Pràctiques i Emprenedoria Santander UA Centre d'Ocupació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Llocs d'interés
Logo Centre d'Ocupació   Centre d'Ocupació
Centre d'Ocupació

Pràctiques i Emprenedoria Santander UA

L'ocupabilitat és un objectiu clau per a la Universitat d'Alacant. Per a aconseguir aquest objectiu no hi ha cap mena de dubte que la internacionalització i la cultura de l'emprenedoria són aspectes decisius i per tant, han de ser potenciats per la institució.

Les diferents convocatòries que ha publicat el Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat estan destinades a concedir ajudes a estudiants de la Universitat d'Alacant (UA) per a realitzar una estada de pràctiques internacional, una estada de pràctiques en entitats d'entorns rurals, una estada emprenedora internacional, en entorns rurals o en ecosistemes emprenedors, o una estada en empresa per a la resolució de reptes en qualsevol mena d'organització, pública o privada situada a Espanya o en qualsevol país estranger, durant el curs 2020-21

Les ajudes són finançades per Banc Santander en el marc del conveni subscrit amb la Universitat d'Alacant el 12 de novembre de 2020.

Amb aquest programa tant el Santander com la Universitat d'Alacant volen enfortir l'ocupabilitat, l'emprenedoria i l'accés a una ocupació de qualitat per al col·lectiu d'estudiants de la Universitat.

Com a complement i per a continuar apostant per la mobilitat de l'estudiantat i la inclusió es publiquen beques per a la millora d'idiomes durant l'estada a l'estranger i per a estudiants que necessiten una adaptació significativa dels cursos d'idiomes per discapacitats sensorials.

TIPUS D'ESTADES

PRÀCTIQUES EN EMPRESES O INSTITUCIONS: Realització de practiques externes en una empresa o institució que haja realitzat una oferta concorde als estudis cursats. També és possible que l'estudiantat aporte una empresa en la qual realitzar les pràctiques. Pràctiques a l'estrnager o en entorons rurals del territori espanyol.

ESTADES EMPRENEDORES: Estacias d'estudiants que desitgen adquirir formació emprenedora i que per a això es comprometen a desenvolupar un projecte proposat per una empresa o institució. També és possible que l'estudiantat propose una idea emprenedora per a desenvolupar-la en una determinada empresa o institució.

RESOLUCIÓ DE REPTES PROPOSATS PER EMPRESES (INTRAEMPRENDIMIENTO): Realització d'estades amb l'objectiu de resoldre un repte proposat per una empresa o institució.

ENTITATS QUE PODEN PARTICIPAR

Com a receptors d'estudiants en pràctiques: empreses, fundacions i institucions que tinguen la seua ubicació a l'estranger, al Parc científic de la Universitat d'Alacant o a entorns rurals.

Com a receptors d'estudiants per a estades emprenedores: empreses, fundacions i institucions que tinguen ubicació a l'estranger o en ecosistemes emprenedors de tot el territori nacional, inclòs el propi parc científic de la Universitat d'Alacant.

Com a receptors d'estudiants per a la resolució de reptes (intraemprendimiento): empreses i institucions de tot el territori nacional i especialment aquelles que hagen participat en certàmens de resolució de reptes

AJUDES A l'ESTUDIANTAT

 

L'ajuda serà de 650 euros per mes en entitats ubicades a Espanya o un altre país de la UE i de 1200 euros en la resta.

Duració d'entre 2 i 4 mesos i podran realitzar-se en entitats de tota mena, tant públiques com privades situades a l'estranger o combinades amb una part d'estada en empreses del Parc científic de la UA. L'estudiantat haurà de realitzar un mínim de 25 hores setmanals.

Estades previstes: 15 a l'estranger i 10 a entorns rurals.

L'estudiantat sol·licita les ajudes a través de la convocatòria Santander - Ocupabilitat en la plataforma www.becas-santander.com

 

L'ajuda serà de 800 euros per mes en territori nacional i 1200 euros a l'estranger

Duració d'entre 2 i 4 mesos i podran realitzar-se en entitats de tota mena, tant públiques, privades i en ecosistemes emprenedors situats en territori nacional o a l'estranger, d'acord amb la modalitat i opció triada, o en entitats a entorns rurals. L'estudiantat haurà de realitzar un mínim de 25 hores setmanals.

Estades previstes: 20

L'estudiantat sol·licita les ajudes a través de la convocatòria Santander - Emprenedoria en la plataforma www.becas-santander.com

 

Es contemplen 2 modalitats A i B

ESTUDIANTS QUE PODEN PARTICIPAR

Podrà optar a aquestes estades en pràctiques o emprenedores l'estudiantat (de nacionalitat espanyola, de la UE o extracomunitari amb permís de residència vàlid fins a la finalització de l'estada), matriculat en títols de la UA de grau (amb almenys 120 crèdits superats), màster oficial o propi, o doctorat en el curs 2020-2021. Les estades hauran d'haver finalitzat com a més tard el 30 de setembre de 2021, encara que podran prolongar-se fins a 31 de desembre de 2021, sempre que la persona seleccionada continue els mateixos estudis durant el curs 2021-22.

L'estudiantat que realitze pràctiques, estades emprenedores o resolució de reptes (intraemprendimiento) haurà de presentar, una vegada haja acabat, una memòria de l'estada realitzada i serà avaluat tant per les persones que supervisen la seua formació en l'empresa com pel professor o la professora que tutelen les seues pràctiques des de la universitat.

REQUISITS PER A l'ENTITAT COL·LABORADORA

Les entitats podran enviar a la UA una o diverses propostes d'estada (correu electrònic centroempleo@ua.es):

Formulari de proposta d'estada (castellà i valencià)

Formulari de proposta d'estada (anglès)

Formulari específic per a entitats a entorns rurals

Abans de l'inici de les estades, se signarà la documentació acadèmica: conveni de cooperació educativa, en cas de no tenir un conveni ja signat i vigent, així com l'acord de pràctiques individual amb els detalls del període de pràctiques, de l'estada emprenedora o de l'estada per a la resolució de reptes. La documentació es tramitarà a través de la unitat de Pràctiques del Servei d'Alumnat.

 El pagament de la beca i l'alta en Seguretat Social en els casos que procedisca es tramitarà des de la Universitat d'Alacant.

COMISSIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ

La comissió de valoració i selecció estarà formada per la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, o persona en qui delegue, el Director del Secretariat de Suport a Estudiants i Ocupabilitat, un tècnic o una tècnica de la Unitat d'Ocupació i Emprenedoria i la subdirectora de Pràctiques, Ocupació i Emprenedoria.

Si les sol·licituds rebudes que complisquen els requisits excedeixen del que es disposa en el pressupost tindran prioritat els estudiants matriculats en títols oficials.

Una vegada realitzada la baremació de les sol·licituds rebudes, la comissió realitzarà la preselecció de candidatures, atesa la puntuació obtinguda i l'adequació del perfil a les empreses que participen en la convocatòria, i enviarà a les empreses fins a un màxim de 5 candidatures per empresa per a la selecció definitiva.

1. Nota mitjana d'expedient: fins a 1 punt (calculat multiplicant la nota mitjana per 0.1), calculada amb la nota obtinguda després de la C2 del curs 2020-2021. Si és expedient de màster o doctorat, es valorarà la nota de la titulació d'accés.
2. Cursos extracurriculars, congressos, jornades, etc. en l'àmbit de la convocatòria, millora de l'ocupabilitat i l'emprenedoria

3. Adequació de la pràctica per al desenvolupament de l'estudiant i l'adequació al programa de formació proposat per l'empresa: fins a 2 punts

1.Currículum: fins a 4 punts.

Es valorarà la mobilitat, les pràctiques no obligatòries, les activitats extracurriculars, l'assistència o participació en congressos, la representació estudiantil, el voluntariat, les activitats fora de la universitat.

2. Vídeo de presentació/ motivació de 2 minuts: fins a 3 punts

3. Activitats de formació emprenedora: fins a 3 punts

4. Presentació d'un projecte emprenedor: fins a 2 punts

5.Aportació d'una empresa en la qual desenvolupar un projecte emprenedor: fins a 2 punts

1.Currículum: fins a 4 punts.

Es valorarà la mobilitat, les pràctiques no obligatòries, les activitats extracurriculars, l'assistència o participació en congressos, la representació estudiantil, el voluntariat, les activitats fora de la universitat.

2. Vídeo de presentació/ motivació de 2 minuts: fins a 3 punts

3. Activitats de formació emprenedora: fins a 3 punts

4. Participació en certàmens de resolució de reptes com Gennera, Cienciathon, etc. Fins a 4 punts.

CALENDARI DE GESTIÓ PREVIST

 

Termini d'inscripció d'estudiants per a totes les modalitats: fins al 26 d'abril de 2021 a les 14.00 hores

Comprovació de requisits, publicació de llistats d'admesos i exclosos: del 27 d'abril a l'11 de maig de 2021
Baremació i procés de selecció: de l'11 al 17 de maig de 2021
Assignació de les ajudes: a partir del 17 de maig de 2021
Dates de realització de les estades de pràctiques: a partir de l'1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021. Per a estades d'estudiants que vagen a seguir matriculats o matriculades en el curs 2021-22: podran realitzar-se fins al 31 de desembre de 2021

 

Comprovació de requisits, publicació de llistats d'admesos i exclosos: del 27 d'abril al 7 de maig de 2021
Baremació i procés de selecció: del 7 al 26 de maig de 2021
Assignació de les ajudes: a partir del 26 de maig de 2021
Dates de realització de les estades de pràctiques: a partir de l'1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021. Per a estades d'estudiants que vagen a seguir matriculats o matriculades en el curs 2021-22: podran realitzar-se fins al 31 de desembre de 2021

 

 

MÉS INFORMACIÓ

Per a consultar les convocatòries completes:

https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/practicas-en-la-ua/convocatorias/convocatorias-santander/becas-santander-empleabilidad-2021.html

 

 

https://web.ua.es/es/centro-empleo/emprendimiento/convocatorias-santander-emprendimiento/bases-convocatoria-2021.html

 

Contacte:

centroempleo@ua.es

965 909887