Saltar apartados

PREMIS EXCEL·LÈNCIA DOCENT 2013-2014

 

UNIVERSITAT D'ALACANT

CONSELL SOCIAL

PREMI A l'EXCEL·LÈNCIA DOCENT 2013/2014

El Consell Social de la Universitat d'Alacant, en virtut de les atribucions conferides en l'art. 4, x) de la llei 2/2003, 28 de gener, de la Generalitat de Consells Socials de les Universitats Públiques Valencianes i en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i la UA de data 7 d'abril de 2014, va acordar, en sessió de la Comissió Permanent de Relacions amb la societat amb data 5 de novembre de 2014, convocar nova edició de Premis a l'Excel·lència Docent amb els següents

OBJECTIUS:

 • Promoure l'Excel·lència en la docència universitària en reconèixer el treball del professorat de la Universitat d'Alacant que haja destacat per la seua dedicació a les tasques i activitats docents, de forma continuada, al llarg de la seua trajectòria professional.
 • Estimular la implantació d'una cultura de qualitat en els processos de formació en Educació Superior mitjançant el reconeixement de mèrits del professorat candidat.
 • Premiar públicament l'excel·lència en l'exercici continuat de la funció docent mitjançant el reconeixement i recompensa a aquells currículums professionals de qualitat.

BASES:

I. Candidatures i terminis de presentació.

1. Podrà presentar la seua candidatura qualsevol membre del personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant que complisca els següents requisits:

a) Vinculació permanent a la Universitat d'Alacant prestant serveis a temps complet.

b) Activitat docent universitària mínima de 10 anys.

c) Haver impartit tota la càrrega docent assignada en el POI en els cursos acadèmics 2012-13 i 2013-14.

2. El professorat de la UA que estiga interessat a participar en aquesta convocatòria haurà de remetre al Consell Social el formulari de sol·licitud (ANNEX I) que, una vegada emplenat i signat, es presentarà en el Registre General de la Universitat d'Alacant acompanyat de la següent documentació.

a) Curriculum vitae (ANNEX II).

b) Memòria redactada pel candidat, que no podrà tenir una extensió superior a 6 pàgines) (ANNEX III) en la qual s'arreplegue:

- Un informe personal sobre l'ensenyament universitari desenvolupat en el qual es ressalten els aspectes principals de la seua activitat amb indicació dels mètodes i accions educatives utilitzades i els motius que li van portar a posar-los en pràctica així com els assoliments acadèmics amb ells obtinguts.

- Principals aportacions del professor a l'activitat docent.

3. El termini de presentació de les sol·licituds serà de quinze dies hàbils a partir de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOUA.

II. Premis:

 • Es concediran un màxim de 7 premis, un per cada Facultat i un per a l'Escola Politècnica Superior.
 • Cada premi estarà dotat cadascun amb 3.000 € i diploma de reconeixement.
 • No es podrà concedir més d'un premi al professorat d'una mateixa Facultat o a l'Escola Politècnica Superior.
 • La fallada del Jurado serà inapel·lable i el Consell Social de la Universitat d'Alacant comunicarà als premiats la resolució adoptada, sense perjudici que la faça pública pels mitjans que considere oportuns.
 • El lliurament de premis es durà a terme pel Sr. President del Consell Social de la Universitat d'Alacant, en acte públic, mitjançant la concessió i lliurament d'un diploma de reconeixement a l'excel·lència docent.
 • Els docents premiats hauran de presentar un assaig sobre aquells aspectes rellevants i situacions destacades de la seua activitat i experiència docent per a ser publicat en la memòria del Consell Social realitzat ex profeso amb totes les contribucions transmetent, d'aquesta forma, la seua trajectòria i experiència docent a la comunitat universitària.

III. Jurado, nomenament i composició.

Les sol·licituds presentades i admeses seran avaluades per un Jurat presidit pel President del Consell Social, en la qual actuaran com a vocals:

 • La Secretària General de la UA (per delegació del Rector).
 • El President de la Comissió de Relacions amb la Societat del Consell Social de la Universitat d'Alacant.
 • El President de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del Consell Social de la Universitat d'Alacant.
 • El Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat de la UA.
 • La Vicerectora d'Estudis, Formació i Qualitat de la UA.
 • Un representant a proposta de la Generalitat Valenciana.
 • Les deganes i els degans de les Facultats de la UA.
 • El Director de l'Escola Politècnica Superior de la UA
 • El vocal del Consell Social, triat en representació dels estudiants pel Consell de Govern de la UA.
 • El Secretari del Consell Social actuarà com a secretari del Jurado.

El President i els vocals del Jurado tindrà veu i vot en les deliberacions del mateix, considerant-se el vot del President com un vot de qualitat a l'efecte de resoldre's amb ell possibles empats en votacions que no s'hagueren desenvolupat de forma secreta.

Tots els membres del Jurado subscriuran un compromís de confidencialitat sobre el material que utilitzen en la seua avaluació.

IV. Criteris de concessió:

Per a l'avaluació i resolució dels premis s'aplicaran els següents criteris i barem:

a) Docència impartida en els cursos acadèmics 2003-04 a 2013-14.

b) Valoració obtinguda en les enquestes docents de les assignatures impartides en els cursos acadèmics 2003-04 a 2013-14.

c) Publicacions i materials docents publicats en els cursos acadèmics 2003-04 a 2013-2014.

d) Participació en xarxes d'innovació educativa, programes d'acció tutorial, comissions de grau/master i avaluació de titulacions en els cursos acadèmics 2003-04 a 2013-14.

e) Altres mèrits.

Aquests criteris no tindran caràcter exhaustiu ni excloent; açò no obstant açò, el Jurado establirà un barem que permeta, dins d'aquells, avaluar les candidatures de forma objectiva.

Una vegada baremades les sol·licituds es prioritzaran per centre i puntuació obtinguda, de tal forma que resultarà premiada la sol·licitud millor valorada per a cada centre, sempre que hagen obtingut una puntuació igual o superior a 6 punts sobre 10.

El Jurado, després de l'estudi, comprovació i valoració de les candidatures, remetrà al Consell Social la proposta de concessió dels premis, corresponent la resolució de concessió al President del Consell Social de la Universitat d'Alacant.

De cadascuna de les propostes haurà de deixar-se constància en les actes del Jurado d'un breu currículum i dels mèrits presos en consideració.

V. Acceptació de les bases

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les bases, que podran ser interpretades per la comissió en aquells aspectes no prevists en les mateixes.

VI. Marque pressupostari

La dotació màxima per a aquesta convocatòria, que és de 21.000 €, es troba consignada en el capítol 2 de despeses corrents finalistes del pressupost del Consell Social.

VII. Condicions addicionals per a la participació.

Els docents que sol·liciten participar en aquesta convocatòria, accepten que en el cas de ser premiats no podran participar en futures convocatòries de noves edicions d'aquests premis.

Els docents que participen en aquesta convocatòria hauran d'autoritzar expressament a la Universitat d'Alacant al fet que facilite tota la informació que la universitat posseïsca sobre la seua activitat docent als membres del Jurado.

Els docents que participen en aquesta convocatòria col·laboraran en el subministrament de tota aquella documentació addicional que sol·licite el Jurado, així com en l'aportació de quants documents justificatius els siguen requerits pel Jurado.

 

 

Consell Social


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464