Saltar apartados

Presentació PD

 

Presentació PD

El Programa de Doctorat en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina enfonsa les seues arrels en una tradició desenvolupada en la Universitat d'Alacant de més d'una dècada d'estudis i investigacions de diversos departaments acadèmics i professors sota la regió iberoamericana. El nostre programa suposa la cristalizació d'un esforç per concentrar aqueix corrent d'estudis individuals o de grups d'investigació que fins llavors han treballat de forma aïllada o en diversos programes de Doctorat, en una oferta de Programa transversal i multidisciplinari d'investigació i estudis sobre les ciències socials a Amèrica Llatina.


A aquest esforç de concentració d'esforços per a posar en comú els estudis d'Amèrica ha contribuït la creació a finalitats de 2016 de l'Institut Universitari d'Investigació d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL), com a gran aposta i compromís de la Universitat d'Alacant amb la regió en matèria d'investigació social. L'Institut és l'òrgan que proposa a la UA, a través de la seua Escola de Doctorat (EDUA), el Programa de Doctorat en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina . Al si de l'Institut, aquest programa sorgeix com una iniciativa directament entroncada amb els seus objectius d'Investigació i en perfecta simbiosi amb els institucionals de la Universitat d'Alacant en matèria d'Investigació en Amèrica  Llatina; però tambè, amb la pretensió de ser un referent en la qualitat i excel·lència de la docència i la investigació de postgrau.

La proposta de creació d'un Programa de Doctorat en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina, part de l'existència de vincles, desenvolupats durant anys per la Universitat d'Alacant amb nombroses universitats i centres de docència i d'Investigació en la regió; raó per la qual es justifica la necessitat d'engegar el Programa de Doctorat especialitzat en Humanitats i Ciències Socials d'Amèrica Llatina.

 

PD en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina 

Objectius

El Programa se centra tant en les branques científiques de les humanitats (Història, Antropologia, Geografia) com en les de Ciències Socials (Economia, Sociologia, Ciència Política, Dret); sense deixar de costat les tecnologies aplicades (Informàtica). Es tracta, sens dubte, d'una aposta decidida per la internacionalització que reforça les relacions globals de la Universitat d'Alacant amb Amèrica Llatina en els nivells acadèmic i investigador.

El Programa persegueix l'oferir un Doctorat de qualitat que atenga a la demanda investigadora de les universitats ibèriques i europees que cerquen formar al seu personal en investigació d'alta qualitat sobre la regió iberoamericana.

El Programa té també entre els seus objectius l'oferir a les empreses i al teixit productiu, molt necessitades de professionals amb investigació aplicada i coneixements de la regió llatinoamericana, la formació de postgrau necessària perquè recolzen els seus processos d'internacionalització. 

D'altra banda, el Programa vol ser el Centre de formació per a les Universitats d'Iberoamèrica que estan immerses en processos d'acreditació dels seus professionals de la docència i que cerquen complementar amb la formació de Doctorat a les seues plantilles permanents de personal investigador.

Eixides professionals

El doctorat correspon  al tercer cicle dels estudis universitaris, i constitueix  la més alta qualificació  que es pot obtenir en termes formatius.

L'obtenció d'un doctorat no solament és útil si es desitja seguir la carrera acadèmica. Les noves normatives que regulen els estudis de doctorat cerquen incentivar la  inserció dels doctors  en el teixit productiu, convertint-los en actors principals en la generació i transferència de R+D+i. Es pretén que els qui accedisquen a aquest nivell de formació puguen exercir un paper essencial en totes les institucions implicades en la innovació i la recerca, tant públiques com a privades.

En suma, els estudis de doctorat constitueixen actualment no solament l'opció més sòlida per a conrear la recerca al més alt nivell, sinó una via d'inserció  laboral amb perfil altament qualificat.

Coordinació

La  Coordinació  del PD és realitzada pels següents professors pertanyents a la Comissió Acadèmica del mateix:

JAVIER VIDAL OLIVARES

Coordinador del programa de doctorat

CARMEN LÓPEZ SÁNCHEZ

Secretària del programa de doctorat

Comissió Acadèmica

La  Comissió Acadèmica  del programa de Doctorat és l'òrgan responsable de l'aplicació dels criteris establits per al Programa de Doctorat sent, per tant, responsable del procés d'admissió i donant-se publicitat als mateixos a través dels sistemes d'informació previs a l'accés i a l'admissió d'estudiants.

