Requisits dels sol·licitants Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres centres
Logo Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)   Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)
Centre de Suport a l'Estudiant (CSE)

Requisits dels sol·licitants

 Requisits Generals:
 1. Haver sol·licitat totes les beques d'estudis universitaris del Ministeri d'Educació, la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant o demostrar documentalment que, en el moment d'obertura de les convocatòries, no s'estava en disposició de ser beneficiari de les mateixes (vegeu model de declaració jurada en l'Annex I).
 2. L'o la sol·licitant ha de ser espanyol o espanyola o posseir la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió Europea. En el supòsit d'estudiants no comunitaris han de tenir Permís de Residència en vigor o haver iniciat els tràmits de sol·licitud. No obstant això, si no es compleix el requisit anterior, la Comissió podrà valorar la situació i temporalment, fins que es regularitze, i concedir l'ajuda en la Modalitat A: menú de menjador.
 3. Presentar la sol·licitud seguint el procediment establit en aquesta convocatòria.
 4. En el cas d'haver rebut ajudes econòmiques d'emergència anteriorment, haurà d'haver justificat degudament, en manera i termini, l'ús adequat d'aquestes.

 

Requisits Acadèmics:
 1. Estar cursant estudis en la Universitat d'Alacant, per a l'obtenció d'un títol de Grau o Màster universitari oficial que habilite o siga condició necessària per a l'exercici d'una professió regulada.
 2. Estar cursant estudis de tercer cicle o doctorat, cursos d'especialització o estades erasmus, en aquest cas podran optar a la Modalitat A menú de menjador, durant un curs acadèmic, excepte doctorat que seran dos cursos.
 3. En relació amb els canvis d'estudis, solament es contemplarà un màxim d'un canvi i només per a estudis de Grau.
 4. Per a estudiants de Grau que continuen els seus estudis universitaris, hauran d'haver superat en el curs immediatament anterior els següents percentatges:
  1. 40% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics i ciències (Ciències, Enginyeria i Arquitectura);
  2. 50% dels crèdits per al cas d'ensenyaments en ciències de la salut; i
  3. 60% en la resta d'estudis (Ciències Socials i Jurídiques, Arts i Humanitats). En cas de no complir-se el requisit anterior per circumstàncies excepcionals, s'haurà de justificar documentalment el baix rendiment i es valorarà per la Comissió.
 5. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l'obtenció d'un títol oficial del mateix nivell acadèmic o que habilite per a les mateixes competències professionals per a la qual se sol·licita l'ajuda.
Requisits Econòmics:

Trobar-se en alguna o algunes d'aquestes situacions:

 1. La renda familiar de l'últim exercici econòmic del sol·licitant no supere en un 10% els llindars de renda i patrimoni establits en la convocatòria anual de beques de la Generalitat Valenciana.
 2. Si al llarg del curs acadèmic, per circumstàncies sobrevingudes ha vist reduït els ingressos de la unitat familiar, es demostrarà amb els documents que se li sol·liciten, així com amb el model de declaració jurada que apareix en l'annex I
 3. Estar exempt de realitzar la Declaració Renda, havent d'aportar la documentació justificativa d'aquesta situació.
 4. En cas d'haver sigut beneficiari/a d'alguna de les beques esmentades en la fonamentació, solament es podrà optar a les ajudes, transcorregut el període de carència.