Presentació

El procés de millora contínua de les nostres unitats administratives té en les pàgines web un element eficaç de suport. Enteses aquestes pàgines com eines d'informació i de gestió, és necessari mantenir una contínua actualització dels seus continguts.

El Servei de Gestió Acadèmica, que coordina bona part de l'activitat de les Consergeries de la Universitat, encara sense tenir aquestes dependència orgànica amb les Subunitats d'aquest Servei, a través de la Subdirecció d'Espais Docents, agrupa en aquest espai web la informació necessària per a facilitar les labors encomanades al personal de les citades consergeries.

Aquest espai es planteja com un referent per a tot el personal que treballa en consergeries; s'intentarà enllaçar amb tot allò que siga important per al seu treball, però també és necessari rebre els seus suggeriments perquè es convertisca en una eina dinàmica i recíproca.