Són  membres  de la Comissió Acadèmica el següent professorat:

Són  funcions  de la mateixa les següents:

a) Establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió de les i els estudiants a un programa de doctorat i resoldre sobre la base dels mateixos.
b) Assignar a les persones que tutoritzaran i dirigiran la tesi, així com la seua modificació en els casos previstos en la present normativa.
c) Autoritzar les pròrrogues als estudis de doctorat en les condicions previstes en aquesta normativa.
d) Avaluar anualment el pla d'investigació i el document d'activitats del doctorand o doctoranda juntament amb els informes que a aquest efecte hauran d'emetre les persones que tutoritzaran i dirigiran la tesi.
i) Proposar la composició del Tribunal encarregat de jutjar les tesis doctorals i donar el vistiplau a la seua defensa.
f) Autoritzar les mesures de protecció de la privadesa de tesis doctorals en circumstàncies excepcionals lligades a processos de protecció o transferència de coneixements, com poden ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa o Escola, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents que recaiguen sobre el contingut de la tesi.
g) Autoritzar les estades i activitats fora d'Espanya encaminades a obtenir l'esment de «Doctor internacional».
h) Nomenar quantes subcomissions internes considere necessàries per a l'adequat acompliment de les seues activitats.
i) Establir les condicions i requisits de la mobilitat internacional.

Comissió de Qualitat

La  Comissió de Qualitat  s'ha creat amb l'objecte d'afavorir la millora contínua de les titulacions impartides en la Universitat d'Alacant (UA), garantir un nivell de qualitat que facilite la seua acreditació i el manteniment de la mateixa, s'estableix un Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC) dels centres de la UA.

Són membres de la Comissió de Qualitat els següents:

Recursos del PD

Els recursos materials i mitjans disponibles que la Universitat d'Alacant posa a la disposició dels programes de doctorat es consideren adequats per a garantir el desenvolupament de la investigació a realitzar per les doctorandes i doctorands, permetent-los aconseguir les competències prèviament descrites.

 • Serveis específics per als programes de doctorat:

El centre de la UA encarregat de la gestió acadèmica dels programes de doctorat és l'Escola de Doctorat de la Universitat d'Alacant (EDUA). L'EDUA (http://edua.ua.es) és un centre de gestió la creació de la qual va ser aprovada per DECRET 176/2013, de 15 de novembre, del Consell de la Comunitat valenciana. L'activitat acadèmica i administrativa derivada de les competències assignades, aborda en termes generals el següent: accés, matriculacions, trasllats, certificats, actes, plans d'estudis, tesis doctorals, titulacions, arxiu, homologacions, beques, propostes de nous estudis, etc.

 • Serveis generals de la Universitat d'Alacant:

La Universitat d'Alacant disposa dels serveis generals de formació, suport i consulta suficients i adequats al nombre d'estudiants dels programes de doctorat. A més, la localització d'aquests serveis en el campus de la UA, facilita la seua utilització i accessibilitat. A continuació es descriuen breument els serveis generals de la UA més relacionats amb les necessitats dels programes i estudiants de doctorat.

 1. Serveis Tècnics d'Investigació (http://sstti.ua.es/). Els Serveis Tècnics d'Investigació (SSTTI) de la Universitat d'Alacant, dependents del Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, van ser creats en 1987 davant la necessitat de disposar de recursos especialitzats d'Investigació.Els SSTTI s'estructuren en tres àrees. L'àrea d'Instrumentació Científica, organitzada en Unitats que agrupen i centralitzen equips instrumentals; l'àrea d'Infraestructures i Serveis de Suport Tècnic, formada per instal·lacions i laboratoris tallers per a donar suport a la investigació, i l'àrea d'Experimentació Industrial, on es troben les plantes pilot. Tot aquest potencial tecnològic es troba a la disposició de les i els investigadors de la Universitat d'Alacant, d'altres universitats, organismes públics i del sector empresarial per a donar suport a la investigació, bàsica i aplicada, en les més diverses àrees, amb la finalitat última de contribuir al desenvolupament científic i tecnològic de la societat.
 2. Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (http://sgitt-otri.ua.es/). La missió del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de Tecnologia (SGITT-OTRI) és proporcionar a les persones usuàries internes i externes de forma proactiva i eficient, la informació, l'assessorament i la gestió en l'àmbit de la investigació i la transferència de coneixement, amb la finalitat d'incrementar i optimitzar els recursos destinats a elles, augmentar la competitivitat de les empreses i millorar la qualitat de vida de la població.

