Saltar apartados

REGLAMENT ELECTORAL DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

 

(Aprovat pel Claustre Universitari el 3-12-2013 doc pdf i publicat en BOUA de 4-12-2013)

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'aprovació de l'Estatut de la Universitat d'Alacant pel Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell de la Generalitat, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de 9 de febrer, és el resultat de l'adaptació a la Llei orgànica 4/2007, de la norma fonamental de la Universitat. Com a norma, i en virtut del principi de jerarquia normativa, preval sobre les restants, com de fet estableix la Disposició derogatòria d’aquesta, en virtut de la qual, queden derogades «totes les disposicions aprovades pels òrgans de la Universitat d'Alacant que s'oposen al que disposa el present Estatut».

Aquest Estatut implica la modificació del Reglament electoral de la Universitat en alguns aspectes, relatius, bàsicament, a la distribució dels cossos electorals, la nova regulació dels quals s'incorpora a aquest Reglament.

Al mateix temps, en atenció al contingut de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, les quals requereixen l'adopció de sistemes que permeten aconseguir la paritat en els òrgans de representació i govern de les universitats, com també de l'Estatut de la Universitat que, per a la consecució d'aquest objectiu, preveu el mandat d'establir les normes necessàries en els procediments electorals, aquest Reglament introdueix disposicions encaminades a promoure una representació equilibrada entre dones i homes en la composició del Claustre Universitari, d'aplicació supletòria en els restants processos electorals que tinguen lloc en la Universitat d'Alacant.

En un altre ordre de coses, aquest text normatiu arreplega també les qüestions que s'han suscitat en l'aplicació de la normativa electoral i l’execució dels procediments electorals que hi ha hagut fins al moment, en els quals ha sigut considerat necessari incorporar, essencialment, el reconeixement de l'exercici de la facultat sancionadora de la Junta Electoral en casos de contravenció de les disposicions electorals, com també la conveniència de no continuar el procés electoral en casos de presentació de candidatures al Claustre Universitari en nombre igual o inferior al de representants que poden ser elegits, això últim en honor d'economitzar costos i esforços que conduirien al mateix resultat.

Finalment, aquest Reglament preveu l'aprovació de disposicions reglamentàries que permeten implantar el vot electrònic.

Pujar

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. El present Reglament té per objecte regular el procés d'elecció de la rectora o el rector i dels membres del Claustre Universitari, de conformitat amb el que estableix l'Estatut de la Universitat d'Alacant.

2. Les disposicions d’aquest Reglament seran d'aplicació supletòria a la resta de processos electorals que tinguen lloc en la Universitat d'Alacant.

Article 2. Règim jurídic

Els processos electorals a què es refereix l'article 1 es regeixen per la legislació universitària vigent, l'Estatut de la Universitat d'Alacant, aquest Reglament i les disposicions que en l'exercici de les seues competències dicte la Junta Electoral de la Universitat, i serà d'aplicació supletòria el que disposa la legislació electoral general.

Article 3. Dret de sufragi

1. Les eleccions se celebraran mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret, i es duran a terme necessàriament dins del període lectiu, d’acord amb el calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern.

2. El sufragi és un dret personal no delegable i no será admés en cap cas el vot per correu. El vot podrà exercir-se anticipadament, en els termes previstos en el present Reglament.

3. Tindran la condició d'electores i electors i elegibles en les diferents eleccions de la Universitat d'Alacant els membres de la comunitat universitària que, en el seu àmbit respectiu, es troben en servei actiu i efectiu i estiguen adscrits o matriculats per la modalitat de matrícula ordinària.

4. El dret de sufragi actiu i passiu només podrà exercir-se en un dels cossos i circumscripcions electorals que s’estableix en els àmbits respectius.

5. El dret de sufragi passiu requereix, necessàriament, que l'electora o elector presente dins del termini la seua candidatura, que ha de tindre en tot cas caràcter individual, i siga proclamada o proclamat definitivament per la Junta Electoral.

6. A l’efecte exclusiu de participar en les diferents eleccions, i excepte previsió contrària d'aquest Reglament, el personal de la Universitat que tinga una relació temporal o d'interinitat estarà equiparat al corresponent cos o col·lectiu, sempre que ostente aquesta condició en el moment de la convocatòria de les corresponents eleccions.

7. Igualment, a l'efecte de participació en els processos electorals, l'alumnat haurà d'estar matriculat en estudis oficials per la modalitat de matrícula ordinària en el curs acadèmic en què es convoquen eleccions.

8. Seran inelegibles la defensora o defensor universitari i els membres de la Junta Electoral.

Article 4. Cossos electorals

A efectes electorals, la comunitat universitària es divideix en els cossos següents:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
b) Professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
c) Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador.
d) Professorat associat, emèrit i visitant.
e) Estudiants.
f) Personal d'administració i serveis.

Article 5. Cens electoral

1. La Secretaria General és responsable de mantenir actualitzat i disponible, per a ser publicat, el cens electoral dels diferents cossos electorals de la comunitat universitària descrits en l'article anterior.

2. Com a primer acte del procés electoral, la Junta Electoral ordenarà l'exposició pública del cens electoral. Així mateix, durant el temps d'exposició del cens electoral, podran presentar-se reclamacions, sobre la inclusió o l’exclusió en aquest, que la Junta electoral haurà de resoldre en el termini establit en aquest Reglament.

3. Les candidates o candidats o les apoderades o apoderats, a partir de la proclamació definitiva de les candidatures, podran obtenir una còpia del cens de la circumscripció corresponent, que solament serà utilitzada per a les finalitats previstes en el present Reglament, i amb estricte compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Article 6. Prohibició de pertànyer a més d'un cos i circumscripció

Cap persona podrà exercir el dret de sufragi actiu i passiu en més d'un cos i circumscripció electoral. Les electores o electors que en pertanguen a més d'un hauran de comunicar a la Junta Electoral, en el termini màxim de tres dies lectius a partir de la data de publicació dels censos, l'adscripció a aquell en què desitgen exercir el dret de sufragi. Si no fóra així, la Junta Electoral, d'ofici, adscriurà l'electora o elector al cos i circumscripció menys nombrós de què forme part.

Pujar

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I PROCEDIMENT ELECTORAL

CAPÍTOL I. LA JUNTA ELECTORAL DE LA UNIVERSITAT

Article 7. Competències

1. La Junta Electoral de la Universitat té la finalitat de garantir la transparència, l’objectivitat i la imparcialitat del procés electoral, com també el principi d'igualtat i ostenta les competències següents:

a) Publicar el cens de l'electorat, determinar, si escau, les i els representants que correspon triar en cada col·lectiu o circumscripció i aprovar el cens electoral definitiu.
b) Proclamar les candidatures.
c) Autoritzar la publicitat electoral.
d) Aprovar els models d'actes i documents necessaris per al conjunt del procés electoral.
e) Proclamar les candidates i candidats electes i expedir les credencials acreditatives.
f) Comprovar la concurrència de causes d'inelegibilitat i d'exclusió de les candidates i candidats.
g) Establir les meses electorals i la composició, d'acord amb el que disposa aquesta norma.
h) Vetlar pel procés de designació dels membres de les meses electorals i la constitució d’aquestes, d'acord amb el que indica aquesta norma.
i) Resoldre les reclamacions que li siguen adreçades en relació amb el desenvolupament del procés electoral.
j) Interpretar i aplicar la normativa electoral i qualsevol altra que se’n derive que siga procedent per al desenvolupament adequat dels procediments electorals.
k) Resoldre els recursos plantejats contra les resolucions de les juntes electorals de centre.
l) Exercir la facultat sancionadora en casos de contravenció de les disposicions electorals aplicables, de conformitat amb la normativa disciplinària.
m) Aquelles altres funcions que li siguen atribuïdes per la normativa electoral aplicable.

2. La Junta Electoral tindrà la seu, preferentment, a l'edifici de Rectorat de la Universitat, on es remetran les consultes i reclamacions que se li adrecen.

3. La Junta Electoral romandrà constituïda durant la totalitat de les jornades electorals i rebrà les actes després de l'escrutini dut a terme per les diverses meses electorals.

4. La Junta Electoral disposarà dels mitjans materials i personals necessaris per al normal compliment de les seues funcions i estarà assistida, en tot cas, per personal tècnic del Servei Jurídic i personal tècnic dels serveis lingüístics.

Article 8. Composició

1. La Junta Electoral de la Universitat estarà composta per nou membres titulars i els seus suplents, d’acord amb la distribució següent:

a) Tres membres del professorat amb vinculació permanent a la Universitat, amb dedicació a temps complet.
b) Tres estudiants.
c) Tres membres del personal d'administració i serveis, amb dedicació a temps complet.

2. Actuarà com a presidenta o president la professora o professor de major categoria entre els designats i dins d'ells el de major antiguitat en el grau, i actuarà com a secretària o secretari el membre que la Junta designe.

3. Els seus components, titulars i suplents, aquests últims en el mateix nombre que els primers, seran designats mitjançant sorteig públic pel Consell de Govern per a un període de quatre anys. Quedaran exclosos del sorteig els membres del Consell de Direcció de la Universitat d'Alacant i la defensora o defensor universitari.

4. La condició de membre de la Junta Electoral constitueix un deure, i la seua renovació tindrà lloc, en tot cas, amb anterioritat a l'obertura del procés d'elecció ordinària del nou Claustre Universitari.

5. Els que per compliment del seu mandat cessen com a membres de la Junta Electoral tindran dret a ser exclosos dels sorteigs corresponents als dos mandats següents, sempre que ho sol·liciten expressament davant la Secretaria General de la Universitat amb almenys quinze dies d'antelació a la finalització del seu mandat.

Article 9. Convocatòria i acords

1. La Junta Electoral de la Universitat serà convocada per la seua presidenta o president en els casos i d’acord amb les previsions contingudes en el present Reglament.

2. Els acords s'adopten per majoria simple i per a ser validats és necessària, almenys, la presència de cinc dels seus membres. En cas d'empat, dirimirà el vot de la presidenta o president.

Article 10. Publicitat d'acords

La difusió, si escau, dels acords de la Junta Electoral es farà a través de la pàgina web de la Universitat, en la qual s'establirà una ubicació electrònica amb aquest fi.

Article 11. Recursos

Els acords de la Junta Electoral de la Universitat esgoten la via administrativa i contra aquests es podran interposar els recursos corresponents davant la jurisdicció contenciosa administrativa.


