Saltar apartados

procedimiento

DONACIÓ DE BÉNS


PROCEDIMENT DE MEDI AMBIENTE
PMA-13
Revisió 04

 


Resumen del procediment de donació de béns inventariables de la UA, a instituciones amb conveni específic de donació.

 1. Constitució de la Comissió de Donació.
 2. Sol·licitud de donació.
 3. Resolució de la Comissió de Donació / Adjudicació dequips.
 4. Firma del conveni per part d'una institució
 5. Registre de l'adjudicació
 6. Preparació dels béns que seran donats.
 7. Recollida dels béns per part de la institució beneficiària
 8. Formalització de la donació / Firma del registre (DOS CÒPIES)
Annexos:
 • PMA13-A1: Sol·licitud de donació de béns inventariables de la UA

   

 • PMA13-A2: Entrega de material inventariable de la UA
 • PMA13-A3: Conveni tipus de donació UA - Institucions no privades (administracions, col·legis, ONGs, etc.)

   

 1. Constitució de la Comissió de Donació.
El Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat procedirà a constituir la Comissió de Donació de béns de la UA. Aquesta Comissió estarà formada pel Vicerector de Campus o persona en qui delegue; el Gerent o persona en qui delegue i el Vicerector de Tecnologies de l'Educació o persona en qui delegue.
 • Aquesta Comissió es reunirà bimestralment (si existeixen sol·licituds), estudiarà totes les sol·licituds rebudes i prendrà una decisió sobre aquest tema que serà comunicada per escrit al responsable de la institució que va fer la sol·licitud.
 1. Sol·licitud de donació.
 • El Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi ambient, sol·licitarà periòdicament al Servei d'Informàtica/Servei d'Infraestructures i Serveis, la relació dels béns disponibles destinats a la donació amb l'objectiu de mantenir aquesta relació actualitzada en la pàgina web.

 1. Resolució de la Comissió de Donació (Adjudicació d'equips).
 • La Comissió de Donació comunicarà per escrit al responsable de la institució que va fer la sol·licitud, l'acceptació o denegació d'aquesta.
 • En cas d'acceptació s'indicarà per escrit al sol·licitant el llistat del material que li ha sigut donat així com el termini perquè, a través del procediment especificat en l'apartat 4 es formalitze el conveni de donació (si no existeix un conveni previ en aquest sentit).
 • Una vegada formalitzat el conveni (o confirmat l'existència d'aquest) la Comissió de Donació indicarà per escrit a la institució, el termini perquè es pose en contacte amb la Universitat i establir la data de recollida dels béns.
 1. Signatura de conveni de donació per part d'una institució.
 • Des del Vicerectorat de Campus de la Universitat d'Alacant s'enviarà a la institució sol·licitant la proposta del conveni.
 • Si la institució està d'acord amb els termes de la proposta ha de comunicar al Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi ambient l'acceptació del mateix.
 • Una vegada que la institució ha acceptat els termes de la proposta, aquest Vicerectorat seguirà el Protocol d'actuació per a la tramitació de convenis publicat en la pàgina web del Gabinet de Convenis de la Universitat d'Alacant.
 • El Vicerectorat de Campus rebrà el conveni aprovat per Consell de Govern i signat per la Universitat d'Alacant i contactarà amb la institució sol·licitant per a  gestionar la seua signatura.
 1. Registre de l'adjudicació
 • La Comissió de Donació, o persona en què delegue, ha d'emplenar i signar per duplicat el registre PMA13-A2: Lliurament de béns donats, indicant la relació de béns que han sigut adjudicats, amb el seu codi d'inventari si escau, i el nom de la institució adjudicatària. En aquest registre tan sols quedarà pendent la signatura per part de la institució beneficiària.
 • La Comissió de Donació, o persona en què delegue, facilitarà les dues còpies d'aquest registre emplenat i signat, a la persona responsable de la gestió de magatzems del Servei d'Infraestructures i Serveis, perquè realitze el corresponent parteix manteniment (apartat 6) i, en el moment del lliurament, supervise la retirada i arreplegue la signatura per part d'un representant de la institució beneficiària, en les dues còpies del registre i les reenvíen (apartat 8).
 1. Preparació dels béns que seran donats.

Una vegada rebuts els registres d'adjudicació degudament emplenats (PMA13-A2), la persona responsable de la gestió de magatzems del Servei d'Infraestructures i Serveis, enviarà un part de treball seguint el procediment de parts a serveis externs,  perquè l'empresa de manteniment prepare els béns que seran donats en la seua corresponent ubicació. En el part, indicarà la relació de béns que s'han adjudicat, amb el seu codi d'inventari si escau, i el nom de la institució adjudicatària, a fi que l'empresa de manteniment els a part de la resta i els identifique amb un cartell on quede reflectit el nom de la institució beneficiària. Quan els equips estiguen preparats, la persona responsable de la gestió de magatzems del Servei d'Infraestructures i Serveis li'l comunicarà al Vicerectorat d'Infraestructures, Espais i Medi ambient.

 1. Recollida dels béns per part de la institució beneficiària
 • Per a fixar la data en què tindrà lloc la retirada dels mateixos, el responsable de la institució ha de posar-se en contacte amb la persona designada per a la gestió de magatzems en la UA, del Servei d'Infraestructures i Serveis (servei.infserv@ua.es)
 • Durant la retirada dels béns estarà present aquesta persona designada per la UA per al control del magatzem, perquè supervise que la retirada es realitze correctament.

NOTA 1: Si una institució no procedeix a la retirada del ben en el termini d'un mes des que la Universitat li comunica l'adjudicació, aquest volvera a quedar disponible per a ser adjudicat a una altra institució.

NOTA  2: El trasllat dels equips serà a càrrec de la institució que els sol·licita.

 1. Formalització de la donació / Signa del registre (DUES CÒPIES)
 • En el moment del lliurament dels equips es procedirà a la signatura del registre PMA13-A2 (Lliurament dels béns donats) per part de la institució beneficiària perquè quede constància del lliurament dels equips.
 • La persona responsable de la gestió de magatzems de la UA, farà arribar una còpia d'aquest registre corresponentment signat, al representant de la Comissió de Donació perquè procedisca al seu arxiu. L'altra còpia l'enviarà al Servei d'Informàtica o al Servei d'Infraestructures i Serveis de la UA, segons el cas, perquè donen de baixa en la seua base de dades la relació de béns que han sigut adjudicats en donació.

Oficina Ecocampus


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400, ext. 2202

Fax: (+34) 96 590 9561

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464