Saltar apartados

Estructura i Línies d'Investigació

 

El programa de doctorat Ciència de Materials està constituït per un conjunt d'activitats formatives i d'investigació. L'estructura dels ensenyaments distingeix un període de formació, de 60 ECTS, i un període d'investigació organitzat per algun dels grups d'investigació involucrats en el programa

Període de Formació (60 ECTS)

De forma general, la formació requerida es reconeix per les següents vias:

a) Mitjançant un títol de Màster Universitari o el seu equivalent

b) Acreditant la superació de 60 crèdits ECTS inclosos en un o diversos Màsters Universitaris, d'acord amb l'oferta de la Universitat d'Alacant.

c) Acreditant la superació de 60 crèdits ECTS de nivell de postgrau integrats per activitats formatives no incloses en Màsters universitaris que hagen rebut avaluació positiva

d) Mitjançant un títol oficial de Graduat o Graduada la durada de la qual, conforme a les normes de Dret Comunitari siga de, almenys, 300 crèdits.

Entre els màsters del catàleg de la Universitat d'Alacant, els siguentes poden constituir el període de formació del programa de doctorat Ciència de Materials:

- Master en Ciència de Materials

- Màster oficial en Nanociencia i Nanotecnologia molecular

 

Període d'Investigació

Les línies d'investigació que es desenvolupen en el programa de doctorat són les següents:

- Adhesius, Cautxús i Fenòmens d'Adhesió

- Catàlisi Heterogènia

- Descontaminació ambiental

- Electroquímica: nous materials

- Electroquímica de semiconductors

- Electroquímica de superfícies i electrocatálisis

- Espectroelectroquímica i modelització

- Espectroscopía de ressonància magnètica

- Física estadística i Física de la matèria condensada

- Interacció de partícules carregades amb la matèria

- Materials carbonosos

- Materials compostos

- Materials polimèrics

- Noves tècniques analítiques basades en nanopartículas

- Processos elactroquímicos

- Química Quàntica

- Sòlids adsorbents

- Tècniques analítiques per a la caracterització de materials

 

Adhesius, Cautxús i Fenòmens d'Adhesió

La realització d'unions adhesives requereix conèixer les característiques dels substrats a unir, els adhesius i els paràmetres determinants de l'adhesió. Addicionalment, es requereix avaluar adequadament l'adhesió i la durabilitat de les unions adhesives.

Per tant, s'investiga en els aspectes que s'indiquen a continuació:

- Tractaments superficials de polímers i elastòmers: Tractaments mecànics, tractaments químics, tractaments amb radiacions.

- Caracterització de les superfícies tractades mitjançant mesures d'angles de contacte, espectroscòpia ANAR-ATR, XPS I SEM.

- Formulació i caracterització d'adhesius.

-Optimització i caracterització de l'adhesió, amb especial incidència en les capes febles de trencament preferencial.

-Avaluació de l'adhesió mitjançant diferents tipus d'assajos i caracterització de les superfícies separades (espectroscòpia ANAR-ATR, XPS, SEM)

-Estudi i millora de la durabilitat de les unions adhesives.

-Anàlisi d'interfases entre adhesius i substrats.

-Millora de processos d'adhesió en pedra natural.

-Bioadhesión i bioadhesivos.

-Adhesius naturals.

-Adhesius per a ús mèdic.

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació: Laboratori d'Adhesió

 

Catàlisi Heterogènia

S'estudia la preparació de catalitzadors heterogenis sòlids, tant másicos com suportats. Com a suports s'empren una àmplia varietat de materials: òxids inorgànics, zeolites, sílices mesoporosas, materials carbonosos i també materials compostos com són les membranes de zeolita suportades. Les fases actives són fonamentalment metalls, òxids metàl·lics i compostos de coordinació. L'interès de dites materials radica en la seua aplicació com a catalitzadors de reaccions específiques que poden ser d'oxidació, hidrogenació, polimerització i en general en reaccions d'interès en química fina i processos de descontaminació que poden ocórrer en fase gas o líquida. Un altre aspecte de gran rellevància és la caracterització d'aquests catalitzadors, que es realitza mitjançant una àmplia varietat de tècniques experimentals, la qual cosa permet relacionar l'estructura i propietats superficials d'aquests materials amb les seues propietats catalítiques.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

Materials Carbonosos y Medio ambiente

 

Descontaminació Ambiental

S'investiga en la preparació i estudi d'adsorbents, catalitzadors i fotocatalizadores que siguen adequats per a la solució de problemes ambientals com l'eliminació de l'aire de compostos orgànics volàtils, generalment provinents de dissolvents i l'eliminació d'elements o compostos tòxics (i/o la seua possible recuperació donat el seu valor econòmic) en fase aquosa. Un altre tema d'interès és l'eliminació de SOTA2 i NOx procedents de fonts estacionàries de combustió a partir de materials carbonosos dopats amb metalls que mostren activitat i selectivitat cap a la retenció/reducció de tots dos contaminants. Finalment, s'investiga en l'eliminació conjunta de NOx i carbonilla procedent d'emissions diésel mitjançant processos catalítics.

Els adsorbents abasten des de materials de carbó amb estructura amorfa a materials nano-estructurats 3D com per exemple zeolites, materials ordenats de sílice, nanotubos de titania, etc. Adequades modificacions en la ruta de síntesi permeten modificar i/o adequar tant la porositat com la química superficial d'aquests materials per a una aplicació concreta de descontaminació. Addicionalment, aquests materials poden actuar com a suport per a catalitzadors. Els catalitzadors són de naturalesa química molt variada atenent al tipus de procés, i abasten des de materials de carbó dopats amb metalls alcalins, alcalí-térreos o de transició fins a òxids másicos de metalls de transició i lantànids (TiO2, CeO2) i òxids mixts tipus perovskita, ceria-zirconia, etc., dopats amb metalls nobles i no-nobles.

Respecte als fotocatalizadores, s'estudien fonamentalment òxids semiconductors, d'entre els quals destaca la titania.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

Materials Carbonosos y Medio ambiente

 

Electroquímica: Nous materials

- Polímers conductors: Estudi de l'obtenció per mètodes electroquímics i químics de polímers conductors. Caracterització de dites polímeres mitjançant diferents tècniques com són la voltametría cíclica, espectroscòpia FTIR, espectroscòpia ultraviolada-visible i microbalanza de cristall de quars electroquímica. Aplicació dels polímers obtinguts a electrocatálisis i en sensors electroquímics. Modificació dels polímers obtinguts mitjançant la introducció de grups funcionals.