CAPÍTOL II. LES MESES ELECTORALS

Article 12. Determinació

1. Per a cada procés electoral es constituiran les meses corresponents en els termes que estableix aquest Reglament.

2. La votació es durà a terme davant la mesa electoral corresponent de la circumscripció. En cada circumscripció hi haurà, com a mínim, una mesa electoral. La Junta Electoral establirà el nombre i la ubicació de les meses electorals, així com el col·lectiu d'electores i electors que corresponga a cadascuna d'elles.

Article 13. Composició

1. Els membres de la mesa electoral seran designats per sorteig públic presidit per la degana o directora o el degà o director del centre, per la o el gerent en el supòsit de l'apartat 6 del present article, o per la secretària o secretari general en altres casos en què, en funció de la ubicació de les meses, la Junta Electoral així ho determine.

2. El sorteig es durà a terme entre els qui no concórreguen com a candidates o candidats a les corresponents eleccions. Queden exclosos del sorteig, les persones que el realitzen, així com els membres de la Junta Electoral i del Consell de Direcció.

3. Les persones que realitzen el sorteig hauran de notificar a les persones designades la seua condició de membre de la mesa electoral i els advertiran que aquesta condició constitueix un deure.

4. La Junta Electoral comunicarà a cada degana o degà o directora o director de centre i, si escau, a la o el gerent i a la secretària o secretari general el nombre i la condició de les persones que hagen de ser designades en els sorteigs corresponents.

5. Com a regla general, les meses electorals estaran formades per tres membres de la comunitat universitària designats conformement a l'apartat 1 d'aquest precepte. El sorteig dels tres membres titulars, i suplents, s'efectuarà tenint en compte els col·lectius següents:

a) Un membre entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat, que actuarà com a presidenta o president de la mesa.
b) Un membre entre l'alumnat.
c) Un membre entre el personal d'administració i serveis, que actuarà com a secretària o secretari.

6. La Junta Electoral podrà constituir per al personal d'administració i serveis adscrit als Serveis Generals una mesa electoral amb la composició següent:

a) Dos membres pertanyents al grup A, un com a titular i un altre com a suplent.
b) Quatre membres pertanyents a la resta de categories del personal de plantilla, dos titulars i dos suplents.

En aquesta mesa actuarà com a presidenta o president el membre pertanyent al grup A, i com a secretària o secretari, la persona més jove d'entre els membres restants.

7. Les persones que hagen format part d'una mesa electoral tindran dret a ser excloses del sorteig corresponent als dos processos electorals immediatament posteriors, si així ho sol·liciten a la degana o directora o al degà o director del centre o a la o el gerent, dins dels quinze dies següents a la finalització del procés electoral de què van formar part.

Article 14. Funcionament

1. Les meses electorals adoptaran els seus acords per majoria i, en cas d’empat, decidirà el vot de la presidenta o president.

2. Les reclamacions que es formulen contra els acords de les meses electorals seran resoltes per la Junta Electoral en els termes establits en el present Reglament.


CAPÍTOL III. APODERATS I INTERVENTORS

Article 15. Designació d'apoderades o apoderats

1. Les candidates i candidats i les candidatures poden designar persones, en qualitat d'apoderades, perquè els representen en les actuacions o operacions electorals entre l'electorat inclòs en el cens, que no siguen membres de mesa electoral ni de la Junta Electoral.

2. L'apoderament ha de formalitzar-se davant la Junta Electoral, que expedirà la credencial corresponent i, en tot cas, haurà de respectar-se el termini establit en l'article 17.2.

3. Les apoderades i apoderats han d'exhibir les seues credencials i documents d'identitat en les actuacions que realitzen.

Article 16. Drets de les apoderades o apoderats

1. Les apoderades o apoderats tenen el dret a accedir lliurement als locals de vot i d'escrutini on estiguen situades les meses electorals, a formular reclamacions i protestes, així com a rebre la documentació i certificacions que s'arrepleguen en aquesta normativa, quan no hagen sigut lliurades a una altra apoderada o interventora o apoderat o interventor de la seua mateixa candidatura.

2. En el cas d'absència de les interventores o interventors, les apoderades o apoderats podran realitzar les seues funcions, però, si no apareixen inscrites o inscrits com a electores o electors en aquesta circumscripció, no podran votar en la mesa electoral en què intervinguen.

Article 17. Nomenament d'interventores i interventors

1. Les candidates i candidats i les candidatures poden nomenar una interventora o interventor en cada mesa electoral que, necessàriament, ha de figurar inscrit com a electora o elector en la circumscripció corresponent.

2. Els nomenaments seran comunicats a la Junta Electoral, com a mínim tres dies lectius abans de la data establida per a la votació, que expedirà les credencials oportunes.

3. Les interventores o interventors hauran de mostrar les seues credencials i documents d'identitat davant la mesa electoral en què intervinguen.

Article 18. Drets de les interventores o interventors

1. Les interventores o interventors exerciran el seu dret de sufragi en la mesa en què s'hagen acreditat, per a la qual cosa hauran d’estar inscrits entre l'electorat de la mesa en què exercisquen les seues funcions.

2. Les interventores o interventors tenen dret a assistir a la mesa electoral per a la qual hagen sigut nomenats, participar-ne en les deliberacions amb veu però sense vot, examinar el desenvolupament de les operacions de vot i escrutini, formular protestes i presentar reclamacions davant la mesa, com també a desenvolupar aquelles altres actuacions que preveja aquest Reglament.


CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT ELECTORAL

Article 19. Convocatòria i calendari electoral

1. Correspon al Consell de Govern convocar els processos electorals per a la renovació total o parcial del Claustre de la Universitat, amb una antelació mínima de trenta dies naturals i màxima de seixanta dies naturals, anteriors a la data d'expiració del mandat dels seus membres.

2. Correspon al Consell de Govern convocar les eleccions a rectora o rector amb una antelació mínima de dos mesos a l'expiració de la data del mandat ordinari. En cas de produir-se el cessament de la rectora o rector per qualsevol causa que no siga el compliment ordinari del seu mandat, el Consell de Govern procedirà a convocar, dins del mateix termini, noves eleccions per a un període de mandat ordinari.

3. En tot cas, el procés electoral s'haurà de desenvolupar en període lectiu conformement al calendari acadèmic aprovat pel Consell de Govern.

4. La convocatòria d'eleccions haurà d'indicar, almenys, les dates i terminis del calendari electoral següents:

a) Data d'exposició pública del cens electoral.
b) Termini de presentació de reclamacions contra el cens.
c) Data de publicació del cens definitiu.
d) Termini de presentació de candidatures.
e) Data de proclamació provisional de candidates o candidats.
f) Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidates o candidats.
g) Data de proclamació definitiva de candidates o candidats.
h) Data del sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals.
i) Termini de campanya electoral.
j) Termini per a exercir el vot anticipat.
k) Data de jornada de votació.
l) Data de votacions en segona volta, si escau.
m) Data de proclamació provisional de la candidata o el candidat electe.
n) Termini de presentació de reclamacions contra l'acte de proclamació provisional de candidata o candidat electe.
o) Data de proclamació definitiva de la candidata o el candidat electe.

Article 20. Presentació de documentació

1. La sol·licitud de candidatures, així com qualsevol altre document o reclamació relatius al procés electoral, s’hauran de presentar, davant la Junta Electoral, necessàriament a través del Registre General de la Universitat d'Alacant.

2. La presentació dels documents, previstos en l'apartat anterior, es realitzarà a través dels models normalitzats que a aquest efecte aprove la Junta Electoral.

Article 21. Publicació i difusió del cens electoral

1. Les llistes provisionals del cens electoral hauran de publicar-se per la Junta Electoral de la Universitat. Aquesta publicació es durà a terme respectant la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

2. El cens electoral podrà ser impugnat davant la Junta Electoral durant el període d'exposició pública d’aquest que, en cap cas, serà inferior a cinc dies lectius.

Així mateix, en el termini màxim de deu dies lectius des d’aquesta publicació, la Junta Electoral publicarà el cens electoral definitiu.

Article 22. Presentació de candidatures

1. Les candidatures han de presentar-se en el termini de cinc dies lectius, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes definitives del cens electoral, en el model normalitzat que, a aquest efecte, aprove la Junta Electoral de la Universitat.

2. La Junta Electoral requerirà a les persones sol·licitants perquè, si escau, esmenen errors o completen la documentació presentada. Si no ho fan en el termini que la Junta Electoral atorgue, que no podrà ser superior a quatre dies lectius, la candidatura no podrà ser admesa. Una vegada finalitzat aquest termini, la Junta Electoral proclamarà les candidates o candidats d'acord amb el que disposa l'article següent.

Article 23. Proclamació de candidatures

1. La Junta Electoral, una vegada comprovades les condicions d'elegibilitat de les persones sol·licitants, procedirà a la proclamació provisional de candidatures en un termini que no podrà excedir de cinc dies lectius, comptadors a partir de la finalització del termini de presentació de candidatures.

2. La Junta Electoral publicarà la llista provisional de candidatures en la pàgina web de la Universitat. Les reclamacions contra la llista esmentada hauran de presentar-se dins dels tres dies lectius següents a la data de publicació d’aquesta. El termini per a resoldre les reclamacions serà de dos dies lectius, d’acord amb el calendari electoral.

3. Resoltes les possibles reclamacions que s'hi hagen presentat, la Junta Electoral procedirà immediatament a la proclamació definitiva de candidatures. La llista definitiva de candidatures es farà pública en els mateixos termes que preveu l'apartat anterior.

Article 24. Campanya electoral

1. S'entén per campanya electoral el conjunt d'activitats dutes a terme per les candidates o candidats per a la captació de vots, mitjançant la presentació dels seus programes, projectes o activitats que impulsarien en cas de resultar elegides o elegits.

2. Solament podran realitzar-se actes de campanya electoral durant el període establit en el calendari electoral.

3. La informació escrita continguda en cartells, pancartes o fulls, solament podrà fixar-se en els llocs del campus universitari disposats per a la campanya per la Junta Electoral.

4. La Junta Electoral facilitarà a les candidates o candidats una ubicació electrònica a través de la web de la Universitat, en la qual puguen situar la seua pàgina web. Així mateix, proporcionarà les corresponents llistes de distribució de correu electrònic, les condicions d’ús del qual seran establides per aquella.

5. La realització d'actes públics s'ha d'efectuar en els locals reservats per la Junta Electoral. Les candidatures que hi estiguen interessades han de sol·licitar la utilització dels espais a la Junta Electoral amb un mínim d’antelació de dos dies lectius.

6. La Universitat d'Alacant proporcionarà, dins de les seues possibilitats, els locals i infraestructures requerits per al desenvolupament de la campanya electoral, a instàncies, en tot cas, de la Junta Electoral.

