Normativa consolidada sobre ensenyaments propis Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua

Normativa consolidada sobre ensenyaments propis

NORMATIVA SOBRE ENSENYAMENTS PROPIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

Categoria: DISPOSICIONS GENERALS

Òrgan:  Consell de Govern

Data d'aprobació: 14 d'abril de 2014 - BOUA 15/04/2014

Modificacions:    BOUA 30/06/2017 BOUA 29/06/2018 , BOUA 01/07/2019 , BOUA 24/01/2020 , BOUA 29/09/2020

PREÁMBULO

TÍTOL I. ENSENYAMENTS PROPIS

TÍTOL II. DEL ALUMNAT I EL PROFESSORAT

TÍTOL III. DE L'ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS

TÍTOL IV. DE LA GESTIÓ I LAS ADMINISTRACIÓ

TÍTOL V. DEL RÈGIM FINANCIER

TÍTOL VI. DE L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

TÍTOL VII. PRESENTACIÓ I APROBACIÓ DE MEMORIES D'ENSENYAMENTS PROPIS

DISPOSICIONS

 

EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT, EN LA SEUA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 14 D'ABRIL DE 2014, VA APROVAR PER UNANIMITAT, LA NORMATIVA SOBRE ENSENYAMENTS PROPIS DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

PREÀMBUL

El Consell de Govern de la Universitat d'Alacant va aprovar el 23 de novembre de 2013, amb l'informe favorable de la Comissió d'Assumptes Acadèmics del Consell Social, la creació del Centre de Formació Contínua (Contínua), amb la finalitat d'organitzar, gestionar acadèmica i administrativament els títols propis, formació contínua i cursos especials, així com la gestió prèvia a la matrícula en tots els títols oficials de màster.

La incorporació dels cursos especials al nou centre, amb la desaparició de la Secretaria CECLEC i amb l'objectiu de promoure i impulsar els títols propis de la Universitat d'Alacant, fa necessari introduir modificacions a l'actual normativa, per a unificar criteris i mantindre els objectius amb els quals aquesta es va redactar.

Per això, aquest text refunde la Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització (BOUA, 1 d'agost de 2011) yla Normativadela Universitat d'Alacant sobre Cursos Especials de Menys de 200 Hores i Comissió de Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció (BOUA, 6 de juliol de 2006) i tracta de donar cobertura a totes les necessitats de formació contínua que puguen plantejar-se en la Universitat d'Alacant.

 

TÍTOL I. ENSENYAMENTS PROPIS

ARTICLE 1. Criteris i àmbit d'aplicació

La present normativa regula els ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant. Aquests ensenyaments respondran, en tot cas, a criteris d'interés científic, cultural, artístic o professional i no podran coincidir ni induir a confusió amb els ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials de la Universitat d'Alacant. Tampoc podran disminuir ni menyscabar els mitjans humans i materials que la Universitat dedica als estudis oficials, tenint present que els estudis propis hauran d'autofinançar-se íntegrament.

Els ensenyaments propis podran impartir-se en modalitat presencial, semipresencial o a distància.

 

ARTICLE 2. Tipus d'ensenyaments propis  (Modificat en BOUA 29/06/2018)

2.1. Títols propis

Expert
El seu objectiu és el perfeccionament i l'especialització professional. La seua càrrega lectiva és de 20 crèdits ECTS. El títol que s'obté és el d'Expert /Experta en "…" per la Universitat d'Alacant.

Especialista
Aborda matèries de qualsevol branca del saber orientades a la seua aplicació en activitats professionals. La seua càrrega lectiva és de 30 crèdits ECTS. El títol que s'obté és el d'Especialista en "…" per la Universitat d'Alacant.

Màster
El seu objectiu és oferir una formació multidisciplinària, adaptada a les demandes de la societat, que afavorisca l'actualització de coneixements i l'especialització professional. La seua càrrega lectiva serà d'un mínim de 60 i un màxim de 120 crèdits ECTS. El títol obtingut és el de Màster en "…" per la Universitat d'Alacant.

Així mateix, es podrà expedir un certificat d'estudis en superar el nombre de crèdits constituït per un mòdul dins d'un títol propi.

 

2.2. Curs d'Especialització

El Curs d'Especialització és un ensenyament propi, entre 1 i 19 crèdits ECTS, destinada al perfeccionament i actualització de coneixements de l'alumnat i professorat així com d'altres persones interessades. El títol obtingut és el de Diploma del curs "…" per la Universitat d'Alacant

2.3. Activitats Acadèmiques Orientades a la Formació

Es podran considerar activitats com a congressos, seminaris, jornades i fòrums, l'equivalència en crèdits dels quals serà entre 0,25 i 1 crèdit ECTS. El títol obtingut és el de Certificat de participació en "…" per la Universitat d'Alacant

2.4. Altres ensenyaments propis

La Universitat d'Alacant, en ús de les seues competències, podrà organitzar altres ensenyaments propis que es pogueren definir dins de la legislació vigent.

