obligacions dels sol·licitants

  • Facilitar la documentació que se li precise en l'entrevista amb la finalitat que l'o el tècnic responsable puga verificar que compleix els requisits que en aquest procediment s'estableix.
  • Justificar dins de termini les ajudes concedides,  l'ús correcte d'aquestes, segons el que s'estableix en l'apartat de Justificació de la present convocatòria.
  • El cobrament de l'ajuda es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el /l'estudiant indique, i haurà de justificar recepció per l'aplicació "Suport Estudiants" del seu UACloud de l'ingrés bancari.
  • Devolució del material prestat en el moment que s'indique i en les mateixes condicions que es va prestar.
  • En cas que hagen canviat les circumstàncies socioeconòmiques que van motivar la concessió de l'ajuda, el o la sol·licitant haurà de comunicar-ho a la o el tècnic responsable.