Informació per a organitzadors de cursos i activitats Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació per a organitzadors de cursos i activitats

Pla de Continuïtat de l'Activitat Docent

Convocatòries, terminis i normativa

ÚLTIMA CONVOCATÒRIA: Obert Permanentment
Terminis: Fins a les 14 hores del dia 5 de cada mes (o el següent dia hàbil)

Convocatòries anteriors / Cursos i Activitats passades ↓

Normativa de Referència

El termini per a presentar propostes de nous cursos d'especialització, activitats acadèmiques o universitàries està obert permanentment, no obstant això, qualsevol sol·licitud haurà de ser presentada fins a les 14 hores del dia 5 de cada mes (o el següent dia hàbil) per a poder ser tramitada en la CEFUA d'aqueix mes.

Classificació de cursos i activitats

Curs d'Especialització
1-19 ECTS

Cursos, etc...

Activitat Acadèmica
0,25 - 1 ECTS

Congressos, seminaris, jornades i fòrums.

Activitat Universitària
fins a 3 ECTS

Activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació

La principal diferència entre els cursos i les diferents activitats és la duració i el reconeixement de crèdits ECTS que comporten. En cas de tenir reconeixement de crèdits aquest és equivalent a la duració del curs o activitat, però sempre amb un límit màxim de 6 ECTS per curs.

Cursos d'Especialització i Activitats Acadèmiques

IMPORTANT: Emprar només Acrobat Reader per a emplenar les sol·licituds.

Sol·licitud de nou Curs d'Especialització o Activitat Acadèmica ↓

Informació

Per a sol·licitar la realització d'un nou curs o activitat acadèmica haurà d'emplenar l'imprès de proposta (C1) i remetre'l per eAdministración mitjançant el següent enllaç:

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Haurà de seleccionar en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Convocatòria Nous Cursos d'Especialització i Activitats Acadèmiques".

Per a facilitar l'emplenament del formulari disposa d'un manual d'ajuda.

El personal extern haurà d'emplenar l'Annex 1 i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.

Formularis

C1 - Imprès de proposta de nous cursos i activitats

Annex 1 - Fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA ( CAS / VAL / ENG )

Sol·licitud de modificació de curs o activitat ↓

Informació

Per a sol·licitar modificacions sobre un Curs d'Especialització o Activitat acadèmica ja aprovada haurà d'emplenar el formulari de modificació (C2) i remetre'l per eAdministración mitjançant el següent enllaç:

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Haurà de seleccionar en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Modificació de Cursos d'Especialització/Activitats Acadèmiques ja aprovats".

S'entén per modificació qualsevol canvi que no afecte l'estructura del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica. Així doncs, no és possible modificar:

 • El nom del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
 • El nombre de crèdits del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
 • Un percentatge superior al 25% del programa.
 • El reconeixement de crèdits.

Tinga en compte que:

 • El personal extern nou haurà d'emplenar l'Annex 1 i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.
 • En cas que la modificació implique la participació de professorat  de nous departaments haurà d'incloure un Annex 2, per cada nou departament.
 • Si necessita modificar el presupesto del curs, haurà d'adjuntar a més l'Annex  3.

Formularis

C2 - Formulari de modificació

Annex 1 - Fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA ( CAS / VAL / ENG )

Annex 2: Aprovació de participació de departament.

Annex 3: Modificació del pressupost.

 

Sol·licitud de renovació sense modificació ↓

Informació

Per a sol·licitar la renovació d'un curs d'especialització o activitat acadèmica haurà d'emplenar la sol·licitud de renovació (C3)  i remetre-la per eAdministración mitjançant el següent enllaç:

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Haurà de seleccionar en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Renovació de Cursos d'Especialització/Activitats Acadèmiques".

Si necessita realitzar xicotetes actualitzacions puntuals sobre el programa del curs, pot consignar el nou programa com un annex addicional al final de la sol·licitud.

Sol·licitud de renovació amb modificació ↓

Informació

Si necessita renovar un curs però a més desitja realitzar modificacions per a les següents edicions, haurà d'emplenar la  sol·licitud de renovació amb modificació (C4) juntament amb l'Annex 4 i remetre'l tot per eAdministración mitjançant el següent enllaç:

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Haurà de seleccionar en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Renovació de Cursos d'Especialització/Activitats Acadèmiques".

S'entén per modificació qualsevol canvi que no afecte l'estructura del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica. Així doncs, no és possible modificar:

 • Nom del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
 • Nombre de crèdits del Curs d'Especialització o Activitat acadèmica.
 • Un percentatge superior al 25% del programa.
 • Reconeixement de crèdits.

Tinga en compte que:

 • El personal extern nou haurà d'emplenar l'Annex 1 i, en cas de no haver-ho fet ja, haurà de presentar fotocòpia del DNI (per totes dues cares), així com indicar una adreça d'e-mail personal.
 • En cas que la modificació implique la participació de professorat  de nous departaments haurà d'incloure un Annex 2, per cada nou departament

Sol·licitud de realització de diverses edicions ↓

Si necessita realitzar diverses edicions d'un Curs d'Especialització / Activitat Acadèmica en un mateix curs acadèmic haurà de fer la sol·licitud enviant un email a continua@ua.es.

 

Certificat de Docència i/o Càrrec ↓

El personal docent i de direcció de cursos i activitats que desitge sol·licitar el certificat de la seua participació ha de realitzar la petició per l'eAdministración mitjançant l'enllaç que hi ha a continuació, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció: "Certificat Docència i Càrrec en Ensenyaments Propis"

eAdministración >> Sol·licituds i documentació per a Contínua


Memòria econòmica del curs o activitat ↓

Informació

Una vegada realitzat un curs d'especialització o activitat acadèmica és necessari presentar la memòria econòmica del mateix (C5). En ella s'ha d'especificar el balanç econòmic del curs així com la justificació de les diferents despeses.

La memòria haurà de remetre-la per eAdministración mitjançant el següent enllaç:

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Haurà de seleccionar en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Memòria Econòmica de Cursos d'Especialització/Activitats Acadèmiques".

Accés al formulari de preinscripció ↓

 

Activitats Universitàries

Les activitats universitàries són activitats sense avaluació acadèmica, les quals han de ser sol·licitades pels centres o vicerectorats.

Per a sol·licitar noves activitats universitàries, s'ha d'emplenar i remetre l'imprès de Reconeixement. La seua tramitació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç que hi ha a continuació, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Activitats Universitàries".

eAdministración >> Sol·licituds i documentació per a Contínua

 

Beques

Normes d'execució del pressupost - Article 38. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat ↓

Les ajudes, beques i subvencions concedides per la Universitat amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tinguen assignació nominativa i que afecten un col·lectiu, general o indeterminat, de beneficiaris potencials, hauran de concedir-se conformement a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La corresponent convocatòria serà publicada en el BOUA i en la mateixa s'especificarà la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorguen.

Els pagaments corresponents no poden ordenar-se fins que els perceptors no hagen justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de les ajudes o subvencions. En el cas dels perceptors externs, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determina en la normativa vigent. Si els perceptors no justifiquen tals condicions, en els termes establits en la resolució de concessió es procedirà a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

La convocatòria i resolució de beques en els ensenyaments propis ha de complir l'aprovat en el  Pressupost de la Universitat d'Alacant per a cada exercici ( apartat 11.1, Article 38, veure quadre superior desplegable). La publicació de la convocatòria de beques en BOUA pot realitzar-se en els apartats de Convocatòries i Concursos o en Anuncis.

Sol·licitud de publicació de les beques en BOUA

La direcció del curs o activitat haurà de sol·licitar la publicació de la convocatòria de les ajudes en el BOUA. Aquesta sol·licitud haurà de completar-se i remetre per email per a la seua revisió a l'adreça vr.estudis@ua.es, indicant-se en l'assumpte: "Revisió de documentació per a publicació de beca de títol propi en BOUA".

 • Model de sol·licitud: Ajudes a estudiants per a sufragar despeses de matrícula ( CAS / VAL )
Sol·licitud de beques pels estudiants

Una vegada publicades les ajudes en BOUA i oberta la convocatòria, els estudiants hauran de sol·licitar les ajudes emprant el formulari presentat a continuació:

 • Formulari de sol·licitud d'AJUDA per a sufragar les despeses de matrícula en Títols Propis ( CAS / VAL )