Saltar apartados
  • UA
  • CeMaB
  • IV Convocatòria d'ajudes per a l'organització..b Llatinoamèrica (any 2007) còpia còpia còpia

IV Convocatòria d'ajudes per a l'organització d'activitats acadèmiques relacionades amb Llatinoamèrica (any 2007) còpia còpia còpia

 

Bases de la Convocatòria

1. FINALITAT

El Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti (CEMAB), en el seu compromís d'enfortir els vincles fraternals i obrir noves lleres amb els països de llengua germana, té l'objectiu de fomentar l'estudi de la realitat acadèmica i cultural llatinoamericana. Per açò, ha resolt fer pública una convocatòria d'ajudes per a finançar l'organització de congressos, cursos, seminaris, jornades i esdeveniments de similar naturalesa relacionats amb l'esmentat àmbit d'estudi.

2. PARTICIPANTS

Podran presentar sol·licituds qualsevol dels membres de la Comunitat Universitària sempre que es compte amb el respatler d'un Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan de la Universitat d'Alacant.

3. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

3.1. Les sol·licituds es dirigiran a la directora del Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti i hauran de presentar-se en el Registre General de la Universitat d'Alacant o en els Registres Auxiliars situats en les Secretaries de Centre i en la Seu de la Universitat a Alacant.
3.2. El termini de presentació de les sol·licituds estarà obert des del 13 de novembre fins al 13 de desembre de 2003.
3.3. Els impresos de sol·licitud podran arreplegar-se en el Registre General, en les oficines del CEMAB i en les pàgines web del Vicerectorat d'Extensió Universitària i del CEMAB.
3.4. En les sol·licituds haurà de figurar:
a) El nom de la persona responsable de l'activitat.
b) El Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan per al qual se sol·licita l'ajuda.
c) El centre de despesa i l'aplicació pressupostària a la qual es transferirà en el cas de ser concedida l'ajuda.
3.5. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada, a més, de la següent documentació:
a) Programa d'actes de l'esdeveniment.
b) Pressupost, el més detallat possible, en el qual es faran constar els ingressos i despeses previstes.
c) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
d) Aval del Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan.
3.6. L'imprès de sol·licitud haurà de ser emplenat íntegrament; de no ser així serà exclòs.
3.7. Les sol·licituds hauran de presentar-se acompanyades de la documentació detallada en l'apartat 3.5 dins del termini establit. Si per alguna circumstància algun dels documents especificats no es poguera presentar amb la sol·licitud, podrà remetre's al CEMAB (edifici de la Biblioteca General), en el termini màxim de set dies naturals des de la data de finalització de la convocatòria.
3.8. Queden expressament excloses les sol·licituds presentades per persones alienes a la Comunitat Universitària de la UA i aquelles que no compten amb l'aval de Centres, Instituts Universitaris, Departaments o Òrgans amb centre de despesa i pressupost propis.

4. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

4.1. Les sol·licituds hauran de referir-se a activitats que se celebren durant l'any 2004.
4.2. Les quantitats concedides podran dedicar-se a les despeses associades a l'esdeveniment que el seu responsable estime oportuns.
4.3. Per a cada activitat només podrà presentar-se una sol·licitud d'ajuda, qualsevol que siga la persona peticionària.
4.4. Aquestes ajudes són incompatibles amb les concedides pel Vicerectorat d'Extensió Universitària.
4.5. En el termini d'un mes, des de la finalització de l'activitat subvencionada, s'haurà d'enviar al CEMAB una memòria econòmica detallada de l'esdeveniment, que inclourà els ingressos i despeses realitzades. Aquesta memòria serà signada per la persona responsable de l'activitat i segellada pel Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan corresponent.
4.6. El CEMAB es reserva el dret de gravar, fotografiar i arreplegar, sobre qualsevol suport tècnic, les conferències i xarrades, així com uns altres possibles esdeveniments relacionats amb l'activitat subvencionada, per a la seua divulgació i/o documentació.
4.7. Totes les activitats subvencionades faran constar en la seua publicitat, com a patrocinadors, el logotip de la UA, el del CEMAB i el logotip o nom del Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan corresponent.

