Carta de Serveis

Missió

La missió del Centre de Suport a l'Estudiant és oferir una atenció específica a l'alumnat de la Universitat d'Alacant que, per circumstàncies personals, familiars o socioeconòmiques, poden estar en situació de desavantatge o veuen afectat el seu rendiment acadèmic, amb la finalitat de garantir la seua plena participació universitària i el desenvolupament de competències personals, seguint els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal i mitjançant el desenvolupament de programes d'inclusió educativa, assessorament i sensibilització dirigits a la comunitat universitària.

Serveis que prestem

Suport i assessorament

 • Informar dels recursos que ofereix el Centre de Suport a l'Estudiant. c1
 • Oferir a l'alumnat recursos professionals i específics de suport per a la continuïtat dels seus estudis. c2
 • Desenvolupar un pla individualitzat de suport a l'estudiant en el qual es valoren les necessitats personals i els recursos específics d'índole tècnica, material o personal que puga necessitar. c3
 • Gestionar les sol·licituds per a optar a la modalitat de matrícula reduïda per discapacitat. c4
 • Gestionar les sol·licituds d'informes sobre les circumstàncies particulars del/de l'estudiant. c5
 • Gestionar les demandes de sol·licitud per al Servei de Transport Adaptat de la Universitat. c6
 • Sensibilització i formació a la comunitat universitària en qüestions d'accessibilitat universal, voluntariat, diversitat, desenvolupe personal i equiparació d'oportunitats. c7

 

Activitats de voluntariat

 • Fomentar la participació de l'alumnat en les activitats de voluntariat.
 • Gestió de la sol·licitud de participació.

c2, c8

 

Ajudes d'Emergència. 

 • Oferir ajudes d'emergència a estudiants en situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
 • Gestió de les sol·licituds.

c2, c9

 

Assessorament  psicològic, psicopedagògic i sexológic

 • Oferir a l'alumnat assessorament en aquests àmbits.
 • Gestió les sol·licituds d'assessorament.

c2, c1

 

Els nostres compromisos de qualitat

 • C1 Revisar i actualitzar els recursos d'informació semestralment. i1
 • C2 Obtenir una valoració de 4 sobre 7 en l'Enquesta de Satisfacció amb el Servei i2
 • C3 Elaborar un pla individualitzat d'actuació en el termini de 15 dies. i3
 • C4 Emetre els informes en el termini de 7 dies. i4
 • C5 Elaborar els informes en el termini de 21 dies. i5
 • C6 Resoldre les sol·licituds en el termini de 15 dies. i6
 • C7 Realitzar almenys una activitat de formació per curs acadèmic. i7
 • C8 Resoldre les sol·licituds de participació en el termini de 21 dies. i6
 • C9 Resoldre la sol·licitud d'ajuda d'emergència en el termini de 21 dies. i6
 • C10 Gestionar la sol·licitud d'assessorament en el termini de 21 dies. i6
 • C11 Contestar les queixes i suggeriments en el termini de 2 dies. i8

 

Nota: A l'efecte del còmput dels terminis establits en els nostres compromisos, quan els terminis s'assenyalen per dies i sempre que no s'expresse el contrari, s'entén que aquests són hàbils.

Indicadors per al seguiment

 • I1 Realització de l'activitat en el termini establit.
 • I2 Índex de satisfacció amb el Servei.
 • I3 Percentatge de plans elaborats en el termini establit.
 • I4 Percentatge d'informes emesos en el termini establit.
 • I5 Percentatge d'informes elaborats en el termini establit.
 • I6 Percentatge de sol·licituds gestionades en el termini establit.
 • I7 Nombre d'activitats de formació realitzades per curs acadèmic.
 • I8 Percentatge de queixes i suggeriments contestats en el termini establit.

 

Els teus drets

Tens dret a...

 • Tenir garantida la confidencialitat de la informació rebuda.
 • Rebre atenció professional i assessorament tècnic mitjançant cita prèvia.

 

Formes de col·laboració i participació

Pots col·laborar en el nostre procés de millora:

 • Aportant les teues queixes i suggeriments sobre el funcionament del Servei en l'adreça de correu electrònic i també a través de la nostra pàgina web.
 • Aportant les teues opinions i suggeriments en les entrevistes amb els tècnics, via telefònica, electrònica o postal remeses a l'adreça assenyalada en aquesta carta de serveis.
 • Participant en les enquestes de satisfacció amb el servei.

 

Adreces i telèfons

Universitat d'Alacant

Centre de Suport a l'Estudiant
Campus de Sant Vicent del Raspeig

Apt. de correus 99 E-03080 Alacant

 

 

Telèfons:

+ 34 965 90 9402

+ 34 965 90 3873

 

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.
Vesprades: de dilluns a dijous, horari a determinar prèvia cita

 Edició 2 Juny 2017

 

CARTA DE SERVEIS -  PDF