 

ARTICLE 3. Dels crèdits (Modificat en BOUA 01/07/2019 )

S'estableix com a unitat de mesura en els plans d'estudi propis el crèdit ECTS d'acord amb la legislació vigent. Cada crèdit ECTS computa 25 hores de càrrega de treball de l'estudiant.

Les hores lectives del professorat, en qualsevol modalitat d'ensenyament, haurà d'estar entre un mínim del 30% i un màxim del 40% de les hores totals de càrrega de treball de l'estudiant. En el cas de pràctiques externes i treball fi de títol el nombre d'hores lectives del professorat no excedirà del 10%.

 

TÍTOL II. DE L'ALUMNAT I DEL PROFESSORAT

ARTICLE 4. De l'alumnat

L'alumnat matriculat en els diferents ensenyaments propis que regula el present reglament tindrà la consideració d'estudiant de la Universitat d'Alacant des del moment de la formalització efectiva de la matrícula fins a la finalització del període previst en el seu programa d'estudis.

Els qui es matriculen en aquests estudis no estaran inclosos dins de l'àmbit d'aplicació del segur escolar. La Universitat oferirà a l'alumnat la possibilitat de contractar una assegurança voluntària d'accidents.

 

ARTICULE 5. Del professorat: dedicació i funcions  (Modificat en BOUA 29/06/2018 , BOUA 01/07/2019 )

El professorat que impartisca docència en els ensenyaments propis recollits en la present normativa, haurà d'estar en possessió de la titulació universitària i l'especialització relacionada amb els continguts d'aquest. No obstant això, persones amb àmplia experiència professional o de reconegut prestigi podran formar part del seu professorat encara sense posseir la titulació universitària corresponent, amb l'autorització de la Comissió amb competències en Ensenyaments Propis. Almenys un 20% de les hores lectives haurà de ser impartida per professorat de la Universitat d'Alacant.

En el cas dels estudis propis de Màster, almenys un 20% de les hores lectives haurà de ser impartida per professorat amb el grau de Doctor.

La Comissió amb competències en ensenyaments propis podrà autoritzar una reducció d'aquests percentatges quan existisquen causes prou justificades, prèvia petició raonada de la direcció acadèmica.

La participació del professorat de la Universitat d'Alacant haurà de ser aprovada pel Consell de Departament a què pertany.

 

5.1. Tipus de professorat

S'estableixen les següents categories:


En tot cas la planificació de les assignatures, seguiment de l'alumnat, avaluació i signatura d'actes, correspondrà a professorat PDI de la Universitat d'Alacant o, en el seu cas, un professor o professora convidat que impartisca més del 50% dels crèdits de l'assignatura.

No podrà recaure sobre una mateixa persona, en un mateix curs acadèmic, la condició de docent i estudiant d'un mateix ensenyament propi.

La participació del professorat en els ensenyaments regulats per la present normativa no podrà superar els 12 ECTS, en cada curs acadèmic. En tots els casos, el professorat de la Universitat d'Alacant haurà d'haver obtingut informe favorable de l'avaluació docent en els estudis oficials en els quals participe certificat per la unitat responsable d'aquesta.

Per a poder rebre les retribucions corresponents a la seua participació en aquests ensenyaments, el professorat PDI de la Universitat d'Alacant haurà de complir el règim de dedicació estipulat en el Pla d'Ordenació Docent (POD) del curs acadèmic corresponent, conforme als criteris proposats pel Vicerectorat amb competències en Ordenació Acadèmica i Professorat, i en les condicions que dispose aquest pla. El professorat PDI de la Universitat d'Alacant que no complisca l'anterior podrà comptabilitzar-se les hores impartides a l'efecte de completar el règim de dedicació estipulat, podent únicament rebre remuneració sobre l'excés d'hores establit en aquest pla. No es consideraran a aquest efecte, en cap cas, la dedicació en hores a la direcció i coordinació dels ensenyaments propis.

 

5.2. Direcció acadèmica

Cada ensenyament propi comptarà amb una direcció d'estudis. En cada curs acadèmic, un mateix director o directora no podrà ser-ho de més d'un títol excepte si aquests s'inclouen en el mateix PEP, i en aquest cas, la direcció equivaldrà a l'efecte de dedicació, a una direcció de màster propi. En el cas de Cursos d'especialització/Activitats acadèmiques, un director o directora no podrà dirigir en un mateix curs acadèmic més de tres, excepte quan l'organització dels mateixos li corresponga en funció d'un càrrec específic.

Dins d'un mateix Programa d'Estudis Propis, si existeixen diferents direccions per a cada títol, un d'ells, ho serà al seu torn del Programa.

 

5.2.1. Característiques

El director o directora d'estudis dels títols propis, designat per l'òrgan proponent i amovible per aquest, haurà de ser personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant amb el grau de doctor, vinculació permanent, dedicació a temps complet, i complir amb la resta dels requisits que s'estableixen en aquesta normativa per al professorat.

