge accessibles, beneficien a aquests estudiants.

 

Referències

 • ALEGRIA, J.; DOMÍNGUEZ, A. B. (2009): Els alumnes sords i la llengua escrita. Revista Llatinoamericana d'Educació Inclusiva [Recurs en línia]
 • DÍEZ, M.A.; LEÓN, D. (2010): Situació i necessitats dels estudiants sords i amb discapacitat auditiva. Fundació CNSE.
 • Fundació CNSE. Estudis sobre la Llengua de Signes Espanyola.
 • Fundació CNSE. Guia de bones pràctiques en les universitats per a la joventut sorda. [Recurs en línia]
 • GARCÍA, F.J.; HERRERO J. (Coord.). Manual d'atenció a l'alumnat amb NEAE derivades de discapacitat auditiva. Junta d'Andalusia. Consergeria d'Educació.