Saltar apartados

COMPETÈNCIES

 

Article 60 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant

Correspon al Consell de govern les següents competències:

a) Elaborar i aprovar el seu reglament de règim de funcionament intern i aprovar els reglaments de les diverses facultats i escoles, instituts universitaris d’investigació, departaments i altres centres i unitats de la Universitat.

b) Acordar i proposar a la Generalitat la creació, la modificació o la supressió de centres docents i instituts universitaris d’investigació.

c) Aprovar la creació, la modificació o la supressió de departaments.

d) Elegir els seus representants en el Consell Social.

e) Informar i proposar al Consell Social el pressupost anual i la programació plurianual.

f) Determinar la configuració de les plantilles del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.

g) Establir els criteris de selecció, avaluació i promoció del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis.

h) Acordar el nomenament del professorat emèrit i col·laboradores o col·laboradors honorífics.

i) Establir el règim d’admissió als estudis universitaris, com també la capacitat dels centres i la titulació d’acord amb la legislació vigent.

j) Proposar al Consell Social les normes de permanència de l’alumnat.

k) Aprovar la proposta d'implantació de títols oficials, títols propis i ensenyaments de formació al llarg de tota la vida, així com l'aprovació i modificació dels corresponents plans d'estudis.

l) Aprovar el calendari laboral i acadèmic per a tot el personal de la Universitat.

m) Acordar les transferències de crèdits pressupostaris, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

n) Proposar al Consell Social conceptes retributius singulars i individuals en atenció als mèrits docents, investigadors o de gestió, d’acord amb la legislació vigent.

o) Establir la política de col·laboració amb altres universitats, ens o institucions, públiques o privades, i aprovar els corresponents convenis, acords o contractes, com també la rescissió d’aquests.

p) Autoritzar els treballs i la celebració dels contractes previstos en l'article 83.1 de la Llei Orgànica d'Universitats.

q) Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris i els seus reglaments, i fixar els criteris d’avaluació del seu rendiment.

r) Emetre informe sobre la memòria de l’activitat docent i investigadora de cada curs acadèmic i del compte general pressupostari.

s) Acordar la concessió de distincions i honors a persones i institucions, en virtut de mèrits rellevants de caràcter acadèmic, científic, tècnic o artístic.

t) Assistir la rectora o rector en les seues funcions.

u) Vetlar pel compliment d’aquest Estatut i aprovar les normes de desenvolupament que no estiguen atribuïdes a altres òrgans.

v) Qualsevol altra funció atribuïda per aquest Estatut i la legislació vigent.

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464