Podran existir codirecciones en aquells casos en els quals els convenis establits amb altres universitats i institucions així ho contemplen. En tal case el codirector o codirectora pertanyent a la universitat o institució conveniada no caldrà que reunisca les característiques abans establides.

En el supòsit d'un títol propi conjunt amb altres universitats, els responsables de la direcció del mateix seran els indicats en el conveni de col·laboració subscrit.

El director o directora, d'un títol propi o PEP, podrà nomenar una o més persones coordinadores d'estudis que actuaran com a suport a les seues tasques de direcció, supervisió i control.

En cada curs acadèmic, no es podrà ser coordinador o coordinadora de més d'un títol propi, excepte si aquests s'inclouen en el mateix Programa d'estudis propis (PEP), i en aquest cas, la coordinació equivaldrà a l'efecte de dedicació, a una coordinació de màster propi. En el cas de Cursos d'especialització/Activitats acadèmiques, no es podrà coordinar en un mateix curs acadèmic més de tres, excepte quan l'organització dels mateixos li corresponga en funció d'un càrrec específic.

 

5.2.2. Funcions

Són funcions específiques del director o directora d'estudis totes les relacionades amb la gestió acadèmica, econòmica i de personal necessàries per al bon funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol. Així mateix, aquelles altres funcions derivades de la representació davant òrgans o serveis administratius de la Universitat d'Alacant i altres institucions públiques o privades en relació amb l'observança de la present normativa i, en el seu cas, de les clàusules contingudes en els convenis o acords subscrits per la Universitat d'Alacant per al desenvolupament dels estudis.

 

5.2.3. Reconeixement de la dedicació

Les tasques de gestió del director o directora d'estudis i de les persones coordinadores d'estudis, tindran assignat un valor equivalent en hores. Aquest valor global -la suma de la dedicació en labors de direcció i coordinació- no podrà superar el 20% de les hores presencials totals del pla d'estudis. En tot cas, la dedicació individual no podrà ser superior al 10% de les hores presencials totals del pla d'estudis. Aquesta assignació haurà d'explicitar-se en la proposta del corresponent estudi.

 

 TÍTOL III. DE L'ORGANITZACIÓ DELS ENSENYAMENTS

  ARTICLE 6. Pla d'estudis: mòduls i assignatures. Programa d'Estudis Propis (PEP) (Modificat en BOUA 29/06/2018)

Un Pla d'Estudis és el conjunt d'assignatures de temàtica relacionada la superació de la qual donarà lloc a l'obtenció d'un títol propi o Curs d'especialització professional

Assignatures.

Assignatura és la unitat mínima en què s'estructura el pla d'estudis. Cada assignatura ha de tindre assignat un determinat nombre de crèdits, d'acord amb la dedicació total d'hores d'aprenentatge de l'estudiant. Les assignatures del pla d'estudis podran abastar els següents tipus: obligatòries, optatives, de pràctiques externes i treballe fi de títol, organitzades, en el seu cas, en mòduls i matèries. Cada assignatura disposarà d'una guia docent, elaborada pel professor responsable de la mateixa conforme al model establit per la universitat, en la qual s'establirà, entre altres, el programa, professorat i el mètode d'avaluació emprat.

El nombre mínim de crèdits que ha de contindre una assignatura és d'1 ECTS. Els màsters propis, hauran d'incloure un treball de fi de Màster d'un mínim de 6 ECTS.

Mòduls.

Per mòdul s'entén el conjunt d'assignatures de temàtica relacionada que pot donar lloc a l'obtenció d'un certificat d'estudis o formar part de diversos plans d'estudis diferents dins del mateix programa d'estudis propis. Cada mòdul ha d'estar constituït com a mínim per 10 ECTS.

Els ensenyaments propis de menys de 20 crèdits ECTS, han d'estar constituïdes per una única assignatura.

Programa d'Estudis Propis (PEP)

El Programa d'Estudis Propis permet l'organització modular dels estudis per a l'obtenció progressiva de diversos títols propis o per a la combinació de mòduls vàlids perquè conduïsquen a l'obtenció de títols propis diferents inclosos en el mateix PEP. Tot PEP deurà, com a mínim, conduir a l'obtenció de dos títols de Màster, Especialista o Expert/Experta. En el cas de títols que formen part del mateix PEP en el mateix nivell (títol d'Expert/ Experta entre si, títols d'especialista entre si o títols de màster entre si) no podran compartir més del 60% dels crèdits per a poder ser considerats títols propis diferents. En qualsevol cas, un títol de màster no podrà contindre íntegrament un altre títol de màster.

 

ARTICLE 7. Accés i admissió (Modificat en BOUA 01/07/2019 )

7.1. Accés

Per a poder accedir als ensenyaments d´un títol propi d´expert, especialista o màster, s´haurà d´estar en possessió d´un títol oficial d´Educació Superior.


Addicionalment, als títols d´expert, es podrà accedir si es reuneixen els requisits d´accés a estudis universitaris oficials en l´EEES. D´altra banda, i segons acord del Consell de Govern de 26 de juliol de 2012, en aquells títols propis d´expert que prevegen l´accés d´alumnes per la via de l´experiència professional hauran de preveure una prova especial d´accés per a aquests alumnes que haurà de ser informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis.

Així mateix, l´alumnat que haja obtingut un títol d´Expert o Experta de la Universitat d´Alacant per aquesta via d´accés podran accedir a un títol d´Especialista; qui haja obtingut un títol d´Especialista de la Universitat d´Alacant per aquesta via d´accés tindrà accés a un títol de Màster; en tots dos casos els títols implicats hauran d´estar integrats en el mateix PEP.

També podrà accedir a un títol propi d´especialista o màster l´alumnat que es trobe cursant un títol oficial d´educació superior i li resten no més de 18 crèdits per a la seua finalització o el Treball/projecte fi d´estudis.

Als ensenyaments propis que donen lloc a l´obtenció d´un diploma d´especialització, i a les activitats que donen lloc a certificat de participació, podran accedir, depenent de la matèria de què tracten i del nombre de places disponibles, tant l´alumnat de la Universitat d´Alacant com altres persones interessades en els seus continguts. Serà la direcció del programa qui indique els requisits d´accés en la proposta presentada.

 

7.2. Admissió

El procés d'admissió correspon a la direcció d'estudis o del programa en les condicions que s'establisquen per a cada convocatòria en la proposta aprovada per la Universitat d'Alacant i d'acord amb el procediment general aprovat per la Comissió amb competències en ensenyaments propis.

Quan el nombre d'aspirants supere el de places oferides, el director del curs aplicarà els criteris de selecció aprovats en la proposta i farà públics els resultats.

 

ARTICLE 8. Matriculació (Modificat en BOUA 24/01/2020 )


La matrícula dels estudis propis serà sempre pel curs complet. No obstant això quan així ho establisca la memòria del pla d'estudis, podrà existir una matrícula modular; en els PEP, a més, l'alumnat podrà matricular-se individualment de cadascun dels títols que componen el PEP. En tots aquests casos, el preu per crèdit dels mòduls/títols ha de ser un 15% més elevat que el preu per crèdit de la matrícula global del pla d'estudis.

En el cas de PEP o estudis modulars, la matrícula podrà realitzar-se fins al dia anterior a l'inici de cada mòdul o títol. Aquesta circumstància haurà d'indicar-se en la proposta del títol.

El Consell Social i el Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, previ informe de la Comissió amb competències en ensenyaments propis, establirà el règim de beques i la reserva pressupostària que haja d'establir-se per a la concessió de beques que afecten els estudis propis.

Addicionalment, per a aquests estudis es contempla la possibilitat d'establir una matrícula que permeta a una empresa o entitat abonar els pagaments d'un o diversos estudiants, que passaran a adquirir amb caràcter individual els drets a l'obtenció del títol. En aquests casos de matrícula s'emetran, a petició de l'empresa o institució, factures al seu nom que li permeten complir amb les seues obligacions fiscals i registrals. En aquells casos en els quals les empreses hagen sol·licitat subvencions per a la formació del seu personal o qualsevol altre tipus d'ajuda pública es facilitarà l'optimització dels tràmits per part de la Universitat, atorgant flexibilitat en les dates d'emissió de les factures sol·licitades al marge del calendari de rebuts de matrícula establit en la proposta del curs.

Una vegada abonada la inscripció en l'ensenyament, si algun estudiant decideix no realitzar-lo i sol·licitar la devolució de les taxes, haurà de sol·licitar primer l'anul·lació de la matrícula mitjançant escrit dirigit a la Direcció del Centre de Formació Contínua. Aquesta sol·licitarà informe a la Direcció de l'estudi, que serà d'emissió preceptiva, però d'efectes no vinculants.

Informada favorablement per la Direcció del Centre de Formació Contínua la sol·licitud d'anul·lació de matrícula, es podrà sol·licitar la devolució de les taxes mitjançant escrit dirigit al Rector o Rectora de la Universitat.

Excepte casos de força major, l'alumnat no tindrà dret a l'anul·lació de la matrícula i a la devolució de les taxes, si les sol·licitara una vegada començada l'activitat.

 

ARTICLE 9. Reconeixement de crèdits

Es podrà sol·licitar el reconeixement de crèdits d'assignatures cursades en altres plans d'estudis propis. El reconeixement requerirà del corresponent informe preceptiu de la direcció de l'estudi i la posterior aprovació per la Comissió amb competències en ensenyaments propis. El preu per reconeixement de crèdits per assignatures o títols propis anteriors serà del 75% del preu del crèdit. En el cas que l'o l'estudiant haja cursat edicions anteriors de qualsevol títol propi, i el títol propi no haja patit modificacions estructurals des de llavors, es podran reconéixer els crèdits sense cost.

A les propostes d'estudis que suposen l'extinció d'un títol propi anterior i la seua substitució per un nou s'hauran de contemplar els mecanismes de reconeixement de crèdits de l'alumnat que va cursar el pla d'estudis extingit.

 

ARTICLE 10. Qualificacions i Actes

Els ensenyaments a les quals es refereix la present normativa hauran de ser avaluades conforme al que s'estableix en les guies docents de les assignatures contemplades en el pla d'estudis i la normativa vigent. En qualsevol cas, l'alumnat haurà de conéixer abans del començament de les classes els procediments d'avaluació de totes les assignatures.

Les qualificacions es reflectiran en una acta per a cada assignatura. En el cas que el professorat responsable de l'assignatura siga extern, aquesta serà signada per la direcció acadèmica.

Les qualificacions dels Títols Propis es regiran per la Normativa vigent de la Universitat d'Alacant per a Titulacions Oficials.

En el cas dels Cursos d'Especialització, s'atorgaran únicament les qualificacions de "apte" i "no apte".

Cada professor o professora haurà d'establir un període de revisió de qualificacions, en un termini màxim de 15 dies naturals des de la publicació dels resultats. En cas de discrepància en aquesta primera revisió, l'o l'estudiant podrà reclamar mitjançant escrit a l'adreça acadèmica del títol, la revisió de les qualificacions obtingudes i aquesta, una vegada sentides les parts, haurà de procedir en conseqüència, al manteniment o al canvi de la qualificació. En cas de persistir la discrepància, l'o l'estudiant podrà presentar en el Centre de Formació Contínua una reclamació raonada a la Subcomissió de Reclamacions nomenada a aquest efecte per la Comissió amb competències en ensenyaments propis. Aquesta, una vegada sentides les parts i analitzada la situació plantejada, determinarà en conseqüència.

Els terminis de presentació de reclamacions davant totes les instàncies i de resolució de les mateixes seran de 15 dies naturals, excepte per a la subcomissió de reclamacions que haurà d'ajustar-se al calendari de reunions de la Comissió amb competències en ensenyaments propis. El Centre de Formació Contínua fixarà anualment els períodes d'exàmens i qualificacions.

 

ARTICLE 11. Expedició de Títols, Diplomes i Certificats

Els ensenyaments propis una vegada cursades i superades donaran lloc a l'expedició del corresponent títol acreditatiu, segons format normalitzat, la denominació del qual, en cap cas, podrà coincidir amb denominacions de titulacions oficials o d'especialitats professionals ni induir a confusió amb elles.

L'alumnat dels ensenyaments propis podrà sol·licitar certificacions del seu expedient acadèmic en el Centre de Formació Contínua, en les quals constaran les qualificacions obtingudes en les assignatures cursades.

En el cas de Programes o Títols d'Estudis Propis en col·laboració amb altres universitats, el títol expedit estarà reconegut per les universitats participants en els termes establits en el conveni.

 

 TÍTOL IV. DE LA GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

ARTICULE 12. Gestió dels Ensenyaments Propis

La Gestió general dels ensenyaments serà a càrrec del Centre responsable de la Formació Contínua de la Universitat d'Alacant. La seua funció serà vetlar per l'aplicació de la present normativa, així com la custòdia dels expedients de l'alumnat. A l'empara del que es disposa en la Llei orgànica d'Universitats, la Universitat d'Alacant expedirà els títols i diplomes corresponents a aquests ensenyaments.

ARTICLE 13. Gestió específica

Les tasques d'administració i serveis que no corresponga realitzar al centre esmentat podran exercir-se per:


En tots els casos, els costos derivats d'aquestes tasques, tant materials com despeses de personal, seran a càrrec dels ingressos del propi estudi.

En el cas de cursos d'especialització i activitats acadèmiques, organitzats amb altres entitats s'haurà d'indicar en el corresponent conveni, signat a aquest efecte, les condicions de gestió.

 

TÍTOL V. DEL RÈGIM FINANCER

ARTICLE 14. Finançament

Els ensenyaments propis contemplats en aquesta normativa deuran sempre autofinançar-se. En cap cas podran utilitzar-se fons del pressupost ordinari de la Universitat per a subvencionar totalment o parcialment aquests estudis, excepte les despeses derivades de la posada en funcionament, que seran a càrrec de la Facultat, Escola Universitària, Departament, Institut Universitari i/o Centre proponent, que es veurà compensat posteriorment amb càrrec als ingressos del propi estudi.

No obstant això, la Universitat d'Alacant podrà atorgar a un ensenyament propi el reconeixement d'activitat de Cooperació per al Desenvolupament, sempre que pel seu objecte i els seus destinataris forme part de la política que la Universitat d'Alacant desenvolupa en aquest camp i així ho reconega formalment. En aquest cas, la Universitat d'Alacant, per mitjà de les seues convocatòries, podrà cofinançar el títol i avalar la sol·licitud de finançament extern davant altres organismes públics i privats.

 

ARTICLE 15. Preus públics

A l'efecte del finançament s'establirà un preu públic que garantisca la cobertura de les despeses necessàries per al desenvolupament adequat de l'ensenyament propi de què es tracte.

El Consell de Govern proposarà per a cada curs acadèmic el preu públic mínim per als Títols Propis, que elevarà al Consell Social per a la seua aprovació.

La matrícula per mòduls o títols individuals dins d'un PEP, tindrà un recàrrec del 15% del preu de matrícula del títol complet. Els preus públics a abonar per l'emissió de les certificacions i títols no estan inclosos en el preu de la matrícula i seran els mateixos que els establits per a les titulacions oficials per la normativa estatal o autonòmica.

 

ARTICLE 16. Ingressos

Els ingressos han d'incloure la quantitat que es reba en concepte de matrícula de l'alumnat, les quantitats que s'obtinguen com a subvencions i altres aportacions sempre que no vagen destinades al pagament de taxes. En el cas de subvencions i aportacions, sempre haurà d'adjuntar-se la documentació necessària. Es considera que l'alumnat becat paga la matrícula completa.

ARTICLE 17. Cànon universitari

El cànon és la part proporcional dels ingressos de l'ensenyament propi que es destina al pressupost ordinari de la Universitat d'Alacant, en concepte de reconeixement del títol, despeses de gestió general, ús de les instal·lacions bàsiques, adopció de sistemes de garantia de la qualitat i per l'ús de la imatge de la pròpia Universitat.

La quantia d'aquest cànon serà del 15% dels ingressos totals en el cas de títols propis. En casos en els quals per interessos estratègics de la UA, la docència s'impartisca en Universitats o Institucions d'altres països, el cànon serà d'un 10%, sent necessari prèvia a l'aprovació de l'estudi, el corresponent conveni entre la institució on s'impartisca i la UA.

La quantia d'aquest cànon serà del 10% en el cas dels Cursos d'especialització i activitats acadèmiques. En casos en els quals per interessos estratègics de la UA, la docència s'impartisca fóra de la Universitat d'Alacant, el cànon serà d'un 7% sent necessari també en aquest cas, prèvia a l'aprovació de l'estudi, el corresponent conveni entre la institució on s'impartisca i la UA.

El cànon serà el resultat d'aplicar el percentatge establit en l'apartat anterior a tots els ingressos previstos. En el cas de subvencions, es tindrà en compte la destinació d'aquestes, per a l'abonament del cànon. El cànon haurà d'abonar-se abans de l'inici de les classes. En el supòsit de matrícula modular, el cànon s'abonarà per a cada títol, en funció de la matricula real, realitzant-se una revisió dels ingressos una vegada finalitzada la mateixa. No obstant això si el nombre d'estudiants matriculats és inferior al previst, el cànon mínim aplicable serà el calculat sobre 10 estudiants, en el seu cas, havent de refer el proponent la memòria econòmica per a la seua aprovació de nou.

En cas d'estudis interuniversitaris, haurà d'establir-se en el conveni específic la part proporcional del cànon que li correspon a la Universitat d'Alacant.

 

ARTICLE 18. Despeses (Modificat en BOUA 24/01/2020 )

En l'apartat de despeses hauran de consignar-se tots els conceptes que establisca la Comissió amb competències en ensenyaments propis per a cada convocatòria, que necessàriament inclouran els següents conceptes:

 1. Cànon Universitari que, en tot cas, serà abonat pels seus proponents.
 2. Direcció i coordinació: a independència del nombre de persones involucrades no podrà superar el 15% de les despeses totals.
 3. Professorat: tot el professorat de la UA participant en el mateix títol percebrà idèntica retribució per hora impartida. El seu abonament estarà subjecte a la legislació i a la normativa interna que les regule.
 4. Viatges, allotjament i dietes del professorat.
 5. Difusió i promoció específiques.
 6. Gestió específica (suport administratiu a l'estudi). La gestió específica que duga a terme el personal d'administració i serveis de la Universitat d'Alacant es podrà considerar una activitat extraordinària, i per tant el seu abonament estarà subjecte a la legislació i a la normativa interna que les regule.
 7. Material inventariable.
 8. Despeses extraordinàries derivades de l'ús d'instal·lacions.
 9. Despeses de seguiment de la qualitat.
 10. Material per a l'alumnat.
 11. Import destinat a beques
 12. Altres despeses: No podran superar el 5% del pressupost total.


Totes les despeses hauran de justificar-se segons els procediments establits per l'Oficina de Control Pressupostari de la UA.

