Convocatòria pràctiques becades en la UA - 09/2020 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Convocatòria pràctiques becades en la UA - 09/2020

 

REFERÈNCIA: PRA- 09 / 2020-2021

Data de publicació en el BOUA: 15-09-2020

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D'UNES PRÀCTIQUES BECADES AL DEPARTAMENT D'INFERMERIA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

CURS 2020-2021

13-10-2020: Resolució definitiva amb l'assignació de les pràctiques.

05-10-2020: Resolució provisional amb l'assignació de les pràctiquesS'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions només a través de la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

01-10-2020: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

24-09-2020: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. S'obri un termini de 3 dies hàbils a  partir de l'endemà a aquesta publicació per a presentar reclamacions NOMÉS a través d'escrit presentat en la E-administració en UACloud (E-Administració>Tràmits>Generals>Instància genèrica).

 

BASES

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Oferir unes pràctiques becades al departament d'Infermeria de la Universitat d'Alacant, amb la finalitat de facilitar a l'alumnat la possibilitat d'aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seua formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el prepare per a l'exercici d'activitats professionals, en facilite l'ocupabilitat i en fomente la capacitat d'emprenedoria. El projecte formatiu, les activitats  proposades i les condicions són les següents:

1. Descripció de les tasques i activitats formatives:

Formació complementària, millora i especialització professional en l'àrea de treball de simulació clínica-nutricional, mitjançant la realització de les següents pràctiques:

- Implementació i desenvolupament de simulació clínica-nutricional.

- Col·laboració en tasques d'investigació i docència en simulació clínica que desenvolupe el professorat del departament d'Infermeria que imparteix docència en el grau en Nutrició Humana i Dietètica, durant el curs acadèmic 2020/21.

- Preparació de l'espai de simulació a nivell clínic i esportiu.

- Col·laboració en tasques tècniques de simulació relacionades amb l'antropometría, composició corporal, suplementació, programari i avaluació nutricional a nivell clínic i esportiu.

- Recopilació de dades i generació d'informes.

2. Nombre de pràctiques, durada d'aquestes, horari i beca:

Nombre de pràctiques: 1.

Jornada: 10 hores setmanals que es realitzaran durant l'horari de matí i vesprada.

Modalitat: No presencial. Donat el caràcter del treball previst, les pràctiques es podran realitzar de manera telemàtica, utilitzant mitjans digitals propis. La coordinació del treball pot dur-se a terme mitjançant reunions en línia. Es podrà passar a la modalitat presencial sempre que es donen les condicions sanitàries oportunes i, previs els oportuns informes de Prevenció de la universitat.

Data d'inici prevista de les pràctiques: a de partir d'octubre 2020, amb una duració de 6 mesos. (Prorrogables en els casos que establisca la Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

Beca: 250 € bruts mensuals.

Segons el que disposa l'article 1 del Reial decret 1493/2011 es tramitarà la inclusió de les persones seleccionades en el Règim General de la Seguretat Social. L'estudiant en pràctiques haurà de facilitar a la Unitat de Pràctiques de la UA la documentació necessària una vegada requerida.

 

SEGONA – REQUISITS PER A PODER SOL·LICITAR AQUESTES PRÀCTIQUES

  1. Estudiants de la UA que vagen a estar matriculats/es durant el curs acadèmic 2020-21 en la titulació oficial de màster universitari en  Nutrició  i Alimentació, procedent de la titulació de grau de Nutrició Humana i Dietètica.
  2. No mantenir relació contractual de tipus laboral, de prestació de serveis o assimilable amb la Universitat d'Alacant.

  3. Complir els requisits per a poder realitzar unes pràctiques segons la normativa aplicable (Normativa de Pràctiques Externes de la Universitat d'Alacant).

NOTA:

Els/Les aspirants han de tenir la possibilitat de mantenir des de casa videoconferències amb el seu tutor/a, per la qual cosa necessiten tenir ordinador i una bona connexió a internet.

 

TERCERA – CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió encarregada de resoldre l'assignació de les pràctiques (composta segons es detalla en l'annex I) valorarà les sol·licituds presentades i que complisquen els requisits d'acord amb el barem que figura en l'annex II. Només podran ser considerats aquells mèrits obtinguts fins el dia que finalitze el termini de presentació d'instàncies.

