CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D'EMPRENEDORIA BLAVA (EDICIÓ 2019). Càtedra d'Economia Blava

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Càtedra
Logo Càtedra d'Economia Blava   Càtedra d'Economia Blava
Càtedra d'Economia Blava

CONVOCATÒRIA DELS PREMIS D'EMPRENEDORIA BLAVA (EDICIÓ 2019).

CÀTEDRA INTERUNIVERSITÀRIA D’ECONOMIA BLAVA I PROMOCIÓ DEL SECTOR MARÍTIM-RECREATIU

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

 

1. OBJECTIU

La Universitat d’Alacant (d’ara endavant, UA), a través de la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava i Promoció del Sector Marítim-recreatiu de la Generalitat Valenciana, convoca els «PREMIS D’EMPRENEDORIA BLAVA (EDICIÓ 2019)». Aquests premis volen promoure i donar suport a les iniciatives d’emprenedoria que, sent respectuoses amb el medi ambient, permeten utilitats millors de l’àmbit marítim valencià i que sorgisquen de l’alumnat de la Universitat d’Alacant.  

 

2. PARTICIPANTS

Podran participar en la convocatòria els estudiants de grau o de màster universitari de la Universitat d’Alacant matriculats en el curs acadèmic 2018-2019 i els egressats en els dos cursos acadèmics anteriors. Les sol·licituds podran presentar-se individualment o en grups de fins a cinc persones.

 

3. CONTINGUT I PRESENTACIÓ DE LES INICIATIVES

3.1 Les iniciatives hauran de ser originals i tenir relació amb alguna de les temàtiques següents:

A) Iniciatives d’empresa per a l’oci marítim-recreatiu.

B) Iniciatives de millora d’activitats o usos que afecten al medi marí o costaner de la Comunitat Valenciana des del punt de vista ambiental.

C) Iniciatives de millora de la gestió empresarial o administrativa que afecten alguna activitat marítima a la Comunitat Valenciana.

3.2 El termini de presentació de les iniciatives començarà el dia de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA i finalitzarà el 8 de juliol de 2019.

3.3 Les sol·licituds de participació en els premis es presentaran a través del formulari on line habilitat en la pàgina web de la UA de la Càtedra Interuniversitària d’Economia Blava i Promoció del Sector Marítim-recreatiu: https://web.ua.es/va/catedra-economia-azul/convocatoria-dels-premis-d-emprenedoria-blava-edicio-2019.html, caldrà adjuntar el text complet de la iniciativa en format PDF, amb una extensió màxima de 50 pàgines.

 

4. CRITERIS DE VALORACIÓ

En la valoració de les iniciatives es tindran en compte els criteris següents:

A)      L’originalitat i el caràcter innovador de la idea.

B)      La claredat i el rigor en el plantejament i el desenvolupament d’aquestes.

C)       L’interès i la viabilitat de la proposta.

 

5. PREMIS

Es donaran tres premis de les quantitats següents: un primer premi de 500 euros bruts, un segon premi de 350 euros bruts i un tercer premi de 225 euros bruts.

Aquests premis estaran subjectes a les retencions fiscals vigents.

Els premis podran quedar deserts.

 

6. JURAT

Per a la valoració de les iniciatives i la determinació dels premiats hi haurà una Comissió de Selecció formada per:

 

7.  DATES RELLEVANTS

Termini de presentació de les iniciatives: des del dia de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOUA fins al 8 de juliol del 2019.

Decisió i notificació dels premis: del 9 al 12 de juliol del 2019.

 

8. MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

La dotació econòmica per a aquesta convocatòria (un total de 1.075 euros) es troba consignada en el capítol 4 del Departament d’Estudis Jurídics de l’Estat de la Universitat d’Alacant, Centre de Despesa 3190, aplicació pressupostària 31904B0001.

L’execució de la dotació d’aquesta convocatòria, pel que fa a la UA, està supeditada a la disponibilitat de liquiditat d’aquesta.

La subvenció assignada a cada ajuda s’ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

Les persones beneficiàries s’obliguen a facilitar tota la informació que els siga requerida i a complir, si escau, els deures que s’estableixen en l’article 14 de la Llei 38/2003.

L’incompliment per part de les persones beneficiàries de les obligacions assenyalades en aquesta convocatòria podrà donar lloc a la revocació del premi.

 

9. DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

La UA, com també totes les persones participants en el procés, es compromet a garantir la confidencialitat de les idees i els projectes que es presenten i desenvolupen al llarg del programa. No obstant això, la UA i la Càtedra d’Economia Blava podran utilitzar idees generals dels projectes presentats per a tasques de promoció i difusió del programa.

Cada participant i la UA es responsabilitzaran que la informació s’utilitze de manera que la protecció de les dades individuals quede totalment garantida. Tot el personal que participe en l’elaboració d’aquest estarà sotmès a l’obligació de preservar el secret estadístic, i també a les altres restriccions que es deriven de l’aplicació de la Llei 12/1989, de 9 de maig, de la Funció Estadística Pública, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

 

10. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Totes les persones que es presenten a aquesta edició accepten les condicions de participació establides en aquestes bases. L’acceptació d’aquestes bases suposa també acceptar la compareixença en el lliurament de premis o actes de difusió d’aquesta edició.