Saltar apartados

TÍTOL I. DE L'ESTRUCTURA DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT. CAPÍTOL II

De les Facultats i Escoles

Article 7. Naturalesa
 1. Les facultats i escoles són els centres encarregats de l'organització dels ensenyaments dels títols de grau. Podran impartir també ensenyaments que permeten obtenir altres títols oficials i no oficials, així com també dur a terme les funcions que establisquen aquest Estatut i altres normes d'aplicació.
 2. Les facultats i escoles constitueixen també les unitats de representació a través de les quals s’elegeixen les i els integrants dels òrgans col·legiats generals de la Universitat, llevat de les excepcions que estableix aquest Estatut.
Article 8. Competències

Corresponen a les facultats i escoles les competències següents:

a) Elaborar i coordinar els plans d'estudi de les diverses titulacions, així com el seguiment i revisió.
b) Proposar la implantació de nous ensenyaments i titulacions.
c) Organitzar i realitzar la coordinació general dels diferents ensenyaments impartits en el centre, d'acord amb els plans d'estudi i la seua programació docent.
d) Impulsar la normalització lingüística del valencià en el desenvolupament de les seues titulacions.
e) Promoure i desenvolupar processos de qualitat en la docència i participar en l'avaluació dels seus ensenyaments, de les activitats del personal docent que participa en les seues titulacions i del personal d'administració i serveis adscrit al centre.
f) Organitzar i coordinar els serveis i instal·lacions necessaris per al desenvolupament de l'activitat docent i acadèmica dels ensenyaments i titulacions vinculats al centre.
g) Supervisar el funcionament general dels ensenyaments i el compliment de les obligacions docents del professorat.
h) Col·laborar amb la Universitat en el desenvolupament d'aquells programes que promoguen la mobilitat, la internacionalització i la inserció laboral dels seus estudiants, així com promoure i organitzar activitats d'extensió universitària.
i) Dur a terme les actuacions de gestió acadèmica necessàries per a l'accés, la matrícula i la continuació d'estudis de l'alumnat inscrit en titulacions del centre, i emetre els certificats corresponents.
j) Organitzar i desenvolupar les proves de selecció del seu alumnat, en els casos que corresponga d’acord amb la normativa en vigor.
k) Organitzar i proposar la seua plantilla de personal d'administració i serveis, en els termes de la programació pròpia de la Universitat.
l) Administrar els seus pressupostos i gestionar els mitjans materials de conformitat amb la planificació econòmica i comptable de la Universitat.
m) Impulsar la col·laboració amb entitats públiques i privades en els fins que li són propis.
n) Cooperar amb els altres òrgans i unitats de la Universitat en la realització de les seues funcions.
o) Qualsevol altra comesa assignada per les lleis, aquest Estatut i altres normes d'aplicació.

Article 9. Creació, modificació i supressió
 1. La creació, modificació i supressió de facultats i escoles seran acordades per la Generalitat, bé per iniciativa pròpia, amb l'acord del Consell de Govern de la Universitat, bé per iniciativa de la Universitat, mitjançant proposta del Consell de Govern; en tots dos casos, és necessari el previ informe favorable del Consell Social. Caldrà informar-ne la Conferència General de Política Universitària.
 2. Les propostes de creació i ampliació de facultats i escoles previstes en aquest article hauran d’adequar-se a la normativa pròpia dictada per la Generalitat. Les propostes hauran d’atendre als criteris de demanda social, existència d’altres centres, titulacions o ensenyaments, previsió d’estudiants, disposició de professorat, adscripció de departaments, infraestructures i mitjans materials existents i, si escau, caldrà acompanyar el projecte de les dotacions que resulten necessàries.
 3. Les propostes de supressió de les facultats i escoles previstes en aquest article hauran de justificar-se en criteris similars i determinar les mesures corresponents a fi de concretar el seu abast i la destinació dels mitjans adscrits.
 4. Es garanteix l’audiència als departaments, les facultats i les escoles afectats en els procediments d’elaboració de les propostes corresponents. Igualment, en aquests procediments s’obrirà un període d’informació pública.
Article 10. Composició
 1. Pertanyen a una facultat o escola:
  a) El personal docent i investigador adscrit.
  b) El personal investigador en formació adscrit.
  c) L'alumnat matriculat en els ensenyaments oficials adscrits.
  d) El personal d'administració i serveis adscrit.
 2. El personal docent i investigador, el personal investigador en formació i el personal d'administració i serveis només podran estar adscrits a una facultat o escola.
Article 11. Òrgans de govern
 1. Els òrgans de govern de les facultats i escoles són el claustre i la junta de facultat o escola, la degana o directora o el degà o director, les vicedeganes o subdirectores o els vicedegans o subdirectors i la secretària o secretari.
 2. El reglament intern regularà els diferents aspectes d'organització, funcionament, règim jurídic i administratiu, així com, si escau, les comissions i competències que se'ls atribuïsquen.
Article 12. Mitjans materials i humans
 1. Les facultats i les escoles disposaran d’un pressupost propi que els serà assignat directament pel Consell de Govern.
 2. La Universitat proporcionarà els mitjans materials i humans necessaris per a l’adequat desenvolupament de les activitats de les facultats i escoles.

Estatut Universitat d'Alacant


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464