Informació organitzadors Títols Propis Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
Catàleg

Informació organitzadors Títols Propis

Convocatòria 11/06/2020

Pla de Continuïtat de l'Activitat Docent

 

Classificació dels títols propis

La principal diferència entre els diferents tipus de títols és la seua duració i per tant el nivell de profunditat aconseguida en la matèria impartida. Si la duració de l'estudi que desitges proposar és inferior a 20 ECTS, llavors no podrà ser un títol propi, hauràs de proposar un curs d'especialització.

  • Màster: entre 60 i 120 ECTS
  • Especialista: 30 ECTS
  • Expert/a: 20 ECTS

 

Organització en programes i mòduls

Addicionalment als tres tipus de títols propis, existeixen dues maneres d'agrupar diversos títols o assignatures. Les agrupacions previstes són:

  • Programa d'Estudis Propis (PEP)

El PEP permet agrupar dos o més títols propis que tinguen una temàtica similar i/o complementària. Els títols continguts no podran compartir més del 60% dels crèdits. El programa ha de conduir a l'obtenció de, almenys, dos títols propis diferents.

  • Mòdul

Un mòdul és un conjunt d'assignatures relacionades entre si que pot donar lloc a l'obtenció d'un certificat d'estudis. Un mòdul pot formar part de diversos plans d'estudis diferents sempre dins del mateix programa d'estudis propis. Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 ECTS.

Creació, renovació i modificació de títols propis  

Creació

La tramitació d'un nou títol propi requereix de diferents passos, els quals hem recopilat en el següent  resum de tramitació de títols propis.

La sol·licitud d'un nou Títol Propi o PEP consta d'un formulari de Proposta (B1). Ací tens una web d'ajuda per a poder emplenar la sol·licitud.

NOTA: El formulari està programat pel que ha d'emplenar-se obligatòriament mitjançant Acrobat Reader DC, altres aplicacions no funcionaran correctament. 

El personal extern haurà d'emplenar la fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (Annex 1). ( CAS / VAL / ENG )

L'import mínim del preu públic està establit en 53€  (+Info: pressupost UA 2019).

Les sol·licituds de nous títols propis han de presentar-se segons convocatòria anual publicada en BOUA (del 19/07/2019 al 16/09/2019).

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través d'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua >> Convocatòria Anual de Títols Propis

Renovació

La renovació dels títols propis es realitzarà de manera tàcita sempre que es complisca amb els requisits establits per a això en la normativa de títols propis. Aquests requisits són:

- Presentar el  pressupost actualitzat   per al curs següent ( Formulari B2 ) abans fins al 30/09/2020. La presentació del formulari B2 es realitzarà exclusivament a través d'eAdministración d'UACloud per a això ha d'emprar l'opció:  
Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua >> Pressupost de Títol Propi

- Presentar la memòria justificativa del curs actual (Formulari B3), primer termini del 01/10/2020 al 30/10/2020 i segon termini del 04/11/2020 al 01/12/2020. Exemple simplificat de memòria justificativa. La presentació del formulari B3 es realitzarà exclusivament a través d'eAdministración d'UACloud per a això ha d'emprar l'opció:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua >> Presentació de Memòria

 

Modificació

Les modificacions que afecten l'estructura del Títol Propi implicaran l'obligació de presentar una nova proposta de títol, segons article 24 de la Normativa d'Ensenyaments Propis de la UA.

Qualsevol altra modificació menor per al curs actual pot sol·licitar-se emplenant el Formulari de Modificació de Títol Propi (B4), tinga en compte que:

- En cas de modificar el pressupost haurà d'adjuntar a més l'Annex 3 - Modificació del pressupost .

- En cas de modificar el professorat haurà d'adjuntar a més l'Annex 4 - Modificació del professorat.

- En cas d'afegir personal de departaments nous haurà d'adjuntar l'Annex 2 - Aprovació de participació de departament.

- El personal extern haurà d'emplenar la fulla d'acceptació de prestació de serveis en ensenyaments propis de la UA (Annex 1). ( CAS / VAL / ENG )

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua >> Modificació Títols Propis ja aprovats

Anul·lació

Si la matrícula d'un Títol Propi no aconsegueix el mínim necessari per a poder impartir-lo o si per qualsevol altra causa no desitja oferir un Títol Propi o PEP durant un curs acadèmic, haurà de presentar la Sol·licitud d'Anul·lació (B6).

Tinga en compte que:

  • L'anul·lació quedarà reflectida en l'oferta de titulacions en la web de contínua.
  • L'anul·lació de més de dos cursos consecutius comportarà l'extinció del títol.

La presentació de tota la documentació es realitzarà exclusivament a través de l'eAdministración d'UACloud, haurà de seleccionar:

Tràmits >> Docència i investigació >> Sol·licituds i Documentació per a Contínua >> Modificació Títols Propis ja aprovats

 

Preinscripció i matrícula en títols propis

 

 

Ajuda per a la gestió de títols propis

Gestió General de Títols

Els següents enllaços et proporcionaran ajuda sobre els diversos aspectes de la gestió dels títols propis.

Guies docents

L'elaboració i publicació de les Guies Docents, segons els criteris establits per la Universitat d'Alacant, constitueixen una peça bàsica en la configuració d'una docència de qualitat, i un compromís de la nostra Universitat, el qual s'ha d'aplicar als títols propis.

PreinsUA

La preinscripció dels estudiants en els títols propis ha de realitzar-se necessàriament a través de l'aplicació PreinsUA. Aquesta aplicació permet crear i configurar el formulari que empraran els estudiants en la preinscripció de cada títol, així com la subsegüent gestió de les preinscripcions realitzades a través del formulari.

 

Proves d'accés per al títol d'expert

El títol d'expert té un cas especial en el seu accés ja que permet l'admissió d'estudiants no universitaris si passen una prova d'accés. Aquesta prova d'accés, ha de ser revisada i autoritzada pel Vicerector d'Estudis i Formació abans que els estudiants puguen realitzar-la. En aquest esquema tens detallats tots els passos que cal realitzar perquè s'autoritze la prova d'accés, i ací tens la sol·licitud que cal enviar.

 

Beques

La convocatòria i resolució de beques en els ensenyaments propis ha de complir l'aprovat en el  Pressupost de la Universitat d'Alacant per a l'exercici de cada any ( apartat 11.1 Article 38). La publicació en BOUA pot realitzar-se en els apartats de Convocatòries i Concursos o en Anuncis.

Article 38. Ajudes i subvencions concedides per la Universitat

Les ajudes, beques i subvencions concedides per la Universitat amb càrrec als crèdits pressupostaris que no tinguen assignació nominativa i que afecten un col·lectiu, general o indeterminat, de beneficiaris potencials, hauran de concedir-se conformement a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, segons estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

La corresponent convocatòria serà publicada en el BOUA i en la mateixa s'especificarà la partida pressupostària amb càrrec a la qual s'atorguen.

Els pagaments corresponents no poden ordenar-se fins que els perceptors no hagen justificat el compliment de les condicions que han donat lloc a la concessió de les ajudes o subvencions. En el cas dels perceptors externs, hauran d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en la forma que es determina en la normativa vigent. Si els perceptors no justifiquen tals condicions, en els termes establits en la resolució de concessió es procedirà a anul·lar el reconeixement de les obligacions.

Exemple de document per a publicar en el BOUA les ajudes, a emplenar per la direcció del títol propi. Aquest document haurà de completar-se i remetre per email per a la seua revisió a l'adreça vr.estudis@ua.es , en l'assumpte de l'email ha de dir "revisió de documentació per a publicació de beca de títol propi en BOUA".

  • Ajudes a estudiants per a sufragar despeses de matrícula ( CAS / VAL )

Exemple de document per a sol·licitar les ajudes per part dels estudiants:

  • Formulari de sol·licitud d'AJUDA per a sufragar les despeses de matrícula en Títols Propis ( CAS / VAL )

 

Reconeixement de crèdits en els PEP

 

Convocatòries prèvies

Relació de convocatòries prèvies de títols propis.