-Caracterització electroquímica de materials carbonosos: Estudi de les propietats electroquímiques de diferents materials carbonosos com a carbons activats, fibres de carbó i fibres de carbó activades, etc. Modificació de la química superficial i porositat. Aplicació en la preparació de catalitzadors suportats i desenvolupament de supercondensadores.

-Síntesi mitjançant diferents tècniques (químiques o electroquímiques) i caracterització d'electrocatalizadores basats en òxids metàl·lics.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Electroquímica aplicada i Electrocatálisis

 

Electroquímica de superfícies

 

Electrocatálisis i Electroquímica de Polímers

 

Electroquímica de Semiconductors

Estudi de les respostes estacionàries i no estacionàries d'elèctrodes semiconductors i en particular de les capes fines nanoestructuradas d'òxids. A més d'estudis de naturalesa fonamental (transferència interfacial i transport de càrrega, procés de sensibilització,...), s'orientarà la investigació cap a aplicacions potencials com la foto- i la sonoelectrocatálisis (amb finalitats de descontaminació d'aigües) o les cèl·lules solars fotoelectroquímicas.

Elèctrodes nanoestructurados d'òxids semiconductors. Preparació, caracterització d'òxids i barreges, amb especial èmfasi en l'òxid de titani. Resposta fotoelectroquímica per a l'oxidació d'aigua i de compostos orgànics. Dopat. Modificació amb metalls i amb adsorbatos simples. Espectroscòpies UV-VIS i vibracionales. Foto(electro)catàlisi heterogènia amb finalitats descontaminativos.

Fotoelectroquímica de monocristales de rútil. Sensibilitat de la resposta fotoelectroquímica a l'estructura superficial en l'oxidació de compostos orgànics senzills. Caracterització per STM i AFM.

Fotoánodos nanoestructurados per a cèl·lules solars. Sensibilització dels òxids nanoestructurados amb punts quàntics (quàntum dots, QD). Síntesi i estabilització dels punts quàntics. Unions directes òxid/QD i intervingudes per molècules: efectes sobre rendiment del fotoánodo.

Nanoestructuras (nanopartículas, nanocolumnas) ordenades basades en semiconductors. Capes fines de semiconductor, semiconductor/polímer, semiconductor/metall: preparació per mètodes químics i electroquímics. Propietats electrocrómicas i fotocrómicas. Recobriments autolimpiantes. Altres propietats químiques i optoelectròniques. Integració en cèl·lules solars.

Sonoelectroquímica. Influència del camp d'ultrasons en la resposta electroquímica dels semiconductors (òxids). Efectes conjunts de la irradiació lluminosa i ultrasònica. Sono(electro)catàlisi heterogènia amb finalitats descontaminativos.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Grup de Fotoquímica i Electroquímica de Semiconductors

 

Espectroelectroquímica i modelització

 

 

Electroquímica de Superfícies i Electrocatálisis

En aquesta línia s'investiga en els següents temes:

-Electroquímica de Superfícies: Estudi del comportament dels elèctrodes monocristalinos de metalls (Pt, Au, Pd, Rh). Estudis estructurals i termodinàmics de la interfase elèctrode/dissolució. Comportament catalític dels elèctrodes ben definits en reaccions modele (oxidació d'àcid fórmico, metanol, reducció d'oxigen...). Efecte dels graons i de l'ordre bidimensional a llarga distància en el comportament d'aquests elèctrodes. Efecte de l'estructura superficial de les nanopartículas en el seu comportament electroquímic.

-Nanoparticulas: S'estudien les propietats electrocatalíticas de nanopartículas monometálicas i aliatges binaris i ternàries prenent com a base el metall Pt. L'objectiu és trobar un electrocatalizador basat en aquestes nanopartículas que siga efectiu per a l'oxidació de barreges H2+CO emprades en l'alimentació de piles de combustible amb metanol reformat fonamentalment, no descartant-se la utilització d'aquestes nanoparticulas per a altres reaccions d'oxidació o reducció.

-Electrocatálisis: L'objectiu és la preparació i caracterització d'electrocatalizadores metàl·lics i bimetálicos per a l'oxidació de diferents compostos orgànics i inorgànics. Desenvolupament d'electrocatalizadores suportats preparats mitjançant diferents tècniques com: pirolisis, dipòsit químic i electroquímic. A més s'estudien els processos involucrats i els mecanismes d'oxidació de tals substàncies mitjançant diferents tècniques in situ: FTIR, UV-Visible, Raman. Caracterització fisicoquímica dels electrocatalizadores preparats mitjançant diferents tècniques: microscopía electrònica d'escombratge (SEM), espectroscòpia fotoelectrónica de rajos-X (XPS), difracció de rajos-X (XRD), microscopía electrònica de transmissió (TEM).

- Espectroelectroquímica: Aplicació de les diferents tècniques espectroscòpiques disponibles acoblades al sistema electroquímic (espectroscòpia FTIR, UV-Visible, Raman). Mitjançant aquestes tècniques in situ es realitza un estudi de les espècies adsorbidas i formades durant el procés d'oxidació o reducció.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Electroquímica aplicada i Electrocatálisis

 

Electroquímica de superfícies

 

Electrocatálisis i Electroquímica de Polímers

 

Espectroelectroquímica i Modelització

Preparació de dipòsits nanoestructurados actius en SERS i SEIRAS, de metalls i els seus aliatges, sobre substrats inactius, mitjançant diferents mètodes (químic, electroquímic, per deposició,...). Estudis in situ per micro-espectroscòpia Raman i espectroscòpia infraroja de la interfase existent entre aquests dipòsits i les dissolucions electrolítiques. Aplicació en estudis d'adsorció i electrocatálisis. Comparació amb el comportament de superfícies monocristalinas. Estudi espectroelectroquímico de la cinètica dels processos d'adsorció/desorció d'anions.

Estudi teòric de l'efecte de l'orientació cristal·lina superficial i el tipus de lloc sobre l'adsorció: càlcul de geometries optimitzades i energies d'adsorció mitjançant la Teoria del Funcional de la Densitat. Estimació teòrica de freqüències vibracionales harmòniques, i intensitats infraroig i Raman d'adsorbatos. Anàlisi de l'enllaç de quimisorción. Estudi de la coadsorción i les interaccions en capes adsorbidas. Efecte del camp elèctric sobre geometries i energies d'adsorció, i sobre les freqüències vibracionales (efecte Stark). Simulació Munte Carlo i de Dinàmica Molecular d'estructures i transicions de fase en capes adsorbidas.

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació: Espectroelectroquímica i modelització

Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear

-Anàlisi espectral: Determinació dels paràmetres magnètics que determinen l'espectre de RMN de molècules dissoltes en mitjans isòtrops i anisotrópicos (fase nemática).

-Relació entre desplaçaments químics i estructura molecular: Estudi, per mètodes teòrics i experimentals, dels factors que afecten a les constants de pantalla per a nuclis 1H, 13C i 17O.

-Efecte del dissolvent sobre els desplaçaments químics: Anàlisi de l'aplicabilitat del mètode de Muntanya Carlo a la predicció de l'efecte del dissolvent sobre els desplaçaments químics de 1H, 13C i 17O.

-Relació entre constants d'acoblament i estructura molecular: Estudi, per mètodes teòrics i experimentals, dels factors que afecten a les constants d'acoblament espín-espín (nJ[1H,1H], nJ[1H,13C] i nJ[13C,13C]).

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació: Ángel Esteban Elum

 

Física estadística i Física de la matèria condensada

Dins d'aquesta línia d'investigació s'estudien els temes:

1) Electrònica i Fotònica Orgàniques, que inclou al seu torn dos temes: (a) Fabricació de làsers orgànics d'estat sòlid amb realimentación distribuïda mitjançant litografia holográfica i caracterització (propietats d'absorció, luminescència, maneres guiades, emissió espontània amplificada i emissió làser); (b) Preparació de materials compostos polimèrics i caracterització de les seues propietats fotoconductores i fotorrefractivas.

2) Aspectes bàsics de la fabricació i propietats de materials compostos de matriu metàl·lica (amb ceràmiques i materials carbonosos): Viscositat aparent d'aliatges en estat semisólido i metalls líquids amb partícules ceràmiques. Mesura de la tensió superficial de metalls líquids i aliatges de punt de fusió no superior a 1000 oC mitjançant la tècnica de la pressió màxima de bambolla, en particular aliatges d'alumini i de plata. Pressió llindar i cinètica d'infiltració de metalls en preformas ceràmiques. Avaluació i modelització de propietats tèrmiques (en particular expansió i conductivitat tèrmica) de materials compostos. Aspectes bàsics de la resistència al desgast de materials compostos de matriu metàl·lica.

3) Teoria de la Matèria Condensada i Física Estadística. Estructura electrònica i transport en nanocontactos metàl·lics, molècules i sistemes nanoscópicos en general. Estudi dels efectes de la interacció electró-electró, electró-fonón i electró-magnón, bé en la teoria del funcional de densitat o amb hamiltonianos model. Vòrtex en nano-estructures de superconductores. Estructura electrònica i transport en punts quàntics de semiconductors. Fotomagnetismo en semiconductors magnètics. Punts quàntics de semiconductor magnètic diluït. Transport a través de cavitats caòtiques i regulars. Sincronització en sistemes biològics. Trens de %o201Cspikes%o201D en neurones. Càlculs de dinàmica molecular en sistemes fóra de l'equilibri: cascades de col·lisió, ones de xoc, deformació de nanoestructuras. Modelització multiescala de l'evolució de la microestructura en materials irradiats. Estructura electrònica del grafeno.

4) Estudi experimental de transport electrònic en nanosistemas.

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació:  Física de la Matèria Condensada

 

Interacció de partícules carregades amb la matèria

Càlcul i simulació del frenat i la pèrdua d'energia de feixos de ions lleugers i electrons amb la matèria. Es tenen en compte les interaccions electròniques i nuclears que es produeixen a mesura que aquestes partícules carregades avancen pel sòlid, i com a resultat d'aquesta anàlisi s'obté la distribució energètica, angular, d'estat de càrrega, d'aquestes partícules en funció de la seua energia inicial.

Propietats dielèctriques de sòlids.- Es modelizan les propietats dielèctriques d'un sòlid, a través d'una suma de funcions tipus Mermin per a descriure les excitacions dels electrons externs del sòlid i mitjançant les generalized oscillator strength per a descriure a les excitacions dels electrons corresponents a les capes internes. Aquesta descripció realista dels sòlids és de gran utilitat per al càlcul del frenat de partícules energètiques en sòlids.

Efectes de veïnatge de la interacció de molècules i clusters amb sòlids.- Analitzem els efectes de veïnatge o d'interferència que es produeixen quan diverses partícules carregades, que formen una molècula o un agregat, incideixen de forma correlacionada sobre un sòlid. Aquest fenomen és a causa de la interferència dels potencials que genera cadascuna de les partícules carregades en el sòlid, i és el responsable que la pèrdua d'energia de les partícules que formen la molècula siga diferent de la qual pateixen les partícules que viatgen de forma independent.

Interacció de feixos de ions lleugers amb materials d'interès biològic.- Es modelizan de forma realista les propietats electròniques de materials com a aigua líquida o polímers. Simulació de la distribució d'energia en funció de la profunditat de feixos de protons i de feixos de carboni en aigua líquida, obtenció del bec de Bragg, aplicació a diversos casos d'interès en radioteràpia per feixos de ions.

Interacció de partícules energètiques amb nanosistemas.- Estudi de la canalització de ions a través de nanotubos i fulleritas. Anàlisi de la influència dels diferents potencials d'interacció i models per a la pèrdua d'energia del projectil en els resultats que proporciona el programa (distribucions energètiques, angulars, espacials, fracció de partícules canalitzades%o2026).

Grup de responsable d'aquesta línia d'investigació: Interacció de  partícules carregades  amb la Matèria

 

Materials Carbonosos

Estudi de la preparació de materials carbonosos avançats (Fibres de carbó, Grafits, Carbons activats, Nanotubos de carboni, Nanofibras de carboni, monòlits de carbó, materials compostos) a partir de diferents matèries primeres (carbó mineral, residus de petroli, materials polimèrics carbonosos, subproductes agrícoles i industrials), analitzant tant l'efecte del precursor emprat com dels mètodes o processos experimentals utilitzats en el desenvolupament de la microestructura i propietats finals de l'els materials sintetitzats.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

Materials Carbonosos y Medio ambiente

 

Materials Compostos

S'estudia la preparació i caracterització de materials compostos metall-ceràmica, ceràmica-ceràmica, carbó-carbó, carbó-ceràmica i carbó-metall. S'utilitzen molt diversos mètodes de síntesis, des de barreja directa de components a processos d'infiltració del reforç en preformas de la matriu, i s'analitzen les propietats físiques, mecàniques, tèrmiques i elèctriques.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

Materials Carbonosos y Medio ambiente

 

 

Materials Polimèrics

L'estudi dels materials polimèrics requereix conèixer els seus mètodes de síntesis, estructura, propietats i aplicacions. Entre els diferents mètodes de síntesis es troba la polimerització radicalaria controlada per transferència d'àtom que és un procés catalizado homogènia o heterogèniament, el qual permet obtenir polímers amb una estreta distribució de pesos moleculars, per a diverses aplicacions entre les quals es troba la fabricació d'adhesius, de suports de catalitzador, de matrius polimèriques en materials compostos, entre unes altres.

En la fabricació de materials compostos amb matriu polimèrica és necessari el desenvolupament d'una adequada adherència de la unió entre la fibra i la matriu, amb una adequada interacció en la seua interfase, ja que la matriu actua com a mitjà que transmet a les fibres els esforços externs aplicats. Per aqueix motiu és indispensable considerar els fenòmens d'adhesió que intervenen entre la matriu polimèrica i la fibra.

D'altra banda, és possible desenvolupar materials polimèrics nano-estructurats a partir de la polimerització en emulsió de poliuretanos i de polímers acrílics mitjançant ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) per a la seua aplicació com a adhesius i com a suport de catalitzador. La química superficial del polímer sintetitzat juga un paper crucial en aquesta aplicació, la qual pot modificar-se mitjançant la funcionalización del polímer durant la seua síntesi, així com mitjançant la realització de tractaments superficials al polímer sintetitzat, Per a açò es requereix la caracterització de les superfícies tractades mitjançant mesures d'angles de contacte, espectroscòpies ANAR, XPS, microscopías SEM i AFM, entre unes altres

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

 

      

Desenvolupament de noves tècniques analítiques basades en nanopartículas

L'ús de nanopartículas tant carbonosas com a magnètiques ha revolucionat el camp de la Química Analítica en els últims anys. Per açò, s'investiga en les possibles aplicacions analítiques de tots dos tipus de partícules, però especialment en les segones. Es pretén desenvolupar nous recobriments de les mateixes que permeten millorar la selectivitat i la sensibilitat de les determinacions. Les partícules recobertes d'un dissolvent adequat (reactiu orgànic convencional, surfactante, líquid iònics, etc.) s'introdueixen en la dissolució a analitzar i passat el temps necessaris aquestes partícules són extretes de la dissolució i analitzades per la tècnica seleccionada (cromatogràfica o espectral).

Objectius i resultats esperables

Desenvolupar noves metodologies de microextracción basats en nanopartículas de carboni o magnètiques recobertes d'un reactiu adequat.

S'espera obtenir:

1. Nous sistemes de microextracción basats en nanopartículas de carboni i/o magnètiques recobertes d'un reactiu adequat que permeta millorar la selectivitat i sensibilitat de les determinacions mitjançant tècniques cromatogràfiques i/o espectroscòpiques elementals, i

2. La formació d'investigadors i doctors en la línia d'investigació.

 

Grup d'Investigació que desenvolupa la línia d'investigació:

Espectroscopía atòmica - masses i Química Analítica en condicions extremes

 

            Processos electroquímics

 

En aquesta línia s'investiga en els següents temes:

-Síntesi electroquímica: Es creen i optimitzen processos electroquímics per a la síntesi directa o indirecta de productes que poden tenir utilitat dins del sector productiu químic o farmacèutic. Els processos es desenvolupen tant en sistemes aquosos com no aquosos i els processos s'optimitzen des de nivell laboratori fins a nivell planta pilot preindustrial.

-Tractament d'aigües residuals: Creació i optimització de processos electroquímics per a abordar diferents problemes d'aigües residuals com són: presència de matèria orgànica difícilment degradable, presència de salinitat o presència de metalls tòxics, entre uns altres. Les tècniques empleades són l'electrodiálisis, l'electrocoagulación, la sonoelectroquímica i l'oxidació o reducció electroquímica directa o indirecta.

-Enginyeria Electroquímica: Estudi dels diversos aspectes en el disseny i desenvolupament d'un reactor electroquímic. S'abasten aspectes com a hidrodinàmica de fluids, fenòmens de transport, distribució de corrent i la seua interrelació amb el disseny d'un reactor. També s'analitzen els aspectes energètics dins de l'escalat i desenvolupament del reactor fins a l'escala industrial.

Sonoelectroquímica: Estudi del tractament de diferents contaminants per mètodes electroquímics i combinats amb altres tecnologies i en particular per al tractament de residus líquids. A més d'estudis de naturalesa fonamental (electrocatálisis, interacció camp elèctric amb altres fonts d'energia) s'orientarà la investigació cap a aplicacions tant en aigües com en un altre tipus de dissolvents.

Grups responsables d'aquesta línies  d'investigació:

 

Electroquímica aplicada i Electrocatálisis

 

Electroquímica de superfícies

 

Electrocatálisis i Electroquímica de Polímers

 

 

 

 

Química Quàntica

Aquesta línia d'investigació es pot desglossar en diversos apartats, tals com:

  • Estudi i millora dels funcionals d'energia de correlació, amb especial enfasis en els quals presenten alguna dependència en la matriu de densitat de dos cossos.
  • Calcule de corbes i superfícies d'energia potencial, tant de l'estat fonamental com d'estats excitats, per a sistemes de grandària xicoteta i mitjà.
  • Estudi teòric de la conductància a través de sistemes moleculars, utilzando funcions monodeterminantales (HF i/o DFT).

Anàlisi teòrica de l'estructura molecular de sistemes amb iinterés pel seu caràcter magnètic. Es realitza amb els mètodes quàntics clàssics i els de la teoria DFT.

Grup responsable d'aquesta línia d'investigació:

Química Quàntica

 

Sòlids Adsorbents

S'investiga en la preparació i caracterització d'adsorbents, fonamentalment carbons activats, zeolites, sílices mesoporosas i argiles. En la majoria dels adsorbents es pretén la seua preparació amb formes físiques diferents, des de granular a pellets, monòlits, fibres, teles, feltres, etc. S'analitzen els efectes de les variables del procés de síntesi en la, superfície específica, la distribució de grandària de porus i la química superficial dels materials sintetitzats.

Grups responsables d'aquesta línia d'investigació:

Laboratori de Materials Avançats

 

Materials Carbonosos y Medio ambiente

 

Tècniques analítiques dedicades a l'anàlisi de materials: Espectroscòpia atòmica en plasma d'acoblament inductiu (ICP-OES i ICP-MS)  

 Les tècniques d'anàlisi elemental inorgànica basades plasma d'acoblament inductiu (ICP-OES i ICP-MS) són una eina molt potent en la caracterització de nous materials. No obstant això, en molts casos emmalalteixen de falta de selectivitat i/o de sensibilitat. Per açò, s'investiga sobre nous nebulitzadors i càmeres de nebulización més eficients. Especial atenció es presenta als nebulitzadors que treballen a fluxos d'uns pocs microlitros per minut (micronebulizadores). També s'està iniciant una línia d'investigació relacionada amb la utilització de làsers com a sistema d'introducció de mostres en tècniques atòmiques i/o com a generador de senyal (LIBS).

 Objectius i resultats esperables

S'investiga en el desenvolupament de nous sistema d'introducció de la mostres per a augmentar la sensibilitat i reduir les interferències en tècniques espectrals espectroscòpiques basades en plasmes d'acoblament inductiu.

S'espera obtenir:

1.       Nebulitzadors i càmeres de nebulización més eficients, i

2.       La formació d'investigadors i doctors en la línia d'investigació.

 

Grup d'Investigació que desenvolupa la línia d'investigació

Espectroscopía atòmica - masses i Química Analítica en condicions extremes

 

Inici

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El programa de doctorado %u201CCiencia de Materiales%u201D está constituido por un conjunto de actividades formativas y de investigación. La estructura de las enseñanzas distingue un período de formación, de 60 ECTS, y un período de investigación organizado por alguno de los grupos de investigación involucrados en el programa

 

Periodo de Formación (60 ECTS)  

 

De forma general, la formación requerida se reconoce por las siguientes vias:

a)       Mediante un título de Máster Universitario o su equivalente

b)       Acreditando la superación de 60 créditos ECTS incluidos en uno o varios Másteres Universitarios, de acuerdo con la oferta de la Universidad de Alicante.

c)       Acreditando la superación de 60 créditos ECTS de nivel de postgrado integrados por actividades formativas no incluidas en Másteres universitarios que hayan recibido evaluación positiva

d)       Mediante un título oficial de Graduado o Graduada cuya duración, conforme a las normas de Derecho Comunitario sea de, al menos, 300 créditos.

 

Entre los másters del catálogo de la Universidad de Alicante, los siguentes pueden constituir el periodo de formación del programa de doctorado Ciencia de Materiales:

-     Master en Ciencia de Materiales

-          Master Universitario de Introducción a la Investigación en Química e Ingeniería Química.

-          Máster oficial en Nanociencia y Nanotecnología molecular

 

 

Periodo de Investigación 

Las líneas de investigación que se desarrollan en el programa de doctorado son las siguientes:

-          Adhesivos, Cauchos y Fenómenos de Adhesión

-          Catálisis Heterogénea

-          Descontaminación ambiental

-          Electroquímica: nuevos materiales

-          Electroquímica de semiconductores

-          Electroquímica de superficies y electrocatálisis

-          Espectroelectroquímica y modelización

-          Física estadística y Física de la materia condensada

-          Interacción de partículas cargadas con la materia

-          Materiales carbonosos

-          Materiales compuestos

-          Materiales poliméricos

-          Nuevas técnicas analíticas basadas en nanopartículas

-          Procesos electroquímicos

-          Química Cuántica

-          Sólidos adsorbentes

-          Técnicas analíticas para la caracterización de materiales

 

 

Adhesivos, Cauchos y Fenómenos de Adhesión

La realización de uniones adhesivas requiere conocer las características de los sustratos a unir, los adhesivos  y los parámetros determinantes de la adhesión. Adicionalmente, se requiere evaluar adecuadamente la adhesión y la durabilidad de las uniones adhesivas.

Por tanto, se investiga en los aspectos que se indican a continuación:

- Tratamientos superficiales de polímeros  y elastómeros: Tratamientos mecánicos, tratamientos químicos, tratamientos con radiaciones.

- Caracterización de las superficies tratadas mediante medidas de ángulos de contacto, espectroscopia IR-ATR, XPS Y SEM.

- Formulación y caracterización de adhesivos.

- Optimización y caracterización de la adhesión, con especial incidencia en las capas débiles de rotura preferencial.

- Evaluación de la adhesión mediante distintos tipos de ensayos y caracterización de las superficies separadas (espectroscopia IR-ATR, XPS, SEM)

- Estudio y mejora de la durabilidad de las uniones adhesivas.

- Análisis de interfases entre adhesivos y substratos.

- Mejora de procesos de adhesión en piedra natural.

- Bioadhesión y bioadhesivos.

- Adhesivos naturales.

- Adhesivos para uso médico.

 

* Catálisis Heterogénea

Se estudia la preparación de catalizadores heterogéneos sólidos, tanto másicos como soportados. Como soportes se emplean una amplia variedad de materiales: óxidos inorgánicos, zeolitas, sílices mesoporosas, materiales carbonosos y también materiales compuestos como son las membranas de zeolita soportadas. Las fases activas son fundamentalmente metales, óxidos metálicos y compuestos de coordinación. El interés de dichos materiales radica en su aplicación como catalizadores de reacciones específicas que pueden ser de oxidación, hidrogenación, polimerización y en general en reacciones de interés en química fina y procesos de descontaminación que pueden ocurrir en fase gas o líquida. Otro aspecto de gran relevancia es la caracterización de dichos catalizadores, que se realiza mediante una amplia variedad de técnicas experimentales, lo que permite relacionar la estructura y propiedades superficiales de estos materiales con sus propiedades catalíticas.

 

* Descontaminación Ambiental

Se investiga en la preparación y estudio de adsorbentes, catalizadores y fotocatalizadores que sean adecuados para la solución de problemas ambientales como la eliminación del aire de compuestos orgánicos volátiles, generalmente provenientes de disolventes y la eliminación de elementos o compuestos tóxicos (y/o su posible recuperación dado su valor económico) en fase acuosa. Otro tema de interés es la eliminación de SO2 y NOx procedentes de fuentes estacionarias de combustión a partir de materiales carbonosos dopados con metales que muestren actividad y selectividad hacia la retención/reducción de ambos contaminantes. Por último, se investiga en la eliminación conjunta de NOx y carbonilla procedente de emisiones diésel mediante procesos catalíticos.

Los adsorbentes abarcan desde materiales de carbón con estructura amorfa a materiales nano-estructurados 3D como por ejemplo zeolitas, materiales ordenados de sílice, nanotubos de titania, etc. Adecuadas modificaciones en la ruta de síntesis permiten modificar y/o adecuar tanto la porosidad como la química superficial de estos materiales para una aplicación concreta de descontaminación. Adicionalmente, estos materiales pueden actuar como soporte para catalizadores. Los catalizadores son de naturaleza química muy variada atendiendo al tipo de proceso, y abarcan desde materiales de carbón dopados con metales alcalinos, alcalino-térreos o de transición hasta óxidos másicos de metales de transición y lantánidos (TiO2, CeO2) y óxidos mixtos tipo perovskita, ceria-zirconia, etc., dopados con metales nobles y no-nobles.   

 

Respecto a los fotocatalizadores, se estudian fundamentalmente óxidos semiconductores, de entre los que destaca la titania.

 

* Electroquímica: Nuevos materiales

-          Polímeros conductores: Estudio de la obtención por métodos electroquímicos y químicos de polímeros conductores. Caracterización de dichos polímeros mediante diferentes técnicas como son la voltametría cíclica, espectroscopia FTIR, espectroscopia ultravioleta-visible y microbalanza de cristal de cuarzo electroquímica. Aplicación de los polímeros obtenidos a electrocatálisis y en sensores electroquímicos. Modificación de los polímeros obtenidos mediante la introducción de grupos funcionales.

-          Caracterización electroquímica de materiales carbonosos: Estudio de las propiedades electroquímicas de diferentes materiales carbonosos como carbones activados, fibras de carbón y fibras de carbón activadas, etc. Modificación de la química superficial y porosidad. Aplicación en la preparación de catalizadores soportados y desarrollo de supercondensadores. 

-          Síntesis mediante diferentes técnicas (químicas o electroquímicas) y caracterización de electrocatalizadores basados en óxidos metálicos. 

 

* Electroquímica de Semiconductores

Estudio de las respuestas estacionarias y no estacionarias de electrodos semiconductores y en particular de las capas finas nanoestructuradas de óxidos. Además de estudios de naturaleza fundamental (transferencia interfacial y transporte de carga, proceso de sensibilización,...), se orientará la investigación hacia aplicaciones potenciales como la foto- y la sonoelectrocatálisis (con fines de descontaminación de aguas) o las células solares fotoelectroquímicas.

Electrodos nanoestructurados de óxidos semiconductores. Preparación, caracterización de óxidos y mezclas, con especial énfasis en el óxido de titanio. Respuesta fotoelectroquímica para la oxidación de agua y de compuestos orgánicos. Dopado. Modificación con metales y con adsorbatos simples. Espectroscopias UV-VIS y vibracionales.  Foto(electro)catálisis heterogénea con fines descontaminativos.

Fotoelectroquímica de monocristales de rutilo. Sensibilidad de la respuesta fotoelectroquímica a la estructura superficial en la oxidación de compuestos orgánicos sencillos. Caracterización por STM y AFM.

Fotoánodos nanoestructurados para células solares. Sensibilización de los óxidos nanoestructurados con puntos cuánticos (quantum dots, QD). Síntesis y estabilización de los puntos cuánticos. Uniones directas óxido/QD y mediadas por moléculas: efectos sobre rendimiento del fotoánodo.

Nanoestructuras (nanopartículas, nanocolumnas) ordenadas basadas en semiconductores. Capas finas de semiconductor, semiconductor/polímero, semiconductor/metal: preparación por métodos químicos y electroquímicos. Propiedades electrocrómicas y fotocrómicas. Recubrimientos autolimpiantes. Otras propiedades químicas y optoelectrónicas. Integración en células solares.

Sonoelectroquímica. Influencia del campo de ultrasonidos en la respuesta electroquímica de los semiconductores (óxidos). Efectos conjuntos de la irradiación luminosa y ultrasónica. Sono(electro)catálisis heterogénea con fines descontaminativos. 

 

* Electroquímica de Superficies y Electrocatálisis

En esta línea se investiga en los siguientes temas:

-    Electroquímica de Superficies: Estudio del comportamiento de los electrodos monocristalinos de metales (Pt, Au, Pd, Rh). Estudios estructurales y termodinámicos de la interfase electrodo/disolución. Comportamiento catalítico de los electrodos bien definidos en reacciones modelo (oxidación de ácido fórmico, metanol, reducción de oxígeno...). Efecto de los escalones y del orden bidimensional a larga distancia en el comportamiento de estos electrodos. Efecto de la estructura superficial de las nanopartículas en su comportamiento electroquímico.  

-    Nanoparticulas: Se estudian las propiedades electrocatalíticas de nanopartículas monometálicas  y aleaciones binarias y ternarias  tomando como base el metal Pt.  El objetivo es encontrar un electrocatalizador basado en estas nanopartículas que sea efectivo para la oxidación de  mezclas H2+CO empleadas en la alimentación de pilas de combustible con metanol reformado fundamentalmente, no descartándose la utilización de estas nanoparticulas para otras reacciones de oxidación o reducción.

-    Electrocatálisis: El objetivo es la preparación y caracterización de electrocatalizadores metálicos y bimetálicos para la oxidación de diferentes compuestos orgánicos e inorgánicos. Desarrollo de electrocatalizadores soportados preparados mediante diferentes técnicas como: pirolisis, depósito químico y electroquímico. Además se estudian los procesos involucrados y los mecanismos de oxidación de tales sustancias mediante diferentes técnicas in situ: FTIR, UV-Visible, Raman. Caracterización fisicoquímica de los electrocatalizadores preparados mediante diferentes técnicas: microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS), difracción de rayos-X (XRD), microscopía electrónica de transmisión (TEM).

