Saltar apartados

Ordre del dia del Consell de Govern de 28 de maig de 2020

Reunió ordinària que tindrà lloc el pròxim dia 28 de maig (dijous) a les 9.30 h en primera convocatòria i a les 10.00 h en segona, a través de la plataforma MEET, per a tractar els assumptes del següent ordre del dia:

 

1.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (28-04-2020).

 

2.- Informe del Rector.

 

3.- Acord per a deixar sense efecte la convocatòria d'eleccions a Rectora o Rector, convocades pel Consell de Govern de 20 de febrer de 2020, i convocatòria de noves eleccions en el pròxim període lectiu 2020/2021.

 

4.- Ratificació, si escau, de la proposta de canvi de denominació del Secretariat de Recursos Tecnològics pel de Secretariat per a la Prevenció i Promoció de la Salut en el Vicerectorat de Campus i Tecnologia.

 

5.- Secretaria General.-

5.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de Règim Intern de l'Institut Universitari Multidisciplinari per a l'Estudi del Mig “Ramón Margalef” de la Universitat d'Alacant (IMEM).         

5.2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Convenis:

5.2.1.- Nacionals.

5.2.2.- Internacionals.

5.2.3.- Pràctiques.

 

6.- Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement.

6.1.- Aprovació, si escau, de la proposta al Consell Social de la cessió de la Patent amb número d'ES2427019B2 a la Mercantil CADEL DEINKING, S.L. i informe favorable, si escau, del contracte de cessió a l'efecte de l'art. 55 de la Llei d'Economia Sostenible.

6.2.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant reguladora de les convocatòries per a la selecció de personal investigador contractat en règim laboral temporal i la seua contractació per a permetre la realització de proves i entrevistes utilitzant mitjans virtuals.

 

7.- Vicerectorat d'Ordenació, Acadèmica i Professorat.-

7.1.- Aprovació, si escau, de la proposta de modificació de Plantilla Docent.

7.2.- Aprovació, si escau, de les propostes de nomenament de professors emèrits per al curs acadèmic 2020/2021:

 • Sr. Antonio Escudero Gutiérrez, del Departament d'Anàlisi Econòmica Aplicada.
 • Sr. Miguel Ángel Goberna Torrent, del Departament de Matemàtiques.
 • Sr. Félix Rodríguez González, del Departament de Filologia Anglesa.

7.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de renovació dels contractes de professor/a emèrit/a per al curs acadèmic 2020/2021:

 • Sra. Mª. Teresa Soler Roch, del Departament de Disciplines Econòmiques i Financeres.
 • Sra. Carmen Herrero Blanco, del Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica.
 • Sr. Salvador Forner Muñoz, del Departament d'Humanitats Contemporànies.
 • Sr. Emilio La Parra López, del Departament d'Humanitats Contemporànies.
 • Sr. Lorenzo Abad Casal, del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina.
 • Sr. Marco Antonio López Cerdà, del Departament de Matemàtiques.
 • Sr. José Carlos Rovira Soler, del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.
 • Sr. Daniel Prats Rico, del Departament d'Enginyeria Química.

7.4.- Acord d'inadmissió a tràmit de la proposta de nomenament de Professor Emèrit sol·licitada pel Departament d'Organització d'Empreses.

7.5.- Aprovació, si escau, de la Normativa de la Universitat d'Alacant per a la regulació dels concursos d'accés als cossos docents universitaris en modalitat no presencial.

7.6.- Aprovació, si escau, de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els concursos d'accés per a la contractació de professor Contractat Doctor o professora Contractada Doctora en modalitat no presencial.

7.7.- Aprovació, si escau, de la Modificació de la Normativa de la Universitat d'Alacant per la qual es regulen els processos de selecció per a la contractació d'Ajudants Doctors o Doctores, Ajudants i Professors Associats o Professores Associades.

7.8.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de l'adscripció temporal de Sr. Ángel León Valle, professor Titular del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat, al Departament de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, per al curs acadèmic 2020/2021.

7.9.- Aprovació, si escau, de la pròrroga de la Comissió de Serveis a favor del professor Sr. Rafael Carrasco Jiménez, com a expert nacional en l'European “Research Council Executive Agency” de Brussel·les. Aquesta pròrroga tindrà efectes econòmics i administratius des del 16 d'agost de 2020 fins al 15 d'agost de 2022.

7.10.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de la comissió de serveis concedida al professor Sr. Luis Alberto Escapa García, Titular d'Universitat del Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat d'Alacant, per a continuar prestant els seus serveis en la Universitat de Lleó, des de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 d'agost de 2021.

7.11.- Aprovació, si escau, de les propostes de canvis d'àrea de coneixement i/o Departament de places docents:

 • Proposta de canvi d'àrea de coneixement de la plaça de professora Associada DC03391, ocupada actualment per la professora Gema Sanchis Soler, que passa de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Corporal a l'Àrea d'Educació Física i Esportiva. Totes dues àrees estan adscrites al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.
 • Proposta de canvi d'àrea de coneixement de la plaça de professor Associat DC03574, ocupada actualment pel professor Jorge Fernández Herrero, que passa de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Plàstica a l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar. Totes dues àrees estan adscrites al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.
 • Proposta de canvi d'àrea de coneixement de la plaça de professor Associat DC03636, ocupada actualment pel professor Salvador Baena Morales, que passa de l'Àrea de Teoria i Història de l'Educació a l'Àrea de Didàctica i Organització Escolar. Totes dues àrees estan adscrites al Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques.
 • Proposta de canvi d'àrea de coneixement de la plaça de Catedràtic d'Universitat DF02750, ocupada actualment pel professor José Miguel Torrejón Vázquez, que passa de l'Àrea de Física Aplicada, a l'àrea d'Astronomia i Astrofísica. Totes dues àrees pertanyen al Departament de Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal.
 • Proposta de canvi d'adscripció de l'àrea de Física de la Terra, pertanyent al Departament de Ciències de la Terra i del Medi Ambient i formada pels professors: José Juan Giner Caturla (CEU DF02223), Igor Gómez Domenech (AYU DOC DC04614) i Sergio Molina Palacios (EL TEU DF02367) al Departament de Física Aplicada.

Aquests canvis tindran efectes econòmics i administratius des de l'inici del curs acadèmic 2020/2021.

7.12.- Aprovació, si escau, de la proposta dels membres que compondran les Comissions de Selecció de Places de Funcionaris Docents.

7.13.- Aprovació, si escau, de la proposta de renovació de Col·laboradors Honorífics per al curs acadèmic 2020/2021.

7.14.- Aprovació, si escau, de la proposta de compatibilitats.

              

8.- Vicerectorat d'Estudis i Formació.

8.1- Aprovació, si escau, de la proposta de dobles titulacions internacionals per al curs acadèmic 2020/2021, que a continuació es relacionen:

 • Grau en Turisme per la Universitat d'Alacant i Curs de Turisme e Hotelería de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat d'Alacant i Curs de Nutriçao de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant i Curs de Relações Públiques de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).
 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat d'Alacant i Curs de Publicidade e Propaganda de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).
 • Grau en Ciències de la Mar per la Universitat d'Alacant i Curs d'Oceanografia de la Universidade do Val do Itajaí (UNIVALI).

8.2- Aprovació, si escau, de les propostes de modificació dels títols propis que es relacionen a continuació:

 • PEP en Arròs i Alta Cuina Mediterrània (curs 2020/2021).
 • PEP en Direcció i Gestió de Recursos Humans (curs 2019/2020).
 • PEP en Direcció i Gestió d'Empreses (curs 2019/2020).
 • PEP en Interpretació de Guitarra Clàssica (curs 2019/2020).
 • PEP en Màrqueting (curs 2020/2021).
 • Expert/a en Borsa i Mercats Online (curs 2019/2020).
 • Expert/a en Subtitulació (curs 2019/2020).
 • Expert/a Assessor Financer Europeu (curs 2020/2021)
 • Màster en Tecnologies i Polítiques Públiques sobre la Gestió Ambiental (curs 2019/2020).
 • Màster en Territori, Urbanisme i Sostenibilitat Ambiental en el Marc de l'Economia Circular (curs 2019/2020).
 • PEP en Patrimoni Virtual (curs 2019/2020).

8.3.- Aprovació, si escau, de les propostes de cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació.

 

9.- Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació.

9.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del Calendari Acadèmic de Doctorat per al curs 2019/2020.

 

10.- Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües.

10.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa per la qual s'estableixen els certificats de coneixement de llengües estrangera de la Universitat d'Alacant i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats.

 

11.- Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa.

11.1.- Aprovació, si escau, de la modificació del Model d'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat en la Universitat d'Alacant (DOCENTIA-UA).

 

12.- Gerència.

12.1- Informe favorable, si escau, a les modificacions pressupostàries nº 10, 11 i 12 de l'exercici 2019.

12.2.- Informe favorable, si escau, a la liquidació del pressupost de l'exercici 2019.

12.3.- Informe favorable, si escau, a les modificacions pressupostàries nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de l'exercici 2020.

12.4.- Aprovació, si escau de la proposta de resolució de 4 de maig de 2020 de la Universitat d'Alacant, per la qual es convoquen proves selectives per a l'ingrés en l'Escala Tècnica de la mateixa (Grup A, Subgrup A1). Referència A02/2020.

 

13.- Torn obert de paraula.

 

Alacant, 25 de maig de 2020.

LA SECRETÀRIA GENERAL

Esther Algarra Prats

Consell de Govern


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3484

Fax: (+34) 96 590 9444

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464