Procediment de sol·licitud d'Adaptació Curricular

Entrada a l'aplicació

Entrada a l'aplicació Suport estudiants en UAcloud

Per a sol·licitar una adaptació curricular has d'entrar en UACloud CV, i punxar en l'aplicació Suport Estudiants:

A continuació podràs veure una pantalla amb tots els serveis del Centre de Suport a l'Estudiant. Per a demanar una adaptació curricular punxa sobre Sol·licitud d'adaptació curricular.

 

Pantalla d'inici de Suport Estudiants

 

També pots fer-ho des de la barra del menú superior que disposa de les mateixes opcions: Sol·licitar adaptació curricular, Les meues adaptacions curriculars i Missatges de seguiment.

Pantalla d'inici desplegada l'opció del menú Adaptacions Curriculars: Sol·licita adaptació curricular, Les meues adaptacions curriculars i Missatges de seguiment

Nota: Art 5.2  - Període de sol·licitud i avaluació de la sol·licitud: "la sol·licitud s'haurà de cursar durant les dues primeres setmanes de l'inici del curs acadèmic o semestre docent.En el cas de l'alumnat que, per motius justificats, no tinguen formalitzada la seua matrícula en la data d'inici del curs o del període d'impartició de l'assignatura, el termini indicat començarà a computar des de la seua incorporació a la titulació. Excepcionalment quan concórreguen situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es cursa fora del període ordinari establit".

Sol·licitud d'adaptació

En aquesta pantalla primer podràs llegir què són les adaptacions i a continuació com sol·licitar-les. Ací has de punxar sobre el botó sol·licitud d'una nova adaptació curricular. En el cas de discapacitat o NEAE, després pots tornar a aquesta pantalla i punxar en l'enllaç sol·licitar suports per a discapacitat per a concertar una cita d'assessorament o ajuda que et permetrà agilitar els tràmits.

 

Pantalla d'inici d'Adaptacions Curriculars amb botó Sol·licitud de nova adaptació curricular i Sol·licitud de cita

Selecció d'assignatures i col·lectiu

En aquesta pantalla “Sol·licitar nova adaptació curricular” selecciona primer els teus estudis del desplegable Seleccionar l'estudi per al qual sol·licites l'adaptació curricular. Després selecciona totes les assignatures que vols adaptar. És important que comproves que has seleccionat totes les assignatures que necessites adaptar, ja que només s'adaptaran les assignatures prèviament seleccionades.

 

Pantalla Sol·licitar nova adaptació, amb desplegable per a seleccionar estudis i tickar assignatures que es volen adaptar

 

A continuació deus dins de Selecciona el col·lectiu per al qual sol·licites l'adaptació curricular triar el col·lectiu al qual pertangues i que et dóna dret a sol·licitar l'adaptació: Discapacitat (Certificat 33% o superior), Necessitats Específiques de Suport Educatiu i/o trastorns de salut, Esportista d'elit, Violència de gènere, Menors, cuidadors i vida laboral, Representants UA i Mobilitat. Si pertanys a més d'un col·lectiu, has de fer una sol·licitud per cada col·lectiu, ja que les adaptacions no són les mateixes per a cada col·lectiu. Pots veure amb detall aquesta informació en el Reglament.

 

Pantalla Sol·licitar nova adaptació amb col·lectius que es poden seleccionar

 

  • Col·lectiu Discapacitat (Certificat 33% o superior)

En l'apartat De quin tipus és la teua discapacitat? selecciona tantes opcions com consideres necessàries: Auditiu, ceguesa, baixa visió, motor, psíquica i salut.

Pantalla Sol·licitar nova adaptació amb opcions a seleccionar dins del col·lectiu discapacitat
  • Col·lectiu Necessitats Específiques de Suport Educatiu i/o trastorns de salut

En seleccionar aquest col·lectiu hauràs de continuar seleccionant dins de De quin tipus és la teua discapacitat?, tantes opcions com consideres necessàries: psíquica i salut.

Pantalla Sol·licitar nova adaptació amb opcions a sol·licitar per a col·lectiu de Menors, cuidadors i vida laboral
  • Col·lectiu Menors, cuidadors i vida laboral

Per a aquests col·lectius és necessari seleccionar dins d'un desplegable el subcolectivo al qual corresponen.

Pantalla Sol·licitar nova adaptació amb adaptacopmes a sol·licitar per a col·lectiu de Menors, cuidadors i vida laboral

 

  • Col·lectius Esportista d'elit, Violència de gènere, Representants UA i Mobilitat

Tots aquests col·lectius tenen les mateixes opcions a triar dins de Selecciona les adaptacions que sol·licites: Mancades assistència, terminis lliures, dates exàmens i avaluació alternativa. Has de triar totes les opcions que vulgues sol·licitar.

Pantalla per a la selecció d'adaptacions d'altres col·lectius: Mancades assistència, terminis de lliurament, dates d'exàmens i avaluació alternativa

Completa la teua sol·licitud d'adaptació curricular

Dins de la mateixa pàgina, ara has de completar dos requadres. El primer indicant si has tingut ja adaptacions en cursos anteriors i el segon per a explicar el motiu de la teua sol·licitud.