 3. Altres serveis de suport a la investigació:
  - Servei d'informàtica: http://si.ua.es/es
  - Biblioteques SIBYD: https://biblioteca.ua.es/
  - Servei de Publicacions: http://publicaciones.ua.es/
  - Portal de Ciència i Tecnologia de la Universitat d'Alacant (UACIT):  https://si.ua.es/va/vertice/llocs-de-publicacion/portal-audiovisual-y-arca.html
 • La Universitat d'Alacant disposa dels següents serveis, en l'àmbit de la formació integral de l'alumnat destinats a facilitar la seua inserció en el món laboral concorde al seu nivell de formació:

- Secretariat de Pràctiques d'empresa i Suport a l'Estudiant:  https://web.ua.es/va/vr-estudiants/secretariats/practiques/secretariat-d-ocupacio-i-suport-a-estudiants.html
- Gabinet d'Iniciatives per a l'Ocupació (GIPE): http://www.gipe.ua.es/
- Unitat Tècnica de Qualitat (UTC):  https://utc.ua.es/va/presentacio.html

 • Recursos i Serveis Específics amb els quals explica el programa de doctorat:

Els recursos materials i altres mitjans disponibles de la Universitat d'Alacant (laboratoris, tallers, biblioteca central de la Universitat d'Alacant, biblioteques de centre, especialment les de la Facultat de Filosofia i Lletres, la d'Econòmiques i la de Dret, el potent recurs del Servei d'Informació de Biblioteca i Documentació que permet la connexió a través de Campus Virtual de totes les bases de dades rellevants per a les branques de coneixement de les Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques, amb plena connectivitat (des de dins i des de fora de la Universitat) que estan associats al programa de doctorat a impartir es consideren no solament els més adequats sinó els òptims per a garantir el desenvolupament de l'activitat investigadora del doctorant que curse els estudis en el programa.
A més de comptar amb espais específics del IUESAL que corresponen a: Secretaria administrativa, Secretaria Acadèmica, Direcció i Sala Multimèdia, amb capacitat per a 12-14 persones, amb pantalla de 60 polzades per a la realització de videostreaming i videoconferències. La sala està convenientment preparada per a la realització de les activitats formatives incloses en el Programa de Doctorat, així com seminaris d'investigació i tallers acadèmics de contingut relacionats amb la investigació i les activitats de postgrau. Aquesta Sala Multimèdia disposa també de punts per a connexions de PC. Des d'aquest últim espai, l'Institut té programat realitzar totes les connexions en línia per a impartir els cursos i seminaris no presencials propis i els de el Programa de Doctorat. A més IUESAL compte en l'Edifici on es troba (Polivalent III del Campus) amb 2 sales de 40 posicions de PC cadascuna que permet garantir el desenvolupament de l'activitat investigadora del doctorant que curse els estudis en el programa.

Centre d'Impartició

El Programa de Doctorat en Humanitats i Ciències Socials d'Amèrica Llatina és coordinat des de l'Institut Universitari d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina i s'imparteix des de la Universitat d'Alacant

Institut Univ. Estudis Socials d'Amèrica Llatina (IUESAL)

Edifici Polivalent III, Planta Baixa ( https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0024pb069 )

Ctra. Sant Vicent - Alacant, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)

Espanya

Convenis i Col·laboracions

Texto del detalle

Llengües d'impartició

Les llengües requerides per al procés formatiu són el castellà i/o el valencià, ambdues legalment cooficials en la Universitat d'Alacant i amb un nivell mínim de B2 (MCER).

 

Programa de Doctorat en Humanitats i Estudis Socials d'Amèrica Llatina


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464