Saltar apartados

Informació per a doctorands

 

Requisits per a presentar la tesi doctoral

Supervisió de la Tesi

Professorat del Programa de Doctorat

Tot el professorat del Programa de Doctorat haurà d'estar en possessió del títol de doctor, sense perjudici de la possible col·laboració en determinades activitats específiques d'altres persones o professionals en virtut de la seua rellevant qualificació científica o professional en el corresponent àmbit de coneixement.

Serà factible incorporar al programa personal docent o investigador alié a la pròpia universitat. Especialment, aquest Programa en Turisme afavorirà la participació d'experts internacionals ja siga en les comissions de seguiment, elaboració d'informes previs i, sobretot, en els tribunals de tesis.

Si ben açò és requisit imprescindible en alguns casos, com per exemple en les tesis que opten a esment de Doctor Internacional, sempre que siga possible es cuentará amb aquest tipus d'experts en totes les tesis, d'acord a l'estratègia de la universitat, dels mitjans disponibles i dels recursos necessaris.

La internacionalització del Programa de Doctorat i dels doctorands serà clau per a l'increment de la qualitat de les tesis i de les publicacions que es deriven d'elles .

Aquest Programa en Turisme estableix com a norma la participació d'experts internacionals de reconegut prestigi en l'elaboració d'informes previs així com en els tribunals de tesis. A més de ser un requisit imprescindible quan les tesis opten a esment de Doctor Internacional, la presència d'experts internacionals es durà a terme, en tot cas, en els informes previs de les tesis i, sempre que hi haja mitjans per a fer-ho possible, en els tribunals de tesis.

La internacionalització del Programa de Doctorat i dels doctorands s'entén com una de les claus per a l'increment de la qualitat de les tesis i de les publicacions que es deriven d'elles. Amb aquesta finalitat, s'aprofitarà la xarxa de contactes internacionals de les quatre universitats implicades.

Competències del professorat

Tutors del Programa de Doctorat

Requisits per a ser tutor/a: EDUA

El Reial decret 99/2011 introdueix l'obligatorietat d'assignar un tutor al doctorand. Tal com indiquen els "Principis de Salzburg", la supervisió dels doctorands juga un paper crucial. Per açò, una vegada realitzada la matrícula, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat assignarà un tutor, qui serà la persona encarregada de guiar al doctorat durant tot el període que dura la formació doctoral.

Es tractarà d'un professor doctor amb acreditada experiència investigadora, amb vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat.

A aquests efectes, s'entén per experiència investigadora acreditada:

 • L'obtenció d'un tram de recerca reconegut d'acord amb el RD 1086/1989, de 28 d'agost
 • L'acreditació de la recerca per alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat
 • Quan es tracte de personal alié al sistema universitari espanyol, la seua acreditació s'aprovarà per la Comissió d'Estudis de l'Escola de Doctorat corresponent amb les següents condicions:
  • Si es tracta de professors o investigadors estrangers, hauran d'acreditar haver dirigit tres tesis en els últims sis anys, o haver publicat cinc articles indizados en els últims sis anys, o comptar amb informe favorable d'alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat
  • Si no es tracta de professors i investigadors estrangers, es tindrà en compte la participació en projectes de recerca de R+D+I, l'adreça de tesis doctorals i la trajectòria professional

Amb caràcter general, el Tutor tindrà com a funcions:

 • Vetlar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i, conjuntament, amb el Director de la tesi
 • Vetlar per l'adequació a les línies del Programa de la formació i l'activitat investigadora del doctorand
 • Orientar al doctorand en les activitats docents i de recerca del programa

- El/la tutor/a de doctorat és qui orienta al doctorand/a durant els seus estudis i qui informa anualment sobre les seues activitats formatives, a través del RAPI.
- Tutor/a i director/a poden ser la mateixa persona, però no és obligatori que així siga. Cada alumne/a té un únic/a tutor/a.

El tutor, a part d'introduir al doctorand en tots els tràmits inicials a realitzar, li ajudarà a identificar un possible director de tesi. A més, com a responsable de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora als principis dels programes i, si escau, de les escoles de doctorat, es recomana que tinga en compte les següents consideracions:

 • Responsabilitzar-se del procés formatiu del doctorand
 • Establir els mitjans i procediments oportuns per a optimitzar la formació del doctorand durant la realització de la tesi
 • Revisar regularment el document d'activitats del doctorand. Es considera apropiat que aquest document siga revisat, almenys, tres vegades durant el curs acadèmic
 • Emetre l'informe per a l'avaluació anual del Pla de recerca i el document d'activitats del doctorand. Quan el treball del doctorant siga adequat, s'emetrà un informe positiu; en cas de no ser adequat el treball, es procurarà informar amb suficient antelació durant el desenvolupament del curs perquè el doctorand, en acord amb el seu tutor, puga prendre les mesures oportunes
 • Emplenar amb suficient antelació a la data de lliurament, la documentació de caràcter administratiu que el doctorand requerisca per a procedir amb els seus tràmits
 • Propiciar la coordinació amb el director de tesi, en cas de ser un altre professor

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat serà l'encarregada de l'assignació dels tutors.

El procediment que se seguirà per a açò és el següent:

 • En el cas en el qual l'alumne suggerisca un director per a la seua tesi en el moment de la inscripció en el programa, i aqueix director estiga d'acord i en condicions d'acceptar alumnes de doctorat aqueix curs acadèmic, la Comissió assignarà com a tutor i director del doctorand a aquesta persona. (Per regla general, a un professor d'un Programa de Doctorat no se li han d'assignar més de dos nous doctorands per curs acadèmic)
 • Si l'alumne suggereix un director per a la seua tesi en el moment de la inscripció en el programa, però aqueixa persona no pot acceptar-ho per a dirigir-li la tesi per algun motiu, aquest podrà ser nomenat com a tutor per a ajudar al doctorand a trobar el director més apropiat per al seu projecte de tesi
 • Si l'alumne suggereix a un director extern al Programa de Doctorat i un tutor del programa, i estan tots dos d'acord, la Comissió procedirà a nomenar-los si el tutor del programa està en condicions d'acceptar a nous doctorands com tutelats (per regla general, un professor d'un Programa de Doctorat no ha de tutelar a més de 10 doctorands simultàniament)
 • En un altre cas, la Comissió Acadèmica escollirà com a tutor al professor del Programa de Doctorat la línia del qual de recerca siga la més apropiada per a tutelar al doctorand, i que estiga en condicions de servir com a tutor.
 • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, sentit el doctorand, podrà modificar el nomenament del Tutor en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que concórreguen raons justificades

Directors de la tesi

Requisits per a ser director/a: EDUA

En el termini màxim de tres mesos des de la seua matriculació, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat assignarà a cada doctorand un Director de tesi que podrà ser coincident o no amb el tutor. El Director de la Tesi serà el màxim responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació, de l'impacte i novetat en el seu camp, de la temàtica de la tesi i de la planificació i adequació, si escau, a altres projectes i activitats on s'inscriga el doctorand.

El/la director/a és qui dirigeix el treball de recerca conduent a la tesi

Podrà ser Director de tesi qualsevol doctor espanyol o estranger, amb experiència acreditada investigadora, amb independència de la universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. En cas de no tenir prèvia vinculació permanent o temporal amb el programa de doctorat, haurà de comptar amb l'autorització de l'Escola de Doctorat, a proposta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

A aquests efectes, per acreditada experiència investigadora s'entén el compliment d'algun dels següents requisits:

 • L'obtenció d'un tram de recerca reconegut d'acord amb el RD 1086/1989, de 28 d'agost.
 • L'acreditació de la recerca per alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat.

Quan es tracte de personal alié al sistema universitari espanyol, la seua acreditació s'aprovarà per la Comissió d'Estudis de l'Escola de Doctorat amb les següents condicions:

 • Si es tracta de professors o investigadors estrangers, hauran d'acreditar haver dirigit tres tesis en els últims sis anys, o haver publicat cinc articles indizados en els últims sis anys, o comptar amb informe favorable d'alguna agència oficial d'avaluació de la qualitat.
 • Si no es tracta de professors i investigadors estrangers, es tindrà en compte la participació en projectes de recerca de R+D+I, l'adreça de tesis doctorals i la trajectòria professional.

El director de tesi, com a màxim responsable en la conducció del conjunt de les tasques de recerca, segons allò que s'ha fixat en l'article 10sobre Drets específics dels estudiants de doctorat i en l'article 13, sobre Deures de l'estudiant universitari recollits en el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova Estatut de l'estudiant, ha d'atendre a les següents recomanacions:

 • Exercir com a director, assessorant en tot el procés d'elaboració de la tesi doctoral
 • A l'inici de l'adreça, orientar i avalar el pla de recerca (doctorands pla 99/2011) o disseny del projecte de tesi (doctorands plans anteriors)
 • Durant el procés d'adreça de tesi, assessorar i guiar a l'estudiant en matèria de recerca i, concretament, en l'elaboració de la seua tesi doctoral
 • Ajudar en la definició i delimitació de l'objecte d'estudi de la tesi doctoral del doctorand
 • Aconsellar i guiar al doctorand per a complir les expectatives marcades a l'inici i en el temps previst
 • Supervisar el treball i compliment del mateix per part del doctorand, mitjançant la interacció personal de forma regular
 • Evitar la implicació excessiva del doctorand, en tasques alienes o que no repercutisquen positivament en l'elaboració de la seua tesi doctoral
 • Revisar regularment el document d'activitats del doctorand. Es considera apropiat que aquest document siga revisat, almenys, tres vegades durant el curs acadèmic
 • Emplenar amb antelació a la data de lliurament, la documentació de caràcter administratiu que el doctorand requerisca per a procedir amb els seus tràmits
 • Emetre l'informe per a l'avaluació anual del Pla de recerca i el document d'activitats del doctorand. Quan el treball del doctorant siga adequat, s'emetrà un informe positiu; en cas de no ser adequat el treball, es procurarà informar amb suficient antelació durant el desenvolupament del curs perquè el doctorand, en acord amb el seu director, puga prendre les mesures oportunes
 • Propiciar la coordinació amb el tutor, en cas de ser un altre professor
 • En qualsevol moment durant el procés d'elaboració de la tesi, el doctorand pot demanar, si existeixen raons motivades i justificades, un canvi tant de director com de títol de la tesi. La demanda l'ha de sol·licitar el doctorand al coordinador del Programa de Doctorat corresponent, qui la transferirà a la Comissió Acadèmica per a la seua consideració. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, sentit el doctorand, podrà modificar el nomenament del Director de Tesi en qualsevol moment del període de realització del doctorat, sempre que concórreguen raons justificades

Codirector de tesi

D'acord a l'estratègia del programa, la codirección pot ser especialment interessant en els següents casos:

 • Quan la tesi planteja una temàtica interdisciplinària que requereix la participació de directors d'àrees o de branques diferents.
 • Quan existeix un director novell que, donada la temàtica de la tesi doctoral, requerisca també la participació d'un director experimentat (sobretot, en tesi amb un marcat caràcter experimental).
 • Per a potenciar la internacionalització, mitjançant la codirección per part d'investigadors internacionals sempre que siga possible i beneficiós per al doctorand.
 • Igualment, es recomana la codirección per part d'investigadors d'empreses o instituts de recerca, amb l'objecte de potenciar la relació amb el teixit productiu i industrial.

En tot case la codirección haurà de ser prèviament autoritzada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Aquesta autorització podrà ser revocada amb posterioritat si, segons el parer de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la codirección no beneficia el desenvolupament de la Tesi. Mesures previstes pel programa/universitat per a fomentar l'adreça o codirección de tesis doctorals

Projecte de tesi

Cada curs, el/la doctorant/a deu pujar al RAPI, per a aprovació del director/a, el seu pla de recerca.

 • A començament del doctorat ha de signar el document de compromís doctoral.
 • Tots dos tràmits són indispensables per a poder ser avaluat/a al final del curs

Durada del doctorat

 • Si la matrícula és a temps complet, el termini màxim és de 3 anys per a la defensa de tesi.
 • Si la matrícula és a temps parcial, el termini màxim és de 5 anys per a la defensa de tesi.
 • En tots dos casos, pot sol·licitar-se pròrroga justificada d'1 any més.

Activitats durant el doctorat

Durant els 3 o 5 anys de durada del doctorat, els/as doctorands/as hauran d'acreditar haver realitzat satisfactòriament una sèrie d'activitats per a defensar la tesi doctoral.

Tipus d'activitat:

 • Transversals comunes a tots els Planes de Doctorat. Les activitats transversals comunes les organitza i convoca l'EDUA
  • Consisteixen en 4 cursos de preparació per a la recerca i la transferència de coneixement
  • En total, són 40 hores
  • Segons l'EDUA, es poden seguir de forma virtual
  • Dos d'aquestes s'han de cursar durant el primer any i les altres dues en segon i tercer any, però si algun doctorand no pot, tindrà la possibilitat de realitzar-los virtualment en el següent any

Més informació sobre les activitats comunes

 • Específiques del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme. Les específiques les organitza i, si escau, convoca l'Institut Universitari de Recerques Turístiques.

Més Informació sobre les activitats específiques

Seguiment del doctorand

La supervisió ha de ser un esforç col·lectiu que implica al tutor, al director de tesi, a la Comissió Acadèmica, al propi doctorant, així com al grup de recerca i a la Universitat. Els doctorands admesos en aquest programa de doctorat conjunt es matricularan de tutela acadèmica cada curs en l'Escola de Doctorat.

La matrícula de tutela acadèmica atorga al doctorant la consideració d'alumne de tercer cicle, adscrit a l'òrgan responsable del programa de doctorat, a efectes electius i participatius en unitats orgàniques de la Universitat.

Seguiment de la formació i desenvolupament de la tesi

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme nomenarà periòdicament un tribunal per a realitzar el seguiment dels doctorands. Aquest tribunal estarà format per tres professors del Programa de Doctorat, un dels quals actuarà com a President i un altre com a Secretari. Es nomenaran suplents per a ells.

Llevat que la Comissió Acadèmica estipule una altra cosa, el tribunal estarà inicialment format per:

 • L'investigador amb més sexennis del programa del doctorat, que actuarà com a president
 • El que més tesi haja dirigit, que actuarà com a vocal
 • El més jove, que actuarà com a secretari.

En cas d'igualtat entre dos possibles membres, es decidirà per sorteig entre ells. Com a suplents s'escolliran els membres del tribunal que hagen format part del mateix en la seua anterior composició.

En cas que alguna de les figures coincidisca (per exemple, que la persona que tinga més sexennis també siga el que haja dirigit més tesi), s'escollirà a l'immediatament següent d'acord a l'ordre que s'estableix per a cada figura (nombre de sexennis, nombre de tesi i edat). En cas d'igualtat entre dos possibles candidats, es decidirà per sorteig entre ells.

Els tribunals es nomenaran per un període de tres anys, transcorregut el qual es renovaran íntegrament, quedant els membres sortints exclosos del procés de selecció dels següents.

El tribunal convocarà dues sessions d'avaluació a l'any, aproximadament cada sis mesos, a les quals els alumnes podran presentar-se per a ser avaluats. Els membres del tribunal no podran jutjar als alumnes que tutoritzen o dirigeixen la tesi, per a la qual actuarà el corresponent suplent.

Pla de Recerca i Document d'Activitat

S'avaluarà, almenys amb caràcter anual, el Pla de Recerca i el Document d'Activitats dels doctorands del present Programa de Doctorat, així com els informes dels tutors i directors de tesis. A la vista de tals documents i informes, es prendrà la decisió sobre la continuïtat o no en el programa de les persones inscrites en aquest Programa de Doctorat.

Document d'activitats

Per a cada alumne matriculat en el Programa de Doctorat s'obrirà un Document d'Activitats que arreplegarà el registre individualitzat de control definit en l'article 2.5 del RD 99/2011. En ell s'inscriuran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand, segons regule cada universitat integrant del Programa, a través de la seua Escola de Doctorat, i el que establisca la pròpia Comissió Acadèmica del programa.

El Document d'Activitats serà regularment revisat pel tutor i el director de tesi i avaluat per la Comissió Acadèmica responsable del Programa. També quedaran registrats en el Document d'Activitats els informes anuals que realitzen el seu tutor i director de tesi, així com les avaluacions anuals realitzades per la Comissió Acadèmica.

Pla de recerca

Abans de la finalització del primer any en el Programa de Doctorat, el doctorand elaborarà un Pla de Recerca, amb l'aval del tutor i del director de tesi i el vistiplau de la Comissió Acadèmica, que inclourà, almenys, els següents aspectes:

 • Objectius que es pretenen aconseguir en el treball de recerca
 • Metodologia, mitjans necessaris
 • Planificació temporal estimada per al desenvolupament del treball

El Pla de Recerca haurà de ser aprovat per la Comissió Acadèmica, que ho incorporarà al Document d'Activitats del doctorand. En cas d'avaluació negativa, l'estudiant disposarà de 6 mesos per a ser avaluat novament, presentant un nou pla de recerca. Si aquesta segona avaluació fora negativa, el doctorand causarà baixa del programa que podrà ser recorreguda davant la Comissió de Doctorat.

Previsió de les estades dels doctorands en altres centres de formació nacionals i internacionals, co-tuteles i esment de Doctor Internacional

Les universitats participants disposaran els mitjans per a facilitar que l'alumnat del programa assistisca almenys a un congrés nacional i a un altre internacional per a exposar els seus treballs de recerca. D'igual manera, s'estableix la recomanació de realitzar almenys una estada en un centre de recerca estranger, mitjançant les ajudes de plans propis de cada universitat, sempre que es complisquen les condicions per a obtenir-les.

Amb l'objectiu de crear i desenvolupar la cooperació científica entre equips de recerca de les universitats participants en el programa juntament amb altres Institucions d'educació superior, així com facilitar la mobilitat dels doctorands, s'afavorirà cotutela. Amb aquest propòsit, les universitats participants en el programa mantenen acords bilaterals que, a més de l'intercanvi d'alumnat, poden facilitar la cotutela amb universitats estrangeres, la qual cosa suposa ampliar el ventall inicial d'investigadors i universitats participants en el programa. En tot cas, la co-tutela és una possibilitat a determinar per la Comissió Acadèmica i forma part de la internacionalització del programa, en tant podria permetre a un doctorand arribar fins i tot a obtenir un doble títol de doctor en el marc de l'acord entre les institucions, sent dirigida per dos professors, un de la universitat d'origen i un altre de la universitat sòcia, complint els requisits d'ambdues universitats.

Quant a l'esment de Doctor Internacional, considerada com un valor afegit de qualitat d'una tesi i que es fomentarà en el present programa, suposa que la tesi ha de reunir certs requisits. El doctorand ha de realitzar una estada d'almenys tres mesos fora d'Espanya en una altra institució d'ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L'estada i les activitats han de ser avalades pel director d'aqueixa institució o centre i autoritzades per la Comissió Acadèmica responsable del programa de Doctorat, s'incorporaran a l'expedient i, en el seu moment, al document d'activitats del doctorand.

El doctorand ha d'haver redactat i presentat a defensa parteix de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent a les llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedisquen d'un país de parla hispana. En tot cas, el resum i les conclusions hauran d'acompanyar-se també en castellà.

La tesi ha de ser informada per un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyola.

Ha de formar part del tribunal avaluador de la tesi almenys un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l'estada, sense perjudici que aquest puga formar addicionalment parteix del tribunal.

 

Normativa unificada per a les quatre universitats participants en el programa

Sobre el Tribunal

Autoritzada la defensa de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, sentit el director de la tesi i, si escau, els codirectors i el tutor, formularà una proposta de tribunal d'avaluació, amb indicació de membres titulars i suplents. El tribunal proposat per la Comissió acadèmica del Programa de Doctorat serà aprovat per l'Escola de Doctorat de la universitat en la qual es troba matriculat i en la qual es defensarà la tesi. Els seus membres podran ser espanyols o estrangers i estarà format per tres membres titulars (un president, un secretari i un vocal) i tres suplents, tots amb el grau de Doctor i amb una experiència investigadora acreditada a través d'un dels següents requisits:

 • Tenir un tram de recerca viu o estar en possessió de cinc trams de recerca
 • Estar en possessió d'una acreditació de recerca o de recerca avançada
 • El tribunal ha de configurar-se respectant els següents requisits:
  • Respectar l'equilibri paritari entre sexes
  • No podrà formar part ni el director ni l'autor, excepte en casos de tesis doctorals presentades en el marc d'acords bilaterals de cotutela amb universitats estrangeres que així ho tinguen previst.
  • Estarà format en la seua majoria per membres externs a la universitat i a les universitats col·laboradores en el programa
  • Podran estar constituïts per professors doctores que reunisquen els requisits indicats, encara que es troben en situació d'excedència o jubilació.

El tribunal que avalue disposarà del document d'activitats del doctorand.

Si el dia fixat per a l'acte de defensa de la tesi no es presentara algun dels membres del tribunal, s'incorporarà als suplents. Si açò no fóra possible, el president del tribunal haurà de suspendre l'acte de lectura i fixar una data alternativa, una vegada consultats els restants membres del tribunal, el doctorand i el Coordinador general del Programa de Doctorat, comunicant-ho a l'Escola de Doctorat corresponent

Defensa de la tesi doctoral

Després de la remissió de la tesi doctoral als membres del tribunal, l'acte de defensa de la mateixa se celebrarà, convocat pel seu President, en el termini màxim de tres mesos a explicar des de la finalització del procés d'exposició pública. Aquest termini podrà ser ampliat per l'Escola de Doctorat en circumstàncies excepcionals degudament acreditades.

El President del tribunal acordarà la data, lloc i hora de celebració de l'acte de defensa de la tesi prèvia consulta amb els altres membres, titulars i suplents. Haurà de ser un dia hàbil i lectiu.

El Secretari del tribunal haurà de notificar aquest acord, amb la data de defensa de la tesi, al corresponent servei de doctorat, mitjançant és-crito presentat en el registre general de la Universitat i amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la seua celebració. Així mateix, haurà de comunicar la data, lloc i hora de celebració de l'acte de defensa al Coordinador general del Programa de Doctorat, al Director de l'Escola de Doctorat corresponent, al doctorand, al director de la tesi i, si escau, als codirectors i tutor.

El tribunal es constituirà prèviament a l'acte de defensa de la tesi doctoral amb la presència dels seus tres membres titulars, o si escau, de quieneslo constituïsquen.

L'acte de defensa de la tesi serà un acte públic que començarà amb l'exposició i defensa del treball de recerca del doctorand davant losmiembros del tribunal, seguida de la discussió d'amb els membres del tribunal, que podrà formular preguntes i demanar les consideracions que consideren adequades.