Pantalla per a completar amb text la informació de la teua sol·licitud d'adaptació curricular

Documentació adjunta

Aquest pas és molt important, has d'adjuntar la documentació requerida per al teu col·lectiu, pots utilitzar els tres botons Seleccionar arxiu. Després de comprovar que està tot correcte, no oblides donar al botó Enviar sol·licitud

 

 

Si necessites presentar més documentació o en un moment posterior, pots fer-lo des del botó de Gestions, Pujar fitxers.  

 

Menu desplegable gestions

 

En la pantalla de Les meues gestions  t'apareixeran, en la columna de l'esquerra tota la informació de les teues adaptacions curriculars. Les meues adaptacions curriculares, t'informarà en quin estat està la/s sol·licitud/és que hages realitzat. L'últim estat en la tramitació de la sol·licitud és Resolució favorable. Punxant sobre la referència passaràs a la pantalla de signatura de contractes.

 

Pantalla les meues gestions

Les meues adaptacions curriculars

En aquesta pantalla apareixeran totes les sol·licituds d'adaptacions que hages sol·licitat, de tots els cursos i per qualsevol col·lectiu, et mostrarà en què estat està: pendent, sol·licitud acceptada, mancada documentació, resolució favorable o no favorable. Per a accedir pots fer-ho des de la pàgina d'inici o en la barra del menú: Adaptacions Curriculars / Les meues adaptacions.

 

Pantalla Les meues adaptacions curriculars

 

Per a veure tots els detalls de cada sol·licitud, has de punxar sobre la referència d'aquesta.

En punxar, passaràs a la següent pantalla amb un històric amb totes les notificacions que has rebut i tots els contractes d'aprenentatge, un per cada assignatura que hages sol·licitat adaptar. També et permetrà accedir als contractes d'aprenentatge per a veure  els detalls.

Si ho desitges pots descarregar-te en format PDF un justificant de la teua sol·licitud. 

                                                                        

 

A més podràs saber quins contractes estan sense signar pel coordinador de les assignatures i en els quals falta la teua signatura.

Aquesta mateixa pantalla et permetrà rebre i enviar missatges en relació amb un contracte, apareix explicat en l'últim apartat.

 

Signatura del contracte d'aprenentatge

Com en tots els tràmits, rebràs un correu electrònic,  notificant-te que tens un contracte d'aprenentatge per a signar, quan aquest haja sigut signat el coordinador de l'assignatura.

Has d'accedir al contracte des de Les meues adaptacions curriculars, punxant sobre la referència de l'adaptació i després sobre el contracte d'aprenentatge que vulgues signar.

Des d'aquesta pantalla a més de signar, et podràs descarregar el contracte d'aprenentatge en format PDF, així com veure els professors de l'assignatura.

El contracte d'aprenentatge quedarà signat en el moment que punxes sobre el botó Signar.

Signats els contractes d'aprenentatge, comencen les adaptacions. Si no t'has posat prèviament en contacte amb els teus professors, has de fer-ho ara per a portar a la pràctica les adaptacions.

 

Signatura de contracte de l'alumne

Comunicacions

Des que es rep la teua sol·licitud, començarà la seua tramitació. Durant aquest procés rebent informació de cada pas a través del teu correu de la UA (Xxxx@alu.ua.es). També et notificaran a aquest correu si mancada algun document o qualsevol incidència.

Webmail

Consultes en línia

En la part superior de l'aplicació disposes d'una barra d'eines verda amb diferents opcions. Si punxes en Consultes en línia, podràs posar-te en contacte directe per a resoldre qualsevol dubte o realitzar preguntes.

 

Missatges de seguiment

Enviament de missatges

Podem enviar missatges relacionats amb un contracte a les persones implicades que desitgem, d'aquesta manera agilitarem les comunicacions.  Hem de tenir en compte que aquests missatges tindran respostes que podran ser llegides per totes les persones seleccionades en el primer missatge. Aquests missatges apareixeran en pantalla en un ordre cronològic invers, sent el més recent el que aparega en la part superior.

Per a enviar un missatge haurem d'entrar en el contracte, el podrem fer des de la barra de menú, opció Adaptacions Curriculars, Els meus contractes d'aprenentatge.

També podrem fer-ho abans de la signatura el contracte des de la pantalla del propi Contracte d'aprenentatge, en l'apartat inferior Missatges de seguiment, en el botó Nou missatge.

 

Pantalla Nou Missatge de seguiment

En primer lloc hem de seleccionar els destinataris que volem que lligen el missatge i les seues respostes. A continuació escriurem l'assumpte i el missatge, i li donarem al botó Enviar missatge. En aquest moment l'aplicació manarà un correu d'avís als destinataris seleccionats perquè lligen el missatge a través de l'aplicació.

 

Recepció de missatges

Podem arribar a aquesta pantalla punxant en Missatges de seguiment, que apareix en desplegar l'opció Adaptacions Curriculars de la barra del menú o en la part inferior de la pantalla del contracte d'aprenentatge. En ella, podem llegir tots els missatges de seguiment i contestacions d'un contracte d'aprenentatge.  

 

 

En punxar sobre l'assumpte podrem llegir els missatges i les seues respostes, a més ens donarà l'opció d'enviar una resposta que podrà ser llegida pel mateix col·lectiu.

Notificacions

Disposes d'una campana de notificacions dins de l'aplicació, situada en la part superior dreta de la pantalla, que ens indica que tenim notificacions de l'aplicació Suport Estudiants. Aquestes notificacions només apareixeran ací i no en la campana d'UACloud.