Quan el nombre de candidats/es no siga superior al de les pràctiques oferides en la convocatòria, es prescindirà de l'entrevista.

Podrà realitzar-se una prova per a avaluar el grau de coneixement en les matèries exigibles en la convocatòria. La superació de la prova, si escau, serà condició necessària per a l'assignació de les pràctiques.

El gaudi d'aquesta beca serà incompatible amb el gaudi de qualsevol altra beca durant el període de durada d'aquesta (a excepció de les beques d'ajudes a l'estudi), per la qual cosa en cas de coincidència s'haurà de renunciar a l'altra beca perquè aquesta siga adjudicada. Així mateix serà incompatible amb la percepció de sous o salaris que impliquen vinculació contractual o estatutària de la persona interessada amb la Universitat d'Alacant.

QUARTA – MARC LEGAL I PRESSUPOSTARI

Aquestes pràctiques amb beca estan regulades en la Universitat d'Alacant tant pel RD 592 / 2014 d'11 de juliol com per la normativa pròpia de la UA, i han de seguir el procediment establit per a la tramitació de les pràctiques de l'alumnat de la UA, tant pel que fa a la proposta de pràctiques com a la documentació acadèmica de l'alumnat.

La dotació màxima per a aquesta beca és de  1.500 € per a la pràctica, i es troba consignada en el pressupost del departament d'Infermeria  de la Universitat d'Alacant, en l'orgànica 33404B0001. L'execució d'aquesta dotació està supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la UA. La subvenció assignada a cada ajuda s'ajustarà al que  disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que estableix aquesta convocatòria.

 

CINQUENA – PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINI

Les sol·licituds, dirigides a la vicerectora d'Estudiants i Ocupació (annex III) es podran presentar  només a través de l'eAdministració en UACloud (eAdministració>Tràmits>Generals>Instància genèrica), en el termini de 5 dies hàbils comptadors a partir del següent de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA).

A la sol·licitud caldrà adjuntar:

- Currículum i carta de motivació.

- Documentació que acredite els mèrits al·legats.

 

SISENA – PUBLICACIÓ DE LLISTES I RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en la pàgina web de la Unitat de Pràctiques https://web.ua.es/va/centro-empleo/practicas-y-empleo/practiques-en-la-ua/convocatories/convocatories-ua/practiques-en-la-ua.html una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i es donarà un termini de 3 dies hàbils per a les possibles esmenes a partir del següent de la data de publicació.

La llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web, una vegada acabat el termini d'al·legacions. Una vegada publicada la llista, es reunirà la comissió de selecció per a l'aplicació del barem i la resolució del procés.

La resolució de l'assignació de les pràctiques i la concessió de les beques es publicarà en aquesta pàgina web, i s'obrirà un  període d'al·legacions de 3 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació.

La resolució definitiva es publicarà en aquesta pàgina web, i les persones seleccionades tindran un termini de 5 dies hàbils a partir del següent de la data de publicació per a acceptar la beca i presentar la documentació necessària per a la tramitació de les pràctiques i dels pagaments de la beca i l'alta en Seguretat Social, documentació que se'ls requerirà a través d'un avís en el correu electrònic de la UA.

Qui desitge renunciar a les pràctiques i a la beca, haurà de comunicar-ho per escrit i exposar-ne les causes al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució de la convocatòria.

 

SETENA – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal aportades pel personal aspirant quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d'aquesta Universitat, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell per al qual han sigut sol·licitades, segons el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril- i qualsevol altra normativa que resulte d'aplicació. La Universitat d'Alacant informa així mateix, sobre la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant la Gerència d'aquesta universitat.

 

 VUITENA -  RECURSOS

Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n deriven, que esgoten la via administrativa, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu d'Alacant que hi siga competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i potestativament podran interposar-hi recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia de la publicació d'aquesta, davant del rector, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

Davant de les actuacions de la Comissió de valoració, podrà interposar-se recurs d'alçada previst en l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà  de les publicacions o notificacions. El recurs podrà interposar-se davant de l'òrgan que va dictar l'acte que és impugnat o davant del rector com a òrgan competent per a resoldre'l.

Alacant, 15 de setembre de 2020

La vicerectora d'Estudiants i Ocupació

 

Nuria Grané Teruel