Informació per a organitzadors de cursos i activitats Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació per a organitzadors de cursos i activitats

Pla de Continuïtat de l'Activitat Docent

Classificació de cursos i activitats

La principal diferència entre els cursos i les diferents activitats és la duració i el reconeixement de crèdits ECTS que comporten:

 

Cursos d'especialització i activitats acadèmiques

Podrà presentar qualsevol tipus de sol·licitud durant tot l'any , la seua tramitació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud. Una vegada dins de l'aplicació eAdministración haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

En l'apartat Dades del Curs seleccione el Tipus de Convocatòria corresponent a cada cas.

Si necessita realitzar diverses edicions d'un Curs d'Especialització / Activitat Acadèmica en un mateix curs acadèmic haurà de sol·licitar-se únicament mitjançant un email a continua@ua.es.  

Sol·licitud de nou Curs

Per a sol·licitar la realització d'un nou curs o activitat acadèmica haurà d'emplenar l'imprès de proposta (C1) i remetre'l per eAdministración al Centre de Formació Contínua. Per a facilitar el seu emplenament ací disposa d'un manual d'ajuda. MOLT IMPORTANT: Ha d'emplenar l'imprès utilitzant únicament el programa Acrobat Reader DC.

El personal extern haurà d'emplenar el full d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA  (Annex 1) ( CAS / VAL / ENG ) i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.

Sol·licitud de Modificació

Per a sol·licitar modificacions sobre un Curs d'Especialització o Activitat acadèmica ja aprovat haurà d'emplenar el formulari de modificació de cursos o activitats (C2).

Si necessita modificar el presupesto del curs, haurà d'adjuntar a més l'Annex  3: modificació del pressupost.

En cas que la modificació implique la participació de professorat  de nous departaments haurà d'incloure un Annex 2: aprovació de participació de departament, per cada nou departament.

En qualsevol cas, el personal extern haurà d'emplenar el full d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (Annex 1) ( CAS / VAL / ENG ) i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.

S'entén per modificació qualsevol canvi que no afecte l'estructura del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica. Així doncs, no és possible modificar:

  • Nom del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
  • Nombre de crèdits del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
  • Un percentatge superior al 25% del programa.
  • Reconeixement de crèdits.

Sol·licitud de Renovació sense Modificació

Per a sol·licitar la renovació d'un curs d'especialització o activitat acadèmica haurà d'emplenar la sol·licitud de renovació (C3).  

Si necessita realitzar xicotetes actualitzacions puntuals sobre el programa del curs, pot consignar el nou programa com un annex addicional al final de la sol·licitud.

Sol·licitud de Renovació amb Modificació

Si necessita renovar un curs però desitja també realitzar modificacions, haurà d'emplenar la  sol·licitud de de renovació amb modificació (C4),   juntament amb l'Annex 4: Modificacions en la renovació.

En cas que la modificació implique la participació de professorat  de nous departaments haurà d'incloure un  Annex 2: aprovació de participació de departament,   per cada nou departament.

En qualsevol cas, el personal extern haurà d'emplenar el full d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (Annex 1) ( CAS / VAL / ENG ) i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.

S'entén per modificació qualsevol canvi que no afecte l'estructura del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica. Així doncs, no és possible modificar:

  • Nom del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
  • Nombre de crèdits del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
  • Un percentatge superior al 25% del programa.
  • Reconeixement de crèdits.

Memòria econòmica de cursos conclosos

Una vegada realitzat un curs d'especialització o activitat és necessari presentar la memòria econòmica d'aquest. En ella s'ha d'especificar el balanç econòmic del curs així com la justificació de les diferents despeses.

Activitats universitàries

En el cas de les activitats universitàries, s'ha d'emplenar i remetre l'imprès de Reconeixement . Podrà presentar aquest imprès durant tot l'any , la seua tramitació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud. Una vegada dins de l'aplicació eAdministración haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

En l'apartat Dades del Curs seleccione el Tipus de Convocatòria: Activitats Universitàries.

 

Beques

La convocatòria i resolució de beques en els ensenyaments propis ha de complir l'aprovat en el  Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici de cada any ( apartat 11.1 Article 38). La publicació en BOUA pot realitzar-se en els apartats de Convocatòries i Concursos o en Anuncis.
 

Article 38. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat

Les ajudes, beques i subvencions concedides per la Universitat amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tinguen assignació nominativa i que afecten un col·lectiu, general o indeterminat, de beneficiaris potencials, hauran de concedir-se conformement a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La corresponent convocatòria serà publicada en el BOUA i en la mateixa s'especificarà la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorguen.

Els pagaments corresponents no poden ordenar-se fins que els perceptors no hagen justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de les ajudes o subvencions. En el cas dels perceptors externs, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determina en la normativa vigent. Si els perceptors no justifiquen tals condicions, en els termes establits en la resolució de concessió es procedirà a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

Exemple de document per a publicar en el BOUA les ajudes, a emplenar per la direcció del títol propi. Aquest document haurà de completar-se i remetre per email per a la seua revisió a l'adreça vr.estudis@ua.es , en l'assumpte de l'email ha de dir "revisió de documentació per a publicació de beca de títol propi en BOUA".

  • Ajudes a estudiants per a sufragar despeses de matrícula ( CAS / VAL )

Exemple de document per a sol·licitar les ajudes per part dels estudiants:

  • Formulari de sol·licitud d'AJUDA per a sufragar les despeses de matrícula en Cursos d'Especialització ( CAS / VAL )

Històric de cursos aprovats

Convocatòries anteriors