7. Podrà dur-se a terme una campanya institucional sota la supervisió de la Junta Electoral, destinada a informar la comunitat universitària sobre el procés electoral i a promoure-hi la participació.

Article 25. Constitució de les meses electorals

1. Els membres de les meses electorals, titulars i suplents, es reuniran una hora abans de l'inici de la votació per tal de constituir-les i, si escau, per a rebre les credencials de les interventores o interventors, els quals no podran formar part de la mesa si es presenten després ser constituïda.

2. Les persones suplents substituiran les seues respectives o respectius titulars en cas d'absència.

3. Si per incompareixença d'alguns membres d'una mesa no en fóra possible la constitució, els presents ho han de posar, immediatament, en coneixement de la Junta Electoral, la qual podrà designar lliurement les persones més idònies per a garantir el bon desenvolupament de l'elecció, o encomanar aquesta designació al degà o director del centre, a la degana o directora del centre o a la gerent o el gerent.

4. La Junta Electoral facilitarà a les meses electorals els censos corresponents, amb indicació de quines electores o electors han exercit el dret al vot anticipat, previst en l'article 28 d’aquest Reglament.

Article 26. Paperetes de vot i sobres electorals

La Junta Electoral aprovarà el model oficial de sobres i paperetes electorals i n’assegurarà la disponibilitat per a l'exercici del dret de sufragi.

Article 27. Desenvolupament de la votació

1. El dia de la votació, la jornada electoral s'iniciarà a les 9.00 h i continuarà sense interrupció fins a les 20.00 h.

2. Quan la presidenta o president de la mesa electoral advertisca l'absència de paperetes, haurà de comunicar-ho immediatament a la Junta Electoral perquè en siguen reposades. D'igual manera, la presidenta o president de la mesa electoral adoptarà les mesures necessàries per a garantir el dret al vot i, entre d’altres, podrà perllongar la sessió de votació, amb l’autorització prèvia de la Junta Electoral, fent constar aquestes circumstàncies i mesures en l'acta de la sessió i en l’escrutini.

3. Les electores o electors acreditaran la seua personalitat per a l'exercici del dret al vot mitjançant la presentació del DNI, el passaport, el permís de conduir o la targeta d'identificació universitària (TIU).

4. Identificat l'elector o electora, es comprovarà per la mesa la seua inclusió en el cens corresponent. Si per error no figurara en el cens en poder de la mesa electoral, l'electora o elector solament podria exercir el seu dret a votar si presenta una certificació censal que li serà expedida per la Junta Electoral.

5. Comprovada la identitat de la persona electora i el seu dret a votar en la mesa, aquesta lliurarà a la presidenta o president el sobre de la votació, que l’introduirà en l'urna que procedisca. Només les electores o electors que, per incapacitat física, estiguen impedits per a arreplegar la papereta, col·locar-la dins del sobre i lliurar-la a la presidenta o president de la mesa, poden servir-se per a aquestes operacions d'una persona de la seua confiança.

6. La presidenta o president de la mesa té, dins del local electoral, autoritat exclusiva per a conservar l'ordre i assegurar la llibertat de l'electorat.

7. La presidenta o president de la mesa ha d'evitar qualsevol acte de propaganda en el local electoral. No obstant això, les interventores o interventors de les candidatures poden ostentar emblemes i adhesius de la candidatura que representen, sense que puga entendre's com a propaganda electoral.

Article 28. Vot anticipat

1. L'electora o elector que vulga emetre el seu vot de manera anticipada haurà de fer-ho en els terminis previstos en el calendari electoral. L'emissió del vot anticipat exclou el dret a realitzar-lo presencialment.

2. L'electora o elector es personarà al Registre General i sol·licitarà exercir el seu dret al vot anticipat, prèvia exhibició del seu document d'identificació (DNI, permís de conduir, passaport o targeta d'identificació universitària -TIU).

3. La Secretaria General, per si, o a través de Registre General, expedirà a l'electora o elector, a sol·licitud d’aquest, una certificació de la seua inscripció en el cens de la circumscripció on pertanga, un sobre gran, un altre petit i la papereta de votació.

4. L'electora o elector, dins del termini establit a aquest efecte en el calendari electoral, introduirà la papereta en el sobre de menor grandària, i aquest, juntament amb la certificació d'inscripció en el cens, al seu torn, en el de grandària major. El sobre gran el dirigirà a la presidenta o president de la Junta Electoral amb indicació de la circumscripció i la mesa en què li correspon votar.

5. La Junta Electoral anotarà en el cens de les meses les electores o electors que hagen votat de forma anticipada i farà arribar el cens i la documentació relativa als vots anticipats a les presidentes o presidents de les meses corresponents, els quals, una vegada finalitzada la votació i comprovada l'oportuna anotació de vot en el cens, obriran el sobre gran davant dels membres de la mesa i dipositaran el sobre petit dins de l’urna escaient. Tot seguit barrejaran els diversos vots abans d'obrir l'urna per a l'escrutini.

Article 29. Escrutini

1. Acabada la votació, tot seguit començarà l'escrutini, que serà públic.

2. Tots els membres de la mesa electoral han d'estar presents durant l'escrutini.

3. Són vots nuls, els emesos:

a) En sobre o paperetes diferents del model oficial.
b) En papereta sense sobre.
c) En paperetes en què s'haguera modificat, afegit o ratllat el nom de les candidates o candidats, alterat l’ordre de col·locació o incorporat qualsevol altra modificació.
d) Els vots emesos en paperetes en què s'hagueren assenyalat més candidates o candidats dels corresponents, d’acord amb el que determina el present Reglament.
e) En sobre que continga més d'una papereta amb diferents candidates o candidats assenyalats.

