Saltar apartados

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Del Claustre Universitari

El Claustre Universitari elegit segons les disposicions establides en l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuarà les seues funcions fins que corresponga la seua renovació segons els terminis establits en l’article 55 d’aquest Estatut.

Segona. Del rector

El rector de la Universitat d'Alacant elegit segons les disposicions que estableix l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuarà en el seu càrrec fins a la finalització del seu mandat. Es computarà aquest període de mandat a l'efecte del que estableix l'article 65 d’aquest Estatut.

Tercera. Dels claustres de facultats i escoles

 1. Els claustres de facultats i escoles elegits segons les disposicions que estableix l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuaran en les seues funcions fins que corresponga la seua renovació segons els terminis establits en l’article 76 d’aquest Estatut.
 2. Sense perjudici de l'anterior, els qui tinguen la consideració de membres nats en aquest Estatut passaran a formar part dels claustres des de l'entrada en vigor d’aquesta norma.

Quarta. De les deganes o directores i els degans o directors de facultats i escoles

Les deganes o directores i els degans o directors de facultats o escoles que van ser elegits segons les disposicions que estableix l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuaran en els seus càrrecs fins a la finalització dels seus mandats. Es computaran aquests períodes a l'efecte del que estableix l'article 83 d’aquest Estatut.

Cinquena. Dels consells de departaments i instituts universitaris d'investigació

 1. Els consells de departaments i instituts universitaris d'investigació elegits segons les disposicions que estableix l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuaran en les seues funcions fins que escaiga renovar-los segons els terminis que estableixen els articles 88 i 94 d’aquest Estatut.
 2. Sense perjudici de l'anterior, els qui tinguen la consideració de membres nats en aquest Estatut passaran a formar part dels consells des de l'entrada en vigor d’aquesta norma.

Sisena. De les directores i directors de departaments i instituts universitaris d'investigació

Les directores i directors de departaments i instituts universitaris d'investigació que van ser elegits segons les disposicions que estableix l'Estatut aprovat pel Decret 73/2004, de 7 de maig, del Consell de la Generalitat, continuaran en els seus càrrecs fins a la finalització dels seus mandats. Es computaran aquests períodes a l'efecte del que estableixen els articles 91 i 95 d’aquest Estatut. 

Setena. Del reglament del Claustre Universitari i del reglament electoral

El Claustre Universitari, en els tres mesos següents a l'entrada en vigor d’aquest Estatut, haurà d’adequar el seu reglament intern i el reglament electoral a les disposicions que aquest preveu.

Vuitena. Dels reglaments de facultats, escoles, departaments i instituts universitaris d'investigació

Les facultats, escoles, departaments i instituts universitaris hauran d’adaptar els seus respectius reglaments a les disposicions d’aquest Estatut en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d’aquest.

Novena. De l'habilitació

 1. Els qui resulten habilitades i habilitats segons la regulació corresponent continguda en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la seua normativa de desenvolupament, s'entendrà que posseeixen l'acreditació regulada en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats. S'entendrà que les habilitades o habilitats per a catedràtic d'escola universitària ho estan per a professor titular d'universitat.
 2. Fins a un any després de la resolució de les últimes proves d'habilitació convocades, la Universitat d'Alacant podrà decidir la convocatòria de places per als cossos de catedràtics d'universitat i de professors titulars d'universitat mitjançant concurs d'accés entre habilitades i habilitats comunicant-ho a la Secretaria General del Consell d'Universitats, tot això segons el que disposa l'article 62 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i la seua normativa de desenvolupament, que, a aquest efecte, es considerarà vigent.

Desena. De les catedràtiques o catedràtics i les professores o professors titulars d'escola universitària

Mentre no s'integren en el cos de professors titulars d'universitat, d'acord amb les disposicions addicionals primera i segona establides en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats, constitueix també professorat funcionari de la Universitat d'Alacant el personal docent que pertany als cossos de catedràtics i professors titulars d'escola universitària, que conserven plena capacitat docent i, si escau, investigadora.

Com a tal, a l'efecte de la seua participació en els òrgans de govern i representació, es consideraran professorat amb vinculació permanent. 

Onzena. De les professores i professors col·laboradors

Les professores i professors col·laboradors contractats segons la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, accediran a la categoria de professor contractat doctor, en les seues respectives places, segons estableix la disposició addicional tercera de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats.

Com a tal, a l'efecte de la seua participació en els òrgans de govern i representació, es consideraran professorat amb vinculació permanent.

Dotzena. De la contractació extraordinària de professores i professors col·laboradors

Amb caràcter excepcional i de manera motivada, la Universitat podrà contractar, en els termes previstos en la legislació vigent, professores i professors col·laboradors en determinades titulacions específiques que hauran de ser indicades en la convocatòria i que per la seua naturalesa i contingut puguen ser ateses per diplomades o diplomats, enginyeres o enginyers tècnics, o arquitectes tècnics per a cobrir necessitats docents singulars que no puguen ser ateses mitjançant les modalitats de contractació laboral específiques de l'àmbit universitari.

A l'efecte de la seua participació en els òrgans de govern i representació, serà considerat professorat amb vinculació permanent.

Tretzena. Dels àmbits de coneixement

 1. En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d’aquest Estatut, el Consell de Govern haurà de delimitar els àmbits de coneixement.
 2. Provisionalment, i fins que el Consell de Govern els delimite, els àmbits de coneixement quedaran equiparats a les actuals àrees de coneixement.

Catorzena. Dels departaments

 1. En el termini màxim d'un any des de l'entrada en vigor d’aquest Estatut, el Consell de Govern haurà de fixar el nombre mínim de docents i investigadors amb vinculació permanent necessaris per a la constitució d'un departament.
 2. Fins que el Consell de Govern faça aquests desenvolupaments reglamentaris, els departaments s’hauran de regir per la legislació vigent.

Quinzena. De l'extinció d'ensenyaments oficials

 1. Es consideren també ensenyaments oficials de la Universitat d'Alacant els ensenyaments corresponents als plans d'estudi a extingir anteriors al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que permeten obtenir títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 2. Es consideren també estudiants de la Universitat d'Alacant els qui estiguen matriculats en aquests ensenyaments en extinció.
 3. Seran aplicables a aquests ensenyaments, i a qualsevol persona que hi estiga matriculada, la normativa bàsica i les normes pròpies de la Universitat que la desenvolupen.

Setzena. De l'extinció d'ensenyaments propis

Seran aplicables a l'extinció dels ensenyaments propis els criteris establits per a l'extinció dels ensenyaments oficials, amb les adaptacions que calguen en virtut de la naturalesa dels ensenyaments.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464