La defensa de la tesi doctoral consistirà en l'exposició oral del doctorand, recolzada pels mitjans tècnics que estime necessaris per a la defensade la labor realitzada. Durant la mateixa, haurà de descriure la metodologia, els continguts i les conclusions, fent especial esment de les aportacions originals del treball.

Qualsevol dels doctors presents en l'acte públic podrà formular qüestions en el moment i forma que assenyale el president del tribunal.

La defensa de la tesi doctoral ha de ser efectuada en les dependències de la universitat en el qual està inscrit el doctorand.

La defensa de la tesi doctoral ha de ser efectuada en les dependències de la universitat en el qual està inscrit el doctorand.Quan la tesi opte al títol de Doctor amb Esment Internacional, el doctorand haurà d'haver redactat i presentat en exposició oral (almenys,el resum i les conclusions) en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol delas llengües oficials a Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i membres del tribunal procedisquen d'un país de parla hispana, o així s'acorde per unanimitat dels membres del tribunal. A més, el doctorand haurà de reunir els següents requisits per a optar a aquest títol:

 • Haver realitzat una estada mínima de tres mesos en un centre estranger de recerca o institució dedicada a la formació superior durant el període de formació i/o recerca, cursant estudis o realitzant treballs de recerca.
 • Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d'educació superior o institut de recerca no espanyol.
 • Que, almenys, un expert pertanyent a alguna institució d'educació superior o centre de recerca no espanyola, amb el títol de doctor, i diferent delresponsable de l'estada esmentada, haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

Conclosa l'exposició oral, el president farà un resum oral amb els aspectes més rellevants expressats en els informes externs que va rebre latesis, i de l'informe del doctorand que detalla la seua resposta a aquests informes. El doctorand podrà respondre als aspectes destacats pel presi-dente quant als informes externs i les possibles observacions.

Valoració de la tesi doctoral

Acabada la defensa i discussió de la tesi, els membres del tribunal deuen el seu expressar la seua valoració sobre la tesi presentada i podran formular quantes qüestions, observacions, suggeriments i objeccions estimen oportunes, a les quals el doctorand haurà de respondre. Aquesta valoració serà emesa mitjançant l'escrit de dos informes:

 • Informe contenint la seua valoració sobre la mateixa
 • Informe secret (en sobre tancat) en el qual es podrà proposar la concessió per a la tesi de l'esment de cum laude

Seguidament, a porta tancada, el tribunal determinarà la qualificació global concedida a la tesi, en termes d'apte o no apte. Atorgada la mateixa el president del tribunal comunicarà, en sessió pública, la qualificació. A continuació s'alçarà la sessió.

A l'efecte de determinar la pertinència de l'esment de cum laude a la tesi doctoral, una vegada conclòs l'acte de defensa i la comunicació de la qualificació global, el tribunal procedirà a obrir una nova sessió. Per a açò es reuniran de nous els seus membres a porta tancada i el secretari procedirà a l'escrutini dels vots emesos en relació a la pertinència de l'esment. Per a proposar que la tesi obtinga l'esment cum laude serà necessari que el vot positiu el siga per unanimitat de tots els membres del tribunal.

El secretari estendrà acta d'avaluació de la tesi que inclourà informació relativa al desenvolupament de l'acte de defensa i de qualificació. A l'acta s'ad-ajuntaran els vots de l'esment cum laude.

La qualificació final obtinguda serà comunicada pel secretari del tribunal al director, a l'Escola de Doctorat en la qual correspon la tesi i a laComisión Acadèmica del Programa de Doctorat, així com als membres del tribunal, en el termini màxim de 5 dies des de la realització de l'escrutini.

Aprovació i publicació de la tesi doctoral

Una vegada aprovada la tesi doctoral, l'Escola de Doctorat es quedarà amb l'exemplar autoritzat de la tesi doctoral dipositat, a l'efecte d'arxiu i documentació.

La universitat procedirà al seu arxiu en format electrònic obert i remetrà, en format electrònic, un exemplar de la mateixa així com tota la informació complementària que anara necessària al Ministeri d'Educació, als efectes oportuns.

En circumstàncies excepcionals com poden ser, entre unes altres, la participació d'empreses en el programa de doctorat, l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents, el doctorat podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que el dipòsit, defensa i publicació de la seua tesi doctoral s'efectuen baix determinades mesures de protecció de la privadesa.

Quan el doctor ho haja autoritzat degudament, la versió digital de la tesi doctoral s'inclourà en les bases de dades corresponents.

Criteris de qualitat per a defensa de tesis doctorals del Programa de Doctorat lnteruniversitario en Turisme

El programa de Doctorat (conjunt) en Turisme estableix uns criteris de qualitat mínims perquè una tesi doctoral puga iniciar el tràmit d'avaluació i defensa. D'aquesta manera, per a l'admissió a tràmit d'una tesi doctoral es valorarà el treball realitzat per el/la doctotorando/a, segons criteris objectius de qualitat. En concret, s'exigirà que, prèviament a la tramitació de la defensa de la tesi, el doctorand compte amb treballs de recerca o resultats parcials de la tesi que hagen sigut publicats en revistes de qualitat o presentats en congressos de reconegut valor en el seu camp.

Amb aquesta finalitat, s'estableix un barem aplicable a les publicacions, perquè el/la doctorant/a obtinga, almenys, un punt, per a l'admissió a tràmit de la tesi doctoral.

El barem es configura conforme a les següents puntuacions:

1 punt. Articles publicats en revistes incloses en les següent bases i repertoris:

 • Journal Citation Reports (SCIE/SSCI)
 • Scopus, índex d'impacte en Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • Arts and Humanities Citation Index (AHCI)

0,5 punts. Articles i treballs publicats en els següents catàlegs i bases:

 • Revistes científiques espanyoles amb Segell FECYT- ERIH-PLUS, European Reference Index for the Humanities
 • Emerging Sources Citation Index (WOS)
 • Llibres i capítols de llibres de recerca publicats en editorials de reconegut prestigi en el seu camp de recerca i que apareguen en po-siciones destacades dins del rànquing del Scholarly Publishers Indicators

0,25 punts. Treballs en revistes de les següents bases i repertoris:

 • Catàleg Latindex, revistes científiques d'Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.
 • CIRC, revistes incloses en grups A+, A i B dins de la classificació de revistes científiques de Ciències socials i Humanes. CSIC.
 • Índex H de revistes espanyoles de Ciències Socials i Jurídiques (Google Scholar Metrics)
 • Altres bases de dades nacionals i internacionals: Scielo, Redalyc, Qualis.
 • Treballs arreplegats en ISI Proceedings.

En qualsevol cas, no es consideraran les publicacions en revistes i congressos que no posseïsquen sistemes d'avaluació externa per parells.

Són requisits per a les contribucions que es presenten per a avalar una tesi:

 • Que aquestes contribucions hagen sigut presentades, publicades o acceptades per a la seua publicació amb posterioritat a l'inici dels estudis de doctorat.
 • Que en les contribucions conste la Universitat pertanyent al Programa de Doctorat on es trobe matriculat. Aquesta constància es farà a través de la filiació del director i/o del doctorand.
 • Que el doctorand conste com a primer o segon autor de totes elles. Només en casos excepcionals, la Comissió Acadèmica del Programa interuniversitari en Turisme, podrà autoritzar que, en una contribució que avale una tesi, el doctorand figure en una posició posterior a la segona, a la vista de les justificacions presentades
 • Una mateixa aportació de dues o més autors solament podrà avalar una tesi.

Formulario para baremación de las publicaciones

 

Doctorat Interuniversitari en Turisme


Universitat d'Alacant
Edifício Instituts Universitaris
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9551

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464