4. Són vots blancs, els emesos:

a) En sobre sense papereta.
b) En paperetes que no continguen indicació a favor de cap dels candidats o candidates.

Article 30. Acta electoral

1. Finalitzat el recompte, la president o president de la mesa preguntarà si hi ha alguna protesta a fer contra l'escrutini. Les protestes es resoldran per majoria dels membres de la mesa i, en cas d'empat, dirimirà el vot de la presidenta o president.

2. Immediatament, la presidenta o president anunciarà en veu alta el resultat de la votació, i especificarà per cada col·lectiu el nombre de votants, el de vots nuls, blancs i els obtinguts per cada candidata o candidat.

3. Els resultats del recompte, així com les reclamacions i protestes formulades i les resolucions de la mesa sobre aquestes, es reflectiran en l'acta de la sessió i en l’escrutini.

4. Una còpia de l'acta es lliurarà a les interventores o interventors, o a les candidates o candidats que ho sol·liciten i una altra es col·locarà en la part exterior del local electoral.

5. Les paperetes a què s'haguera negat validesa o que hagen sigut objecte d'alguna reclamació hauran d'unir-se a l'acta de la sessió i escrutini per a ser lliurades a la Junta Electoral. Així mateix, les paperetes restants extretes de les urnes per a fer el recompte es dipositaran en la Junta Electoral perquè, en el seu moment, siguen destruïdes.

Article 31. Publicació de resultats provisionals

Dins de les vint-i-quatre hores següents al tancament de les urnes, la Junta Electoral, en vista de les actes electorals remeses per les meses, publicarà en la pàgina web de la Universitat el resultat de les eleccions i proclamarà provisionalment a les candidates o candidats electes.

Article 32. Reclamacions, proclamació definitiva de resultats i final de la via administrativa

1. Efectuada la proclamació provisional de resultats, durant els dos dies lectius següents, podran presentar-se reclamacions davant la Junta Electoral. Solament tenen legitimitat per a fer-ho les candidates o candidats i les apoderades o apoderats de les candidatures i hauran de formalitzar la reclamació per escrit.

2. La Junta Electoral resoldrà les reclamacions en el termini de dos dies lectius i proclamarà, de manera definitiva, les persones elegides. Aquest acte esgota la via administrativa.

Article 33. Arxiu i custòdia de documentació electoral

Finalitzat el procés electoral de què es tracte, la Junta Electoral remetrà a la Secretaria General tota la documentació que se’n derive per a ser arxivada i custodiada.

Pujar

TÍTOL III. ELECCIÓ DE RECTORA O RECTOR

Article 34. Eleccions i elegibilitat

1. La rectora o rector de la Universitat d'Alacant és designat per la comunitat universitària mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica d'universitats i l'Estatut de la Universitat, i conformement al procediment que preveu aquest Reglament.

2. Són elegibles les funcionàries o funcionaris de carrera del cos de catedràtiques o catedràtics d'universitat pertanyents a la Universitat d'Alacant, que s’hi troben en situació de servei actiu i efectiu i que ocupen una plaça amb caràcter permanent, a temps complet i amb dedicació exclusiva.

Article 35. Causes d'exclusió

És causa d'exclusió, a més de les d'inelegibilitat establides en l'article 3.8 del present Reglament, i no reunir els requisits d'elegibilitat establits en l'apartat 2 de l'article anterior, ocupar un càrrec unipersonal de govern dels establits en l'Estatut de la Universitat d'Alacant en el moment de la presentació de la sol·licitud de candidatura.

Article 36. Ponderació del vot per sectors

1. A l'efecte de l'elecció de rectora o rector, la Universitat d'Alacant constitueix una circumscripció electoral única.

2. El vot per a l'elecció de rectora o rector serà ponderat per sectors de la comunitat universitària, d'acord amb els cossos i percentatges de valor de vot següents:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 55%.
b) Professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 3%.
c) Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador: 3%.
d) Professorat associat, emèrit i visitant: 1%.
e) Estudiants: 26%.
f) Personal d'administració i serveis: 12%.

Correspon a la Junta Electoral de la Universitat aplicar, després de l'escrutini dels vots, els coeficients de ponderació corresponents per a donar als vots el seu valor d’acord amb els percentatges previstos en aquest precepte i l'Estatut de la Universitat. Aquesta ponderació es realitzarà tenint en compte, en tots els cossos, el nombre de vots vàlidament emesos.

Article 37. Presentació de candidatures a rectora o rector

1. Les candidates o candidats presentaran la seua candidatura individualment. En tot cas, la sol·licitud haurà de presentar-se en el model normalitzat que a aquest efecte establisca la Junta Electoral de la Universitat.

2. La sol·licitud ha de contenir:

a) Nom, cognoms i DNI de la persona sol·licitant o qualsevol altre document identificatiu acceptat per aquest reglament per a l'emissió del vot.
b) Declaració individual de la no concurrència de causes d'exclusió i signatura.

3. Les candidatures podran presentar-se en el termini de cinc dies lectius, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes definitives del cens electoral.

