Informació organitzadors Títols Propis Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació organitzadors Títols Propis

Convocatòria 18/07/2019

Classificació dels títols propis

La principal diferència entre els diferents tipus de títols és la seua durada i per tant el nivell de profunditat aconseguida en la matèria impartida. Si la durada de l'estudi que desitges proposar és inferior a 20 ECTS, llavors no podrà ser un títol propi, hauràs de proposar un curs d'especialització.

  • Màster: entre 60 i 120 ECTS
  • Especialista: 30 ECTS
  • Expert: 20 ECTS

 

Organització en programes i mòduls

Addicionalment als tres tipus de títols propis, existeixen dues formes d'agrupar diversos títols o assignatures. Les agrupacions previstes són:

  • Programa d'Estudis Propis (PEP)

El PEP permet agrupar dos o més títols propis que tinguen una temàtica similar i/o complementària. Els títols continguts no podran compartir més del 60% dels crèdits. El programa ha de conduir a l'obtenció de, almenys, dos títols propis diferents.

  • Mòdul

Un mòdul és un conjunt d'assignatures relacionades entre si que pot donar lloc a l'obtenció d'un certificat d'estudis. Un mòdul pot formar part de diversos plans d'estudis diferents sempre dins del mateix programa d'estudis propis. Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 ECTS.

Creació, renovació i modificació de títols propis 

Creació

La tramitació d'un nou títol propi requereix diferents passos, els quals hem recopilat en el següent  resum de tramitació de títols propis.

La sol·licitud d'un nou Títol Propi o PEP consta d'un formulari de Proposta (B1).

NOTA: Com que el formulari està programat, s'ha d'emplenar obligatòriament mitjançant l'Acrobat Reader DC; altres aplicacions no funcionen correctament. 

El personal extern haurà d'emplenar la fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (CAS/VAL/ENG).

Ací tens un document d'ajuda per a poder emplenar la sol·licitud.
L'import mínim del preu públic està establit en 53€  (+ Informació: pressupost UA 2019).

Les sol·licituds de nous títols propis han de presentar-se segons convocatòria anual publicada en BOUA (del 19/07/2019 al 16/09/2019.

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i recerca >> Sol·licituts i Documentació per a Contínua >> Convocatòria Anual de Títols Propis (BOUA 18/07/2019)

Renovació

La renovació dels títols propis ha de presentar-se segons convocatòria anual en BOUA, i per a poder realitzar-la és necessari presentar la sol·licitud de renovació actualitzant el pressupost per al nou curs i la memòria justificativa del curs previ:

- Formulari de renovació i actualització del pressupost (B2) per a 2019/20, termini fins al 30/09/2019.

- Memòria justificativa (B3) del curs 2018/19, termini fins al 31/10/2019 o 01/12/2019. Exemple simplificat de memòria justificativa.

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i recerca >> Sol·licituts i Documentació per a Contínua >> Convocatòria Anual de Títols Propis (BOUA 18/07/2019)

Modificació

Les modificacions que afecten l'estructura del Títol Propi implicaran l'obligació de presentar una nova proposta de títol, segons article 24 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la UA.

Qualsevol altra modificació menor per al curs 2018/19 poden sol·licitar-se fins al 21/01/2019, emplenant el Formulari de Modificació de Títol Propi (B4), tinga en compte que:

- En cas de modificar el pressupost haurà d'adjuntar a més l'Annex 3 - Modificació del pressupost.

- En cas de modificar el professorat haurà d'adjuntar a més l'Annex 4 - Modificació del professorat.

- En cas d'afegir personal de departaments nous haurà d'adjuntar l'Annex 2 - Aprovació de participació de departament.

- El personal extern haurà d'emplenar la fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (Annex 1). (CAS/VAL/ENG)


 

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i recerca >> Sol·licituts i Documentació per a Contínua >> Modificació Títols Propis ja aprovats

 

Ajuda per a la gestió de títols propis

Gestió General de Títols

Els següents enllaços et proporcionaran ajuda sobre els diversos aspectes de la gestió dels títols propis.

Guies docents

L'elaboració i publicació de les Guies Docents, segons els criteris establits per la Universitat d'Alacant, constitueixen una peça bàsica en la configuració d'una docència de qualitat, i un compromís de la nostra Universitat, el qual s'ha d'aplicar als títols propis.

PreinsUA

La preinscripció dels estudiants en els títols propis ha de realitzar-se necessàriament a través de l'aplicació PreinsUA. Aquesta aplicació permet crear i configurar el formulari que empraran els estudiants en la preinscripció de cada títol, així com la subsegüent gestió de les preinscripcions realitzades a través del formulari.

 

Proves d'accés per al títol d'expert

El títol d'expert té un cas especial en el seu accés ja que permet l'admissió d'estudiants no universitaris si passen una prova d'accés. Aquesta prova d'accés, ha de ser revisada i autoritzada pel Vicerector d'Estudis i Formació abans que els estudiants puguen realitzar-la. En aquest esquema tens detallats tots els passos que cal realitzar perquè s'autoritze la prova d'accés, i ací tens la sol·licitud que cal enviar.

 

Beques

La convocatòria i resolució de beques en els ensenyaments propis ha de complir l'aprovat en  el Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici de cada any ( apartat 11.1 Article 38). La publicació en BOUA pot realitzar-se en els apartats de Convocatòries i Concursos o en Anuncis.

Article 38. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat

Les ajudes, beques i subvencions concedides per la Universitat amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tinguen assignació nominativa i que afecten un col·lectiu, general o indeterminat, de beneficiaris potencials, hauran de concedir-se conformement a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La corresponent convocatòria serà publicada en el BOUA i en la mateixa s'especificarà la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorguen.

Els pagaments corresponents no poden ordenar-se fins que els perceptors no hagen justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de les ajudes o subvencions. En el cas dels perceptors externs, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determina en la normativa vigent. Si els perceptors no justifiquen tals condicions, en els termes establits en la resolució de concessió es procedirà a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

Exemple de document per a publicar en el BOUA les ajudes, a emplenar per l'adreça del títol propi. Aquest document haurà de completar-se i remetre per email per a la seua revisió a l'adreça vr.estudis@ua.es, en l'assumpte de l'email ha de dir "revisió de documentació per a publicació de beca de titule propi en BOUA".

  • Ajudes a estudiants per a sufragar despeses de matrícula ( CAS / VAL )

Exemple de document per a sol·licitar les ajudes per part dels estudiants:

  • Formulari de sol·licitud d'AJUDA per a sufragar les despeses de matrícula en Títols Propis ( CAS / VAL )

 

Reconeixement de crèdits en els PEP

 

Convocatòries prèvies

Relació de convocatòries prèvies de títols propis.