-    Espectroelectroquímica: Aplicación de las diferentes técnicas espectroscópicas disponibles acopladas al sistema electroquímico (espectroscopia FTIR, UV-Visible, Raman). Mediante dichas técnicas in situ se realiza un estudio de las especies adsorbidas y formadas durante el proceso de oxidación ó reducción. 

 

* Espectroelectroquímica y Modelización

Preparación de depósitos nanoestructurados activos en SERS y SEIRAS, de metales y sus aleaciones, sobre substratos inactivos, mediante diferentes métodos  (químico, electroquímico, por deposición,...). Estudios in situ  por micro-espectroscopia Raman  y espectroscopia infrarroja de la interfase existente entre estos depósitos y las disoluciones electrolíticas. Aplicación en estudios de adsorción y electrocatálisis. Comparación con el comportamiento  de superficies monocristalinas. Estudio espectroelectroquímico de la cinética de los procesos de adsorción/desorción de aniones.

Estudio teórico del efecto de la orientación cristalina superficial y el tipo de sitio sobre la adsorción: cálculo de geometrías optimizadas y energías de adsorción mediante la Teoría del Funcional de la Densidad.  Estimación teórica de frecuencias vibracionales armónicas, e intensidades infrarrojo y Raman de adsorbatos.  Análisis del enlace de quimisorción. Estudio de la coadsorción y las interacciones en capas adsorbidas. Efecto del campo eléctrico sobre geometrías y energías de adsorción, y sobre las frecuencias vibracionales (efecto Stark). Simulación Monte Carlo y de Dinámica Molecular de estructuras y transiciones de fase en capas adsorbidas.

 

* Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear

-          Análisis espectral: Determinación de los parámetros magnéticos que determinan el espectro de RMN de moléculas disueltas en medios isotrópicos y anisotrópicos (fase nemática).

-          Relación entre desplazamientos químicos y estructura molecular: Estudio, por métodos teóricos y experimentales, de los factores que afectan a las constantes de pantalla para núcleos 1H, 13C y 17O.

-          Efecto del disolvente sobre los desplazamientos químicos: Análisis de la aplicabilidad del método de Monte Carlo a la predicción del efecto del disolvente sobre los desplazamientos químicos de 1H, 13C y 17O.

-          Relación entre constantes de acoplamiento y estructura molecular: Estudio, por métodos teóricos y experimentales, de los factores que afectan a las constantes de acoplamiento espín-espín (nJ[1H,1H], nJ[1H,13C] y  nJ[13C,13C]).

 

* Física estadística y Física de la materia condensada 

Dentro de esta línea de investigación se estudian los temas:

1)      Electrónica y Fotónica Orgánicas, que incluye a su vez dos temas: (a) Fabricación de láseres orgánicos de estado sólido con realimentación distribuida mediante litografía holográfica y caracterización (propiedades de absorción, luminiscencia, modos guiados, emisión espontánea amplificada y emisión láser); (b) Preparación de materiales compuestos poliméricos y caracterización de sus propiedades fotoconductoras y fotorrefractivas.

2)      Aspectos básicos de la fabricación y propiedades de materiales compuestos de matriz metálica (con cerámicas y materiales carbonosos): Viscosidad aparente de aleaciones en estado semisólido y metales líquidos con partículas cerámicas. Medida de la tensión superficial de metales líquidos y aleaciones de punto de fusión no superior a 1000 oC mediante la técnica de la presión máxima de burbuja, en particular aleaciones de aluminio y de plata. Presión umbral y cinética de infiltración de metales en preformas cerámicas. Evaluación y modelización de propiedades térmicas (en particular expansión y conductividad térmica) de materiales compuestos. Aspectos básicos de la resistencia al desgaste de materiales compuestos de matriz metálica.

3)      Teoría de la Materia Condensada y Física Estadística. Estructura electrónica y transporte en nanocontactos metálicos, moléculas y sistemas nanoscópicos en general. Estudio de los efectos de la interacción electrón-electrón, electrón-fonón y electrón-magnón, bien en la teoría del funcional de densidad o con hamiltonianos modelo. Vórtices en nano-estructuras de superconductores. Estructura electrónica y transporte en puntos cuánticos de semiconductores. Fotomagnetismo en semiconductores magnéticos. Puntos cuánticos de semiconductor magnético diluido. Transporte a través de cavidades caóticas y regulares. Sincronización en sistemas biológicos. Trenes de %u201Cspikes%u201D en neuronas. Cálculos de dinámica molecular en sistemas fuera del equilibrio: cascadas de colisión, ondas de choque, deformación de nanoestructuras. Modelización multiescala de la evolución de la microestructura en materiales irradiados. Estructura electrónica del grafeno.

4)      Estudio experimental de transporte electrónico en nanosistemas.

 

* Interacción de partículas cargadas con la materia

Cálculo y simulación del frenado y la pérdida de energía de haces de iones ligeros y electrones con la materia. Se tienen en cuenta las interacciones electrónicas y nucleares que se producen a medida que estas partículas cargadas avanzan por el sólido, y como resultado de este análisis se obtiene la distribución energética, angular, de estado de carga, de estas partículas en función de su energía inicial.

Propiedades dieléctricas de sólidos.-  Se modelizan las propiedades dieléctricas de un sólido, a través de una suma de funciones tipo Mermin para describir las excitaciones de los electrones externos del sólido y mediante las generalized oscillator strength para describir a las excitaciones de los electrones correspondientes a las capas internas. Esta descripción realista de los sólidos es de gran utilidad para el cálculo del frenado de partículas energéticas en sólidos.

Efectos de vecindad de la interacción de moléculas y clusters con sólidos.- Analizamos los efectos de vecindad o de interferencia que se producen cuando varias partículas cargadas, que forman una molécula o un agregado, inciden de forma correlacionada sobre un sólido. Este fenómeno es debido a la interferencia de los potenciales que genera cada una de las partículas cargadas en el sólido, y es el responsable de que la pérdida de energía de las partículas que forman la molécula sea diferente de la que sufren las partículas que viajan de forma independiente.