4. La Junta Electoral, si escau, requerirà a les persones sol·licitants perquè esmenen errors o completen la documentació presentada. Si no ho fan en el termini que la Junta Electoral atorgue, conformement al que regulen les disposicions generals d'aquest Reglament, la candidatura no podrà ser admesa. Una vegada finalitzat tal termini, la Junta Electoral proclamarà les candidates o candidats en la forma establida en el present Reglament.

Article 38. Presentació de programes i campanya electoral

La campanya electoral es desenvoluparà en els termes previstos per l'article 24 del present Reglament. La Junta Electoral posarà a la disposició dels membres de la comunitat universitària, a través de la web de la Universitat, un enllaç a una pàgina en què s'oferirà tota la informació relativa al procés electoral i que podrà ser utilitzada per les candidates o candidats com a plataforma de difusió dels seus programes electorals.

Article 39. Paperetes de vot

1. En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades.

2. Les candidates o candidats apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic del seu primer cognom.

Article 40. Proclamació de rectora o rector

1. Quan concórreguen a l'elecció un màxim de dues candidates o candidats, la Junta Electoral proclamarà rectora o rector en primera volta a qui obtinga la majoria simple de vots vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions previstes en l'article 36 del present Reglament.

2. Quan concórreguen a l'elecció més de dues candidates o candidats, la Junta Electoral proclamarà rectora o rector en primera volta a qui aconseguisca el suport proporcional de més de la meitat dels vots vàlidament emesos, una vegada aplicades les ponderacions previstes en l'apartat anterior. Si cap candidata o candidat no aconsegueix aquesta majoria, es farà una segona votació a la qual solament podran concórrer les dues candidates o candidats que hagen rebut un major suport en la primera votació, tenint en compte les ponderacions esmentades. En la segona volta serà proclamat qui obtinga la majoria simple de vots d’acord amb les mateixes ponderacions.

3. Tant en la determinació de les dues candidates o candidats que, si escau, han de passar a la segona volta com en la proclamació de la rectora o rector electe, els casos d'empat es resoldran a favor de qui porte més temps com a catedràtica o catedràtic en la Universitat d'Alacant, i, si persisteix la igualtat, en favor del de major edat.

Article 41. Absència de candidates o candidats

Si no es presentara cap candidata o candidat, la rectora o rector cessant o, si escau, la vicerectora o vicerector que corresponga, segons l'ordre de prelació establit per l'article 70 de l'Estatut de la Universitat, continuarà exercint-ne les funcions.

Pujar

TÍTOL IV. ELECCIÓ DE CLAUSTRALS

Article 42. Composició del Claustre i elecció de claustrals

1. El Claustre està format per la rectora o rector, que el presidirà, la secretària o secretari general, el gerent o la gerent i per tres-cents claustrals, distribuïts entre els diferents sectors de la comunitat universitària, de la manera següent:

a) Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 165 representants triats per i entre ells mateixos.
b) Professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 9 representants triats per i entre ells mateixos.
c) Ajudants, ajudants doctores, personal investigador en formació i personal investigador: 9 representants triats per i entre ells mateixos.
d) Professorat associat, emèrit i visitant: 3 representants triats per i entre ells mateixos.
e) Estudiants: 78 representants, triats per i entre ells mateixos.
f) Personal d'administració i serveis: 36 representants triats per i entre ells mateixos.

2. La Junta Electoral determinarà la distribució entre les diferents circumscripcions electorals dels representants que podran ser triats per cada cos, la qual es farà de manera directament proporcional al nombre de membres del col·lectiu corresponent, d’acord amb el que disposa el present Reglament.

Article 43. Circumscripcions electorals

1. S'estableix circumscripció electoral única per als col·lectius següents:

a) Personal d'administració i serveis.
b) Ajudants, ajudants doctor, personal investigador en formació i personal investigador.
c) Professorat associat, emèrit i visitant.
d) Professorat no doctor amb vinculació permanent a la Universitat.

2. La circumscripció electoral per a l'elecció de representants d'estudiants i del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat la constitueix cadascuna de les facultats i escoles.

3. En tot cas, es garantirà una o un representant en cada circumscripció per col·lectiu.

Article 44. Presentació de candidatures al Claustre

1. Les candidatures al Claustre Universitari podran presentar-se de manera aïllada o agrupades en llistes. En tot cas, la sol·licitud haurà de presentar-se en el model normalitzat que a aquest efecte aprovarà la Junta Electoral de la Universitat.

2. Quan les candidatures s'agrupen en llistes, caldrà procurar establir una composició equilibrada entre homes i dones, llevat que no siga possible per raons fonamentades i objectives degudament motivades, que seran valorades per la Junta Electoral. Es considera una composició equilibrada quan les persones de cada sexe no superen el 60% ni representen menys del 40%.

3. La sol·licitud ha de contenir:

a) Nom, cognoms i fotocòpia del DNI, o qualsevol altre document identificatiu acceptat per aquest Reglament per a l'emissió del vot, de la persona o persones sol·licitants i el cos o centre al qual pertany. En la sol·licitud pot indicar-se la denominació i, si escau, la sigla o anagrama que identifique l'agrupació, sense que puguen admetre's denominacions, sigles o anagrames que induïsquen a confusió amb les d'altres que hagueren presentat la seua sol·licitud amb anterioritat, ni amb les de la Universitat d'Alacant.
b) Declaració individual d'acceptació de la candidatura i de la concurrència dels requisits d'elegibilitat.
c) La signatura de totes les persones sol·licitants.

