Saltar apartados

Funcions

 

 

D'acord amb els articles 3 i 4 de la Llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat, de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes, el Consell Social té les següents competències i funcions:

 

  • D'índole econòmica
  • Relatives al rendiment dels serveis universitaris

 

 

Article 3. Competències i funcions d'índole econòmica

 

 

a) Conèixer, amb anterioritat a la seua aprovació pel consell de govern, els criteris bàsics previstos per a l'elaboració del pressupost de la universitat, i formular propostes sobre aquest tema.

b) Aprovar, a proposta del consell de govern, el pressupost anual de la universitat i les seues modificacions, havent de ser informat periòdicament del seu estat d'execució.

c) Conèixer, amb caràcter previ a la seua aprovació per l'òrgan que procedisca, el pressupost anual de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en el seu capital o fons patrimonial equivalent, i formular propostes sobre aquest tema, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

d) Aprovar, a proposta del consell de govern, la programació plurianual de la universitat i la seua planificació estratègica.

i) Aprovar, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes davant la Intervenció General de la Generalitat Valenciana o davant la Sindicatura de Comptes o un altre òrgan que s'establisca, els comptes anuals de la universitat.

f) Aprovar, a proposta del consell de govern, la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la universitat i les seues modificacions.

g) Aprovar els comptes anuals de les entitats que depenguen de la universitat i d'aquelles altres en què la universitat tinga participació majoritària en la seua capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

h) Ser informat pel consell de govern de la plantilla de personal respecte de la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la universitat, així com de les seues modificacions.

i) Supervisar les funcions ordinàries de control intern dels comptes de la institució. A aquest efecte, la intervenció de la universitat, comissió de control de comptes o òrgan equivalent, que hi exercisca les funcions de control de la despesa, informarà anualment al Consell Social de les seues actuacions. Així mateix, el Consell Social podrà recaptar la realització d'auditories dels comptes de la universitat i de les entitats que d'ella puguen dependre i d'aquelles en què la universitat tinga participació majoritària en la seua capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

j) Acordar, en el marc de les normes reglamentàries i els límits que a aquest efecte aprove el Consell de la Generalitat, a proposta del consell de govern, l'assignació amb caràcter individual de conceptes retributius addicionals als establits amb caràcter general per al professorat universitari.

k) Fixar les taxes acadèmiques i altres drets corresponents als estudis que no impliquen l'expedició de títols oficials, els preus públics per la prestació de serveis no acadèmics per part de la universitat o per l'ús o cessió d'instal·lacions universitàries així com determinar el règim retributiu del professorat que impartisca seminaris, cursos i ensenyaments no conduents a l'obtenció d'un títol universitari oficial.

l) Ser informat periòdicament de quants contractes són signats a l'empara d'alló que estableix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats.

m) Informar amb caràcter previ els convenis, no inclosos en l'apartat anterior, a subscriure per la institució amb persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dels quals es deriven obligacions econòmiques a la universitat la quantia de la qual supere la que a aquest efecte acorde el Consell Social.

n) Proposar als òrgans competents de la Generalitat per a la seua aprovació, qualsevol operació d'endeutament de la universitat o de les entitats que d'ella depenguen o d'aquelles en les quals la universitat tinga participació majoritària en la seua capital o fons patrimonial equivalent, sense perjudici de la legislació mercantil o una altra a la qual aquestes entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

o) Fixar les directrius o línies generals, amb ple respecte als principis de publicitat, mèrit i capacitat, de la política de beques, ajudes, exempcions i crèdits a l'estudi i a la investigació que, si escau, atorguen les universitats amb càrrec als seus recursos ordinaris. Reglamentàriament s'establirà la forma de participació del Consell Social en les comissions que es constituïsquen a l'efecte d'executar les citades polítiques.

p) Coordinar i supervisar la concessió de les ajudes socials finançades amb càrrec als recursos ordinaris de la universitat que es destinen al seu personal.

q) Aprovar, a proposta del consell de govern, les concessions de crèdit extraordinari o suplement de crèdit, sempre que haja d'efectuar-se una despesa que no puga ser ajornada a l'exercici següent i per a la qual no hi haja crèdit consignat en els pressupostos o l'existent siga insuficient i tinga el caràcter de no ampliable.

r) Autoritzar les transferències de despeses de capital a qualsevol altre capítol del pressupost de despeses de la universitat.

s) Autoritzar l'òrgan competent, prèvia proposta motivada d'aquest, per a adquirir béns immobles, alienar o disposar dels béns patrimonials de la institució i dels béns mobles d'extraordinari valor, i d'aquells que s'afecten el compliment de les seues finalitats així com per a desafectar els béns de domini públic de la universitat. A tal fi, el Consell Social rebrà en el primer trimestre de cada any natural una relació actualitzada al 31 de desembre de l'exercici anterior de l'inventari dels béns que integren el patrimoni de l'entitat.

t) Aprovar, a proposta del consell de govern, els reglaments interns que regulen, en el marc de la normativa de contractació i de patrimoni aplicable a l'administració de la Generalitat, la gestió contractual i patrimonial de la universitat.

o) En general, supervisar les activitats de caràcter econòmic de la universitat i avaluar el rendiment dels serveis podent recaptar de la resta dels òrgans de la universitat, així com dels serveis, centres i departaments, la informació que considere precisa per a l'exercici de les seues funcions.

v) Informar els convenis col·lectius del personal laboral de la universitat prèviament a la seua formalització.

 

Article 4. Competències i funcions relatives al rendiment dels serveis universitaris

 

a) Proposar al Consell de la Generalitat, previ informe del consell de govern, la creació, transformació i supressió de facultats, escoles tècniques superiors, escoles universitàries i instituts universitaris, així com la implantació, modificació o supressió d'ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'un títol oficial, o si escau, acordar-les amb el Consell de la Generalitat, quan la iniciativa parteix d'aquesta última.

b) Proposar, previ informe del consell de govern, a l'administració educativa l'aprovació dels convenis d'adscripció a la universitat, de centres d'ensenyament superior, instituts universitaris, d'institucions o centres d'investigació o creació artística, de caràcter públic o privat, així com de col·legis majors i residències universitàries.

c) Aprovar, previ informe del consell de coordinació universitària, les normes que regulen el progrés i la permanència en la universitat dels estudiants que no superen les proves corresponents en els terminis fixats, atenent, en tot cas, a les característiques dels diversos estudis.

d) Promoure la participació de professionals i sectors socials en l'elaboració i reforma del contingut dels plans d'estudi, a fi d'adequar l'oferta dels estudis universitaris a les necessitats socials, i informar la valoració econòmica dels plans d'estudis que la universitat pose en coneixement de la Generalitat, als efectes establits en l'article 35.2 de la Llei Orgànica d'Universitats.

i) Promoure l'establiment de convenis entre la universitat i entitats públiques i privades orientats a completar la formació dels estudiants i facilitar la seua ocupació.

f) Impulsar i, si escau, coordinar amb les associacions corresponents les actuacions destinades a establir relacions entre la universitat i els seus antics estudiants, a fi de mantenir els vincles afectius i de potenciar les accions de mecenatge en favor de la institució acadèmica.

g) Tramitar les reclamacions que se li presenten relatives al funcionament dels serveis universitaris quan tinguen per objecte assumptes la supervisió dels quals corresponga al Consell Social, podent sol·licitar del rector o de la rectora o, si escau, de l'administració la realització de les actuacions que procedisquen.

h) Autoritzar la utilització del procediment negociat sense publicitat per a l'adquisició de béns d'equip afectes a la investigació.

i) Formular suggeriments i propostes al consell de govern de la universitat tendents a millorar el funcionament de les activitats universitàries en els seus diferents aspectes, i sobretot de la qualitat en la docència i la investigació. A aquest efecte el Consell Social podrà recaptar la realització d'auditories o sol·licitar informes i inspeccions dels òrgans externs competents per a avaluar la qualitat i el rendiment dels serveis universitaris, inclosa la docència.

j) Acordar amb el rector o la rectora el nomenament i la revocació del gerent.

k) Informar, amb caràcter previ a la remissió al Consell de la Generalitat per a la seua aprovació, els projectes de concert de col·laboració entre la universitat i les institucions sanitàries.

l) Autoritzar la creació per la universitat, i també la seua participació en societats civils, mercantils, fundacions, consorcis i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia.

m) Conèixer tots els acords que adopten el claustre i el consell de govern, i aquells del rector o la rectora dels quals es deriven obligacions econòmiques.

n) Conèixer, si escau, les activitats del defensor universitari o òrgan equivalent de la universitat realitzades en l'exercici de les funcions que té encomanades, per a això aquest presentarà al Consell Social de la universitat un informe anual.

o) Conèixer els informes d'avaluació de la qualitat de la universitat, dels seus centres o titulacions, que a aquest efecte emeta l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació i els de la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat en el Sistema Universitari Valencià.

p) Quantes altres competències se li atribuïsquen per l'ordenament jurídic vigent.

q) Designar i fer cessar, com a membres del consell de govern de la universitat, els tres membres del Consell Social, pel procediment establit en l'article 19.2.

r) Promoure vincles de col·laboració mútua entre la universitat i institucions i entitats socials representatives.

s) Establir programes per a facilitar la inserció professional dels titulats universitaris.

t) Realitzar estudis sobre matèries de la seua competència i, especialment, sobre l'adequació de l'oferta de titulacions i continguts dels plans d'estudis a les necessitats socials.

o) Promoure orientacions de l'activitat universitària adequades a les demandes del mercat laboral.

v) Promoure la creació de convenis entre les universitats i les entitats públiques i privades, orientades a especialitzar la formació dels estudiants i a facilitar la seua incorporació al món laboral.

w) Estimular l'activitat investigadora de la universitat i especialment, promoure aquella vinculada als sectors productius del seu entorn, propiciant projectes d'investigació i desenvolupament compartits entre la universitat i les empreses o institucions.

x) Atorgar ajudes, premis, distincions o reconeixements dins de l'àmbit de les seues competències.

i) Impulsar les activitats que permeten un acostament de l'alumnat universitari a les demandes de treball de les empreses, de l'administració i de les institucions per a afavorir la inserció professional dels titulats universitaris i titulades universitàries.

z) Promoure la realització d'estudis sobre la situació laboral de les persones amb títol universitari i la demanda social de nous ensenyaments.

 

 

 

 

 

 

 

Consell Social


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464