5. QUANTIA I NATURALESA DE LES AJUDES

5.1. La quantitat disponible per a aquestes ajudes serà d'un total de 18.000 €.
5.2. La quantia serà fixada, per a cada esdeveniment, per la Comissió de Valoració en virtut del nombre de sol·licituds presentades, així com del contingut de l'activitat, de la participació i l'interès per a la UA i el CEMAB.
5.3. Les ajudes concedides seran objecte d'un únic deslliurament i transferides a l'aplicació pressupostària del Centre, Institut Universitari, Departament o Òrgan al que es trobe adscrita la persona coordinadora de l'activitat.
5.4. Aquesta persona serà la responsable de la realització de totes les gestions relatives a l'organització de l'esdeveniment (publicitat, reserves de viatges, hotels, espais, mitjans audiovisuals, etc.). Les gestions econòmica i administrativa es realitzaran des del Centre de Despesa receptor de l'ajuda.
5.5. Una vegada concedida la subvenció, la persona coordinadora de l'activitat adquirirà el compromís de dur-la a terme atenint-se als temes i condicions presentats. Les modificacions que, si escau, poguera haver-hi hauran de ser aprovades per la Comissió Permanent.
5.6. En el cas que la justificació de despeses no arribe a l'import de l'ajuda concedida, s'haurà de retornar el romanent sobrant al CEMAB.

6. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

6.1. La selecció i quantia de les ajudes correspondrà a la Comissió de Valoració integrada pels següents membres:
President: El Vicerector d'Extensió Universitària o persona en qui delegue.
Secretària: La Directora del CEMAB.
Vocals: El Director del Secretariat d'Extensió Universitària, el Director del Secretariat de Cultura, el President del Consell d'Alumnes, o persona en qui delegue i un membre del PAS del CEMAB.
6.2. Es constituirà una Comissió Permanent que estarà integrada pel Vicerector d'Extensió Universitària com a President, la Directora del CEMAB com a Secretària i un/a de els/as vocals triat/a per i d'entre els membres de la Comissió de Valoració.

7. CRITERIS D'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ

7.1. Es tindrà en compte per a la concessió de les ajudes, en primer lloc, l'interès de l'activitat d'acord amb la finalitat del CEMAB exposada en l'apartat 1.
7.2. A continuació, es valoraran les sol·licituds presentades atenent a l'àmbit de repercussió de l'esdeveniment. L'ordre establit és el següent:
a) Internacional
b) Nacional
c) Local
7.3. Serà de gran importància per a l'adjudicació de les ajudes el nombre d'Institucions i/o Empreses col·laboradores implicades en l'esdeveniment.
7.4. Es prevaldran aquelles activitats que se celebren en el Campus o en les Seus Universitàries adscrites al mateix, així com l'ús dels mitjans o recursos propis de la nostra Universitat.
7.5. També es tindrà en compte el nombre benvolgut de participants en l'activitat, la seua viabilitat i la relació cost-destinatari.
7.6. S'evitarà la repetició i el solapamiento d'activitats anàlogues organitzades per la Universitat d'Alacant.
7.7. La Comissió podrà, si ho estima oportú, no concedir subvenció alguna o no adjudicar part de la quantitat pressupostada.
7.8. En aquells casos en què s'estime convenient, la Comissió de Valoració o, per delegació d'aquesta, la Comissió Permanent, podrà recaptar la presentació de la informació complementària que considere oportuna per a la resolució i el seguiment de les ajudes. De les decisions que es deriven d'aquest seguiment es mantindrà informades a les persones responsables dels Centres, Instituts Universitaris, Departaments o Òrgans corresponents.

8. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

8.1. La resolució provisional de les ajudes serà publicada en el tauler d'anuncis del CEMAB i en les pàgines web del Vicerectorat d'Extensió Universitària i del CEMAB a partir del 15 de gener de 2004.
8.2. Una vegada atorgades les ajudes, s'obrirà un termini de 10 dies naturals per a la presentació de reclamacions.
8.3. En el termini d'un mes des de la publicació de la resolució definitiva es procedirà des del CEMAB a la transferència de les ajudes concedides.

Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3788

Fax: (+34) 96 590 3788

Twitter: https://twitter.com/CeMaB_UA

Facebook: https://www.facebook.com/CentroDeEstudiosLitIberoamericanosMarioBenedetti/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464