Article 45. Candidatures presentades en nombre igual o inferior al de representants a triar

1. Quan les candidatures presentades siguen igual o inferior al nombre de representants a triar, no s'efectuarà la votació. En aquest cas, la Junta Electoral proclamarà com a claustrals a totes les candidatures presentades que reunisquen els requisits d'elegibilitat.

2. A l’efecte del que estableix l'apartat anterior, s'aplicaran les disposicions generals d’aquest reglament respecte a la proclamació provisional i definitiva de candidates i candidats electes, contingudes en els articles 31 i 32.

Article 46. Candidatures presentades en nombre superior al de representants a triar

1. Cada electora o elector només podrà atorgar el seu vot a un nombre de candidats igual o inferior al 70% dels representants que corresponga triar en el seu col·lectiu i circumscripció, excepte en aquells supòsits en els quals únicament s’haja de triar un representant.

2. A l'efecte de promoure la representació equilibrada entre dones i homes, en les eleccions per a cobrir més de dos llocs, cada elector o electora podrà votar com a màxim un 60% de candidats d'un mateix sexe, percentatge que es calcularà sobre el nombre màxim de candidats i candidates als quals es pot votar d'acord amb el que estableix el punt anterior. En el cas particular que el nombre màxim de candidats i candidates que es puga votar siga tres, cada elector o electora podrà votar com a màxim dos candidats del mateix sexe.

Article 47. Paperetes de vot

1. En les paperetes figuraran totes les candidatures presentades, agrupades en dues columnes per sexe. Les candidates i candidats apareixeran identificats amb el seu nom i cognoms i, si escau, amb les sigles o l’expressió que identifiquen la candidatura agrupada. Addicionalment, en la capçalera de la papereta s'indicarà tant el nombre màxim de candidates o candidats als quals cada electora o elector pot votar, com el nombre màxim de candidates o candidats d'un mateix sexe que poden ser votats.

2. Les candidates o candidats apareixeran ordenats en les paperetes de vot per ordre alfabètic del seu primer cognom i, si hi ha agrupacions per ordre alfabètic del nom de l'agrupació, es respectarà l'ordre intern que aquesta determine.

3. La Junta Electoral sortejarà per a cada procés electoral la posició que cada columna, referida en l'apartat 1 anterior, ocuparà en la papereta de vot.

Article 48. Proclamació dels membres electes del Claustre

1. En el termini assenyalat en el calendari electoral, la Junta Electoral efectuarà la proclamació provisional de claustrals i resoldrà les reclamacions que, si escau, s’hi presenten.

2. Seran proclamats claustrals les candidates o candidats que hagen obtingut un major nombre de vots en el seu cos electoral i circumscripció.

3. Quan dos o més candidates o candidats obtinguen el mateix nombre de vots, es donarà preferència per a ser proclamat claustral a qui porte més temps vinculat al cos electoral de la Universitat d'Alacant pel qual ha presentat la seua candidatura a claustral. En el cas de l'alumnat, serà triat el de major edat.

Article 49. Durada i renovació del mandat

El Claustre Universitari serà renovat cada quatre anys, excepte la representació d'estudiants, que serà renovada cada dos anys.

Article 50. Pèrdua de la condició de claustral

La condició de claustral es perd, a més de per les causes que establisca el Reglament de funcionament intern del Claustre de la Universitat, per les raons següents:

a) Deixar de pertànyer a la Universitat d'Alacant.
b) Deixar de formar part del col·lectiu en què va resultar triat.
c) Expirar el mandat.

Article 51. Substitució en cas de vacants

Les vacants que es produïsquen es cobriran per la candidata o candidat més votat que no haguera sigut triat, pertanyent a la mateixa circumscripció i col·lectiu electoral, sempre que reunisca els requisits per a ser claustral. Quan hi haja impossibilitat de cobrir les vacants a través d'aquest sistema, la rectora o rector convocarà les oportunes eleccions parcials. En qualsevol cas, el mandat d'aquests representants conclourà amb el del Claustre Universitari de què es tracte.

 Pujar

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Vot electrònic

1. El Claustre Universitari, a proposta del Consell de Govern, aprovarà les disposicions reglamentàries que permeten implantar el vot electrònic.

2. La incorporació del vot electrònic en els procediments electorals podrà ser efectiva atenent al grau de desenvolupament dels mitjans tècnics adequats per a realizar-lo i a les disponibilitats pressupostàries de la Universitat d'Alacant.

Pujar

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Processos electorals iniciats

Els processos electorals iniciats amb anterioritat a l'aprovació i publicació en el BOUA d'aquest text normatiu es continuaran desenvolupant d’acord amb la normativa vigent en aquell moment.

Pujar

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament electoral de la Universitat d'Alacant, aprovat pel Claustre Universitari el 7 de juliol de 2004.

Pujar

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

Representació equilibrada entre dones i homes

Les disposicions del present Reglament, destinades a propiciar la representació equilibrada entre dones i homes en el Claustre Universitari, hauran de ser tingudes en compte en els altres processos electorals que tinguen lloc en la Universitat d'Alacant.

 Pujar

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Entrada en vigor

Aquest Reglament, una vegada aprovat pel Claustre Universitari, entrarà en vigor a partir de l'endemà de ser publicat en el BOUA.

Pujar

Claustre universitari


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464