Definició i objectius Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Definició i objectius

La recent avaluació de riscos psicosocials realitzada en la UA va posar de manifest la necessitat i importància de conscienciar al personal de la Universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds concordes amb ella per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

Les mesures que han d'establir-se hauran d'incloure:

1r Un pla que reconega la contribució del personal del Centre en l'assoliment dels objectius de la institució, de manera que permeten:

1.1 Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la UA.

1.2 Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.

1.3 Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar-ne el reconeixement.

 

2n Adoptar mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:

2.1 Donar a conèixer amb temps suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible.

2.2 Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.

2.3 Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres de la comunitat universitària.

2.4 Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

 

ELS OBJECTIUS QUE ES PROPOSEN SÓN:

- Existència d'un Pla de Comunicació en el Centre.

- Existència de procediments per a presa de decisions.

 

MESURES DESTINADES A MANTENIR I MILLORAR EL BENESTAR PSICOSOCIAL:

- Potenciar el coneixement i l'aplicació dels procediments de resolució de conflictes entre treballadors (tant personals com laborals).

- Establir mecanismes de control i/o vigilància que impedisquen situacions de risc per part de responsables de gestió.

- Actuar, utilitzant la legislació vigent, per a evitar aquelles conductes i actituds que no complisquen la política preventiva de la UA i puguen ser causa de situacions de risc (físic, psicosocial, etc.)

- Promoure la resolució dels conflictes interpersonals que puguen existir en el Centre.

- Fomentar el tracte equitatiu entre els membres dels diferents grups de treball.

- Facilitar les condicions ambientals i organitzatives que fomenten la cooperació i la prestació d'ajuda entre companys i companyes, i entre superiors.

- Informar a les autoritats acadèmiques de les situacions problemàtiques amb la finalitat de conèixer les seues causes i poder actuar per a propiciar la seua resolució.

 

ELS OBJECTIUS SÓN:

1r Existència de campanyes de comunicació específiques en el Centre.

2n Estadístiques relatives al nombre de vegades que han d'activar-se mecanismes de resolució de conflictes en el Centre.