Normativa d'Accessibilitat Digital

Directiva (UE) 2016/2102

La Directiva (UE) 2016/2102, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic estableix per a tots els Estats membres de la Unió Europea:

 • Tots els llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils de les entitats públiques han de ser accessibles.
 • Aquesta Directiva es completa amb dues Decisions d'Execució:
  1. En la Decisió d'execució UE 2018/2048 sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils per a garantir els requisits d'accessibilitat, s'estableix la Norma Europea EN 301 549 d'Accessibilitat per a productes i serveis de les TIC.
  2. En la Decisió d'execució UE 2018/1524 s'estableixen una metodologia de seguiment dels requisits d'accessibilitat, un model de declaració d'accessibilitat i les directrius per a la presentació d'informes per part dels Estats membres.
 • Consulta la Directiva europea 2016/2102 en el Diari de la UE.

Reial decret 1112/2018

El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic transposa a la legislació espanyola la Directiva (UE) 2016/2102. Els seus objectius són:

 • Garantir els requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic i uns altres.
 • Entendre per accessibilitat el conjunt de principis i tècniques que s'han de respectar en dissenyar, construir, mantenir i actualitzar els llocs web i les aplicacions per a dispositius mòbils, garantint la igualtat i la no discriminació en l'accés dels usuaris.

Alguns dels articles més destacats d'aquest RD són:

 • Article 8. Promoció, conscienciació i formació. La unitat responsable de l'accessibilitat digital haurà de divulgar els coneixements en matèria d'accessibilitat amb la finalitat de promoure, conscienciar i formar tot personal treballador de l'entitat pública. 
 • Article 15. Declaració d'accessibilitat. L'entitat responsable de l'accessibilitat digital haurà de proporcionar una declaració d'accessibilitat sobre la conformitat dels seus respectius llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.
 • Article 16. Unitat responsable d'accessibilitat. Cada organització ha de crear una unitat responsable de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils. La Universitat d'Alacant ha designat a la Unitat d'Accessibilitat Digital com a encarregada d'aquestes funcions.
 • Article 19. Coordinació per al seguiment i presentació d'informes. La unitat prepararà tres informes anuals que estaran disponibles abans de l'1 d'octubre de cada any:
  1. Informe sobre l'atenció de queixes i reclamacions.
  2. Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d'accessibilitat.
  3. Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació.

Enllaços útils

Norma europea (EN) 301 549 

L'estàndard d'aplicació per al compliment dels requisits d'accessibilitat s'arreplega en la norma europea EN 301 549: Norma Europea d'Accessibilitat per a Productes i Serveis de Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC). 

 • Aquesta norma europea és dinàmica i es va actualitzant periòdicament incorporant nous requisits d'accessibilitat adequant-se així a un mitjà canviant.
 • L'última versió disponible és la 3.1.1, que va ser publicada al novembre de 2019 i només està disponible en anglès. Descàrrega la Norma EN 301 549 V3.1.1 (2019-11) (PDF, 2MB) en anglès.
 • En espanyol l'equivalent és la Norma UNE-EN 301549:2020. Descàrrega la Norma UNE-EN 301549:2019 (PDF 2MB) en espanyol.
 • Aquestes normes per a continguts digitals són equivalents a la versió més recent de les Pautes d'Accessibilitat de Contingut Web (WCAG) 2.1. A més de normes per a continguts digitals, també inclouen requisits per a productes i serveis (maquinària, ordinadors...).

Els principis d'accessibilitat definits en aquestes pautes són: