Informació organitzadors Títols Propis Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació organitzadors Títols Propis

Pla de Continuïtat de l'Activitat Docent

 

Convocatòries, terminis i normativa

Última Convocatòria: 27/04/2021

La presentació de propostes de nous títols propis s'haurà de realitzar segons convocatòria anual, sent l'última convocatòria activa descrita en el quadre superior.

El termini per a presentar qualsevol altre tipus de sol·licitud (diferent de la proposta de nou títol propi) està obert permanentment, no obstant això, qualsevol sol·licitud haurà de ser presentada fins a les 14 hores del dia 5 de cada mes (o el següent dia hàbil) per a poder ser tramitada en la CEFUA d'aqueix mes.

Classificació dels títols propis

Màster
60 - 120 ECTS

Especialista
30 ECTS

Expert/a
20 ECTS

La principal diferència entre els diferents tipus de títols és la seua duració i per tant el nivell de profunditat aconseguida en la matèria impartida. Si la duració de l'estudi a proposar és inferior a 20 ECTS, llavors no podrà ser un títol propi, haurà de proposar-se un curs d'especialització.

Addicionalment als tres tipus de títols propis, existeixen dues maneres d'agrupar diversos títols o assignatures dins d'un mateix títol. Les agrupacions previstes són:

Programa d'Estudis Propis (PEP)

El PEP permet agrupar dos o més títols propis que tinguen una temàtica similar i/o complementària. Els títols continguts no podran compartir més del 60% dels crèdits. El programa ha de conduir a l'obtenció de, almenys, dos títols propis diferents.

Mòduls

Un mòdul és un conjunt d'assignatures relacionades entre si que pot donar lloc a l'obtenció d'un certificat d'estudis. Un mòdul pot formar part de diversos plans d'estudis diferents sempre dins del mateix programa d'estudis propis. Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 ECTS.

 

Tramitació de títols propis 

IMPORTANT: Utilitze únicament Acrobat Reader per a emplenar els formularis.

Proposta de nous títols propis ↓

Informació

La tramitació d'un nou títol propi requereix de diferents passos, els quals hem recopilat en el següent  resum de tramitació de títols propis.

La sol·licitud consta d'un formulari de Proposta (B1), per a facilitar el seu emplenament té disponible un manual d'ajuda. Les sol·licituds han de presentar-se segons convocatòria anual publicada en BOUA (del 12/06/2020 al 14/09/2020).

NOTES:

La presentació de tota la documentació es realitzarà a través de l'eAdministración d'UACloud, mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Convocatòria Anual de Títols Propis".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Formularis

B1 - Formulari de Proposta

Annex 1 - Fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA ( CAS / VAL / ENG ).

 

Renovació de títols propis ↓

Informació

La renovació dels títols propis es realitzarà de manera tàcita sempre que es complisca amb els requisits establits per a això en la normativa de títols propis. Aquests requisits són:

 • Presentar el  pressupost actualitzat (B2) per al curs següent abans del 30/09/2020, a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Pressupost de Títol Propi".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua


 • Presentar la memòria justificativa (B3) del curs actual, en un dels dos terminis habilitats: del 01/10/2020 al 30/10/2020 o del 04/11/2020 al 01/12/2020. La memòria ha d'incloure com a annex el llistat dels moviments de la clau orgànica del curs.
  La presentació es realitzarà a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Presentació de memòria".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Modificació de títols propis ↓

Informació

Les modificacions que afecten l'estructura del Títol Propi implicaran l'obligació de presentar una nova proposta de títol, segons article 24 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la UA.

Qualsevol altra modificació menor per al curs actual pot sol·licitar-se emplenant el Formulari de Modificació de Títol Propi (B4).

NOTES:

 • Tot el personal extern nou haurà d'emplenar l'Annex 1.
 • En cas d'afegir personal de nous departaments haurà d'adjuntar l'Annex 2 .
 • Si modifica el pressupost haurà d'adjuntar l'Annex 3.
 • Si modifica el professorat haurà d'adjuntar l'Annex 4.

La presentació de tota la documentació es realitzarà a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Modificació de titule propi ja aprovat".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Anul·lació temporal de la docència ↓

Informació

Si la matrícula d'un Títol Propi no aconsegueix el mínim nombre d'estudiants necessari per a poder impartir-ho o si per qualsevol altra causa no desitja oferir un Títol Propi o PEP durant un curs acadèmic, haurà de presentar la Sol·licitud d'Anul·lació (B6).

Tinga en compte que:

 • L'anul·lació quedarà reflectida en l'oferta de titulacions en la web de contínua.
 • L'anul·lació de més de dos cursos consecutius comportarà l'extinció del títol.

La presentació de tota la documentació es realitzarà a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Modificació de titule propi ja aprovat".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Extinció ↓

Informació

L'extinció d'un títol propi podrà realitzar-se de manera voluntària o d'ofici.

Extinció Voluntària

Haurà de presentar la Sol·licitud d'Extinció (B5) a través de l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Modificació de titule propi ja aprovat".

eAdministración >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua

Extinció d'Ofici

L'extinció es produirà a conseqüència de la resolució favorable d'un expedient d'extinció. Són causes que fonamenten l'inici d'un expedient, entre altres:

 1. L'incompliment dels requisits exigits en la normativa durant un període de dos anys consecutius.
 2. L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat durant un període de dos anys consecutius.
 3. La no viabilitat econòmica del títol.
 4. L'incompliment de la proposta presentada i aprovada per la Universitat.

Ajudes per a la gestió específica

Gestió general de títols ↓

Els següents enllaços proporcionen ajuda sobre els diversos aspectes de la gestió dels títols propis.

 

Preinscripció, matrícula i acarament en títols propis ↓

Ús del programa de preinscripció: PreinsUA ↓

La preinscripció dels estudiants en els títols propis ha de realitzar-se necessàriament a través de l'aplicació PreinsUA. Aquesta aplicació permet crear i configurar el formulari que empraran els estudiants en la preinscripció de cada títol, així com la subsegüent gestió de les preinscripcions realitzades a través del formulari.


Informació addicional per a la direcció i el professorat

Beques ↓

La convocatòria i resolució de beques en els ensenyaments propis ha de complir l'aprovat en el  Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici de cada any ( apartat 11.1 Article 38). La publicació en BOUA pot realitzar-se en els apartats de Convocatòries i Concursos o en Anuncis.

Article 38. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat

Les ajudes, beques i subvencions concedides per la Universitat amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tinguen assignació nominativa i que afecten un col·lectiu, general o indeterminat, de beneficiaris potencials, hauran de concedir-se conformement a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La corresponent convocatòria serà publicada en el BOUA i en la mateixa s'especificarà la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorguen.

Els pagaments corresponents no poden ordenar-se fins que els perceptors no hagen justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de les ajudes o subvencions. En el cas dels perceptors externs, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determina en la normativa vigent. Si els perceptors no justifiquen tals condicions, en els termes establits en la resolució de concessió es procedirà a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

Sol·licitud de publicació de les beques en BOUA

La direcció del títol propi haurà de sol·licitar la publicació de la convocatòria de les ajudes en el BOUA. Aquesta sol·licitud haurà de completar-se i remetre per email per a la seua revisió a l'adreça vr.estudis@ua.es , indicant-se en l'assumpte: "Revisió de documentació per a publicació de beca de títol propi en BOUA".

 • Model de sol·licitud: Ajudes a estudiants per a sufragar despeses de matrícula ( CAS / VAL )
Sol·licitud de beques pels estudiants

Una vegada publicades les ajudes en BOUA i oberta la convocatòria, els estudiants hauran de sol·licitar les ajudes emprant el formulari presentat a continuació:

 • Formulari de sol·licitud d'AJUDA per a sufragar les despeses de matrícula en Títols Propis ( CAS / VAL )

 

Certificat de Docència i/o Càrrec ↓

El personal docent i de direcció de títols propis ha de sol·licitar el certificat per l'eAdministración mitjançant l'enllaç següent, seleccionant en el desplegable Tipus de Gestió l'opció "Certificat Docència i Càrrec en Ensenyaments Propis ".

eAdministración >> Sol·licituds i documentació per a Contínua

 

Guies docents ↓

L'elaboració i publicació de les Guies Docents, segons els criteris establits per la Universitat d'Alacant, constitueixen una peça bàsica en la configuració d'una docència de qualitat, i un compromís de la nostra Universitat, el qual s'ha d'aplicar als títols propis.

 

Proves d'accés per al títol d'Expert/a ↓

El títol d'expert/a té un cas especial en el seu accés ja que permet l'admissió d'estudiants que no posseeixen una titulació universitària si passen una prova d'accés. Aquesta prova d'accés ha de ser revisada i autoritzada pel Vicerector d'Estudis, Qualitat i Llengües abans que els estudiants puguen realitzar-la.

Els passos a seguir perquè s'autoritze la prova d'accés els té detallats en aquest esquema.

 

Reconeixement de crèdits en els PEP ↓

 • Formulari de sol·licitud de reconeixement de crèdits dins d'un PEP de la Universitat d'Alacant VAL/ESP