Interacción de haces de iones ligeros con materiales de interés biológico.- Se modelizan de forma realista las propiedades electrónicas de materiales como agua líquida o polímeros. Simulación de la distribución de energía en función de la profundidad de haces de protones y de haces de carbono en agua líquida, obtención del pico de Braga, aplicación a diversos casos de interés en radioterapia por haces de iones.

Interacción de partículas energéticas con nanosistemas.- Estudio de la canalización de iones a través de nanotubos y fulleritas. Análisis de la influencia de los diferentes potenciales de interacción y modelos para la pérdida de energía del proyectil en los resultados que proporciona el programa (distribuciones energéticas, angulares, espaciales, fracción de partículas canalizadas%u2026). 

 

* Materiales Carbonosos

Estudio de la preparación de materiales carbonosos avanzados (Fibras de carbón, Grafitos, Carbones activados, Nanotubos de carbono, Nanofibras de carbono, monolitos de carbón, materiales compuestos) a partir de diferentes materias primas (carbón mineral, residuos de petróleo, materiales poliméricos carbonosos, subproductos agrícolas e industriales), analizando tanto el efecto del precursor empleado como de los métodos o procesos experimentales utilizados en el desarrollo de la microestructura y propiedades finales del los materiales sintetizados.

 

* Materiales Compuestos

Se estudia la preparación y caracterización de materiales compuestos metal-cerámica, cerámica-cerámica, carbón-carbón, carbón-cerámica y carbón-metal. Se utilizan muy diversos métodos de síntesis, desde mezcla directa de componentes a procesos de infiltración del refuerzo en preformas de la matriz, y se analizan las propiedades físicas, mecánicas, térmicas y eléctricas.

 

* Materiales Poliméricos

El estudio de los materiales poliméricos requiere conocer sus métodos de síntesis, estructura, propiedades y aplicaciones. Entre los distintos métodos de síntesis se encuentra la polimerización radicalaria controlada por transferencia de átomo que es un proceso catalizado homogénea o heterogéneamente, el cual permite obtener polímeros con una estrecha distribución de pesos moleculares, para diversas aplicaciones entre las que se encuentra la fabricación de adhesivos, de soportes de catalizador, de matrices poliméricas en materiales compuestos, entre otras.

En la fabricación de materiales compuestos con matriz polimérica es necesario el desarrollo de una adecuada adherencia de la unión entre la fibra y la matriz, con una adecuada interacción en su interfase, ya que la matriz actúa como medio que transmite a las fibras los esfuerzos externos aplicados. Por ese motivo es indispensable considerar los fenómenos de adhesión que intervienen entre la matriz polimérica y la fibra.

Por otro lado, es posible desarrollar materiales poliméricos nano-estructurados a partir de la polimerización en emulsión de poliuretanos y de polímeros acrílicos mediante ATRP (Atom Transfer Radical Polymerization) para su aplicación como adhesivos y como soporte de catalizador. La química superficial del polímero sintetizado juega un papel crucial en dicha aplicación, la cual puede modificarse mediante la funcionalización del polímero durante su síntesis, así como mediante la realización de tratamientos superficiales al polímero sintetizado, Para ello se requiere la caracterización de las superficies tratadas mediante medidas de ángulos de contacto, espectroscopias IR, XPS, microscopías SEM y AFM, entre otras

 

* Procesos Electroquímicos

En esta línea se investiga en los siguientes temas:

-          Síntesis electroquímica: Se crean y optimizan procesos electroquímicos para la síntesis directa o indirecta de productos que pueden tener utilidad dentro del sector productivo químico o farmacéutico.  Los procesos se desarrollan tanto en sistemas acuosos como no acuosos y los procesos se optimizan desde nivel laboratorio hasta nivel planta piloto preindustrial.

-          Tratamiento de aguas residuales: Creación y optimización de procesos electroquímicos para abordar distintos problemas de aguas residuales como son: presencia de materia orgánica difícilmente degradable, presencia de salinidad o presencia de metales tóxicos, entre otros.  Las técnicas empleadas son la electrodiálisis, la electrocoagulación, la sonoelectroquímica y la oxidación o reducción electroquímica directa o indirecta.

-          Ingeniería Electroquímica: Estudio de los diversos aspectos en el diseño y desarrollo de un reactor electroquímico.  Se abarcan aspectos como hidrodinámica de fluidos, fenómenos de transporte, distribución de corriente y su interrelación con el diseño de un reactor.  También se analizan los aspectos energéticos dentro del escalado y desarrollo del reactor hasta la escala industrial.

-          Sonoelectroquímica: Estudio del tratamiento de diferentes contaminantes por métodos electroquímicos y combinados con otras tecnologías y en particular para el tratamiento de residuos líquidos. Además de estudios de naturaleza fundamental (electrocatálisis, interacción campo eléctrico con otras fuentes de energía) se orientará la investigación hacia aplicaciones tanto en aguas como en otro tipo de disolventes.

 

 

 

 

 

 

* Química Cuántica

Esta línea de investigación se puede desglosar en diversos apartados, tales como:

-         Estudio y mejora de los funcionales de energía de correlación, con especial enfasis en los que presentan alguna dependencia en la matriz de densidad de dos cuerpos.

-         Calculo de curvas y superficies de energía potencial, tanto del estado fundamental como de estados excitados, para sistemas de tamaño pequeño y mediano.

-         Estudio teórico de la conductancia a través de sistemas moleculares, utilzando funciones monodeterminantales (HF y/o DFT).

Análisis teórico de la estructura molecular de sistemas con iinterés por su carácter magnético. Se  realiza con los métodos cuánticos clásicos y los de la teoria DFT. 

 

* Sólidos Adsorbentes

Se investiga en la preparación y caracterización de adsorbentes, fundamentalmente carbones activados, zeolitas, sílices mesoporosas y arcillas. En la mayoría de los adsorbentes se pretende su preparación con formas físicas diferentes, desde granular a pellets, monolitos, fibras, telas, fieltros, etc. Se analizan los efectos de las variables del proceso de síntesis en la, superficie específica, la distribución de tamaño de poros y la química superficial de los materiales sintetizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

PD Doctorat Ciència de Materials


Universitat d'Alacant
IUMA
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9820

Fax: (+34) 96 590 9820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464