Convocatòria pràctiques becades en la UA - 04/2020 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 04/2020

 

REFERÈNCIA: PRA- 04 / 2020-2021

Data de publicació en el BOUA: 14-09-2020

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA,  PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES BECADES AL SERVEI DE LLENGÜES DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

CURS 2020-2021

11-02-2020: Pròrroga duració convocatòria.

22-10-2020: Resolució definitiva amb l'assignació de les pràctiques.

08-10-2020: Resolució provisional amb l'assignació de les pràctiques. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions només a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

05-10-2020: Convoquem les candidates admeses a l'entrevista que serà proper dijous, 8 d’octubre de 2020, en l’horari establert per a cada alumna segons taula adjunta. L’entrevista virtual serà en la sala de Google Meet en la següent adreça: https://meet.google.com/kkj-uigy-wvv

 

Alumna

Hora de l’entrevista

FERNÁNDEZ GALIANA, MARTA

12:15

RAMIS MOYANO, TATIANA

12:35

REAL FRANCÉS, BLANCA

13:00

 

29-09-2020: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

23-09-2020: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions NOMÉS a través d'escrit presentat en la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

 

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques becades al Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Formació complementària, millora i especialització professional en l’àrea tècnica d’Assessorament, mitjançant la realització de les següents pràctiques:

-        Revisió de les BD terminològiques del Servei de Llengües i adaptació de les dades a l’aplicació de glossaris de la UA.

-        Ampliació de les memòries de traducció del Servei de Llengües en valencià (Apertium) i anglès (TRADOS).

.

2. Nombre de pràctiques, durada d'aquestes, horari i beca:

Nombre de pràctiques: 2. Una per cada quadrimestre del curs 2020-21.

Jornada: 20 hores setmanals que es realitzaran durant l'horari de matí.

Modalitat: Inicialment serà en modalitat no presencial, si més endavant  les autoritats sanitàries i acadèmiques decideixen que es donen les condicions oportunes podria convertir-se en presencial després d'escoltar les persones implicades i amb els pertinents informes de Prevenció de la universitat. 

Data d'inici prevista de les pràctiques: Per a la pràctica del 1r quadrimestre, a partir d’octubre de 2020 i per a la pràctica del 2n quadrimestre, a partir de febrer de 2021. En els dos casos, amb una duració de 4 mesos, prorrogables en els casos que establisca la Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d’Alacant.

Beca: 550 € bruts mensuals.

Per a realitzar les pràctiques a partir d'octubre de 2020 serà requisit imprescindible que el/l'alumne/a seleccionat/da estiga matriculat/da en el curs 2020-2021 de la titulació exigida en el punt 1 de la 2a base de la present convocatòria.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Estudiants de la UA matriculats/des durant el curs acadèmic 2020-21 en la titulació oficial de: grau en Traducció i Interpretació: Alemany, grau en Traducció i Interpretació: Anglès o grau en Traducció i Interpretació: Francès.
  2. Nivell C1 de valencià o haver cursat i superat 3 de les assignatures següents:

32521 - CATALÀ ORAL.

32525 - LLENGUA CATALANA PER A LA TRADUCCIÓ II.

32526 - INICIACIÓ A LA LLENGUA CATALANA II.

32522 - TRADUCCIÓ GENERAL ESPANYOL-CATALÀ.

32617 TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (II): ANGLÉS-CATALÀ

32717 TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (II): FRANCÉS-CATALÀ

32817 TRADUCCIÓ GENERAL DIRECTA B-A (II): ALEMANY-CATALÀ

3.     Nivell C1 d’anglès o haver cursat i superat alguna d’aquestes assignatures:

32620 - LLENGUA B (III): ANGLÈS

32633 - LLENGUA C (V): ANGLÈS

4. Haver cursat i superat l’assignatura 32524 - TECNOLOGIES DE LA TRADUCCIÓ.

5. No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb la Universitat d'Alacant.

6. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

NOTA:

Les persones aspirants han de tenir la possibilitat de mantenir  des de casa videoconferències amb el tutor. Per tant, necessiten ordinador i tenir una bona connexió a Internet.

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Quan el nombre de candidats/es no siga superior al de les pràctiques oferides en la convocatòria, es prescindirà de l'entrevista.

Podrà realitzar-se una prova per a avaluar el grau de coneixement en les matèries exigibles en la convocatòria. La superació de la prova, si escau, serà condició necessària per a l'assignació de les pràctiques.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

 

QUARTA – MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

 La dotació màxima per a aquesta beca és de 2.200 € per a cadascuna de les beques de pràctiques, i es troba consignada en el pressupost del Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, en l'orgànica 51804B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (annex III) es podran presentar  només a través de l'eAdministració en UACloud (eAdministració>Tràmits>Generals>Instància genèrica), en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Currículum i carta de motivació.

- Documentació que acredite els mèrits al·legats.

 

 SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web de la Unitat de Pràctiques https://web.ua.es/va/centro-empleo/practicas-y-empleo/practiques-en-la-ua/convocatories/convocatories-ua/practiques-en-la-ua.html una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de les beques es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i les persones seleccionades tindran un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se'ls requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit i exposar-ne les causes al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

 

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril- i qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació. La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant la Gerència d'aquesta universitat.

 

 VUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar-hi recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia de la publicació d’aquesta, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

 

Alacant, 11 de setembre de 2020

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel