Convocatòria pràctiques becades en la UA - 30/2019 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 30/2019

 

REFERÈNCIA: PRA- 30 / 2019-2020

Data de publicació en el BOUA: 18-12-2019

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES BECADES AL CENTRE D’AUTOAPRENENTATGE DE VALENCIÀ (CAU) DEL SERVEI DE LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS 2019-2020

04-02-2020: Resolució definitiva amb l'assignació de les pràctiques.

29-01-2020: Resolució provisional amb l'assignació provisional de les pràctiques. S'obri un termini de 3 dies hàbils a contar a partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o els Registres Auxiliars, en la Seu d'Alacant o a través de la I-administració en UACloud (I-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

22-01-2020: Convoquem els candidats admesos a l'entrevista i a la prova oral, ambdues seran el pròxim dimecres, 29 de gener de 2020. L’entrevista es realitzarà a les 10:00 hores i la prova en acabar aquesta. Ambdues es realitzaran al Centre d’Autoaprenentatge del Valencià – CAU (planta baixa de la Biblioteca General de la UA (edifici 33).

21-01-2020: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

14-01-2020: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o Registres Auxiliars, en la Seu d'Alacant o a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

AVÍS: El termini de presentació de sol·licituds és des de l'endemà al de la  publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA), fins al 08 de gener de 2020, tots dos inclosos.

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques becades al Centre d’Autoaprenentatge de Valencià (CAU) del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Formació complementària, millora i especialització professional en l’àrea tècnica de valencià, mitjançant la realització de les següents pràctiques:

- Donar suport a l’aprenent de valencià, tant pel que fa a dubtes lingüístics concrets, com també a la revisió de textos (orals i escrits) o a explicacions tècniques sobre material en línia.

- Gestionar i conduir classes de conversa per a grups reduïts, distribuïts per nivells (inicial i avançat).

.
2. Nombre de pràctiques, durada d'aquestes, horari i beca:

Nombre de pràctiques: 1.

Jornada: 20 hores setmanals. En horari de matí i de vesprada, de 13:00 a 15:00 hores; i de 18:00 a 20:00 hores. De dilluns a divendres.

Data d'inici prevista de les pràctiques: a partir de febrer de 2020, amb una duració de 5 mesos. Prorrogables en els casos que establisca la Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d’Alacant.

Beca: 550 € bruts mensuals.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar matriculat/da durant el curs acadèmic 2019-20 en la titulació oficial Grau en Filologia Catalana i que tinguen superades totes les assignatures dels dos primers cursos del grau i, almenys, el 40% de les assignatures de 3r i 4t. O d’un màster de la Universitat d’Alacant que, a més, hagen estat matriculats/des durant el curs 2018-19 en el grau de Filologia Catalana o en algun dels màsters a què dóna accés.
  2. No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb la Universitat d'Alacant.

  3. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Quan el nombre de candidats/es no siga superior al de les pràctiques oferides en la convocatòria, es prescindirà de l'entrevista.

Les persones candidates faran una prova oral davant de la comissió per a establir-ne les competències lingüístiques i pedagògiques.

La superació de la prova serà condició necessària per a l'assignació de les pràctiques.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

 

QUARTA – MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta beca és de  2.750 € per a la beca, i es troba consignada en el pressupost del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, en l'orgànica 5180.4B.0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (Annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre, en la Seu d'Alacant o a través de l'E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica). El termini de presentació de sol·licituds, comptarà a partir del següent al de publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) fins al 8 de gener de 2020 inclòs.

Es podran usar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE de 2 d'octubre), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Curriculum i carta de motivació.

- Fotocòpia de la documentació que acredite els mèrits al·legats.

 

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web de la unitat de Pràctiques https://web.ua.es/va/centro-empleo/practicas-y-empleo/practiques-en-la-ua/convocatories/convocatories-ua/practiques-en-la-ua.html una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca/de les beques es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i la persona seleccionada/les persones seleccionades tindrà/n un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà/se'ls requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit i exposar-ne les causes al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitades, segons el que es disposa en Reglament General de Protecció de Dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril- i qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació. La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant la Gerència d'aquesta universitat.

 

 HUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació de la present, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques . Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 18 de desembre de 2019

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel