Mobilitat Emprenedora 2019 Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Mobilitat Emprenedora 2019

CONVOCATÒRIA MOBILITAT EMPRENEDORA 2018-2019

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA MOBILITAT EUROPEA EMPRENEDORS UA (ERASMUS+ PRÀCTIQUES)

  Publicada en el BOUA amb data 21-03-2019

23-05-2019: Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses i assignació de les mobilitats   Termini de reclamació i d'acceptació / denegació de l'ajuda: cinc dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del llistat.

10-05-2019: Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: termini de reclamació i esmena fins el divendres 17-05-2019 inclòs.

PRIMERA – OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació està destinada a concedir tres ajudes denominades “Mobilitat Emprenedora” a estudiants i titulats o titulades recents la Universitat d’Alacant (UA). Aquestes ajudes s’emmarquen en la convocatòria Erasmus+ de la UA en la modalitat de pràctiques i del programa de Campus de l’Emprenedor Innovador, de la Subdirecció General d’Economia Sostenible i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, amb l’objectiu de desenvolupar, en un entorn global, el talent emprenedor d’estudiants de la UA, i de promoure’n la mobilitat internacional amb iniciatives empresarials globals.

L’ajuda estarà destinada a cofinançar les despeses de desplaçament i allotjament que la persona seleccionada realitzarà amb motiu de la seua estada en pràctiques en qualsevol tipus d’organització, pública o privada situada en qualsevol dels països participants en la mobilitat Erasmus [1] (28 països membres de la UE; països de l’AELC (Associació Europea de Lliure Comerç) excepte Suïssa (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm) i l’EEE (Espai Econòmic Europeu): Islàndia, Liechtenstein i Noruega; països candidats a l’adhesió: Turquia i l’Antiga República Iugoslava de Macedònia).

La mobilitat d’estudiants per a pràctiques forma part de l’Acció KA1 del Programa Erasmus+ de la Unió Europea en l’àmbit de l’educació superior. La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es publica en la pàgina del Servei Español para la Internalització de l’Educació – SEPIE http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html

 

SEGONA – CONDICIONS DEL PROGRAMA

Podran optar a aquestes beques estudiants matriculats en títols oficials de la UA (de grau, màster i doctorat) en el curs 2018-19 i que compleixen els requisits de la clàusula Quarta, o les persones que havent estat matriculades en el curs 2017-18 hagen terminat els estudis i a 30 de novembre de 2019 no s’hagen complit  12 mesos des de la data d’expedició del títol.

Els o les sol·licitants hauran de realitzar pel seu compte la cerca de les pràctiques en aquelles empreses o institucions que resulten del seu interès i que estiguen disposades a acceptar-los respectant els requisits i en els termes especificats en aquesta convocatòria.

Les estades hauran d'haver finalitzat obligatòriament abans del 30 de novembre de 2019, i podran tenir una durada de 2 mesos. El període d'estada podrà ser superior als 2 mesos si hi haguera disponibilitat pressupostària en el marc del programa, prèvia sol·licitud per part dels beneficiaris amb almenys 15 dies d'antelació a la data de finalització de l'estada.

Abans de l'inici de la mobilitat, el/la estudiant, l'empresa i la UA signaran un conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques en el marc del programa Erasmus + i l'acord de pràctiques amb els detalls del període de pràctiques. Els documents els facilitarà la Unitat de Pràctiques degudament emplenats i preparats per a la signatura. Es podran consultar en aquesta pàgina.

 

TERCERA – QUANTIA DE L’AJUDA

L’import de les ajudes serà de 2.000 euros bruts cadascuna.

La dotació de l’ajuda, amb un total de 6.000 euros, serà sufragada amb càrrec al capítol IV de crèdits del pressupost del Vicerectorar d'Estudiants i ’Ocupació (10504b0005). L’execució d’aquesta dotació estarà supeditada a la disponibilitat de liquiditat de la Universitat d’Alacant.

La subvenció assignada s’ajustarà al que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a les regulacions, requisits i termes establits per les normes de funcionament intern de la UA i al que aquesta convocatòria estableix.

Aquestes ajudes seran finançades pel programa Campus de l’Emprenedor Innovador, de la Subdirecció General de Subdirecció General d’Economia Sostenible i Emprenedoria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

 

QUARTA – REQUISITS

  • Ser nacional o resident permanent en algun estat participant en el programa ERASMUS+ o de tercers països (en aquest cas haurà d’acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat).
  • Estar matriculat/da en un grau de la UA durant el curs acadèmic 2018-19 i haver superat, en el moment de la sol·licitud, un mínim de 60 crèdits del pla d’estudis conduent al títol per al qual sol·licita la mobilitat; o estar matriculat/da en màster oficial o doctorat de la UA durant el curs acadèmic 2018-19; o haver acabat estudis durant el curs 2017-18 i que a 31 de desembre de 2019 no se hajan complit 12 mesos des de la data  d’expedició del títol.
  • No haver gaudit amb anterioritat d’una beca Leonardo da Vinci de pràctiques en l’estranger, o no haver superat els 10 mesos de mobilitat Erasmus, sumant mobilitat d’estudis i de pràctiques, en el mateix cicle acadèmic (grau, màster o doctorat).
  • Presentar un carta d’acceptació de l’empresa o organisme on s’hagen de realitzar les pràctiques, les quals tindran una durada de dos mesos i hauran de finalitzar abans del 31 de desembre de 2019. Les persones seleccionades hauran de realitzar un curs de formació a distància sobre emprenedoria en un entorn internacional, si escau segons els organismes  convocants. Aquesta formació serà impartida a través del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació.
  • Estar en possessió del nivell B1 de la llengua del país de destinació o la llengua de treball (diferent de l’espanyol) segons la taula d’equivalències de la UA en https://ssyf.ua.es/va/formacion/documentos/normativa/taula-d-equivalencies-de-la-ua-10-04-2017.pdf
  • Tindre una idea emprenedora amb oportunitat de negoci potencialment viable en un sector global en un país participant en el programa. 

 

 CINQUENA – CRITERIS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds d’ajudes seran avaluades per una Comissió de Selecció formada per: la vicerectora d’Estudiants i Ocupació (o persona en qui delegue), que actuarà com a presidenta, la directora del Secretariat d’Ocupació i Suport a Estudiants, que actuarà de secretària, el vicerector de Relacions Internacionals (o persona en qui delegue), que actuarà com a vocal, un tècnic del vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, que actuarà com a vocal, i la gestora en cap de la Unitat de Pràctiques de la UA, que actuarà com a vocal. L’ordenació es realitzarà d’acord amb el següent barem: 

 

Mèrit

Criteris

Puntuació

Perfil emprenedor

Formació en creació d’empreses (0.04 punts per cada hora, fins a un màxim de 50 hores)

fins a 2,00

Assistència a jornades o esdeveniments dirigits a emprenedors (0.1 punts per cada jornada, fins a un màxim de 10 jornades)

fins a 1,00

Participació en premis o concursos per a emprenedors (0.33 punts per cada premi o concurs en el qual haja participat, fins a un màxim de 3 premis o concursos)

fins a 1,00

Desenvolupament de pla d’empresa

fins a 1,00

Coneixements d’anglès*

Certificació B2 de la UA o superior

1,25

Certificació B1 de la UA

0,75

Coneixements de l’idioma del país de destinació*

Certificació B2 de la UA o superior

1,75

Certificació B1 de la UA

1,25

Certificació B1.1 de la UA

1,00

Adequació de la

pràctica

Per al desenvolupament del perfil emprenedor de l’estudiant i l’adequació del programa de formació proposat en l’empresa.

fins a 2 ,00

*Els sol·licitants que certifiquen el seu nivell d'idioma amb qualsevol altre tipus de certificat han de consultar l'equivalència de nivells de la UA en https://ssyf.ua.es/va/formacion/documentos/normativa/taula-d-equivalencies-de-la-ua-10-04-2017.pdf

 

 

SISENA – PROCEDIMENT I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La sol·licitud de l’ajuda haurà de presentar-se a través del Registre General de la UA o dels Registres Auxiliars de la UA, o l'E-administració de UA Cloud - Instància Genèrica, dirigida al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, a partir de l'endemà de la publicació en el BOUA de la convocatòria i fins a les 14:00 hores del 3 de maig de 2019.

Juntament amb la sol·licitud de participació en el programa caldrà presentar la documentació següent:

1. Carta d'acceptació de l'entitat en què realitzarà el període de pràctiques.

2. Formulari amb la proposta de pràctiques signada per l'empresa o organisme  d'acolliment.

3. Fotocòpia del DNI, passaport o permís de residència.

4. Currículum vitae.

5. Còpia del certificat o document acreditatiu de coneixements d’idiomes.

6. Documentació acreditativa dels mèrits aportats relatius al perfil emprenedor.

7. En cas de no haver gaudit d’un programa de mobilitat internacional anteriorment, declaració jurada indicant aquesta circumstància.

8. Proposta de l'idea emprenedora a través d’un vídeo de 2 minuts gravat amb la resolució i qualitat d’imatge necessària que permeta una correcta visualització. Els vídeos presentats poden estar gravats en qualsevol dispositiu de vídeo digital (càmera digital, telèfon mòbil, etc.). Es presentarà en format CD amb una capacitat màxima de 700MB.

 

SETENA – RESOLUCIÓ DE LES AJUDES

La llista de sol·licituds admeses i excloses es publicarà en aquesta pàgina web el dia 8 de maig de 2019, i hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a les possibles esmenes.

La llista definitiva de sol·licituds admeses es publicarà a la mateixa pàgina web de la Unitat de Pràctiques  el dia 16 de maig de 2019.

La resolució d’ajudes assignades es publicarà a la mateixa pàgina web de la Unitat de Pràctiques a partir del 20 de maig de 2019, així com la llista prioritària de suplents,

El període d’al·legacions, acceptació i renúncia d’ajudes serà de 5 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació.

Qui, després d’acceptar l’ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, vulguen renunciar-hi, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d’Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d’ajudes assignades. Si no hi haguera causa de força major, la renúncia implicaria que l’alumne o alumna no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent..

 

VUITENA – PAGAMENT DE LES AJUDES

Els beneficiaris o les beneficiàries hauran de subscriure el document d'acceptació de l'ajuda una vegada publicada la resolució definitiva, i subscriure el conveni de subvenció Erasmus i l'acord de pràctiques abans de l'inici de les pràctiques. Tota la documentació es tramitarà des de la Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat.

Es percebrà el 100% de l’ajuda després de l’enviament de la confirmació d’arribada i i inici d’estada signat i segellat per la entitat d’acolliment (document que facilitarà la Unitat de Pràctiques). Dins dels 15 dies següents a la finalització de l’estada, el o l’estudiant haurà de presentar en la unitat de Pràctiques el certificat de realització de pràctiques signat per l’entitat d’acolliment, la memòria de les activitats realitzades, el projecte emprenedor i l’informe final Erasmus. Els models i formularis es facilitaran des de la Unitat de Pràctiques. A més, l’estudiant haurà de presentar justificació dels viatges i de l’allotjament durant l’estada.

L’incompliment de les obligacions d’acceptació i lliurament de la documentació requerida per la UA, així com el retorn anticipat no justificat formalment, excepte causa de força major, suposaran el reintegrament immediat dels imports abonats en virtut d’aquesta convocatòria.

Alacant, 15 de març de 2019
Nuria Grané Teruel
Vicerectora d'Estudiants i Ocupació.


[1] Es consideren empreses i institucions d’acolliment, totes aquelles entitats que exercisquen activitats en el sector públic o privat, inclosos els centres de formació i recerca. No són elegibles institucions de la UE, organitzacions encarregades de gestionar programes de la Unió Europea i Representacions Diplomàtiques nacionals del país de l'estudiant en el país d’acolliment.


 

RESUM DEL CALENDARI:

Inscripció

Des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el BOUA fins a abans de les 14:00 hores del 3 de maig  de 2019

Publicació llistat provisional de sol·licitants admesos i exclosos

El 10 de maig de 2019

Termini de reclamació per a esmenes

5 dies hàbils

Publicació llistat definitiu

El 20 de maig de 2019

Publicació de la resolució de les ajudes assignades i de la llista prioritària de suplents

A partir del 20 de maig de 2019

 

Període d'al·legacions, acceptació i renúncia(*) de l'ajuda

 

5 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la data de publicació

Durada i finalització de les pràctiques

Les pràctiques tindran una durada de 2 mesos.

 

Les pràctiques hauran d'estar acabades abans del 31 de desembre de 2019

(*) Els qui, després d'acceptar l'ajuda dins dels terminis estipulats per a tal fi, desitgen renunciar a ella, hauran de comunicar-ho per escrit, exposant les causes, al Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació, en els 5 dies següents a la publicació de la resolució d'ajudes assignades. Si no existira causa de força major, la renúncia implicaria que l'alumne/a no podria participar en el programa ERASMUS+ PRÀCTIQUES en el curs acadèmic següent.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud

Proposta de pràctiques

Conveni de subvenció Erasmus+ (document sol per a consulta)

Acord de pràctiques Erasmus+ (document sol per a consulta)

Document d'acceptació de l'ajuda

Document de confirmació d'arribada

Memòria de la mobilitat realitzada

 

INFORMACIÓ:

Unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat

practicaserasmus@ua.es

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Recursos emprenedors en la web de la UA: Projecte UAEmprende

https://web.ua.es/va/centro-empleo/emprendimiento/formacio-emprenedor/formacio-per-a-l-emprenedor.html

La informació general sobre el programa Erasmus+ es publica en la pàgina del Servei Español per a la Internalización de l'Educació SEPIE http://www.sepie.es/