Beques Fundació ONCE pràctiques 2019-20 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Beques Fundació ONCE pràctiques 2019-20

 Logo

 PROGRAMA BEQUES - PRÀCTIQUES FUNDACIÓ ONCE - CRUE

CONVOCATÒRIA 2019 - 2020

04-02-2020: Segona modificació de la resolució amb l'assignació de les beques

08-01-2020: Modificació de la resolució amb l'assignació de les beques

25-11-2019: Resolució definitiva amb l'assignació de les beques

18-11-2019: Resolució provisional amb l'assignació de les beques Termini per a presentar reclamacions: del 19 al 21 de novembre de 2019 a través d'escrit presentat en l'E-administración (UACloud > E-administració > Tràmits Generals > Instància Genèrica) o en Registre General de la UA o Registres Auxiliars de la UA.

18-11-2019:  Llista definitiva de sol·licitants admesos i exclosos.

08-11-2019:  Llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos.   Termini per a presentar reclamacions: de l'11 al 15 de novembre de 2019 a través del correu electrònic s.practiques@ua.es o mitjançant escrit presentat en l'E-adminitració  (UACloud >E-administració > Tràmits Generals > Instància Genèrica)

Termini d'inscripció: del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2019

La Fundació ONCE i la CRUE Universitats Espanyoles inicien la IV convocatòria del Programa "Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE"  per al curs 2019-2020. Es tracta d'un programa de beques cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social 2014-2020 l'objectiu del qual és promoure la realització de pràctiques acadèmiques externes per a estudiants universitaris amb discapacitat  facilitant-los així el seu accés a una primera experiència laboral i millorant d'aquesta manera les seues oportunitats laborals i la seua carrera professional.

A la Universitat d'Alacant ens correspon gestionar 3 beques per al curs acadèmic 2019-2020

1. Informació per a l'alumnat interessat:

1.1 Requisits de participació

1.2 Durada

1.3 Import de la beca

1.4 Procés d'adjudicació

1.5 Previsió de terminis

1.6 Inscripció

2. Documents d'interès

INFORMACIÓ PER A l'ALUMNAT INTERESSAT

Requisits de participació

Si durant el curs acadèmic se superen tots els crèdits del pla d'estudis matriculat, és condició necessària per a poder realitzar les pràctiques que no se sol·licite l'expedició del títol universitari fins la finalització de les mateixes.

Un/a estudiant que tinga una pràctica curricular ja adjudicada dins del programa de pràctiques del seu Centre podrà inscriure's en aquest programa de Beques-Pràctiques Fundació ONCE-CRUE, però en cas de ser seleccionat/da haurà de realitzar les pràctiques amb caràcter extracurricular i sense que interferisca en la realització de la pràctica curricular ja assignada. 

Durada:

Les pràctiques tindran una durada de 3 mesos consecutius, ampliable a 3 mesos més a instàncies de l'empresa. En aquest últim cas, l'empresa d'acollida es compromet a abonar la mateixa,o superior, ajuda mensual durant el temps que excedisca als 3 mesos becats, i sempre que no se supere la data del 30 de setembre de 2020, data en la qual hauran d'haver acabat totes les pràctiques. Excepcionalment, la data de finalització podrà perllongar-se fins el 31 de desembre de 2020, sempre que l'estudiant en pràctiques continue matriculat/da en el curs 2020-2021

La jornada serà de 25 hores setmanals amb un horari pactat prèviament entre l'empresa i el/l'estudiant, i haurà de garantir la compatibilitat amb els compromisos derivats de l'activitat acadèmica que ha de desenvolupar el/l'alumne/a en la universitat.

Si en el desenvolupament de les pràctiques per causes de malaltia, agreujament de la discapacitat, període vacacional de l'empresa, mutu acord entre el/la becat/da i l'entitat o d'altres causes degudament justificades i de força major, el/la becari/a no poguera continuar amb les mateixes, les pràctiques s'interrompran i les podran reprendre fins a completar el període de tres mesos, amb data límit del 31 de desembre de 2020, si es manté la matrícula en el curs 2020-21. La suspensió comportarà la interrupció automàtica del pagament de la beca, que es reprendrà una vegada haja conclòs la causa de suspensió.

Import de la beca i alta en la Seguretat Social:

La dotació econòmica per part de la Fundació ONCE, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, és d'1.800 euros per cada pràctica de 3 mesos, i, segons les bases de la convocatòria,  la Universitat d'Alacant destinarà aquesta dotació a abonar a l'estudiant la beca corresponent per mes. La Universitat d'Alacant complirà amb les obligacions en concepte de cotització a la Seguretat Social que li correspon com a entitat pagadora de l'ajuda. La quantia final de la beca a percebre mensualment estarà subjecta a les retencions que la Universitat d'Alacant haja de practicar sobre la base de les taules de cotització de la Tresoreria General de la Seguretat Social i a la retenció de l'IRPF que corresponga segons la legislació vigent.

Si l'entitat col·laboradora volguera ampliar les pràctiques després del període becat, hauran d'assumir tant l'ajuda econòmica com l'obligació de l'alta en la Seguretat Social.

Les ajudes en concepte de beca són responsabilitat de la Fundació ONCE com a entitat que finança el programa de pràctiques. La UA només és responsable de tramitar els pagaments als/les estudiants una vegada rebuts els diners que corresponguen i de complir amb les obligacions en matèria de Seguretat Social.

En cas de finalització del període de pràctiques abans dels tres mesos fixats per a la mateixa a instàncies de la persona becada, aquesta únicament podrà rebre l'import de la borsa corresponent al període realitzat de manera proporcional. En aquests casos, s'haurà de justificar les causes, i s'haurà de comunicar per la universitat a la Fundació ONCE.

En el cas que la persona becada abandone o renuncie al període de pràctiques o l'empresa comunique a l'alumne i a la universitat la no continuïtat del mateix en un període inferior a 8 dies, no es percebrà cap beca.

 Procés d'adjudicació:

La Fundació ONCE participa en el programa facilitant el contacte amb una sèrie d'empreses d'acollida que posarà a la disposició de les universitats participants, encara que podrà participar qualsevol gran empresa, PIME, microempresa, entitat de l'Economia Social i del tercer sector, així com d'altres institucions i entitats públiques o privades, situats en territori nacional, a proposta de la universitat o de l'estudiant.

La gestió i assignació de les pràctiques serà executada pels serveis especialitzats d'ocupació i atenció a la discapacitat de les universitats i seran  responsables de coordinar i gestionar tots els procediments interns per al seu adequat funcionament. En el cas de la UA, correspon l'assignació i gestió a la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat i al Centre de Suport a l'Estudiant. La Fundació ONCE podrà participar en el procés de gestió de les pràctiques, assessorant a les universitats participants quan així siga requerit pels serveis especialitzats.

Una vegada acabat el termini d'inscripció, la UA realitzarà la selecció de candidats segons els següents criteris:

1. Grau de discapacitat (màxim 1 punt).

2. Curs (màxim 1 punt calculat segons el percentatge de crèdits superats en el cas d'estudis de grau; 1 punt per a estudiants de màster)

3. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (màxim 1 punt) Per als estudiants de màster, es tindrà en compte la nota mitjana del grau d'accés al màster.

4. No haver realitzat pràctiques externes curriculars optatives o extracurriculars durant els seus estudis (0.5 punts).

5. Altres circumstàncies socials i personals:

5.1. Ajudes a l'estudi del CAE durant els cursos  2018-19 i 2019-2020 (0.5 si s'han sol·licitat)

5.2. Ajudes a l'estudi – Beques del Ministeri durant el curs 2018-19  (0.5 si s'ha sigut beneficiari/a).

5.3. Motivació: proactivitat en els programes d'orientació laboral del  CAE, del Centre d'Ocupació de la UA o d'altra entitat pública o privada durant els cursos 2017-18 o 2018-19 (0.5 si s'ha participat).

5.4. Motivació: carta de motivació i currículum aportats en la convocatòria (De 0 a 1 punt).


IMPORTANT: Les pràctiques són de caràcter acadèmic i formatiu i el seu contingut ha d'estar directament relacionat amb  les competències professionals i formatives del pla d'estudis matriculat.

Una vegada adjudicades les pràctiques, les empreses seleccionades hauran de subscriure amb la UA un Conveni de Cooperació Educativa (en cas de no existir ja un subscrit)  i acceptar les condicions de realització de les pràctiques a través d'un acord de pràctiques per estudiant que li facilitarà la UA.

 

Inscripció i informació:

El termini d'inscripció serà del 15 de setembre fins el 31 d'octubre de 2019. La recepció de les sol·licituds es realitzarà a través de la inscripció en el portal propi de la Fundació ONCE en la seua pàgina http://becas.fundaciononce.es/

Una vegada realitzada l'assignació, les pràctiques no podran començar fins que el/l'estudiant haja acceptat la beca i lliurat la documentació que li requerisca la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat:

Qualsevol consulta sobre la gestió del programa es pot enviar per correu electrònic a s.practiques@ua.es o bé telefonar al 965 909887, o acudir a l'oficina de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat (Pavelló d'Alumnat). 

 

Previsió de terminis de gestió:

Inscripció en la plataforma

Del 15 de setembre al 31 d'octubre de 2019, tots dos inclusos

Publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses (*)

El 8 de novembre de 2019

Publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses i de la resolució provisional amb l'assignació de les beques (*)

El 18 de novembre de 2019

Publicació de la resolució definitiva amb l'assignació de les beques (*)

El 22 de novembre de 2019

(*) Aquests terminis són orientatius.

 

DOCUMENTS DE GESTIÓ DEL PROGRAMA EN LA UA I NORMATIVA

Documents de gestió amb les empreses col·laboradores:

Documents per als/les estudiants: