convocatòria-2020-2021 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

convocatòria-2020-2021

  PROGRAMA AITANA - ERASMUS + PRÀCTIQUES
CONVOCATÒRIA 2020-2021

 

 


30-09-2020: Després de detectar un error es publiquen de nou les llistes d'Admesos i Exclosos en el programa

24-09-2020: Llista definitiva d'admesos en el programa: sol·licitants que compleixen els requisits acadèmics per a poder participar en el programa. A partir del dilluns 28 de setembre, els/les preseleccionats/des aniran rebent de forma gradual un correu electrònic en el qual  els informarem de l'empresa a la qual enviarem el currículum.  Aquells/es sol·licitants que no entren en el procés de preselecció rebran una notificació en acabar el procés de preselecció per a les ofertes del seu perfil d'estudis. IMPORTANT: us recordem que amb la normativa Erasmus existeix un  màxim de mesos de mobilitat per cicle d'estudis  (inclosa la mobilitat d'estudis i pràctiques). Aquest requisit s'aplicarà en el moment de realitzar la preselecció.

24-09-2020: Llista definitiva d'exclosos en el programasol·licitants que  no compleixen algun dels requisits acadèmics  per a poder participar en el programa una vegada revisades les reclamacions rebudes.

16-09-2020: Llista provisonal amb les sol·licituds admeses que compleixen requisits per a participar en el programa de mobilitat per a pràctiques en aquesta convocatòria 2020-2021 IMPORTANT: us recordem que en la normativa Erasmus existeix un  màxim de 12 mesos de mobilitat per cicle d'estudis  (inclosa la mobilitat d'estudis i pràctiques). Aquest requisit s'aplicarà a l'hora de realitzar la preselecció.

16-09-2020: Llista provisional amb les sol·licituds excloses. Termini de reclamacions: del 17 al 22 de setembre, tots dos inclosos, enviant un correu electrònic a l'adreça practicaserasmus@ua.es o presentant una instància genèrica a través de l'e-Administració en UA Cloud dirigida a la Unitat de Pràctiques, justificant que sí que es compleixen els requisits.


BASES DE LA CONVOCATÒRIA: publicada en el BOUA de 17 de juny de 2020

Qui pot participar:

 • Els i les estudiants que vagen a continuar els seus estudis oficials en la UA  i es matriculen durant el curs acadèmic 2020-2021 en una titulació oficial de Grau, Màster o Doctorat. Per als estudis de Grau, a més hauran de tenir superats el cinquanta per cent dels crèdits del pla d'estudis (es comprovaran els requisits una vegada acabada la matrícula 2020-2021 al setembre).
 • Recentment titulats de la UA : solament si s'inscriuen en la convocatòria del seu últim any d'estudis i per a realitzar les  pràctiques dins dels 12 mesos següents a la finalització d'estudis (veure data de pagament de les taxes d'expedició del títol, si ja s'ha sol·licitat). És a dir, durant el curs 2020-2021 podran realitzar pràctiques aquelles persones que s'inscriguen en aquesta convocatòria, hagen estat matriculats durant el curs 2019-2020i finalitzen els estudis en aquest mateix curs.

La inscripció es realitzarà a través d'un formulari online que estarà obert des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el BOUA i fins al 23 de juliol de 2020.

 

Característiques de les estades i quantia de les beques:

 • Les pràctiques podran realitzar-se amb caràcter general  entre gener de 2020 i el 30 de setembre de 2021 (en el cas de titulats, es tindrà en compte el límit de 12 mesos després de la finalització dels seus estudis o la data d'expedició del títol, sempre amb el límit del 30 de setembre de 2021).
 • La beca Erasmus solament finançarà 3 mesos de pràctiques . No obstant açò, les pràctiques podran perllongar-se amb “Beca Zero” (segons denominació del programa Erasmus +) en aquestes circumstàncies:
  • Almenys 1 mes més amb finançament de la UA.
  • Més enllà dels 4 mesos amb ajuda Erasmus i de la UA, amb el finançament que aporte l'empresa d'acolliment directament a l'estudiant (en els casos en què l'empresa dispose que va a remunerar les pràctiques) i sempre tenint en compte la data límit del 30 de setembre i la totalitat de les mobilitats Erasmus realitzades amb anterioritat
  • Més enllà dels 4 mesos amb ajuda Erasmus i de la UA sense finançament, i sempre tenint en compte la data límit del 30 de setembre i la totalitat de les mobilitats Erasmus realitzades amb anterioritat
 • IMPORTANT : La durada màxima de les pràctiques dependrà de la resta de les mobilitats Erasmus que s'hagen realitzat tant dins del nou programa Erasmus + com en l'anterior Erasmus. També de la previsió de la mobilitat que es puga realitzar en el que queda de cicle d'estudis. Un/una estudiant pot realitzar mobilitats dins de cada cicle d'estudis superiors amb una durada màxima de 12 mesos (veure més endavant, les compatibilitats amb la resta de mobilitats)

 

QUANTIA DE LA BECA ERASMUS : Segons el nivell de vida dels diferents països de destinació, el programa Erasmus +  ha establit tres grups de països amb tres quanties diferents: 

 • Grup 1 : Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit i Suècia  400 €/mes
 • Grup 2 : Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos i  Portugal.  350 €/mes  
 • Grup 3 : Antiga República Iugoslava de Macedònia,  Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Sèrbia i Turquia 300 €/mes

 

QUANTIA DE L'AJUDA COMPLEMENTÀRIA DE LA UA : Durant els 3 mesos amb beca Erasmus, la UA aportarà una quantitat complementària a l'ajuda Erasmus per a arribar als 650 €/mes . Amb el finançament exclusiu de la UA, les pràctiques podran perllongar-se almenys 1 mes més amb una ajuda també de 650 €/mes.

Les persones beneficiàries d'una beca del MEC durant el curs 2019-20 rebran 100 euros addicionals de fons Erasmus (màxim de 3 mesos).

RECONEIXEMENT DE LES PRÀCTIQUES

Les pràctiques Erasmus poden ser curriculars o extracurriculars. Perquè tinguen la condició de curriculars abans de l'inici de la mobilitat, el coordinador o la coordinadora de les pràctiques de la titulació haurà de donar el seu vistiplau acadèmic. En aquest cas, a més d'enviar la documentació que requereix el programa Erasmus,  l'estudiant haurà de seguir les indicacions acadèmiques del seu tutor o tutora referent a l'avaluació de l'assignatura.

Un/a estudiant pot realitzar durant la mateixa mobilitat les pràctiques curriculars (les hores previstes en l'assignatura de pràctiques) i continuar amb pràctiques extracurriculars fins a completar el període de mobilitat.

Si la mobilitat es realitza com a extracurricular,  l'estudiant podrà sol·licitar posteriorment el reconeixement de crèdits d'una assignatura de pràctiques externes / pràcticum mitjançant sol·licitud davant el seu Centre, que podrà resoldre a favor o en contra, depenent dels continguts formatius i dels resultats obtinguts durant l'estada.

En tots els casos, l'estudiant rebrà un diploma que acredita la seua participació en el programa Erasmus Prácticas i podrà descarregar un certificat a través d'UACloud.

Si les pràctiques es realitzen una vegada acabats els estudis, només tindran consideració d'extracurriculars i no aparacerán en el SET si s'ha sol·licitat l'expedició del títol abans de la finalització de la mobilitat. Les pràctiques es reconeixeran pels mitjans que s'indique en el Learning Agreement: diploma, certificat Europass, etc.

 

Destinacions previstes i procés de selecció:

Amb la convocatòria es publiquen les destinacions previstes, que poden ser empreses, associacions, centres educatius de qualsevol nivell d'ensenyament, centres de recerca, ONG o qualsevol entitat pública o privada,   situades en països membres de la UE (més Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i Macedònia). Amb cada plaça proposada s'indica el pla d'estudis per al qual s'ofereix així com els requisits d'idioma i uns altres.

Si algun sol·licitant vol aportar una empresa al programa tindrà dues opcions:

 • Incorporar la proposta abans de la publicació de la convocatòria de manera que aparega en l'oferta pública disponible per a tots els sol·licitants que complisquen els requisits. Per a açò, l'empresa haurà d'haver enviat per correu electrònic el formulari amb la proposta abans del dia 2 de juny de cada any a la Unitat de Pràctiques. Vista la proposta, si és acceptada s'incorporarà a l'oferta pública.
 • Indicar en el moment de la seua sol·licitud que volen aportar una empresa a títol individual per a realitzar pràctiques. En aquest cas, una vegada realitzada la selecció per a l'oferta pública, i si quedaren beques per assignar, es realitzaria  un procés d'assignació entre els i les sol·licitants que confirmen que disposen d'empresa. S'avisarà d'aquesta circumstància per correu electrònic a partir del 20 de desembre.

Els i les sol·licitants podran seleccionar les destinacions als quals vulguen optar i per a les quals complisquen requisits,

Les sol·licituds seran avaluades per una Comissió formada per la Vicerectora d'Estudiants i Ocupació (o persona en qui delegue), que actuarà com a presidenta, la Directora del Secretariat d'Ocupació i Suport a Estudiants, que actuarà com a vocal, i la Subdirectora de Pràctiques, Ocupació i Emprenedoria del Servei d'Alumnat, que actuarà com a secretària, d'acord amb el següent barem:

 1. Adequació al perfil de la destinació o de les destinacions de pràctiques sol·licitats (estudis, idiomes, altres requisits): fins a 2 punts.
 2. Nota mitjana d'expedient: fins a 1 punt, calculat multiplicant la nota mitjana per 0.1 Per a estudiants de Grau, la nota mitjana serà la que conste en l'expedient per a convocatòria C4 del curs 2019-20. Per a estudiants de màster i doctorat, es tindrà en quanta la mitjana de l'expedient del grau o màster amb el qual es va accedir.
 3. No haver sigut beneficiari o beneficiària d'una beca Erasmus per a pràctiques en convocatòries anteriors: 1 punt.

Les sol·licituds de persones que siguen nacionals del país en el qual es trobe situada l'empresa a la qual volen optar només podran ser ateses si no es cobreixen les destinacions.

Les candidatures s'enviaran a les empreses perquè realitzen la selecció definitiva. Aquestes podran realitzar entrevistes i proves que els ajuden en la selecció, i seran les encarregades de proposar a la Comissió la persona a la qual s'assignarà la pràctica. 

Les pràctiques hauran de complir la normativa general per a les pràctiques externes de l'alumnat universitari quant al contingut formatiu (tasques i activitats directament relacionades amb el perfil professional del pla d'estudis del/de la participant) i quant a la supervisió (el/la participant tindrà assignat un tutor/a acadèmic en la UA i un tutor/a professional en l'empresa d'acolliment). El/la participant haurà d'emplenar els informes que se li requerisquen tant per part de la UA com per part de la Comissió Europea, i l'empresa d'acolliment haurà d'emplenar una valoració de les pràctiques realitzades en finalitzar-les.Els i les sol·licitants hauran d'indicar en el formulari de sol·licitud el nivell d'idioma que tenen. No és necessari presentar documentació amb l'acreditació oficial de l'idioma que es demane en cada oferta, però les entitats col·laboradores realitzaran una entrevista a les persones preseleccionades per a comprovar que compleixen amb el nivell requerit.  

Els i les  estudiants a qui s'adjudique una beca Erasmus+ (amb o sense finançament) hauran de fer una prova de nivell de l'idioma de treball o de l'idioma del país de destinació abans de l'inici de la mobilitat.  Al final de l'estada, hauran de tornar a fer una altra prova de nivell d'aqueix mateix idioma. La prova de nivell es realitzarà en la plataforma OLS que la Comissió Europea ha posat a la disposició de totes les universitats.

Compatibilitats amb la mobilitat Erasmus per a estudis i amb l'anterior programa Erasmus dins del PAP:

Els i les estudiants podran sol·licitar  finançament per a diverses mobilitats fins a un màxim de 12 mesos per cada cicle d'estudis (12 mesos per a grau, 12 mesos per a màster i 12 mesos per a doctorat, amb un total de 36 mesos per als tres cicles). Per exemple, un/una estudiant podrà realitzar durant els estudis de grau dos períodes de mobilitat d'estudis amb una durada de 9 mesos entre els dos, i una mobilitat de pràctiques de 3 mesos. I durant els seus estudis de màster podrà sol·licitar de nou una o diverses mobilitats.

Un/una estudiant podrà realitzar durant el mateix curs una mobilitat per a estudis i una mobilitat per a pràctiques, però en períodes diferents.

Un/una estudiant podrà sol·licitar una mobilitat per a pràctiques si ja ha realitzat una mobilitat per a estudis o pràctiques en l'anterior programa Erasmus sempre que no haja superat el límit de 12 mesos per cicle d'estudis. No obstant açò, la UA donarà prioritat a aquells sol·licitants que no hagen realitzat anteriorment unes pràctiques Erasmus o Leonardo da Vinci.

 

  Llista de destinacions previstes

A causa de la incertesa sobre el desenvolupament de la COVID-19 durant els pròxims mesos és important tenir en compte que tant les destinacions com les dates de les pràctiques que es vagen assignant podran patir modificacions, depenent de la incidència del virus i les seues conseqüències per a la mobilitat de les persones.


 

Formulari d'inscripció:

El formulari d'inscripció estarà obert des del dia següent a la publicación de la convocatòria en el BOUA fins al 23 de juliol de 2020. En el mateix formulari s'indicaran per ordre de preferència els codis de les ofertes a les quals es vol optar (veure codis en la primera columna del llistat de destinacions previstes) i s'adjuntarà un arxiu amb una carta de motivació i el currículum redactats en l'idioma en el qual es durien a terme les pràctiques. Si es requiren dos idiomes per a la mateixa pràctica, en uns d'ells indistintament. L'arxiu haurà d'estar identificat amb el nom i cognoms del/de la sol·licitant.

Si abans d'acabar el termini d'inscripció es desitja modificar alguna dada o el currículum, es pot enviar un altre formulari. Es donarà per vàlid l'últim formulari enviat.

Si en les destinacions previstes no hi ha oferta per a un determinat perfil d'estudis, o no es compleixen requisits d'idioma, recomanem inscriure's igualment i deixar buits els camps relatius a les ofertes, ja que durant els mesos de gestió poden arribar noves propostes i avisaríem a les persones inscrites i que complisquen el perfil demandat, sempre que tinguem beques per assignar.

Aquells/es sol·licitants que tinguen pensat aportar una empresa en finalitzar el procés de selecció per a l'oferta pública, hauran d'inscriure's obligatòriament (encara que no opten a ofertes públiques) i marcar la casella del formulari que així ho indica.

Els i les estudiants dels graus de Mestre Educació Infantil i Educació Primària que hagen sol·licitat realitzar les seues pràctiques curriculars en centres a l'estranger, no han d'inscriure's per aquesta via. La Facultat d'Educació assignarà les places que disposa i ho notificarà a la Unitat de Pràctiques per a la tramitació de la documentació Erasmus Pràctiques.

Per a l'enviament del formulari electrònic es recomana no utilitzar el navegador Explorer perquè dóna problemes amb l'aplicació de generació de qüestionaris electrònics.


 

Calendari de gestió previst:

 • Període d'inscripición: del 18 de juny al 23 de juliol de 2020
 • Comprovació de requisits per a poder participar: setembre, després de la finalització del període de matriculació.
 • Publicació en la web del llistat provisional de participants que compleixen requisits:  finals de setembre.
 • Termini de reclamacions: tres dies des de l'endemà al de la publicació
 • Publicació en la web del llistat definitiu de participants: després de la revisió de reclamacions, sobre la primera setmana d'octubre.
 • Procés de preselecció i enviament de currículums a les empreses: a partir d'octubre.
 • Tancament del procés d'assignació per a l'oferta pública: desembre
 • Obertura del termini per a aportar empreses si queden beques per assignar: a partir de gener de 2021

 

Més informació en la unitat de Pràctiques (edifici Pavelló d'Alumnat), en el telèfon 965 903400 ext. 2213 o 965909887 o en el correu practicaserasmus@ua.es

Informes i altra documentació relativa a la preparació i seguiment de les estades de pràctiques

Aquells/as estudiants que resulten seleccionats/des rebran per correu electrònic les indicaciones sobre la tramitació de la beca Erasmus Pràctiques i la documentación necessària.

Més informació:

 

Sol·licitud d'ajudes establides en el programa Erasmus + per a participants amb necessitats especials: es publicaran més endavant en  la convocatòria Erasmus Estudis 2020-21.

 

Normativa i documentació: