Saltar apartados

Normes d'Edició

Normes d'edició

1. En els textos es valorarà especialment la capacitat de síntesi en l'exposició i argumentació. Vindran acompanyats d'un resum en la pròpia llengua del treball i d'un altre en anglès. Els resums tindran una extensió màxima de 200 paraules. També figuraran cinc paraules clau en els seus corresponents idiomes.

2. És necessari lliurar els originals en suport informàtic, escrits amb el processador de text Word o OpenOffice.

3. L'extensió màxima dels treballs és de 7000 paraules incloses notes a peu i bibliografia (al voltant de 15 pàgines), i  un màxim de 10 il·lustracions (dibuixos, fotografies, plànols, mapes, taules, gràfics). Les imatges es lliuraran digitalitzades en format TIFF o JPG (resolució mínima de 300 píxels) i cadascuna d'elles amb la seua escala gràfica. 

4. S'acompanyarà un document aparte amb els peus de figures. Si aquestes estan preses d'altres publicacions, se citarà la font. Totes les il·lustracions, inclosos gràfics i taules, es numeraran de forma correlativa com a figures i la seua referència se citarà dins del text (ex. Fig. 1).

5.  El títol anirà en Times New Roman, grandària 14, majúscula, negreta i centrat, sota ell, amb un espai de separació apareixerà el nom de l'autor (en minúscula, grandària 12, sense negreta i centrat).

6. Numeració d'epígrafs. El text ha de portar suficients epígrafs per a estructurar el seu contingut en les diferents parts. Els epígrafs es jerarquitzaran seguint el següent ordre: 1°) Numeració aràbiga, majúscules i negreta [1. MAJÚSCULES i NEGRETA]; 2°) Numeració aràbiga, minúscula i negreta [1.1. Minúscula i negreta]; 3°) Numeració aràbiga, minúscula i cursiva [1.1.1. Minúscules i cursives]. NO S'ADMETRÀ UN ALTRE TIPUS.

7. Notes a peu de pàgina.  Hauran de reduir-se a l'indispensable i tenen la missió d'aclarir alguna cosa que no queda suficientment explicitat en el text; no han d'utilitzar-se per a cites bibliogràfiques. Iran situades a peu de pàgina i numerades correlativament en nombres aràbics.

8. Les cites bibliogràfiques es faran de la següent manera: es posarà el nom de l'autor en lletra minúscula, seguit de l'any d'edició de l'obra, pàgina o pàgines i figura o figures. Aquestes cites figuraran a l'interior del text de l'article i no aniran a peu de pàgina ni al final.

a - S'introdueix la cita resumida entre parèntesi amb el cognom(s) de l'autor, seguit per l'any de publicació.

Exemples: (López Flores, 2010)

(Keay et al., 2006)

(Almagro-Gorbea, 1977; Rovira, 1991; Maya, 1998; Ruiz Zapatero, 2001; López Cachero, 2005; Neumaier, 2006)

(Graells, 2008a; 2008b; 2008c)

b - Quan a més la cita és literal, s'inclou el nombre de pàgina o localització específica de la frase/s en el text original.

Exemples:

- …aquest tractament apareix en els Camps d'Urnes del Ferro (s. VI-V a. de C.) del Grup Costaner Català (Ruiz Zapatero, 1985: 739-740).

- Malgrat açò, fa alguns anys Sanz Daina (1997: 85) va cridar l'atenció sobre el lloc…

c - Respecte a la cita en el text d'una obra amb dos autors: sempre se citen a tots dos autors cada vegada que la referència ocorre en el text units per “” i o “&”. Quan se citen més de dos autors per a una obra, veure en l'apartat de referències.

Exemples: (Gómez de Soto i Milcent, 2000; Graells, 2011b; 2014)

(Soria i Mata, 2003)

(Manunza et al., 2005)

9. La llista bibliogràfica vindrà al final de l'article, disposada per ordre alfabètic del primer cognom dels autors. En cas que un mateix autor tinga diverses obres, l'ordenació es farà per la data de publicació, de la més antiga a la més moderna. Si en el mateix any coincideixen dues obres d'un mateix autor, es distingiran amb lletres minúscules (a, b, c, etc.), que també s'inclouran en les referències  esmentades en l'apartat 8. La bibliografia respectarà la següent estructura:

a- Llibre: Cognom(s), Inicial del nom(s). (Any de publicació). Títol del llibre. Lloc de publicació: Editorial.

Exemple: Sanz Gamo, R. (1997). Cultura ibèrica i romanització en terres d'Albacete: els segles de transició a Albacete. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses.

        b- Capítol de llibre: Cognom(s), Inicial del nom(s). (Any). Títol del capítol, entrada o contribució. En Inicial del nom(s). Cognom(s) de l'editor(és) o coordinador(és) o... (càrrec abreujat), Títol del llibre (pàg. xx-xx). Lloc de publicació: Editorial.

Exemple: Delgado Hervás, A. (2011). La producció de ceràmica fenícia en l'extrem occident: forns d'alfar, tallers i indústries domèstiques en els enclavaments colonials de l'Andalusia mediterrània (segles VIII-VI a. de C.). En B. Costa Ribas i J. H. Fernández Gómez (Eds.), YÕSERIM: la producció alfarera fenici-púnica a Occident. XXV Jornades d'Arqueologia fenici-púnica (Eivissa, 2010) (pàg.165-221). Eivissa: Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.

        c- Article d'una revista: Cognom(s), Inicial del nom(s). (Any). Títol de l'article. Títol de la publicació, volum (nombre), xx-xx.

Exemple: Pérez Ballester, J. (2014). Entre el Bronze Final i el Ferro Antic. Les ceràmiques a mà de la Solana del Castell (Xàtiva, València). Lucentum, XXXIII, 23-39.

En el cas que els títols de les revistes vengen abreujats, haurà d'utilitzar-se el sistema de sigles de les revistes.

Exemple: Brogiolo, G.P. (2015). Flooding in Northern Italy during the Early Middle Ages: resilience and adaptation. PCA, vol. 5, pàg. 325-350. (PCA: Post-ClassicalArchaeologies).

d- Publicacions en Internet i pàgines web

Exemple: Pérez Ballester, J. (2014). Entre el Bronze Final i el Ferro Antic. Les ceràmiques a mà de la Solana del Castell (Xàtiva, València). Lucentum, nº 33, pàg. 23-39, <http://hdl.handle.net/10045/42301>, (Consulta: 21-10-2016).

 

 

DAMA. Documents d'Arqueologia i Patrimoni Històric


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Revista electrònica editada pel Màster Universitari en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni
Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina, Universitat d'Alacant
ISSN: 2530-2345

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464