En tots els casos, els costos derivats dels diferents conceptes, tant materials com despeses de personal, seran a càrrec dels ingressos del propi estudi.

ARTICULE 19. Superàvit

Si el pla d'estudis manté la seua vigència el curs/semestre següent, s'ingressarà el superàvit a l'aplicació pressupostària del curs. Si es tracta de l'última edició del pla d'estudis, s'ingressarà al pressupost general de la Universitat d'Alacant.

ARTICLE 20. Memòria econòmica

Anualment el Centre de Formació Contínua o el centre que s'establisca a aquest efecte per la Universitat d'Alacant, fixarà dos terminis per a la presentació de les memòries econòmiques. Després de l'informe tècnic s'elevaran a l'aprovació per la Comissió amb competències en ensenyaments propis.

 

 TÍTOL VI. DE L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT

ARTICLE 21. Control de qualitat

Els ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant, se sotmetran als controls de qualitat que s'establisquen en col·laboració amb el Vicerectorat amb competències en aquesta matèria.

21.1. Avaluació del Professorat

En finalitzar els estudis, el professorat dels ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant haurà de sotmetre's a una avaluació en les condicions que s'establisquen reglamentàriament. L'avaluació positiva serà condició indispensable per a poder participar en futures edicions.

 

 TÍTOL VII. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE MEMÒRIES D'ENSENYAMENTS PROPIS

ARTICLE 22. Propostes d'Ensenyaments Propis

La proposta i organització acadèmica dels ensenyaments propis correspondrà a les Facultats o Escoles, Departaments, Instituts universitaris d'investigació, i/o Centres propis creats a aquest efecte, podent establir-se qualsevol tipus de col·laboració entre ells, i en aquest cas, haurà de designar-se una única coordinació dels estudis. El Consell de Direcció podrà promoure propostes d'ensenyaments propis.

Igualment podran organitzar aquests ensenyaments en col·laboració amb altres universitats, entitats, i institucions en les condicions que s'establisquen mitjançant conveni assortit a aquest efecte.

 

ARTICULE 23. Procediment (Modificat en  BOUA 30/06/2017,  BOUA 29/06/2018  )

La UA establirà les convocatòries necessàries, a través del Vicerectorat amb competències en ensenyaments propis, per a garantir una oferta formativa adequada i de qualitat.

En el cas de títols propis, almenys una vegada a l'any es realitzarà una convocatòria per a la presentació de propostes, si bé amb caràcter excepcional i si existeixen raons que ho justifiquen, es podrà tramitar propostes presentades amb posterioritat a aquesta convocatòria. Les propostes de nous títols es remetran al vicerectorat responsable, que després de la seua anàlisi i previ informe favorable del Consell de Direcció, l'elevarà a la Comissió amb competències en Ensenyaments Propis previ període d'exposició pública no inferior a 20 dies hàbils, amb termini d'al·legacions. La documentació necessària per a les propostes, estarà disponible en el centre encarregat dels estudis propis.

Les propostes seran informades per la Comissió amb competències en Ensenyaments Propis, previ informe favorable del Consell de Direcció. A continuació les propostes informades favorablement, seran elevades a aprovació pel Consell de Govern i el Consell Social, en les seues respectives competències. Les propostes aniran acompanyades d'un pla docent, indicant el professorat responsable de les assignatures, tant de la Universitat d'Alacant com professorat convidat. Així mateix, de cada assignatura haurà d'indicar-se el nombre d'hores presencials que impartirà cada professor o professora participant. Haurà d'indicar-se igualment les hores de dedicació dels membres de l'equip directiu del títol. En tots els casos, el professorat de la Universitat d'Alacant haurà d'haver obtingut informe favorable de l'avaluació docent en els estudis oficials en els quals participe certificat per la unitat responsable d'aquesta.

Amb caràcter previ al començament de les classes, es recollirà el pla docent en el format corresponent de l'aplicació de gestió acadèmica que es determine, de manera similar al dels títols oficials.

El cas dels cursos d'especialització i activitats acadèmiques orientades a la formació, les propostes de cursos o activitats es remetran directament al Vicerectorat en les convocatòries que a tal fi s'establisquen. Aquestes propostes seran informades per la Comissió amb competències en Ensenyaments Propis. A continuació, les propostes informades favorablement, seran elevades per a la seua aprovació pel Consell de Govern.

 

ARTICLE 24. Modificació d'Ensenyaments Propis

Podran presentar-se modificacions degudament justificades davant la Comissió amb competències en ensenyaments propis, i hauran de ser aprovades pel Consell de Govern, i, en el seu cas, pel Consell Social.

S'entén per modificació tot canvi que no afecte l'estructura de l'ensenyament propi. A aquest efecte, s'entén per canvis estructurals els següents:


La concurrència d'alguna de les circumstàncies esmentades implicarà l'obligació de presentar una nova proposta de títol propi, Curs o de PEP.

La proposta de modificació d'un programa o d'un títol correspon als òrgans que van aprovar la proposta inicial i haurà de presentar-se en el model normalitzat que s'establisca a aquest efecte.

 

  ARTICLE 25 Extinció i supressió d'ensenyaments propis (Modificat en BOUA 01/07/2019, BOUA 24/01/2020 )

Com a norma general , la duració dels Cursos d'especialització/Activitat acadèmica, serà d'un curs acadèmic. Una vegada aprovat un curs d'especialització s'entendrà renovat anualment per manifestació expressa dels seus proponents, dirigida al Vicerectorat amb competències en matèria d'ensenyaments propis segons s'establisca en cada convocatòria anual.

Com a norma general , la duració dels Títols propis (PEP, Màster, Especialista i Expert) serà d'un curs acadèmic. La renovació serà tàcita sempre que en cada curs acadèmic l'adreça del títol present en les dates establides el pressupost actualitzat i la Memòria Justificativa.

L'extinció d'un ensenyament propi es produirà com a conseqüència de la resolució favorable d'un expedient instruït en aquest sentit. Són causes que fonamenten l'inici d'un expedient d'extinció, entre altres:

 1. L'incompliment dels requisits exigits en la present normativa durant un període de dos anys consecutius.
 2. L'informe negatiu de l'avaluació de qualitat durant un període de dos anys consecutius, llevat que l'òrgan proponent sol·licite a la Comissió amb competències en ensenyaments propis la pròrroga d'un any per a esmenar les deficiències detectades.
 3. La no viabilitat econòmica del títol.
 4. L'incompliment de la proposta presentada i aprovada per la Universitat.


L'expedient d'extinció serà tramitat per mitjà del Vicerectorat amb competències en matèria d'Estudis Propis.

Iniciat l'expedient d'extinció, la Comissió amb competències en ensenyaments propis emetrà el corresponent informe del qual es donarà trasllat al Consell de Direcció. Les propostes de resolució que acorden l'extinció que siguen avaluades favorablement per aquest òrgan s'elevaran al Consell de Govern de la Universitat, que procedirà si escau, a l'aprovació de l'extinció. Així mateix, remetrà tota la documentació al Consell Social per a comunicar-li l'extinció.

L'extinció d'un ensenyament propi suposarà el tancament de la seua clau orgànica.

En el cas dels títols organitzats conjuntament per diverses universitats, la proposta d'extinció podrà realitzar-se mitjançant la denúncia del conveni per alguna de les parts signants en els termes conveniats.

L'extinció d'un títol que forme part d'un PEP requerirà la presentació d'una nova proposta de PEP.

Aquells plans que s'extingisquen donaran dret al fet que l'alumnat matriculat puga matricular-se en els dos cursos acadèmics següents per a la superació dels crèdits necessaris per a l'obtenció del títol, tenint dret únicament a l'avaluació i no a rebre docència. La direcció acadèmica de cada estudi extint haurà de comunicar, al Centre de Formació Contínua, en els dos cursos següents a quin termini d'obertura i tancament d'actes s'acull per a avaluar a aquest alumnat.

 

DISPOSICIONS

Disposició Addicional (Introduïda en BOUA 01/07/2019 , modificada en BOUA 24/01/2020 )

En tot el no regulat de manera específica en aquesta normativa, s'atendrà la normativa o legislació de la Universitat d'Alacant que resulte d'aplicació.

Disposició Transitòria

Fins a la constitució de la Comissió amb competències en ensenyaments propis, les actuals comissions d'Estudis de Postgrau (CEP) i de Cursos Especials i Crèdits de Lliure Elecció Curricular (CECLEC), d'acord amb les seues competències, continuaran sent les encarregades d'informar sobre els ensenyaments que regula la present Normativa.

L'alumnat de titulacions en extinció, podran continuar computant els cursos d'especialització i activitats acadèmiques com a crèdits de lliure elecció curricular, fins a la desaparició completa del títol, considerant per a això els cursos i activitats d'entre 15-19 hores equivalents a 1 crèdit, i 1 crèdit addicional per cada tram de 10 hores podent-se concedir un màxim de 6 crèdits per curs.

 

Disposició Derogatòria

L'entrada en vigor de la present normativa suposarà la derogació de quantes disposicions de la Universitat d'Alacant contradiguen en tot o en part el que es disposa en aquesta, i expressament:

 1. La Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Ensenyaments Propis de Postgrau i Especialització (BOUA, 1 d'agost de 2011).
 2. La Normativa de la Universitat d'Alacant sobre Cursos Especials de Menys de 200 Hores i Comissió de Reconeixement de Crèdits de Lliure Elecció (BOUA, 6 de juliol de 2006) i les seues corresponents modificacions.
 3. La Normativa d'ensenyaments propis de Pregrau de la UA.

 

Disposició Final. Entrada en vigor.

La present normativa entrarà en vigor l'endemà de ser publicada en el Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant.