Convocatòria pràctiques becades en la UA - 33/2019 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 33/2019

 

REFERÈNCIA: PRA- 33 / 2019-2020

Data de publicació en el BOUA: 24-02-2020

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A LA REALITZACIÓ D’UNES PRÀCTIQUES BECADES AL DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

CURS 2019-2020

08-05-2020: Resolució definitiva amb l'assignació de les pràctiques.

AVÍS: Les reclamacions contra la resolució provisional es presentaran NOMÉS a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica), en el termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent al de publicació de dita resolució en la web.

 

04-05-2020: Resolució provisional amb l'assignació de les pràctiques. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions NOMÉS a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

22-04-2020: Convoquem els/es candidats/es admesos/es a l'entrevista que serà proper dijous, 30 d’abril de 2020, en l’horari establert per a cada alumne segons la taula adjunta. L’entrevista virtual será en la sala de Google Meet en la següent adreça: https://meet.google.com/fau-ifkz-tns 

Alumne/a

Hora de l’entrevista

ASENCIO SERRANO, CRISTINA   

Des de les 10:00 fins les 10:15

GALIANA LLORCA, GEMMA 

Des de les 10:15 fins les 10:30

IBARRA MARTÍNEZ, LORENA 

Des de les 10:30 fins les 10:45

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, SANDRA

Des de les 10:45 fins les 11:00

YERA MORA, YOEL GUSTAVO 

Des de les 11:00 fins les 11:15

10-03-2020: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

04-03-2020: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions a través d'escrit presentat en Registre General o Registres Auxiliars, en la Seu d'Alacant o a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

 

 

 

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques becades al depatament d'Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Formació complementària, millora i especialització professional en l'àrea de treball de Didàctica de la Llengua i la Literatura Espanyola (Especialitat 14 del Màster de Professorat i Màster Investigació Educativa) Didàctica de les Matemàtiques (Especialitat 15 del Màster de Professorat), mitjançant la realització de les següents pràctiques:


-Col·laboració amb el professorat en labors d'investigació en projectes d'innovació i d'investigació relacionats amb l'ensenyament i l'aprenentatge i propostes innovadores a l'aula.
- Col·laboració en l'elaboració i revisió de continguts de la pàgina web de l'àrea.
-Realització de tasques de difusió de l'activitat de l'àrea, tant via web i xarxes socials com per taulers d'anuncis i cartells de la Facultat d'Educació.


A més d'aquestes pràctiques, per al perfil de l'àrea de Didàctica de la Llengua i Literatura Anglesa (Especialitat 12 del Màster de Professorat), es realitzarà la pràctica de:

-Traducció i revisió de l'anglès de continguts de l'àrea del departament.


2. Nombre de pràctiques, durada d'aquestes, horari i beca:

Nombre de pràctiques: 5.

- 1 pràctica per al perfil de Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat 15. Didàctica de les Matemàtiques.
- 2 pràctiques per al perfil de Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat 12. Didàctica Llengua i Literatura Anglesa.
- 1 pràctica per al perfil de Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat 14. Didàctica Llengua i Literatura Espanyola.
- 1 pràctica per al perfil de Màster d'Investigació Educativa. Àrea Didàctica Llengua i Literatura.

Jornada: 10 hores setmanals que es realitzaran durant l'horari de matí.

Data d'inici prevista de les pràctiques: a partir de finals de març de 2020, amb una duració de 4 mesos, prorrogables en els casos que establisca la Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d’Alacant.

Beca: 300 € bruts mensuals.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial Decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Ser estudiant de la Universitat d'Alacant i estar matriculat/da durant el curs acadèmic 2019-20 en la titulació oficial de Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes en les especialitats requerides en els respectius perfils o Màster en Investigació Educativa de la UA de l'àrea Didàctica Llengua i Literatura. Els/as estudiants aspirants a les pràctiques del perfil Màster de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. Especialitat 12. Didàctica Llengua i Literatura Anglesa, han de provenir de la titulació oficial de Filologia Anglesa, Grau en Estudis Anglesos o Traducció Interpretació Anglès.
  2. No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb la Universitat d'Alacant.

  3. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'Annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'Annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Quan el nombre de candidats/es no siga superior al de les pràctiques oferides en la convocatòria, es prescindirà de l'entrevista.

Podrà realitzar-se una prova per a avaluar el grau de coneixement en les matèries exigibles en la convocatòria. La superació de la prova, si escau, serà condició necessària per a l'assignació de les pràctiques.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA – MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta beca és de  1.200 € per a cadascuna de les beques, i es troba consignada en el pressupost del departament d'Innovació i Formació Didàctica de la Universitat d'Alacant, en l'orgànica 36304B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (Annex III) es podran presentar  en el Registre General de la Universitat o en les oficines auxiliars, situades en les secretaries de centre, en la Seu d'Alacant o a través de l'E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica), en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

Es podran usar les vies establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE de 2 d'octubre), preferentment a través de les oficines de correus. En aquest cas la sol·licitud que es presente haurà d'anar en sobre obert perquè el personal de correus puga estampar-hi el segell amb la data de presentació abans de la seua certificació.

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Curriculum i carta de motivació.

- Fotocòpia de la documentació que acredite els mèrits al·legats.

 

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web de la unitat de Pràctiques https://web.ua.es/va/centro-empleo/practicas-y-empleo/practiques-en-la-ua/convocatories/convocatories-ua/practiques-en-la-ua.html una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de la beca/de les beques es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i la persona seleccionada/les persones seleccionades tindrà/n un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se li requerirà/se'ls requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit i exposar-ne les causes al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell para el qual han sigut sol·licitades, segons el que es disposa en Reglament General de Protecció de Dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril- i qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació. La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant la Gerència d'aquesta universitat.

  HUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven d'aquesta, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà al de la publicació de la present, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques . Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 24 de febrer de 2020

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel