Preguntes freqüents - Programa Obert de Postgrau Centre de Formació Contínua

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Altres llocs
Logo Centre de Formació Contínua   Centre de Formació Contínua
Centre de Formació Contínua
faq

Preguntes freqüents - Programa Obert de Postgrau

Dubtes generals

 • ¿Què és el Programa Obert de Postgrau (PAP)?

El Programa Obert de Postgrau (PAP) pretén acostar la formació de Postgrau a tots aquells titulats que desitgen aprendre tècniques o disciplines concretes que formen part dels actuals plans d'estudis, donant-los l'oportunitat de dissenyar un curriculum a mesura de les seues necessitats, sense que es vegen obligats a matricular-se en una titulació completa.

Està compost per un conjunt d'assignatures de Màster Universitari de les quals els estudiants podran matricular-se, fomentant l'aprenentatge continu.

En aquest sentit, el Programa permet que l'estudiant es matricule d'assignatures de Màsters diferents, sempre que existisquen places disponibles en els mateixos, configurant una formació a la mesura de les seues necessitats.

(principi)

 • ¿Qui pot matricular-se en el PAP?
Poden matricular-se totes aquelles persones que estiguen en possessió d'un títol universitari, ja siga de Grau, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica.
Aquells estudiants que provinguen d'altres països també podran matricular-se si tenen una titulació universitària que els dóna accés a estudis de Màster en el seu país. En aquest últim cas és necessari realitzar un estudi d'equivalència, el qual quedarà exempt del pagament de les taxes corresponents únicament per a la matrícula en el PAP.

Pots matricular-te de les assignatures del programa mentre les assignatures tinguen places vacants.

(principi)

 • ¿Quines assignatures podré cursar?

El llistat complet d'assignatures que es poden cursar el pots consultar en el Catàleg d'Assignatures del Programa Obert de Postgrau . Tingues en compte que no encrontrarás totes les assignatures de tots els Màsters, bé perquè els Màsters als quals pertanyen tenen completa la seua matrícula, bé perquè, segons el parer de l'Adreça del Màster, no poden ser oferides com a assignatures independents.


(principi)

 • ¿Quantes places s'ofereixen?

Les places s'ofereixen de forma independent en cada assignatura. De cada assignatura s'ofereixen entre 5 i 10 places.

(principi)

 • ¿Quant costa la matrícula?

Encara que les assignatures del Programa d'Obert de Postgrau pertanyen a multitud de Màsters, el preu públic per crèdit matriculat serà únic per a totes les assignatures triades i es correspondrà amb l'import més alt establit per a màsters oficials -exclosos els màsters amb preu excepcional- en el decret de la Generalitat Valenciana pel qual es fixen les taxes a satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs en el qual es matricule.

(principi)

 • ¿De quantes assignatures podré matricular-me?

Podràs matricular-te d'un màxim de 60 crèdits ECTS per curs acadèmic i com a mínim d'una única assignatura (la durada típica d'una assignatura són 6 ECTS). En el cas de voler matricular-se de més de 30 crèdits ECTS d'assignatures d'un mateix màster, és recomanable matricular-se del Màster Universitari, en lloc de per assignatures soltes en el PAP.

(principi)

 • ¿Quantes convocatòries tindré?

Disposaràs de les mateixes convocatòries que per als ensenyaments de Màster Universitari. En el Catàleg d'Assignatures del Programa Obert de Postgrau , tens un enllaç al calendari acadèmic actualitzat.

(principi)

 • ¿Quina certificació vaig a obtenir?

En el moment en el qual ho desitges pots sol·licitar un Certificat Acadèmic Personal, en el qual figuraran els noms i nombre de crèdits de les matèries cursades fins al moment, així com les convocatòries i qualificacions obtingudes.
A més, si superes els 60 ECTS**, podràs sol·licitar l'accés a un Programa de Doctorat si desitges continuar formant-te com a investigador.

** La legislació estableix que per a accedir a un Programa de Doctorat és necessari haver cursat un mínim de 300 ECTS. El nombre total de crèdits ECTS s'obtindrà sumant els crèdits del pla d'estudis de la teua titulació (Grau/Llicenciatura/Diplomatura/Arquitectura/Arquitectura Tècnica/Enginyeria/Enginyeria Tècnica) més els crèdits obtinguts en el Programa Obert de Postgrau. Exemple: Grau (240 ECTS) + PAP (60 ECTS) = 300 ECTS

(principi)

 • ¿Què succeeix si suspenc alguna assignatura?

En cas de no aprovar alguna assignatura, si així ho desitges podràs tornar a matricular-te d'ella al curs següent, sempre que l'assignatura estiga oferida en aqueix curs dins del Programa Obert de Postgrau.
Tingues en compte que es considerarà com una segona (o posterior) matrícula, per la qual cosa suposarà majors taxes que en la primera matrícula.

(principi)

 • ¿Què succeeix si un curs no em matricule?

Quan et matricules per primera vegada se t'obrirà expedient en el Programa Obert de Postgrau. Si al curs següent no et matricules de cap assignatura l'expedient no es tancarà, romandrà actiu, podent matricular-te si així ho desitges en posteriors cursos.

(principi)

 • Una vegada admès, ¿estic cursant un Màster Universitari?

L'haver sigut admès en el PAP no implica estar matriculat en els màsters de les assignatures que has triat. Els requisits per a cursar el PAP són menys restrictius que els de els Màsters Universitaris, açò és així per a facilitar l'adquisició de determinats coneixements als estudiants.

Si més endavant estàs interessat a matricular-te d'un Màster Universitari podràs fer-ho sempre que complisques tots els requisits d'accés i admissió que tinga aqueix Màster.

(principi)

 • ¿I si posteriorment em matricule d'un Màster Universitari?

Si et matricules en un Màster Universitari, totes aquelles assignatures cursades i aprovades dins del Programa Obert de Postgrau se t'incorporaran automàticament al teu nou expedient, no hauràs de tornar a cursar-les i tampoc serà necessari pagar cap taxa pel reconeixement dels crèdits. Addicionalment, si eres un estudiant estranger el país del qual no pertany a l'EEES, hauràs d'abonar les taxes de l'estudi d'equivalència per a poder matricular-te en el Màster.

(principi)

 • ¿Tindré la Targeta Universitària (TIU)? ¿Com es pot sol·licitar?

Per descomptat que tindràs la teua Targeta d'Identificació Universitària (TIU) com qualsevol un altre estudiant de la Universitat d'Alacant. La informació referent a com sol·licitar-la o renovar-la la pots trobar ací.

(principi)

 

Preinscripció

 •   ¿Quins són els requisits per a poder accedir al PAP?
Els requisits per a poder accedir al Programa Obert de Postgrau són:
 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol (Grau, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Diplomatura, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica) o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis de màster.
 3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger alié a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ corresponent:  "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"). Per a l'accés al PAP no serà necessari abonar la taxa corresponent a l'estudi d'equivalència.
  IMPORTANT: l'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.
En qualsevol cas l'efectiva matrícula de l'alumnat es condiciona a l'existència de places disponibles en els Màsters sol·licitats.

(principi)

 • Encara no tinc el títol d'accés, ¿puc preinscribirme?

Sí. En cada període de preinscripció hi ha un termini per a esmenes en el qual podràs aportar la documentació que et falte. Ací tens les instruccions per a aportar el títol mitjançant una reclamació/esmena.

(principi)

 • ¿Quin és el termini per a poder preinscribirme?

La preinscripció en el programa obert de postgrau es realitza en un termini concret:

 • Termini: Del 03/07/2020 al 04/09/2020

 

(principi)

 • ¿Com puc preinscribirme?

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a açò. Pots trobar més informació sobre l'accés i l'enllaç la pàgina de preinscripció ací.

(principi)

 • ¿Com puc saber si he sigut admès?

La llista de persones admeses, excloses i llista d'espera es troba ací.

(principi)

 • Una vegada admès, ¿on em puc dirigir per a informar-me sobre la matrícula?

Se t'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica que has posat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te.

Si necessites algun aclariment o consulta del procés de matrícula, t'has de posar en contacte amb el centre de formació contínua.

(principi)

 

 • ¿Hi ha alguna exempció, bonificació i/o beca?

No es podrà sol·licitar l'aplicació de cap tipus d'exempció ni bonificació en la matrícula d'aquests ensenyaments perquè no condueixen a l'obtenció d'un títol oficial. 

(principi)

Documentació per a la preinscripció

 • ¿Quins documents he d'aportar per a preinscribirme?

La següent documentació hauran d'aportar-la tots els estudiants en realitzar la preinscripció:

 1. DNI/NIE/Passaport (en vigor i per ambdues cares)
 2. Títol universitari oficial d'accés o justificant d'abonament de taxes d'expedició d'aquest títol (*)
 3. Certificació acadèmica (*) 

(*) Si el títol o justificant de pagament del mateix que vas a presentar ho vas obtenir en la Universitat d'Alacant, bastarà amb que presentes el document d'identitat en vigor (per ambdues cares).

(principi)

 • El meu títol d'accés és estranger, ¿quins documents he d'aportar?

A més de tota la documentació descrita en la pregunta prèvia , serà necessari aportar si escau:

 1. Declaració d'equivalència  de la nota mitjana d'expedients acadèmics universitaris realitzats en centres estrangers.
 2. Traducció de documents.
  • Només és necessari en el cas de presentar documents no escrits en castellà o valencià.
  • No és necessari que les traduccions siguen jurades.
 Si necessites saber què documentació has de presentar per a la matrícula la tens detallada ací.

(principi)

 • ¿Com es pot acreditar el títol, si encara no es posseeix físicament, en haver finalitzat la carrera recentment?

Mitjançant el títol provisional i si encara no es posseeix aquest, llavors mitjançant el justificant d'haver pagat les taxes del mateix.

(principi)

 • Equivalència de notes mitjanes d'estudis universitaris realitzats en centres estrangers

Si els teus estudis d'accés són estrangers, has de calcular la mitjana del teu expedient accedint a  aquest enllaç.

(principi)

 • Em falta algun dels documents, ¿puc preinscribirme?

Sí. En cada període de preinscripció hi ha un termini per a reclamacions/esmenes en el qual podràs aportar la documentació que et falte. Addicionalment al període d'esmenes, si el teu màster és de dos períodes podràs aportar nova documentació durant el segon termini de preinscripció.

(principi)

 • ¿Com presente els documents?

Els documents es presenten exclusivament per Internet, adjuntant-los en el formulari de preinscripció. En el formulari, cada document té el seu camp per a pujar-ho a Internet. La grandària total dels arxius no ha de superar els 28 MB.

(principi)

 

Pagaments i taxes

 • Pagament de rebuts mitjançant targeta bancària a través d'UACloud

Pots realitzar el pagament de rebuts mitjançant targeta a través de la teua UACloud (Campus Virtual). Si tens qualsevol dubte, consulta les  instruccions de pagament .

(principi)

 • Pagament de la taxa per l'estudi d'equivalència del meu títol d'accés estranger

Els estudiants del Programa Obert de Postgrau no han d'abonar la taxa per l'estudi d'equivalència d'un títol per a l'accés a màsters universitaris, ja que no estan cursant un màster. Ara bé, si més endavant es desitgen matricular d'algun màster del que hagen cursat ja algunes assignatures a través del PAP, llavors sí serà necessari abonar les taxes de l'estudi d'equivalència.


(principi)

Matrícula

 • ¿Quins són les dates per a realitzar la matrícula?

Les dates de matriculació no es troben disponibles en aquesta web perquè difereixen sensiblement d'uns màsters a uns altres. Quan la teua preinscripció haja sigut cursada i resultes admès se t'informarà del termini concret perquè realitzes la teua matrícula. Et recomanem que lliges la següent pregunta per a evitar ser exclòs.

Per a qualsevol dubte o aclariment que necessites resoldre sobre el procés de matrícula hauràs de dirigir-te al centre de formació contínua.

Si necessites saber què documentació has de presentar per a la matrícula la tens detallada ací.

(principi)

 • ¿I si se'm passa el termini de matrícula?, ¿què faig?

AVÍS: Si has sigut admès al Programa Obert de Postgrau i no t'has matriculat en el termini corresponent: has perdut la plaça en cadascuna de les assignatures sol·licitades. El buit lliure que has deixat passarà immediatament al primer estudiant en llista d'espera de cada assignatura i de no haver-hi estudiants en llista d'espera passarà a estar disponible com a vacant en el període de matrícula extraordinari. Si encara desitges cursar les assignatures hauràs de posar-te en contacte amb la secretaria del centre de formació contínua.

(principi)

 


+Ajuda

 • Si tinc algun dubte o necessite algun aclariment, ¿on puc dirigir-me?

Tota la informació referent a les assignatures que pots cursar en el programa obert de postgrau la tens disponible en el Catàleg d'Assignatures.

Per a resoldre qualsevol dubte o consulta acadèmica sobre una assignatura concreta deuràs posar-te en contacte amb el director o directora del màster al que pertany l'assignatura.

Si necessites informació addicional sobre el procés de preinscripció i/o matrícula has de dirigir-te a la secretaria del Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant a través del següent formulari.

(principi)