Procediment termini de sol·licitud

Termini general:

  • Durant les dues primeres setmanes de l'inici del curs acadèmic o semestre docent.

Altres terminis:

  • Alumnes que per motius justificats, no tinguen formalitzada la seua matrícula en la data d'inici del curs o del període d'impartició de l'assignatura, el termini indicat començarà a computar des de la seua incorporació a la titulació.
  • En situacions sobrevingudes o no contemplades inicialment, la sol·licitud es podrà realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic havent de motivar les circumstàncies per les quals es cursa fora del període ordinari establit.